Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

v súèasnej spisovnej

v súèasnej spisovnej po¾štine je viac takých prvkov, ktoré zastarávajú, ako na to ve¾mi jednoznaène poukazuje najnovšia Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego (1984, 1995), kým „v slovenèine má viacej èo rás a modernizova sa než práve starnú ”, ako o tom výstižne hovorí J. Mistrík v Encyklopédii jazykovedy (1993, s. 49). On Polish-Slovak language relations Ferdinand Buffa There are some correspondences and considerable similarities in the comprehensive structure of the system of declension and conjugation between Polish and Slovak language, which are genetically and also geographically very close. However, development of these languages was totally separate and independent, from which considerable differences in the formal morphological means result; mainly while we are dealing with unequal, in Polish language much wider range of morphological alternations or with the differences in distribution of certain morphological suffixes. In Slovak language this led to a simplicity and regularity of morphological system. In fact, also in the field of there were used the same word formative means and procedures in Slovak and Polish language. Differences are the most often in the level of productivity of certain word-formative types and in a different, in Slovak language more frequent use of formation of the new words than in Polish language. In Slovak language this is pointing at the much closer relation between the literary language and its non-literary layer than in Polish language, where this phenomenon can be related to its very vivid, long-term contact with French language – mostly the abundant use of multi-verbal names. 116

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 ÂÈÊÒÎÐÈß ËßØÓÊ * Ïðåøîâ â íàðîäíûõ ïåñíÿõ: èñòîðèêîêóëüòóðíûé àñïåêò ÿçûêîâîé îáðàçíîñòè ¼AŠUK, V.: Prešov in Folk Songs: Historical-Cultural Aspect of Language Imagery. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 117–126. (Bratislava) The paper is devoted to the research of language imagery which is based on historical, cultural and aesthetic evidences fixed in the Slovak national folk system. The urbonim of the ancient Slovak town of Presov that celebrated in 1997 the 750-th anniversary of its first written mention, and thematic word groups that form its historical and cultural background, are the object of the scholarly analysis. Town’s poetic image is based on the peculiarities of perception of spatial, temporal, social and other factors which are implicitly contained in the urbonim and realised both in its minimum context and the whole text. Linguistics. Language imagery. Historical and cultural aspect of language function. Urbonym in imaginary use. Word-images in folk songs. Slovak folk songs. Ñîáñòâåííîå èìÿ (îíèì) ÿâëÿåòñÿ íàòóðàëüíûì ñïîñîáîì âûäåëåíèÿ íàçûâàåìîãî îáúåêòà – ñ öåëüþ åãî èíäèâèäóàëèçàöèè, èäåíòèôèêàöèè – èç êëàññà åìó ïîäîáíûõ. Ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ñòðîéíóþ, áîãàòóþ ñèñòåìó ðàçíîîáðàçíûõ ýëåìåíòîâ, ñîîòíåñåííûõ ñ ðàçíûìè êàòåãîðèÿìè îáîçíà÷åííûõ îáúåêòîâ, îíîìàñòèêîí ñòðîèòñÿ ïî ïðèíöèïó èñòîðèçìà, ðåëåâàíòåí êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîìó è ÿçûêîâîìó ðàçâèòèþ êàæäîãî íàðîäà â îïðåäåëåííóþ ýïîõó èëè ïåðèîä åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.  îíîìàñòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ñîáñòâåííûå èìåíà ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ïåðåäàþùèå òåððèòîðèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè (òîïîíèìû), â îñîáåííîñòè íàçâàíèÿ ãîðîäîâ. Íåäàðîì ñâîáîäíûå ñðåäíåâåêîâûå ãîðîäà íàçâàíû áåëîðóññêèì ïèñàòåëåì è ëèòåðàòóðîâåäîì Îëåãîì Ëîéêîé „ãåðîÿìè íàøåé èñòîðèè” (Ëîéêà, 1990, ñ. 22) – ïðè îáðàùåíèè èì ê ëè÷íîñòè áåëîðóññêîãî ïåðâîïå÷àòíèêà íà âîñòî÷íîñëàâÿíñêèõ çåìëÿõ Ôðàíöèñêà Ñêîðèíû, â äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî îãðîìíóþ ðîëü ñûãðàëè áåëîðóññêèå (Ïîëîöê è Âèëüíÿ) è çàïàäíîåâðîïåéñêèå (Êðàêîâ, Ïîçíàíü, Ïðàãà, Ïàäóÿ, Âåíåöèÿ, Ìèëàí, Âèòòåíáåðã è äð.) ãîðîäà. * Doc. Viktoria ¼ašuk, CSc., Katedra súèasného bieloruského jazyka, Bieloruská štátna univerzita, ul. K. Marxa 32, 220050 Minsk, Bielorusko. 117

cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cxciii. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV