Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Àêòóàëüíûå

Àêòóàëüíûå çàäà÷è ñîâðåìåííîé ñëîâàöêîé äâóÿçû÷íîé ëåêñèêîãðàôèè Dezider Kollár Àâòîð èñõîäèò èç ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî ÿçûê ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñðåäñòâîì îáùåíèÿ ëþäeé, à òàêæå ñðåäñòâîì ïîçíàâàíèÿ âíåÿçûêîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè.  íåì, ïðåæäå âñåãî â åãî ñëîâàðíîì ñîñòàâå, íàõîäÿò ñâîå íåïîñðåäñòâåííîå îòðàæåíèå âñå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå, îñîáåííî âî âðåìÿ áîëüøèõ îáùåñòâåííûõ ñäâèãîâ. Èç ýòîãî âûòåêàåò çíà÷åíèå, ãëàâíûì îáðàçîì, òåõ ÿçûêîâåä÷åñêèõ äèñöèïëèí, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ èçó÷åíèåì ëåêñèêè, â ÷àñòíîñòè è ëåêñèêîãðàôèè, ñòàâÿùåé ñåáå öåëüþ íå òîëüêî èçó÷åíèå ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñëîâàðíîì ñîñòàâå ÿçûêà, à òaêæå èõ îòðàæåíèå è êîäèôèêàöèþ. Çàäà÷è ëåêñèêîãðàôèè íîñÿò ïoñòîÿíûé õàðàêòåð, â åå „ðàáîòå” íå äîëæíî áûòü ïåðåðûâîâ. Ñîâðåìåííàÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ÿçûêîâ âûçûâàåò ïîòðåáíîñòü ïîâûñèòü èíòåðåñ ê èçìåíåíèÿì, ïðîèñõîäÿùèì â ëåêñèêå. Ê ñîæàëåíèþ, òðåâîæíîå ñîñòîÿíèå ñëîâàöêîé äâóÿçû÷íîé ëåêñèêîãðàôèè, âûçâàííîå, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàáëþäàþùèìñÿ çàñòîåì íà åå íàèáîëåå ðàçâèòîì â òåîðåòè÷åñêîì è ïðàêòè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ ó÷àñòêå – â îáëàñòè ðóñèñòèêè è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñìåùåíèåì öåíòðà òÿæåñòè îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ â ñòîðîíó íå î÷åíü-òî ïðèçíàâàåìûõ â íåäàâíåì ïðîøëîì ÿçûêîâ (÷òî íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â áîëåå óçêîé íàó÷íîé áàçå è íåäîñòàòî÷íîé ðàçðàáîòêå òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ ñîïîñòàâèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ äàííûõ ÿçûêîâ ño ñëîâàöêèì) è óïðîùåíèåì óñëîâèé èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî àâòîðû ñëîâàðåé âîçâðàùàþòñÿ ê ñòàðîé ñèñòåìå ñîñòàâëåíèÿ ñëîâàðåé (ñëó÷àéíî ïîäîáðàííûõ ñïèñêîâ ñëîâ è âûðàæåíèé è èõ íå âñåãäà óäà÷íûõ ïåðåâîäîâ íà äðóãîé ÿçûê), íè â ìàëåéøåé ñòåïåíè íå ïðåòåíäóþùèõ íà íàó÷íóþ ðàçðàáîòêó è ñîïîñòàâëåíèå äâóõ ÿçûêîâûõ ñèñòåì. Ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè äâóÿçû÷íîé ëåêñèêîãðàôèè, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ ñèëüíîé êîììåðöèîíàëèçàöèåé è óêëîíîì îò áîëüøèõ ëåêñèêîãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, âûçûâàåò ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ î áóäóùåì ñëîâàöêîé äâóÿçû÷íîé ëåêñèêîãðàôèè. Àâòîð, èñõîäÿ èç ÿçûêîâîé ñèòóàöèè è ñîâðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ ñëîâàöêîé äâóÿçû÷íîé ëåêñèêîãðàôèè, íàìå÷àåò íåêîòîðûå åå àêòóàëüíûå çàäà÷è. 148

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 33 l 1998 l ÈÍSLO 2 ROZH¼ADY LADISLAV BARTKO * Bielorusistika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove BARTKO, L.: Belorussian Study at the Philosophical Faculty of Prešov University. Slavica Slovaca, 33, 1998, No. 2, pp. 149–152. (Bratislava) Belorussian Study as the study of Belorussian language, literature and culture at the Philosophical Faculty of Prešov University (and generally in Slovakia) does not exist. Since 1996/97 there has been the lectorship successfully functioning at the new established department of Slavonic Studies. That became the basis for creating and establishing this new branch in the near future. Linguistics. Belorussian Study. Philosophical Faculty at Prešov University. Lectorship of Belorussian language. Conditions of establishing the Belorussian Study as the study program. 1. Bielorusistika v Prešove má ve¾mi krátke a chudobné dejiny. Pri vo¾nom, znaène širokom chápaní tohto pojmu možno doò zahrnú už aj prosté odovzdávanie základných poznatkov o bieloruštine študentom slovakistiky, rusistiky a ukrajinistiky prostredníctvom prednášok a seminárov v disciplíne základy slavistiky a v niektorých ïalších historických jazykovedných disciplínach uvedených študijných odborov; v takom prípade má bieloruština èasový rozmer o nieèo dlhší ako štyri desa roèia. Pri prísnejšom, aj to nie úplnom ponímaní bielorusistiky ako študijného a vedného odboru – v našom prípade ako urèitej formy štúdia samotnej bieloruštiny –, sa „vek” týchto dejín dá vtesna do krátkych štyroch rokov. Tento neradostný a rozhodne aj neuspokojujúci stav bielorusistiky u nás (nielen v Prešove, ale na celom Slovensku) je dôsledkom najmä dvoch základných, v podstate objektívnych nepriaznivých èinite¾ov. Ako prvý možno spomenú skutoènos , že vysokoškolská forma štúdia, ktorá môže vytvori podmienky na rozvoj takého odboru, akým je bielorusistika, existuje v Prešove až od roku 1953. Druhým je starší, ale, žia¾, stále pretrvávajúci a len pomaly sa meniaci (i tu možno doda , že nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých iných krajinách) znaène vlažný postoj k bieloruštine a tým i k bielorusistike. * Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta PU, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov. 149

cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV