Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi zmanjšujejo bronhialno preodzivnost za neposredne in posredne dražljaje. Zmanjšajo ajo pozno reakcijo na inhalirani alergen in zmanjšajo ajo bronhialno preodzivnost. Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a takojšno reakcijo na inhalirani alergen. Učinek U na bronhialno preodzivnost je počasen, največji ji učinek u utegne nastopiti šele po letu ali več podaljšanega anega zdravljenja. Zmanjšujejo vnetje bronhijev, posledica zmanjšanega anega vnetja so: • blažji simptome astme • zmanjšana ana bronhialna preodzivnost • izboljšana pljučna funkcija • manjše število akutnih poslabšanj anj astme Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a možnost trajne okvare pljuč, , ki je posledica nezdravljenega persistentnega vnetja bronhijev.

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi se med seboj ločijo po farmakoloških kih lastnostih: • stopnja afinitete za receptor • obsega absorpcije v pljučih in v črevesju • hitrosti metabolizma • ne razlikujejo se v celotnem očistku, o ki je visok.

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije