Views
4 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

slovakistických prác

slovakistických prác (Slavica Slovaca 23, l988, è. l, s. 80–83). Preto môžeme len struène konštatova , že k dovtedajším jubilantovým monografickým prácam a statiam (napr. Význam a využitie foriem minulého èasu v súèasnej spisovnej slovenèine, l962; Ãëàãîëüíîå âèäîîáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ñëîâàöêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå, l970; Ôîðìèðîâàíèå ñëîâàöêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà â ýïîxó íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ, l780–l848, l978), štúdiám a èlánkom dosahujúcim úctyhodný poèet (nie menej ako l00) pribudla takmer ïalšia stovka. Mnohé z nich publikoval vo vedeckých èasopisoch nielen doma, ale aj u nás na Slovensku, na Ukrajine, v Èesku, Bulharsku, Po¾sku, Estónsku a Taliansku. Pre slovenskú jazykovednú slavistiku je osobitne cenná štúdia O šturovskoj koncepcii literaturnogo slovackogo jazyka (l99l) a príspevok prednesený na XI. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave (l993), lebo z teoretického a metodologického h¾adiska ide naozaj o nové vážne tézy a závery. Nemenej cenné sú aj jeho neskoršie štúdie o prekladoch Biblie do slovenèiny (l992, l993, l994), štúdie sledujúce sociolingvistické problémy rozvoja a fungovania spisovnej slovenèiny v súèasnom období, osobitne tendencie jej demokratizácie a internacionalizácie, ako aj sledujúce problematiku vyuèovania slovenského jazyka v bývalom Sovietskom zväze i v súèasnom Rusku (napr. Î íàó÷íîì èçó÷åíèè ñëîâàöêîãî ÿçûêà â ÑÑÑÐ, l966; Èç èñòîðèè ñëîâàêèñòèêè â Ðîññèè, l987; Ê èñòîðèè èçó÷åíèÿ ñëîâàöêèx äèàëåêòîâ â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, l995). Znaènú pozornos L. N. Smirnov doteraz venoval otázkam rusko-slovenských a medzislovanských vedeckých a kultúrnych vz ahov. Popri skôr publikovanej štúdii o P. J. Šafárikovi (Ðóññêèå ëèíãâèñòû î âêëàäå Ï. È. Øàôàðèêà â ñëàâÿíñêîå ÿçûêîçíàíèå, l963) možno sem zaradi niektoré ïalšie štúdie, napr. Î ïåðåâîäàx ïðîèçâåäåíèé Ñâ. Ãóðáàíà Âàÿíñêîãî â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, l99l; Èç èñòîðèè ñëîâàöêî-óêðàèíñêèx êóëüòóðíûx ñâÿçåé â XIX âåêå, l995 a i. ). Viacerými štúdiami jubilant prispel k dejinám slovenskej slavistiky. Osvetlil napr. èinnos A. Bernoláka, P. J. Šafárika, J. Kollára, ¼. Štúra, M. Hattalu, J. Palárika, J. Stanislava, E. Paulinyho a i. Zaslúžil sa okrem iného aj o zorganizovanie dvoch významných vedeckých konferencií o ¼udovítovi Štúrovi a P. J. Šafárikovi a o vydanie zborníkov z týchto konferencií pod názvom Ëþäîâèò Øòóð è åãî âðåìÿ, l992 a Ïàâåë Èîçåô Øàôàðèê – ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ, l995. Ïalej sa zaslúžil o vydanie zborníka venovaného výskumu slovenského jazyka (Èññëåäîâàíèÿ ïî ñëîâàöêîìó ÿçûêó, l992). Hlbokú stopu svojej vedeckej akríbie L. N. Smirnov zanechal ako recenzent-redaktor v dvadsa roènej spolupráci so slovenskými rusistami-lexikografmi pri tvorbe šes dielneho akademického Ve¾kého slovenskoruského slovníka (Veda l979–l995). K takto struène uvedeným aktivitám nášho jubilanta patrí aj takmer štyri desiatky rokov trvajúca pedagogická èinnos na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova, kde pomáhal pripravova budúcich slovakistov a slavistov. Mimoriadne závažnú vedeckú prácu L. N. Smirnova na poli slovakistiky už po druhýkrát ocenilo Predsedníctvo SAV, a to Èestnou zlatou plaketou ¼udovíta Štúra za zásluhy v spoloèenských vedách, prièom mu vyjadrilo vïaènos za to, že Slovensko, slovenská jazykoveda a kultúra má v jeho osobe takého ve¾kého informátora a propagátora. K tomuto oceneniu mu všetci úprimní priatelia a kolegovia na Slovensku srdeène blahoželajú a žièia rados z ïalších plodov vedeckej práce. Ad multos annos ! Štefan Lipták 158

Jubileum ukrajinskej slovakistky N. J. Dzendzelivskej Zaèiatkom novembra oslávila svoje životné jubileum vysokoškolská uèite¾ka pôsobiaca na Katedre slovenskej filológie Užhorodskej štátnej univerzity a popredná výskumníèka slovenských náreèí na Zakarpatskej Ukrajine docentka N. J. Dzendzelivská, kandidátka filologických vied. Docentka Dzendzelivská sa narodila 7. novembra 1948 v Odese na Ukrajine. Po absolvovaní základnej a strednej školy v Užhorode pokraèovala v štúdiu na Užhorodskej štátnej univerzite, kde prednášal jej otec, popredný ukrajinský dialektológ prof. J. O. Dzendzelivskij, a kde pod jeho priamym vedením sa už ako poslucháèka zaèala zaobera výskumom slovenských náreèí na Zakarpatskej Ukrajine. Prvým výsledkom jej úsilia sa stala diplomová práca pod názvom Náreèie obce Storožnice v Užhorodskom okrese. Po ukonèení vysokoškolského štúdia v Užhorode (r. 1971) nastúpila na štúdium vedeckej ašpirantúry na Katedre slovanských jazykov Moskovskej štátnej univerzity, ktoré pod vedením školite¾a prof. N. J. Tolstého zavàšila obhajobou kandidátskej dizertácie Oèerk fonetiki vostoènoslovackich govorov na territorii USSR (1975). Podstatnú èas z nej aj neskôr publikovala na Slovensku (Fonologický opis východoslovenských náreèí na území Zakarpatskej oblasti USSR. Nové obzory. 20. Košice, Východoslovenské vydavate¾stvo 1978, s. 287–307). O slovenských náreèiach v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny doc. Dzendzelivská informovala aj pri iných príležitostiach. Mala možnos zúèastni sa na viacerých jazykovedných konferenciách a sympóziách v bývalom Sovietskom zväze. Na sympóziu o karpatskej jazykovednej problematike v Moskve (r. 1973) úèastníkom priblížila históriu osídlenia Slovákov na území Zakarpatskej Ukrajiny a niektoré otázky vzájomného slovensko-ukrajinského ovplyvòovania. V Jerevane (r. 1973) na konferencii venovanej otázkam dialektológie a histórie jazyka zase poukázala na ukrajinské prvky v slovenských náreèiach v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, vo Voroneži (r. 1974) na konferencii o Slovanskom jazykovom atlase opísala fonologickú opozíciu neznelos – znelos v uvedených náreèiach a v Užhorode (r. 1973) predstavila detskú lexiku v slovenských náreèiach na Ukrajine. Podstatnú èas materiálu z tejto problematiky uverejnila v Slovenskej reèi (39, 1974, s. 27–33). Významná je úèas doc. Dzendzelivskej na spolupráci v rámci projektu Slavistického kabinetu SAV Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie. Aj vïaka nej sa už mohli predstavi prvé komplexnejšie výsledky terénnych výskumov na XII. medzinárodnom zjazde slavistov v Krakove. Radi konštatujeme, že za svoju záslužnú èinnos pri šírení slovenskej kultúry v zahranièí získala roku 1997 medailu ministra kultúry Slovenskej republiky. Do ïalších rokov pedagogickej a vedeckej práce želáme našej ukrajinskej slovakistke ve¾a úspechov, pevné zdravie a osobné š astie. Štefan Lipták Dictionary of European Proverbs I, II, III. Collected by Emanuel Strauss. London – New York, Routledge 1996. XIII + 624 + 608 + 790 s. V prestížnom britskom vydavate¾stve Routledge, ktoré sa orientuje predovšetkým na jazykovú typológiu a komparativistiku, vyšla nedávno reprezentaèná trojdielna publikácia pod názvom Slovník európskych prísloví. Na vyše 2000 stranách tu nájdeme spolu takmer 2000 prísloví v nespoèetných variantoch, a to až v 60 jazykoch, dialektoch Európy. Príslovia sú vlastne uložené len v prvých dvoch zväzkoch diela. Zoradené 159

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV