Views
4 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

ŠKOVIERA, D.:

ŠKOVIERA, D.: Slovenské preklady byzantských liturgických textov (v tlaèi). ŠVAGROVSKÝ, Š.: Preklad rituálnych staroslovienskych pasáží do slovenèiny. In: Philologica 2–3, 1989. Translatologica Pragensia III., 2. èást, Univerzita Karlova 1989, s. 173–179. ŠVAGROVSKÝ, Š. – MATEJKO, ¼.: Nad dielom cirkevného historika profesora M. Lacka. Slavica Slovaca, 26, 1991, è. 2, s. 322–329. TKADLÈÍK, V.: Duchodní pastýø. Paha 1978. VYSTRÈIL, J.: Køes anský Východ. Olomouc 1992, s. 122–128. Ãðåêî-âèçàíòèéñêèé îáðÿä íà òåððèòîðèè Ñëîâàêèè Štefan Švagrovský Ãðåêî-âèçàíòèéñêèé îáðÿä ïðàêòèêóåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî íà îäíîé òðåòè òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ñëîâàêèè.  ñòàòüå äàåòñÿ êðàòêèé îáçîð èñòîðèè ãðåêî-âèçàíòèéñêîãî îáðÿäà â Ñëîâàêèè îò äðåâíèx âðåìåí äî íàøèx äíåé, óêàçûâàåòñÿ íà ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãðåêî-âèçàíòèéñêîé è ðèìñêî-ëàòèíñêîé ëèòóðãèåé, à òàêæå íà ãðàæäàíñêî-ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ïðàâîñëàâíûx è êàòîëè÷åñêèx ñâÿùåííèêîâ è åïèñêîïîâ äî ïîäïèñàíèÿ Óæãîðîäñêîé óíèè â 1646 ãîäó. 108

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 FERDINAND BUFFA * K po¾sko-slovenským jazykovým vz ahom (na tvaroslovnom a slovotvornom materiáli) BUFFA, F.: On Polish-Slovak Language Relations (Demonstrated on word-formative and morphological material). Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 109–116. (Bratislava) The author presents a brief look at the most conspicuous correspondences, similarities, but mainly differences between literary Polish and Slovak language in the field of morphology and word-formation. These correspondences and similarities result from the genetic and geographical proximity of the compared languages. Differences (mainly in the distribution of several phenomena) are related to separate, independent development of Polish and Slovak language and also to their different relations with the foreign cultures and languages. Linguistics. Slovak and Polish language. Morphology. Derivation. Common, similar and different signs. Comparative linguistics. 1. Po¾ština a slovenèina sú geneticky príbuzné a teda štruktúrne blízke jazyky, z èoho vyplýva, že sú medzi nimi mnohé zhody i podobnosti. Na druhej strane však uvedené jazyky sa vyvíjali znaène samostatne, v odlišných podmienkach a to spôsobilo, že sú medzi nimi aj rozdiely rozlièného druhu. Tieto fakty priam provokujú komparatisticky skúma uvedené jazyky, a to tak ich spisovné formy, ako aj ich náreèové podoby. Výsledky takéhoto výskumu sa budú da využi nielen v slavistike a vo všeobecnej jazykovede, ale by mali by prínosom aj pre polonistiku a slovakistiku. V našom príspevku podávame struèný poh¾ad na niektoré nápadnejšie zhody, podobnosti, ale najmä na rozdiely medzi spisovnou po¾štinou a slovenèinou v oblasti tvaroslovia a tvorenia slov, teda jazykových plánov, ktoré po¾ská literatúra zahàòa pod pojem morfológia. Celkovým zameraním tento príspevok vo¾ne nadväzuje na náš Náèrt po¾sko-slovenských jazykových vz ahov na hláskoslovnom materiáli, uverejnený v èasopise Slavica Slovaca (31, 1996, s. 143–152) a na èlánok O grafickom systéme v po¾štine a slovenèine, ktorý vyšiel v Slovenskej reèi (61, 1966, s. 129–136). Sú to vlastne struèné vý ahy z obšírnejšej práce o po¾sko-slovenských jazykových vz ahoch, v ktorej využívame výsledky svojich dlhoroèných polonistických záujmov. 2. 1. Pre tvaroslovnú rovinu je vo všeobecnosti charakteristické, že je málo elastická, takže tu vládne silná zautomatizovanos . Celkový vývoj deklinaèných i kon- * Doc. PhDr. Ferdinand Buffa, CSc., Volgogradská 76, 080 01 Prešov. 109

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV