Views
4 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

2. 1. Znaèná èas

2. 1. Znaèná èas intenzifikaèných ustálených konštrukcií sa tvorí opakovaním tvarovo blízkych výrazov, odvodených od rovnakého slovného základu. Sú to prípady tzv. etymologickej figúry, kde urèované slovo zahàòa význam obsiahnutý i v urèujúcom slove. Mnohé z nich prenikli do spisovného jazyka z ¾udovej reèi prostredníctvom piesní a ¾udových rozprávok. O podobných výrazoch v jazyku slovenských ¾udových rozprávok hovorí J. Doru¾a (1990, s. 144; 1993, s. 116–117). Pri týchto konštrukciách èasto pozorujeme symetrickú ekvivalenciu bulharských a slovenských výrazov: òúìíà òúìíèöà – tma tmúca; ìëàäà ìëàäèíÿ – mladá mladuèièká/mladulinká; íèùî íèùè÷êî – nièové niè; ïðàâàòà ïðàâäèíêà – pravda pravdúca/pravduèièká; ñåãà ñåãè÷êà – už-už/teraz terazuèky. I tu sa však prejavuje špecifika niektorých bulharských FK, ktoré nemajú svoj slovenský pendant a musia sa preklada opisne: æàëáà æàëÿ – vylievam si žia¾; äðÿìêà ìè ñå äîäðÿìà – idú na mòa driemoty. Ako sme už uviedli, na základe frazeologizovaných konštrukcií vznikajú aj vlastné frazeologizmy, èo môžeme ukáza na výraze ãðàä ãðàäÿ âúðxó íÿêîãî založenom na metafore. Zodpovedajúcim slovenským ekvivalentom je výraz vklada nádeje do niekoho. 2. 2. Pod¾a jednotlivých príznakov možno túto skupinu roztriedi do ïalších podskupín, to však nie je cie¾om našej práce. Treba však uvies poèetnejšiu podskupinu FK, kde sa intenzifikácia príznaku, ktorý oznaèujú, dosahuje najèastejšie spojením prídavného mena a deminutívnou podobou toho istého slova: áÿë áåëåíè÷úê – biely bieluèièký/bielulinký a variant s obráteným slovosledom bieluèièký/bielulinký biely; öÿë öåëåíè÷úê – celý celuèièký; ñàì ñàìèí/ñàìè÷úê/ñàìåíè÷úê – samuèièký sám; íîâ íîâåíè÷úê – nový novuèièký; åäèí åäíè÷úê/åäèíñòâåí – jeden jedinký/jediný. Lexikografická interpretácia uvedených výrazov v bulharských slovníkoch je nejednotná (nedôslednos zaradenia v ÁÒÐ, kde sú uvedené ako zložené slová, ÐÁÅ à ÍÔÐÁÅ ich uvádzajú ako frazeologizmy, ÔÐÁÅ ich nezaznamenáva). Pod¾a nášho názoru tieto výrazy nepatria medzi frazeologizmy, keïže význam spojenia ako celku vyplýva z konkrétnych významov zložiek konštrukcie. Komponenty vstupujú do konštrukcie vo svojich priamych významoch a výraz ako celok oznaèuje len rôzny stupeò intenzity príznaku oznaèovaného komponentami. Deminutívne slová bulharských spojení sa utvárajú èasto úèelovo (áåëåíè÷úê, öåëåíè÷úê, ñàìåíè÷úê oproti existujúcim tvarom áåëè÷úê, öåëè÷úê, ñàìè÷úê), vystupujú len v uvedených spojeniach, nie samostatne. Preto tieto výrazy budeme uvádza za osobitnou znaèkou len pod základným tvarom slova oznaèujúcom príznak – áÿë, öÿë, ñàì atï. 2. 3. Istá, menej poèetná skupina FK v bulharèine, poukazujúca na ve¾kú mieru príznaku, sa tvorí prefixálnou modifikáciou opakovaného slova: äîáúð, ïðåäîáúð – dobrý predobrý; áîãàò, ïðåáîãàò – bohatý prebohatý. Tvorba podobných výrazov v slovenèine je produktívnejšia. I tu sa modifikovaný výraz tvorí väèšinou úèelovo a mimo spojenia sa ako samostatné slovo nevyskytuje: škoda, preškoda; beda, prebeda; 140

ože, prebože. Preto považujeme zaradenie slov preškoda, prebeda ako heslové slová v Krátkom slovníku slovenského jazyka (1997) za nenáležité. Pri lexikografickom spracovaní uvedených výrazov sa konštrukcie typu ïàòèë, ïðåïàòèë – skúsený preskúsený budú zaraïova len pod heslom ïàòèë. Uvedený konfrontaèný preh¾ad bulharských frazeologizovaných konštrukcií a ich slovenských ekvivalentov poukazuje na skutoènos , že niektoré významy slov sú konštrukène viazané, môžu sa realizova len v istej konštrukcii. Lexikálne zložky tejto konštrukcie sa svojou syntaktickou organizáciou podie¾ajú na expresívnosti výrazu, vnášajú doò expresívny prvok. Konštrukcia sa stáva modelom, pod¾a ktorého sa v reèi bežne tvoria podobné výrazy. Dochádza k jej frazeologizácii, na základe èoho je význam jej realizácií predpovedate¾ný z významu štruktúry. Tieto frazeologizované konštrukcie sú niekedy jediným možným dokladom na ilustráciu konktrétneho konštrukène viazaného významu. Keïže úlohou dvojjazyèného slovníka je poda èo najúplnejšiu informáciu o heslovom slove, nájdu tieto frazeologizované konštrukcie svoje miesto ako exemplifikaèný doklad za osobitnou znaèkou po jeho poslednom uvedenom význame. Z analýzy reprezentatívneho súboru zastupujúceho základné typy FK v bulharèine zis ujeme, že: a) mnohé bulharské FK majú nielen významovo zhodné, ale i štruktúrne súvz ažné ekvivalenty. Táto symetrická ekvivalencia, ktorú na pozadí celého súboru zastupujú hlavne tautologické dvojèlenné výrazy, nie je ve¾mi poèetná; b) prevažnú väèšinu súboru tvoria bulharské FK, ktorým zodpovedajú slovenské ekvivalenty s rovnakou výpovednou funkciou, ale odlišnou štruktúrou. Èasté sú prípady, keï oproti FK východiskového jazyka môže stá nieko¾ko štruktúrnych variantov cie¾ového jazyka, alebo opaène. Tieto varianty budú uvedené za sebou a oddelené bodkoèiarkou. Jednotlivo nachádzame bulharské FK, ktorých slovenské ekvivalenty zastupujú kladný i záporný význam, rozlišujúci sa intonáciou, èo tiež musí by zachytené v slovníku; c) napriek genetickej príbuznosti oboch jazykov poukazuje analýza materiálu i na osobitosti v každom z nich a na výskyt typických a pre bulharèinu špecifických výrazov, ktoré možno do slovenèiny preloži len opisne. LITERATÚRA DORU¼A, J.: O jazyku slovenských ¾udových rozprávok. Slovenská reè, 55, 1990, s. 139–146. DORU¼A, J.: Tri kapitoly zo života slov. Bratislava 1993. HORÁK, G.: Štyri replikové syntaktické konštrukcie. Slovenská reè, 46, è. 1, 1981, s. 8–7. HORÁK, G.: Replikové vety súhlasu, odmietania, nabádania a poèudovania. Slovenská reè, 47, è. 3, 1982, s. 129–138. MLACEK, J.: Syntaktická frazeológia. Jazykovedný èasopis, 27, è. 2, 1976, s. 134–144. MLACEK, J.: O jednom type druhotnej frazeologizácie. Slovenská reè, 52, è. 2, 1987, s.125–127. MLACEK, J. – ÏURÈO, P. a kol.: Frazeologická terminológia. Red. P. Ïurèo, Bratislava 1995. 141

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cc. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV