Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Glukokortikoidi

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi zmanjšujejo bronhialno preodzivnost za neposredne in posredne dražljaje. Zmanjšajo ajo pozno reakcijo na inhalirani alergen in zmanjšajo ajo bronhialno preodzivnost. Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a takojšno reakcijo na inhalirani alergen. Učinek U na bronhialno preodzivnost je počasen, največji ji učinek u utegne nastopiti šele po letu ali več podaljšanega anega zdravljenja. Zmanjšujejo vnetje bronhijev, posledica zmanjšanega anega vnetja so: • blažji simptome astme • zmanjšana ana bronhialna preodzivnost • izboljšana pljučna funkcija • manjše število akutnih poslabšanj anj astme Podaljšano ano zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi zmanjša a možnost trajne okvare pljuč, , ki je posledica nezdravljenega persistentnega vnetja bronhijev.

Glukokortikoidi Inhalacijski glukokortikoidi se med seboj ločijo po farmakoloških kih lastnostih: • stopnja afinitete za receptor • obsega absorpcije v pljučih in v črevesju • hitrosti metabolizma • ne razlikujejo se v celotnem očistku, o ki je visok.

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti