Views
4 years ago

IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene ...

IMIA-in etički kodeks za medicinske odnosno zdravstvene ...

3.

3. Princip dobrotvornosti Svi su ljudi dužni raditi za dobro drugih kada se priroda tog dobra sastoji u osnovno i etički branjivim vrijednostima ugrožene strane. 4. Princip ne-protuzakonitosti Svi ljudi su dužni spriječiti nanošenje štete drugim osobama ako je u njihovoj moći da to učine a da pritom na štete sebi samima. 5. Princip nemogućnosti Sva prava i dužnosti subjekta utvrđuju se za uvjete koji su mogući u danim okolnostima. 6. Princip integriteta Svatko tko ima obvezu ima i dužnost da ispuni tu obvezu, najbolje što može. B. Opći principi informatičke etike Kada se primijene na situacije koje karakteriziraju informatičku sredinu, ovi osnovni etički principi prerastaju u opće etičke principe informatičke etike. 1. Princip informacijske privatnosti i raspolaganja Privatnost je osnovno pravi svih ljudi, a time i kontrola prikupljanja, pohranjivanja, dostupnosti, uporabe, razmjene, rukovanja i raspolaganja s podacima o sebi. 2. Princip otvorenosti Prikupljanje, pohranjivanje, dostupnost, uporaba, razmjena, rukovanje i raspolaganje osobnim podacima mora biti dano na uvid subjektu podataka na primjeren način i pravovremeno. 3. Princip sigurnosti Podaci o nekoj osobi koji su legitimno prikupljeni trebaju biti zaštićeni sa svim razumnim i odgovarajućim mjerama od gubitka, degradacije, neautoriziranog uništenja, dostupnosti, uporabe, rukovanja, modifikacije ili razmjene. 4. Princip dostupnosti Osoba na koju se odnosi elektronički zapis ima pravo pristupiti zapisu i korigirati ga s obzirom na točnost, potpunost i važnost podataka u njemu. 5. Princip legitimnog kršenja Osnovno pravo kontrole prikupljanja, pohranjivanja, dostupnosti, uporabe, rukovanja, razmjene i raspolaganja osobnim podacima je uvjetovano jedino legitimnim, odgovarajućim i relevantnim potrebama za podacima slobodnog, odgovornog i demokratskog društva, te isto tako jednakim pravima drugih osoba.

6. Princip minimalno nametnute alternative Svako kršenje prava privatnosti pojedinca i njegovih prava da nadzire osobne podatke koji podliježu Principu 1, može se dogoditi samo na minimalno nametnut način i uz minimalno uplitanje u prava ugrožene osobe. 7. Princip odgovornosti Svako kršenje prava privatnosti pojedinca i njegovih prava da nadzire osobne podatke mora biti odobreno od ugrožene osobe u primjerenom času i na primjeren način. Ovi opći principi informatičke etike, kada se primijene na odnose u koje MZI-i ulaze u svom profesionalnom životu, i na situacije u kojima preuzimaju odgovornost, prerastaju u mnogo specifičnije etičke obveze. Pravila ponašanja za MZI-e koja slijede, ističu važnije od tih etičkih obveza. Treba primijetiti da, kao i sa svim etičkim pravilima ponašanja, Pravila ne mogu učiniti više nego da budu vodiči. Precizni način na koji se Pravila primjenjuju u danom kontekstu i precizna narav pojedinačnih etičkih prava ili obveza zavisi o specifičnoj naravi relevantne situacije. Drugi dio Pravila etičkog ponašanja MZI Pravila etičkog ponašanja MZI mogu se podijeliti u šest općih poglavlja, a svako od njih se dalje dijeli na potpoglavlja. Opća poglavlja obilježavaju različita područja etičkih odnosa između MZI i specifičnih korisnika, dok potpoglavlja ukazuju na specifičnosti ovih odnosa. A. Obveze koje se odnose na subjekt To su obveze koje proizlaze iz odnosa koji MZI-i imaju prema subjektu elektroničkog zapisa ili prema subjektu elektroničke razmjene informacija, koje MZI-i obavljaju profesionalnim radnjama. 1. MZI-i imaju obvezu da upoznaju potencijalnog subjekta elektroničkog zapisa o postojanju sustava, programa ili uređaja čija uloga je prikupljati i/ili razmjenjivati informacije o njima samima. 2. MZI-i imaju obvezu da na pravom mjestu osiguraju i provedu odgovarajuće postupke tako da se: a. elektronički zapisi oblikuju ili prenose samo ako je subjekt, nakon što je o svemu bio obaviješten, dao dobrovoljan i valjan pristanak,

Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in ...
Etički kodeksi i Sveučilište - Odjel za informacijske znanosti
PBZ Card Etički kodeks
Etički kodeks - Institut za etnologiju i folkloristiku
Opšti etički kodeks u turizmu
ETIČKI KODEKS ODBORA ZA AUTOSPORTOVE HAKS-a
etički kodeks i kodeks ponašanja društva österreichische post ag
Etički kodeks - STRABAG AB
Etički kodeks - Sveučilište u Dubrovniku
ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - ADU
Etički kodeks za inspektore u Županiji ... - uip-zzh.com
Etički kodeks KBF-a - Katolički bogoslovni fakultet, Split
etički kodeks studenata medicinskog fakulteta sveučilišta u rijeci
Kodeks za 2010
Kodeks za 2012
Etični kodeks - Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in zdravstvene nege in ...
Seznam mentorjev in somentorjev - Fakulteta za zdravstvene vede ...
T. Nemet - Implementacija regulative za elektronički zapis