Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

konštrukcia

konštrukcia predpokladom istého myšlienkového obsahu, je jeho potenciálnym nosite¾om. Konštrukcia sa stáva prototypom, modelom, pod¾a ktorého sa tvoria ïalšie významovo blízke jednotky. Lexikálne zložky konštrukcie nestrácajú svoj konkrétny význam, ale syntaktickou organizáciou sa podie¾ajú na expresívnosti výrazu, vnášajú doò expresívny prvok. Syntaktickú stavbu prevažnej väèšiny FK spoluvytvára jedna, niekedy dve i viac konštantných zložiek. Zamenite¾nos ostatných komponentov konštrukcie môže by tvarovo i lexikálne obmedzená èi neobmedzená. Všetky zložky majú pevnú štruktúrnu pozíciu. Skôr ako prejdeme k vlastnému rozboru materiálu, pristavíme sa pri vymedzení samotného termínu oznaèujúceho oblas nášho výskumu. Bežne používaný termín syntaktická frazeológia nepovažujeme za optimálny, pretože syntaktickú povahu má okrem minimálnych frazém a subfrazém prevažná väèšina frazeologických jednotiek. Termín frazeoschéma možno pod¾a nášho názoru aplikova len na schematické znázornenie FK. Keïže sa ažko mení už zaužívaný termín, pokladáme za prijate¾né hovori o frazeologizovaných konštrukciách. Analýzou materiálu sme zistili, že súbor bulharských frazeologizovaných konštrukcií je znaène rozsiahly, nesúrodý a produktívny. V našej práci sme vymedzili istý reprezentatívny výsek a h¾adáme slovenské ekvivalenty z h¾adiska ich lexikografického spracovania. Tieto v hovorovom úze bežné akty reèi sú vhodným exemplifikaèným materiálom heslového slova. Exemplifikáciou sa v lexikografii nazýva kontext, ktorý konkretizuje a ilustruje význam slova, ukazuje na možnosti jeho realizácie v reèi (Sekaninová, 1993, s. 85). Zaujímajú nás hlavne tie FK, ktoré sú jediným možným kontextom na doloženie konkrétneho významu heslového slova. Syntaktická zóna slovníkového hesla má pod¾a J. D. Apresiana podáva sémantické valencie slova, a to pri danom slove, pretože sa môžu vyjadrova idiomaticky (cit. pod¾a Sekaninovej, 1993, s. 80). Odlišnos významu heslového slova je podmienená jeho viazanou lexikálnou spájate¾nos ou. Názorne to predstavíme nasledujúcim rozborom. K analýze a triedeniu FK možno pristupova z rozlièných h¾adísk, nás však zaujíma otázka, v akom rozsahu ich zachyti a kde ich v hesle umiestni . Kritériom ich zaradenia do slovníka bude frekvencia výskytu. I. Prvú skupinu súboru FK tvoria výrazy s jednou, niekedy dvoma i viacerými konštantnými zložkami. Najväèšie zastúpenie majú bulharské FK, kde konštantou býva najmä èastica, spojka, predložka. Ove¾a zriedkavejšie sa ako konštanta vyskytujú príslovky, èíslovky, prídavné mená. 1. 1. Na konfrontaènom základe bulharskej FK s konštantnou bulharskou èasticou „òà” , ktorú uvádza aj K. Nièeva, a slovenským náprotivkom ukážeme, že jej významová platnos nie je taká jednoznaèná ako to z klasifikácie Nièevovej vyplýva (1987, s. 28). Ustálenos tejto konštrukcie sa okrem konštantnej èastice „òà” zakladá na korelácii 136

premenlivých zložiek (obvykle osobných, ukazovacích a opytovacích zámen, urèitých tvarov podstatných mien a prísloviek). Tieto FK, ktorými hovoriaci reaguje na predošlý kontext, predošlú výpoveï, vystupujú ako samostatné neúplné vety, alebo ako organická zložka súvetia. Zdôrazòuje sa nimi naliehavos alebo platnos nieèoho, výluènos pozície alebo stavu. Bulharským frazeologizovaným konštrukciám: òîé òà òîé; òîçè òà òîçè; Èâàí òà Èâàí; ñëàäîëåä òà ñëàäîëåä; äíåñ òà äíåñ zodpovedajú slovenské ekvivalenty: len a len on; len a len ten; len a len Ivan; len a len zmrzlinu; len a len dnes. Inú významovú platnos má èastica „òà” v konštrukcii s premenlivým slovesným obsadením, ktorou sa vyjadruje dlhší, nepretržitý priebeh deja, èinnosti, stavu. Zmena významu konštrukcie je viazaná prítomnos ou slovesa: âàëè òà âàëè; ðàáîòè òà ðàáîòè; ÷åòå òà ÷åòå; ìëàäåå òà ìëàäåå alebo varianty s konštantnou èasticou ëè: âàëè ëè âàëè; ðàáîòè ëè ðàáîòè; ÷åòå ëè ÷åòå; ìëàäåå ëè ìëàäåå. Tejto FK zodpovedajú v slovenèine tri varianty: (len) prší a prší/prší len a prší/ako prší, tak prší; (len) pracuje a pracuje/pracuje len a pracuje/ako pracuje, tak pracuje; (len) èíta a èíta/èíta len a èíta/ako èíta, tak èíta; (len) mladne a mladne/mladne len a mladne/ ako mladne, tak mladne. Bulharský výkladový slovník dokladá uvedený význam pod heslom ëè: ñëúíöåòî ïå÷å ëè ïå÷å (1996, s. 416) – slnko páli a páli; pri hesle „òà” však nie je uvedený. (Ve¾ký akademický slovník bulharského jazyka vyšiel zatia¾ len po písmeno K). Pre lexikografické spracovanie je dôležité vypracova schematický model frazeologizovanej konštrukcie (tu možno použi i termín frazeoschéma). K¾úèovým slovom, centrom modelu bude konštantné slovo (konštantné slová) konštrukcie. Model sa bude uvádza v zátvorke za osobitnou znaèkou po poslednom uvedenom význame heslového slova. Za modelom budú ako exemplifikaèný doklad uvedené jeho konkrétne realizácie, èiže bulharské FK a ich slovenské ekvivalenty. Napr. frazeologizované konštrukcie uvedené v bode 1.1. budú nasledova ako exemplifikáty za príslušnými modelmi (zám. al. pods. + òà + zám. al. pods.) òîé òà òîé len a len on; Èâàí òà Èâàí len a len Ivan. Výber ïalších typov FK uvedieme bez dôkladnejšieho štruktúrno-sémantického rozboru. 1. 2. Bulharský výkladový slovník zaznamenáva význam predložky c daný jej expresívnou väzbou s dvoma rovnakými ¾ubovo¾ne zamenite¾nými substantívami hanlivého obsahu. Realizácie tejto konštrukcie sa používajú ako zosilnená nadávka na druhú èi tretiu osobu: ìúðçåë ñ ìúðçåë; êðàäåö ñ êðàäåö; ìàãàðå ñ ìàãaðå. Slovenskými náprotivkami sú prívlastkové syntagmy, v ktorých je podstatné meno urèené prídavným menom toho istého základu: leòoch lenivý; zlodej zlodejský; somár somársky. V bulharèine sa vyskytuje i rozšírený variant tejto konštrukcie ako nadávka na tretiu, neprítomnú osobu: ìúðçåëúò ìó ñ ìúðçåë; êðàäåöúò ìó ñ êðàäåö; ìàãàðåòî ìó ñ ìàãåðå. Slovenskými ekvivalentami sú už uvedené výrazy: leòoch lenivý; zlodej zlodejský; somár somársky. 137

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV