Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

SLAVICA SLOVACA l

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 MÁRIA KOŠKOVÁ * Frazeologizované konštrukcie v dvojjazyènom slovníku KOŠKOVÁ, M.: Phraseologized Construsctions in Bilingual Dictionary. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 134–142. (Bratislava) The article presents the confrontative research of Bulgarian and Slovak phraseologized constructions, specific language instruments, which rise according to a model not on the base of the fixed connection as an integrity, but on the base of the phraseologization of construction. The author has also aimed to the lexicographic description of phraseologized constructions in the bilingual dictionary. Linguistics. Syntactic Phraseology. Phraseologic Construction. Phraseoscheme. Reduplicated Elements. Potreba zdokona¾ovania dvojjazyènej lexikografie nasto¾uje aj riešenie takých problémov, ako sú frazeologizované konštrukcie. Výskum a vymedzenie frazeologizovaných konštrukcií (FK), ktoré môžu vystupova ako špecifický reprezentant heslového slova, vyplynul z lexikografickej práce na pripravovanom Bulharsko-slovenskom slovníku. Analýza excerpovaného jazykového materiálu ukazuje, že výskyt frazeologizovaných konštrukcií v obidvoch jazykoch nie je ojedinelý, ba naopak, pod¾a existujúceho štruktúrneho modelu sa vytvárajú mnohé ïalšie jednotky. Zvýšenú pozornos FK si vynucuje ich absencia v mnohých dvojjazyèných slovníkoch. V doterajšej lexikografickej praxi sa FK buï vôbec neuvádzali, alebo sa uvádzali nedôsledne, ale najmä nejednotne. Keïže výskyt FK nie je zanedbate¾ný a ich miesto v dvojjazyènom slovníku má svoje opodstatnenie, pokúsime sa v našej práci o konfrontáciu bulharských a slovenských frazeologizovaných konštrukcií z h¾adiska ich lexikografického spracovania. Naším cie¾om nie je poda vyèerpávajúci obraz existujúcich FK v oboch jazykoch, ale vymedzi najfrekventovanejšie typy, ktorých ekvivalencia by mala by v slovníku zachytená. Keïže východiskovým jazykom nášho výskumu je bulharèina, vychádzame z excerpcie bulharských výkladových i frazeologických slovníkov, ako aj z vlastnej excerpcie bulharskej umeleckej a odbornej literatúry. Prv než pristúpime k rozboru vlastného materiálu, považujeme za potrebné * Mgr. Mária Košková, CSc., Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 913 64 Bratislava. 134

poukáza na istú nejednotnos názorov bulharských a slovenských autorov. Frazeologizované konštrukcie patria k teoreticky najmenej rozpracovanej oblasti, doposia¾ nie sú dostatoène preskúmané a opísané. V jazykovednej teórii sa najèastejšie oznaèujú ako syntaktická frazeológia, tautologické frazeologizované konštrukcie, zriedkavejšie sa uplatòuje názov frazeoschéma. Konkrétne realizácie frazeologizovanej konštrukcie tvoria pod¾a J. Mlacka paradigmatický rad syntaktického frazeologizmu (1976, s. 143). I keï sa FK svojou podstatou dotýkajú frazeológie i syntaxe, v syntaktickej oblasti je ich výskum dos okrajový. Ako osobitný typ, pri ktorom frazeologizaèný proces nezasahuje konkrétne slovné spojenie, ale samotnú syntaktickú konštrukciu, sa vyde¾ujú iba v novších frazeologických teóriách (Mlacek – Ïurèo a kol., 1995, s. 117). V bulharskej jazykovede túto problematiku sporadicky a èiastoène, èi už z pozície syntaxe alebo frazeológie, riešili viacerí autori (Karaangova, 1963; Leonidova, 1978; Âàïîðäæèåâ, 1974; a iní). Najdôkladnejšie sa však òou zaoberala K. Nièeva (1973; 1987), ktorá pod synonymnými pojmami syntaktická frazeológia, frazeologizované konštrukcie i frazeoschéma rozumie ustálené syntaktické štruktúry so špecifickými sémanticko-syntaktickými vlastnos ami, nemennou schémou výstavby a premenlivým lexikálnym obsadením, v dôsledku èoho vznikajú v jazyku série analogických štruktúr (1987, s. 26). Autorka ako zástankyòa úzkeho chápania frazeológie nepovažuje tieto jednotky za frazeologizmy. Na základe jej koncepcie neboli zahrnuté ani do Frazeologického slovníka bulharského jazyka (1974). Iný názor zastáva J. Mlacek, ktorý ustálené syntaktické konštrukcie pokladá za osobitnú, jednako však organickú zložku frazeológie. Na analýze jedného typu konštrukcií s premenlivými tautologickými zložkami (chlap ako chlap, nie je chlap ako chlap, chlap je len chlap a iné) dokazuje, že tieto jednotky sa vyznaèujú nielen ustálenos ou syntaktickej stavby, ale aj posúvaním významu, i keï trochu odlišným od prenášania významu pri lexikálnej frazeológii (1970, s. 139). Z konfrontaèného h¾adiska je zaujímavý rozbor tých istých konštrukcií (çàêîí åñòü çàêîí, ïàðåíü êàê ïàðåíü), ktorý v ruštine urobil L. N. Smirnov (1982). Štruktúrno-sémantickou analýzou nieko¾kých syntaktických konštrukcií prispel k vymedzeniu ich podstaty aj G. Horák (1981, 1982). Napriek znaènej pestrosti a rôznorodosti FK v oboch jazykoch budeme v našej práci vychádza z poznania, že sú to konštrukcie s ustálenou syntagmatickou, jednoduchou vetnou i súvetnou stavbou. Hoci sa reprodukovanos ou, reprodukovate¾nos ou a expresívnos ou založenou na syntaktickom usporiadaní znaène približujú k frazeologickým jednotkám, nepovažujeme ich za rovnocenné s nimi. Významová platnos frazeologických jednotiek vyplýva z frazeologizácie ustáleného spojenia ako celku. To znamená, že absolútna štruktúrna zhoda dvoch frazeologizmov nie je indikátorom ich rovnakého významu. Pri frazeologizovaných konštrukciách je už samotná 135

cliv. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV