Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

1. 3. Príslovka

1. 3. Príslovka âåäíúæ vystupuje vo funkcii prídavného mena v bulharských FK vyjadrujúcich obdiv, ocenenie najlepších vlastností niekoho, najvyšších kvalít nieèoho: âåäíúæ ìîìè÷å! âåäíúæ ìîìà! ìàøèíà âåäíúæ! Tieto konštrukcie možno do slovenèiny preklada individuálne, najèastejšie frazeologizmami: dievèa na poh¾adanie, deva na poh¾adanie, ten stroj je jedna rados ! 1. 4. Ani najnovší bulharský výkladový slovník, ani ve¾ký akademický slovník nezachytávajú osobitný význam èíslovky åäèí daný ustálenos ou konštrukcie na základe jej väzby s premenlivým obvykle modálnym slovesom: åäíî çíàÿ; åäíî íå ðàçáèðàì; åäíî ñúæàëÿâàì; åäíî ùå òè êàæà. Týmto konštrukciám v slovenèine zodpovedajú i formálne zhodné ekvivalenty: jedno viem; jedno nechápem; jedno ¾utujem; jedno ti poviem. 1. 5. Bulharskej expresívnej väzobnej konštrukcii s konštantným slovesom íàìåðÿ v rôznych tvaroch, ktorá vyjadruje pochybnos hovoriaceho o vhodnosti nejakej èinnosti alebo deja, èasto s náznakom irónie èi výsmechu: íàìåðèë êîãî äà ïèòà; íàìåðèë êúäå äà îòèäå; íàìåðèë ñ êîãî äà ñå îæåíè zodpovedajú slovenské výrazy: mal sa koho spýta ; mal sa na koho obráti ; mal sa s kým oženi . 2. 1. Znaèná je miera výskytu bulharských FK s dvoma i viacerými konštantnými zložkami, ktoré by sa mali uvádza v slovníku pri každom heslovom slove vystupujúcom ako konštanta FK. Napr. FK so stálymi zložkami ùî za vo význame ,aký’: ùî çà ÷îâåê (å òîâà); ùî çà ìàéêà (e òîâà); ùî çà ó÷åíèê (e òîâà); ùî çà ðåä (e òîâà), ktorým zodpovedajú slovenské ekvivalenty: èo (je to) za èloveka; èo (je to) za matku; èo (je to) za žiaka; èo (sú to) za poriadky budú uvedené pod heslom ùî a pod heslom çà. 2. 2. Podobne frazeologizované konštrukcie, ktoré majú podobu zvolacích viet a v bulharèine vyjadrujú nadšenie alebo obdiv: Òîâà ñå êàçâà ïðîôåñîð! Òîâà ñå êàçâà ó÷åíèê! Òîâà ñå êàçâà ñòèxîòâîðåíèå! budú zaradené do hesiel òîçè, ñå, êàçâàì. Slovenské ekvivalenty uvedených bulharských FK sú enantiosémické, okrem kladného majú i záporný význam vyjadrujúci opovrhnutie. Rozlišujúcim prvkom výpovede je intonácia: To je (ale) profesor! To je (ale) žiak! To je (ale) báseò! Pri výskume frazeologizovaných konštrukcií zis ujeme, že na základe konkrétnej štruktúry môžu vzniknú i vlastné frazeologizmy. O tom, aké pomerne jemné sú hranice medzi lexikálnou a syntaktickou frazeológiou, v našom ponímaní vlastnou frazeológiou a frazeologizovanými konštrukciami, upozornil už Mlacek (1976, s. 140). Krajovo naznaèil možnos druhotnej frazeologizácie, pri ktorej nastáva prechod z jednej kategórie frazém do druhej, od syntaktických frazém k lexikálnym (1987, s. 125). Takýto prechod môžeme ukáza na bulharských konštrukciách s konštantnou predložkou äî, ktoré vyjadrujú ve¾kú mieru výskytu substancie pomenovanej premenlivými zložkami konštrukcie: êúùà äî êúùà; äóïêà äî äóïêà; êíèãà äî êíèãà a ich slovenské ekvivalenty: dom na dome; diera na diere; kniha na knihe. Vyšší 138

stupeò frazeologizovanosti založený na metaforickom základe premenlivých zložiek zis ujeme pri ustálených konštrukciách: ÷îâåê äî ÷îâåê – hlava na hlave s významom ,ve¾a ¾udí, tlaèenica’, ðàìî äî ðàìî – plece pri pleci s významom ,jednotne, spoloène’. I keï všetky uvedené spojenia majú rovnakú štruktúru a spôsob ich syntaktickej organizácie je rovnaký, stupeò frazeologizovanosti dvoch posledných výrazov, založený na metaforickom základe, je vyšší. Preto tieto dve jednotky a ich slovenské ekvivalenty považujeme za frazeologizmy a adekvátne ich zaradíme medzi frazeologizmy na konci heslovej state. Dôležité je zváži každý prípad zvláš a postupova pri každej jednotke individuálne. II. Druhú skupinu súboru FK tvoria dvojèlenné ustálené konštrukcie s reduplikovanými alebo tvarovo blízkymi zložkami, ktorých poradie v štruktúre sa zvyèajne nemení. Tu podobne ako pri prvej skupine FK treba rozlišova frazeologizované konštrukcie od vlastných frazeologizmov, s ktorými sú konštrukène totožné. Tieto ustálené spojenia patria do jednej z najspornejších oblastí jazykovedy, èo sa odzrkad¾uje aj na ich lexikografickom spracovaní. Stotožòujeme sa s názorom V. M. Mokijenka, pod¾a ktorého sa tautologická expresívnos nemusí realizova ako frazeologická. Môže by len gramatickým prostriedkom na intenzifikáciu. Gramatikalizácia znižuje expresívnos (äóìó äóìàòú), lexikalizácia ju zvyšuje. Èím väèšmi je tautologické spojenie lexikalizované, tým bližšie má k frazeologizmom (1980, s. 147). 1. V bulharèine sa dos èasto ved¾a jednoslovného používajú zdvojené výrazy na zdôraznenie, podèiarknutie významu výpovede. Napríklad spojenie èastíc a äà so slovesom vo vete, vyjadruje, že dej takmer nastal, èinnos sa takmer uskutoènila: à äà çàïëà÷å; à äà xâðúêíå; à äà çàìèíå má svoj zdvojený variant: à-à äà çàïëà÷å; à- à äà xâðúêíå; à-à äà çàìèíå. V slovenèine im zodpovedá spojenie už-už: už-už sa rozplaèe; už-už vzlietne; už-už odcestuje. I keï reduplikované èastice boli objektom mnohých výskumov, pri ich lexikografickom spracovaní panuje znaèná nejednotnos . Mnohí autori ich považujú za minimálne frazeologické jednotky, iní ich ako samostatné lexikálne jednotky zaraïujú medzi zložené slová. Reduplikovanými zložkami v ustálených konštrukciách bývajú najèastejšie príslovky, zriedkavejšie prídavné mená. Bulharská jazykoveda hodnotí tieto spojenia znaène odlišne. Kým v ÁÒÐ nie sú ani zachytené, ÏÐÁÅ ich uvádza ako zložené slová a v prvých zväzkoch akademického výkladového slovníka sú zaradené za zvláštnou znaèkou ako ustálené spojenia. Pod¾a nášho názoru by sa mali tieto intenzifikaèné FK uvádza podobne ako doposia¾ rozoberané frazeologizované konštrukcie za zvláštnou znaèkou po poslednom význame heslového slova, ktoré vystupuje ako reduplikovaná zložka konštrukcie. Napríklad spojenie áàâíî-áàâíî – pomaly, pomalièky bude uvedené za osobitnou znaèkou pod heslom áàâíî a doložené v exemplifikácii: âðåìåòî ìèíàâà áàâíî-áàâíî – èas plynie pomaly, pomalièky; ãîâîðè âàæíî-âàæíî – hovorí vážne, vážne; äàëå÷-äàëå÷ ïî-ñêúï – omnoho, omnoho drahší. 139

cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cxciii. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV