Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

mundur: A jak mi ho

mundur: A jak mi ho ob¾ika¾i, // ocec, matka zaplaka¾i. // Ach, sinu muj, sinu muj, // jaki èeški mundur tvuj (òàì æå, c. 18).  òåêñòàõ ìîãóò íàçûâàòüñÿ ñïåöèôè÷åñêèå ðåàëèè ðåêðóò÷èíû, íàïðèìåð, ñïîñîá ñîçûâàíèÿ íà âîèíñêóþ ñëóæáó: Od Prešova bije banda, bije banda // Bije, bije s bubeneèkom, s bubeneèkom, // plaèe dzivèe za vojaèkom, za vojaèkom (òàì æå, c. 46). Èñòîðè÷åñêèé àñïåêò îáðàçíîñòè ðåàëèçóåò è ãëàãîë maširovañ, êîððåëèðóþùèé ñâîèì çíà÷åíèåì ñ íàó÷íûìè ñâåäåíèÿìè: „Ïðåøîâñêîå ãîðîäñêîå âîéñêî, ïîäîáíî êàê â èíûõ ãîðîäàõ, ñîñòîÿëî â îñíîâíîì èç ïåøèõ ñîëäàò” (Dejiny Prešova, 1965, c. 97).  îäíîé èç ïåñåí óïîòðåáëåíî òàêæå ñî÷åòàíèå husar na koòu (òàì æå, ñ. 6). Ýòà ïëåîíàñòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ èíôîðìàòèâíà íå òîëüêî â îòíîøåíèè âîèíñêèõ ïîâèííîñòåé, íî ñâÿçàíà ñ îðèåíòèðîâàííîñòüþ ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè íà êîíåâîäñòâî. Òàêàÿ îñîáåííîñòü ïåðåäàåòñÿ òàêæå ðàñïðîñòðàíåííûì, èñòîðè- ÷åñêè îáîñíîâàííûì, äàâíèì ïðîçâèùåì ïðåøîâ÷àí koòare, óïîòðåáèòåëüíûì äî ñèõ ïîð â äèàëåêòíîé ñôåðå è ðàçãîâîðíîì ñòèëå: Koòare, koòare, dze sce koòe pasli (òàì æå, c. 9). Îáîçíà÷åíèÿ ëþäåé, ïðèñóòñòâóþùèå â òåêñòàõ, óêàçûâàþò íà ñîöèàëüíûé ñîñòàâ îáùåñòâà, ñîîòíîñèìûé ñ îïðåäåëåííûì èñòîðè÷åñêèì ïåðèîäîì, è ïðåäñòàâëåíû âûáîðî÷íûìè ýëåìåíòàìè. Íàèáîëüøóþ òåìàòè÷åñêóþ ãðóïïó ëåêñèêè ñîñòàâëÿþò óïîìÿíóòûå âûøå íàèìåíîâàíèÿ âîåííûõ ëèö. Ïàðàëëåëüíî ñ íèìè èëè îòäåëüíî îò íèõ â òåêñòàõ ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ òåðìèíû ðîäñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü – mac, ocec, sin, à òàêæå òåðìèíû ïîòåíöèàëüíîãî ðîäñòâà. Êàê ïðàâèëî, îíè òÿãîòåþò ê äâîè÷íîé ñòðóêòóðå: frajir/frajireèek – frajirka/frajireèka. Âûðàçèòåëüíûì ôîëüêëîðíûì ñðåäñòâîì ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèå îäíîãî èç ýòèõ ýëåìåíòîâ òåðìèíàì áëèçêîãî ðîäñòâà: Uè œe, sinku, ekzecirku, // òemiœ¾i na frajirku, // frajirka ci òespomože, // ked ocec, mac òemože (òàì æå, c. 17). Ïðÿìîé ñâÿçüþ ñ èñòîðèêî-êóëüòóðíûì àñïåêòîì ÿçûêîâîé îáðàçíîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ ãðóïïà íàèìåíîâàíèé ëþäåé ïî ðîäó èõ çàíÿòèé – âêëþ÷àþùàÿ äîñòàòî÷íî òðàäèöèîííûå îáîçíà÷åíèÿ, äåêëàðèðóþùèå ðàçíûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Àêòóàëèçèðóåìûå ôîëüêëîðîì ýëåìåíòû ýòîé ãðóïïû èìåþò ïðàãìàòè- ÷åñêîå çíà÷åíèå ïðåñòèæíîñòè, îðèãèíàëüíîñòè èëè ðîìàíòè÷íîñòè ðàáîòû: ma- ¾ar, ribar, p¾eban, vojak, zahradòik. Òàêèìè îáðàçíûìè îñîáåííîñòÿìè ìîãóò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ è äåÿòåëüíîñòíûå ãëàãîëû (÷àñòî â ñî÷åòàíèè ñ ñóùåñòâèòåëüíûì): na orhaòe hrac, îäíàêî â ôîëüêëîðíîé îáðàçíîñòè ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ óêàçàíèå íà îïðåäåëåííóþ èñòîðèêî-êóëüòóðíûìè ôàêòîðàìè ãîðîäñêóþ/ ñåëüñêóþ ïîâñåäíåâíîñòü (kupiñ, orac, plesñ len, oves kosíc). Ïðè÷åì êîíòåêñò ýòèõ ñëîâ ïåðåäàåò â ôîëüêëîðå áîãàòûé ñïåêòð ýìîöèîíàëüíîé íàñòðîåííîñòè, êîíêðåòíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, íàðîäíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè è ñâîåì ìåñòå â íåé: A èi je to òe robota, // Ked ti p¾eješ ¾en? (òàì æå, c. 32); Hej, dumala 124

moja mac, // že ja oves koœil, // a ja po Prešove // ostru šab¾u noœil (òàì æå, c. 27). È íàêîíåö çàâåðøàþò/óòî÷íÿþò/íàïðàâëÿþò îáðàçíîå íàïîëíåíèå óðáîíèìà Prešov ãðóïïû îáîçíà÷åíèé ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ, áûòîâûõ ðåàëèé, ÷àñòî ïðîòèâîïîñòàâëÿåìûå â êîíòåêñòå ðåàëèÿì âîåííîé ñëóæáû, à òàêæå íàèìåíîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ. Ïðè âçàèìîäåéñòâèè âñåõ íàçâàííûõ ñðåäñòâ è ñîçäàåòñÿ æèçíåííûé îáðàç êîíêðåòíîãî ãîðîäà, ïðîäóöèðóþùåãî è âîïëîùàþùåãî êóëüòóðó ñòðàíû è íàðîäà, èõ èñòîðè÷åñêîå åäèíñòâî è ñàìîáûòíîñòü.  èñòîðèêî-êóëüòóðíûé àñïåêò ôîëüêëîðíîé îáðàçíîñòè, áåç ñîìíåíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ è äèàëåêòíûå ÿçûêîâûå îñîáåííîñòè, è òðàäèöèîííûå ñïîñîáû ÿçûêîâîãî âûðàæåíèÿ, êîììóíèêàòèâíî-èçîáðàçèòåëüíûå ñòàíäàðòû. Âçàèìîäåéñòâèåì ÿçûêîâûõ è èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñóùíîñòü è íàïðàâëåíèå ñäâèãîâ â ñåìàíòè÷åñêîé, ñòèëèñòè÷åñêîé è îñîáåííî êîííîòàòèâíîé, ïðàãìàòè÷åñêîé ñôåðå. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü èìåþò: âîïëîùåííaÿ â ïåñíÿõ î Ïðåøîâå ñèñòåìà îöåíîê ðåàëüíîñòè, ñêëàäûâàâøèåñÿ âåêàìè ïðåäñòàâëåíèÿ î öåëè, ñóòè è öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, è, áåçóñëîâíî, îñîáàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ íàñòðîåííîñòü, ãàðìîíè÷íàÿ âíóòðåííåìó ìèðó ÷åëîâåêà è ñàìîáûòíàÿ ó êàæäîãî íàðîäà, ÷òî ïîçâîëèëî ðîäèòüñÿ òàêîìó ôîëüêëîðíî-èñòîðè÷åñêîìó ôåíîìåíó êàê îòðàæåíèþ ðåàëüíîé ïðèòÿãàòåëüíîñòè è çíà÷èìîñòè ðåàëüíîãî ãîðîäà â êîíòåêñòå èñòîðèè, êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà. ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ A od Prešova v tim po¾u. Spivanki a besedi o Prešove. Editor F. Matúš, jazyková spolupráca L. Bartko. Prešov 1991. BARTKO, L.: Jazyková poznámka. In: A od Prešova v tim po¾u. Spivanki a besedi o Prešove. Editor F. Matúš, jazyková spolupráca L. Bartko. Prešov 1991, s. 53–56. ÁÐÀÃÈÍÀ, À.: Ëåêñèêà ÿçûêà è êóëüòóðà ñòðàíû: Èçó÷åíèå ëåêñèêè â ëèíãâîñòðàíîâåä÷åñêîì àñïåêòå. Ìîñêâà 1986. ÄÀËÃÀÒ, Ó. Á.: Ëèòåðàòóðà è ôîëüêëîð. Ìîñêâà 1981. Dejiny Prešova. 1. Red. I. Sedlák. Košice 1965. IŽARIK, B.: Obraz mesta na obrazovke televízie. – Prešovský veèerník. 13. 9. 1997, s. 17. ÊÀÁÀÊÎÂI×, À.: Ôàëüêëîðíûÿ i àíòàëàãi÷íûÿ òðàäûöûi ¢ áåëàðóñêàé ïàýçii: Ãiñòîðûêà-òýàðýòû÷íû íàðûñ. Ìiíñê 1989. ËÎÉÊÀ, À.: Ñêàðûíà ñÿðýäíÿâå÷íû, Ñêàðûíà àäðàäæýíñêi – Áåëàðóñü 1990, ¹ 2, ñ. 22–23. ËÛ×, Ë.: Íàçâû çÿìëi áåëàðóñêàé. Ìiíñê 1994. MATÚŠ, F.: Edièná poznámka. In: A od Prešova v tim po¾u. Spivanki a besedi o Prešove. Editor F. Matúš, jazyková spolupráca L. Bartko. Prešov 1991, s. 57–59 . URBANOVÁ, N.: Prešov. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1986. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 2. Bratislava 1977. 125

cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cxciii. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV