Views
4 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Tematické bloky s

Tematické bloky s literárnou, folklórnou èi kulturologickou problematikou prebiehali pod takýmito názvami: 1. Biblia v kultúre Slovanov. 2. Geopolitické determinanty umeleckého prekladu v slovanskom svete. 3. Dejiny slavistiky. 4. Gramatika národného mýtu. 5. Próza J. Brodského. Lyrický sujet z h¾adiska ruskej poézie 20. storoèia. Slovenskú literárnu vedu na kongrese aktívne reprezentovalo desa úèastníkov. Najpoèetnejšie bol zastúpený Ústav svetovej literatúry SAV (8), okrem neho Matica slovenská a Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. K literárnym vedcom SAV možno pripoèíta aj P. Winczera, kmeòového pracovníka Ústavu svetovej literatúry, t. è. prednášajúceho slavistiku na univerzite vo Viedni. Pre úplnos treba uvies , že v zborníku resumé kongresových referátov a komunikátov figurujú ako autori aj K. Kenížová-Bednárová z toho istého ústavu SAV, E. Fordinálová, pracovníèka Ústavu slovenskej literatúry SAV, ako aj J. Hvišè z Katedry slovanských filológií a Z. Kákošová z Katedry slovenskej literatúry, obaja z FF UK v Bratislave, ktorí však na kongrese neboli prítomní. Slovenskí slavisti vystupovali predovšetkým v dvoch sekciách: Slovanské literatúry od moderny po súèasnos (S. Pašteková, O. Sabolová) a Diapazón a hranice slavistiky (J. Koška, J. Jankoviè a romanista L. Franek), najmä však v tematickom bloku Geopolitické determinanty umeleckého prekladu v slovanskom svete (M. Kusá, S. Lesòáková, E. Maliti, B. Suwara- Marèoková). V rámci tohto bloku odzneli aj dva referáty po¾ských literárnych vedcov (P. Fast, B. Tokarzová). O tento tematický blok, prezentujúci súvislosti viacerých slovanských jazykov a literatúr, bol ve¾ký záujem. Prejavil sa jednak poèetnou úèas ou na òom (40–50 osôb, prièom na niektorých prednáškach iných sekcií sa zúèastnilo len 5–6 slavistov) a jednak skutoènos ou, že všetky èísla èasopisu Slovak Review s prednesenými príspevkami, separáty jednotlivých príspevkov i všetky exempláre knihy Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1836–1996 (Struèné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 3. ÚSL SAV 1998) sa ihneï rozobrali. Pre odbornú prácu prekladového tímu, ako aj tímu riešiaceho problémy moderny a postmoderny kongres priniesol ve¾a nových podnetov i poznatkov. Užitoèné boli aj individuálne stretnutia a rozhovory s poprednými slovakistami, rusistami a komparatistami (predovšetkým z Èeskej republiky, Ruska, Bulharska, Macedónska a Po¾ska). V. Blanár – L. Bartko, J. Bosák, J. Doru¾a, ¼. Králik, S. Lesòáková, M. Majtán 70 rokov èinnosti Slovanského ústavu v Prahe Pri 70. výroèí svojej èinnosti usporiadal Slovanský ústav v Prahe v dòoch 10.–12. novembra 1998 slávnostné stretnutie pozvaných domácich aj zahranièných hostí. Stretnutie otvoril uvítacím prejavom riadite¾ Slovanského ústavu Akadémie vied Èeskej republiky Vladimír Vavøínek, slávnostný prejav predniesol predseda Akadémie vied ÈR R. Zahradník. S pozdravným prejavom vystúpil zástupca Kancelárie prezidenta Èeskej republiky, ïalej zástupca Institut des Études Slaves z Paríža (M. Aucouturier), zástupca School of Slavonic and East European Studies z Londýna (R. Pynsent) i zástupca Central European University z Budapešti (J. Bak). Pracovníci Slovanského ústavu potom v pripravených príspevkoch referovali o bohatej a pohnutej histórii a èinnosti ústavu – o dejinách ústavu v rokoch 1922–1963 (J. Beèka), 186

o osudoch Slovanského ústavu po jeho zrušení v roku 1963 až do súèasnosti (S. Wollman), o brnianskej slavistike a jej vz ahoch so Slovanským ústavom (R. Veèerka), o Slovanskej knižnici v Prahe a jej vz ahoch so Slovanským ústavom (M. Klímová), o paleoslovensistike (Z. Hauptová), o byzantológii (L. Havlíková), o literárnej vede v Slovanskom ústave (M. Zelenka), o lingvistike a lexikografii (N. Savicky), o ruskej emigrácii (L. Bìloševská) a o èinnosti zboru na výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi pri Slovanskom ústave (J. Špirudová). Referenti predstavili bohaté výsledky výskumnej èinnosti Slovanského ústavu pred domácimi aj zahraniènými hos ami (z Ruska, Ukrajiny, Po¾ska, Slovenska, Nemecka, Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Slovinska a Maïarska). Na slávnostné stretnutie z príležitosti 70. výroèia èinnosti Slovanského ústavu v Prahe nadviazala medzinárodná porada úèastníkov stretnutia, vedená a sponzorovaná Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti. Témou porady bol Súèasný stav a úlohy slavistiky v stredoeurópskych krajinách. Zo Slovenska sa na slávnostnom stretnutí i na porade zúèastnil riadite¾ Ústavu svetovej literatúry SAV J. Koška, pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ¼. Matejko a podpísaný riadite¾ Slavistického kabinetu SAV. Ján Doru¾a 187

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
cliv. číslo - home.nextra.sk
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cliii. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cciii. – cciv. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
clxxx. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2/2009 - Maneko
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
02/11 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV