Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

SEKANINOVÁ, E.:

SEKANINOVÁ, E.: Dvojjazyèná lexikografia v teórii a praxi. Bratislava 1993. ÂÀÏÎÐÄÆÈÅÂ, Â.: Äâîéêè äóìè â áúëãàðñêèÿ åçèê êàòî ôðàçåîëîãè÷íè åäèíèöè. Åçèê è ëèòåðàòóðà, Ñîôèÿ, 1974, êí. 3, s. 64–69. ÊÅÐÅÌÅÄ×ÈÅÂÀ-ÊÀÐÀÀÍÃÎÂÀ, Ì.: Çà åäíî ñèíòàêòè÷íî-ñòèëèñòè÷íî ÿâëåíèå â ñëàâÿíñêèÿ ôîëêëîð. Ñëàâèñòè÷íè ñòóäèè, Ñîôèÿ 1963, c. 83–96. ËÅÎÍÈÄÎÂÀ, Ì.: Ôðàçåîñxåìà êàê ëèíãâèñòè÷åñêàÿ åäèíèöà ïðîìåæäóòî÷íîãî ñèíòàêñèêîôðàçåîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ñëàâÿíñêàå ôèëîëîãèÿ, ò. XV. Ñîôèÿ 1978, c. 219–229. ÌÎÊÈÅÍÊÎ, Â. Ì.: Ñëàâÿíñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ. Ìîñêâà 1980. ÍÈ×ÅÂÀ, Ê.: Áúëãàðñêà ôðàçåîëîãèÿ. Ñîôèÿ 1987. ÍÈ×ÅÂÀ, Ê.: Ñèíòàêòè÷íà ôðàçåîëîãèÿ ñúïîñòàâèòåëíî ñ äðóãèòå ñëàâÿíñêè åçèöè. Ñëàâÿíñêà ôèëîëîãèÿ. êí. XII, Ñîôèÿ 1973, c. 75–86. PRAMENE KRÁTKY SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA. Bratislava 1997. ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÒÚËÊÎÂÅÍ ÐÅ×ÍÈÊ (ÁÒÐ). IV èçäàíèå äîïúëíåíî è ïðåðàáîòåíî îò Äèìèòúð Ïîïîâ. Ñîôèÿ 1996. ÍΠÔÐÀÇÅÎËÎÃÈ×ÅÍ ÐÅ×ÍÈÊ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÅÇÈÊ (ÍÔÐÁÅ). Íè÷åâà-Àíêîâà, Ñîôèÿ 1993. ÏÐÀÂÎÏÈÑÅÍ ÐÅ×ÍÈÊ ÍÀ ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈß ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÊÍÈÆÎÂÅÍ ÅÇÈÊ (ÏÐÁÅ). Ñîôèÿ 1983. ÐÅ×ÍÈÊ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÅÇÈÊ (ÐÁÅ). I – VIII. Ñîôèÿ 1977–1995. Ôðàçåîëîãèçèðîâàííûå êîíñòðóêöèè â äâóÿçû÷íîì ñëîâàðå Mária Košková Ôðàçåîëîãèçèðîâàííûå êîíñòðóêöèè (ïî ìíåíèþ íåêîòîðûx ôðàçåîëîãîâ òàêæå ñèíòàêñè÷åñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ, ïàðàäèãìàòè÷åñêèé ðÿä ñèíòàêñè÷åñêîãî ôðàçåîëîãèçìà, ôðàçåîñxåìà) îòíîñÿòñÿ ê òåîðåòèòå÷ñêè íàèìåíåå ðàçðàáîòàííûì îáëàñòÿì ôðàçåîëîãèè. Àâòîð ñòàòüè, èñxîäÿ èç ðàçíîîáðàçíîãî ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà, ñ÷èòàåò ýòè êîíñòðóêöèè ñïåöèôè÷åñêèìè ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè, îáðàçóþùèìèñÿ ïî îïðåäåëåííîé ìîäåëè íà îñíîâàíèè ôðàçåîëîãèçàöèè äàííîé êîíñòðóêöèè. Òåì ñàìûì îíè îòëè÷àþòñÿ îò òåx ôðàçåîëîãè÷åñêèx åäèíèö, âîçíèêíîâåíèå êîòîðûx îñíîâàíî íà ñåìàíòè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè êàê åäèíèöû.  ñòàòüå äàåòñÿ òàêæå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå ôðàçåîëîãèçèðîâàííûx êîíñòðóêöèé â áîëãàðñêîì è ñëîâàöêîì ÿçûêàx ñ òî÷êè çðåíèÿ èx ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé ðàçðàáîòêè â äâóÿçû÷íîì ñëîâàðå. Ïî ñåìàíòè÷åñêèì è êîíñòðóêöèîííûì ñâîéñòâàì îïðåäåëåííîãî îáðàçöà ñàìûx ÷àñòîòíûx ôðàçåîëîãèçèðîâàííûx êîíñòðóêöèé ïîñëåäíèå ðàçäåëåíû äî äâóx ãðóïï. Àâòîð ïðè ïîìîùè ñðàâíèòåëüíîãî ìåòîäà íàxîäèò ñîâïàäåíèÿ, à òàêæå îòëè÷èÿ ìåæäó ìíîãèìè áîëãàðñêèìè è ñëîâàöêèìè ïàðàëëåëÿìè, à òàêæå ïîêàçûâàåò, ÷òî íåêîòîðûå òèïè÷íûå áîëãàðñêèå ñïåöèôè÷åñêèå âûðàæåíèÿ ìîæíî ïåðåâåñòè íà ñëîâàöêèé òîëüêî â îïèñàòåëüíîé ôîðìå. 142

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 DEZIDER KOLLÁR * Aktuálne úlohy súèasnej slovenskej dvojjazyènej lexikografie KOLLÁR, D.: Current Tasks of Slovak Bilingual Lexicography. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 143–148. (Bratislava) In his paper the author deliberates on the present dynamics of language development, mainly its vocabulary changes, general role and tasks of lexicography, present status of compiling and publishing bilingual dictionaries in Slovakia, and based on his findings, he identifies current tasks of contemporary Slovak bilingual lexicography. Linguistics. Bilingual lexicography. Vocalubary dynamics. Comparative language research. Zlomové spoloèenské situácie nachádzajú svoj bezprostredný (hoci s istým èasovým odstupom) odraz v jazyku, najmä v jeho najpružnejšej, a preto aj najmenej stabilnej zložke, v slovnej zásobe. Tak to bolo napr. v 50. rokoch nášho storoèia (po druhej svetovej vojne), keï dochádza k celkovej prestavbe slovnej zásoby, a tak je to aj v súèasnosti (90. roky), keï je jazyk vystavený na jednej strane tlaku tzv. globalizácie, na druhej strane povinnej „transformácii” spoloèenskej reality. Následne a zákonite sa to premieta aj do jazykovedy, najmä do tých jej zložiek, ktoré sa zaoberajú výskumom a spracovaním slovnej zásoby, teda aj do lexikografie. Nový impulz lexikografickej praxi v 50. rokoch u nás dalo preberanie pozitívnych skúseností ruskej dvojjazyènej lexikografie (teória L. V. Šèerbu), motivované síce politicky, ale znamenajúce postavenie slovníkovej tvorby na vedeckú bázu. Politicky a spoloèensky vyvolaná potreba tvorby dvojjazyèných rusko-slovenských a slovenskoruských slovníkov rôzneho typu a zamerania postupne priviedla k tomu, že lexikografia sa zaèína chápa ako dôležitý vedný odbor a tvorba slovníkov ako záslužná vedecká a spoloèenská èinnos , pre ktorú treba vytvori patrièné ekonomické i organizaèné podmienky. Vznikajú autorské kolektívy, organizujú sa vedecké lexikografické konferencie (Bratislava 1953, Pieš any 1959, Smolenice 1970), vznikajú teoretické lexikografické školy (bratislavská, pražská). Výsledkom tejto èinnosti sú dve monumentálne lexikografické diela – pä zväzkový Ve¾ký rusko-slovenský slovník a šes zväzkový Ve¾ký slovensko-ruský slovník (vydané SAV), jednozväzkové slovníky * Doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc., Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava. 143

cc. číslo - home.nextra.sk
Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cxciii. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV