Views
4 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

tohto kritéria v èase

tohto kritéria v èase vytvárania noriem spisovného jazyka poèas obrodenia možno nájs do takej miery, do akej sa vníma ako princíp, pod¾a ktorého by mal prednos taký variant, ktorý optimálne u¾ahèuje jazykovú komunikáciu. Tento aspekt kritéria je v podstate takmer totožný s kritériom súladu so systémom, pretože práve výsledky jeho pôsobenia sú príhodnejšie pre komunikovanie než stav, ktorý im predchádzal. Preh¾ad kritérií, na ktorých je založená normalizátorská a kodifikátorská èinnos bulharských obrodenských spisovate¾ov, vedie k zaujímavým záverom. Ak súhlasíme s definíciou, v ktorej sa tvrdí, že norma je to „prevládajúce spoloèné v jazykovej formácii, ktoré zabezpeèuje a charakterizuje komunikáciu v nejakom spoloèenstve v urèitom èase” (Bosilkov 1986, s. 16), môžeme konštatova , že – hoci aj v rôznej forme a ve¾mi k¾ukatou cestou – títo spisovatelia intuitívne dospeli k podobnej predstave vo svojom chápaní normy. Kritérium, ktoré používajú na to, aby ustanovili jeden variant za normu, je v súlade s komentárom uvedenej definície. Takto napr. ak pod „spoloèné v jazykovej formácii” sa rozumie „vo ve¾mi vysokom stupni práve systémové, lebo každá abstrakcia sa zakladá na diferenciácii a systematizácii príznakov” (Bosilkov 1986, s. 16), to všetko stelesòuje kritérium súladu so systémom; ak pod „prevládajúcim” rozumieme rozšírenos variantu, je to reprezentované kritériom použite¾nosti. Zároveò to, že sa opúš a kritérium súladu s istým archaickým ideálom, dokazuje nároky na komunikatívne vlastnosti normy, ktorá by na neposlednom mieste mala uspokoji i urèité estetické požiadavky. Preložila Martina Èeripková ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÀÍÄÐÅΠ(ÁÎÃÎÐÎÂ), È.: Ïúðâè÷êà áúëãàðñêà ñëîâíèöà. Ñòàìáîë 1848. ÁÎÑÈËÊÎÂ, Ê.: Ðàçãîâîðíè è êíèæîâíè âàðèàíòè â åçèêà íà âúçðîæäåíñêàòà ëèòåðàòóðà. In: Ïîìàãàëî ïî èñòîðèÿ íà áúëãàðñêèÿ êíèæîâåí åçèê. Ñîôèÿ, 1979, ñ. 39–46. ÁÎÑÈËÊÎÂ, Ê.: Êðàòêà èñòîðèÿ íà áúëãàðñêèÿ êíèæîâåí åçèê. Ñåãåä 1986. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÈ×, Ê. Ñ.: Èçìåíåíèå íîðì ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Ëåíèíãðàä 1978. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÈ×, Ê. Ñ.: Âàðèàíòíîñòü ñëîâà è ÿçûêîâàÿ íîðìà. Ìîñêâà 1971. ÃÐÀÍÈÒÑÊÈ, À.: Ïðàêòè÷åñêà ìåäèöèíà. Ñòàìáîë 1854. ÃÓÒØÌÈÒ, K.: Êúì âúïðîñà çà âðúçêàòà ìåæäó ðàçâîÿ íà êóëòóðàòà è êíèæîâíèÿ åçèê â åïîõàòà íà Áúëãàðñêîòî íàöèîíàëíî âúçðàæäàíå. In: Åçèêîâåäñêàòà áúëãàðèñòèêà â ÃÄÐ. Ñîôèÿ 1982. ÌÎÌ×ÈËÎÂ, È.:. Ãðàìàòèêà çà íîâîáúëãàðñêèÿ åçèê. Ðóñ÷óê 1868. ÍÅÎÔÈÒ ÐÈËÑÊÈ. Áîëãàðñêà ãðàìàòèêà ñåãà ïåðâî ñî÷èíåíà. Êðàãóåâàö 1835. ÏÀÂËÎÂÈ×, Õ.: Ãðàììàòèêà ñëàâåíî-áîëãàðñêà. Áåëãðàä 1845. 132

Êðèòåðèè ía âúçðîæäåíñêèòå êíèæîâíèöè çà óñòàíîâÿâàíå íà íîðìèòå íà íîâîáúëãàðñêèÿ êíèæîâåí åçèê Íàäêà Íèêîëîâà Òúðñåéêè èçxîä ïðè ðàçðåøàâàíå íà äèëåìàòà, ïî êàêúâ ïúò äà òðúãíå èçãðàæäàíåòî íà íîâîáúëãàðñêèÿ êíèæîâåí åçèê – ïî ïúòÿ íà òðàäèöèÿòà èëè ïî ïúòÿ íà íîâàòîðñêèÿ ðåôîðìèçúì, – áúëãàðñêèòå êíèæîâíèöè âîäÿò ñïîðîâå, êàòî ïðèëàãàò êðèòåðèè, êîèòî ñà íà ïðúâ ïîãëåä àíòèíîìè÷íè: çà ñúîòâåòñòâèå ñ åçèêîâèÿ èäåàë èëè ñúñ ñèñòåìàòà; çà ïðàãìàòè÷íîñò èëè çà åñòåòè÷íîñò íà íîðìàòà. Âúïðåêè ïðèâåäåíèòå êðàéíè ïîçèöèè, ñå îêàçâà, ÷å âçåìàò ïðåäâèä âñè÷êè êðèòåðèè, íî â ðàçëè÷íè ïðîïîðöèè, àäåêâàòíè íà âðåìåòî, íà åçèêîâàòà èì ïðàêòèêà è íà åçèêîâàòà ñèòóàöèÿ. Êúì ñïîìåíàòèòå êðèòåðèè ñå ïðèáàâÿ è øèðîêî âúçïðèåòèÿò êðèòåðèé çà îáùîóïîòðåáèòåëíîñò, íå âèíàãè ïðèëàãàí åäíàêâî óñïåøíî, íî ñ âðåìåòî âñå ïî-íàëàãàù ñå. Âúâ âðúçêà ñ òåçè êðèòåðèè íå íàìèðà ïî÷âà êðèòåðèÿò çà àâòîðèòåòíîñòòà íà åäíà ëè÷íîñò èëè êðúã îò êíèæîâíèöè. Ïî òîçè íà÷èí âúçðîæäåíñêèòå êíèæîâíèöè èçãðàæäàò ñâîåîáðàçåí è îðèãèíàëåí òèï ôèëîëîãè÷åñêî ìèñëåíå, êîåòî âúçïèòàâà öåëè ïîêîëåíèÿ ôèëîëîçè, ïîñòåïåííî äîñòèãíàëè äî ñúâðåìåííîòî ðàçáèðàíå çà íîðìà. 133

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV