Views
3 years ago

Díly kruhového potrubí trubkového - ZVVZ a.s.

Díly kruhového potrubí trubkového - ZVVZ a.s.

Příloha 1 ke KM 12

Příloha 1 ke KM 12 0318a 1 ÚVOD 1.1 Návod k používání (dále jen návod) je určen všem uživatelům dílů kruhového potrubí trubkového (dále jen díly). Návod obsahuje pokyny pro bezpečnost, dodávání, dopravu, přejímání, skladování, montáž, údržbu, likvidaci a záruky. 1.2 Údržbu dílů smí provádět pouze poučení a zaškolení pracovníci podle pokynů a pod dohledem odpovědného pracovníka. 1.3 Výrobek je opatřen údajovým štítkem výrobce. 2 BEZPEČNOST 2.1 Bezpečnost je podmíněna kvalitou montáže do potrubního rozvodu. 2.2 Díly potrubí musí být podle ČSN 34 1390 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení se používá 1 ks šroubu, 1 ks matice a 2 ks vějířovitých podložek (viz obr. 1). Tyto šrouby, matice a podložky musí být vhodně chráněny proti korozi (pozinkované). Umístění vodivého spoje se provádí na libovolném místě spoje na přírubách. 2.3 Při manipulaci s díly musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Díly se zavěšují vždy jen za pevnou přírubu. Obr. 1 Vodivé spojení dílů potrubí 3 DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMÁNÍ, SKLADOVÁNÍ 3.1 Dodávání 3.1.1 V rozsahu dodávky jsou kompletní díly v objednaném provedení a průvodní technická dokumentace. 3.1.2 Průvodní technická dokumentace obsahuje: a) osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, b) katalogový list vč. přílohy 1 - návod k používání. - 2 -

Příloha 1 ke KM 12 0318a 3.2 Doprava 3.2.1 Díly se dopravují volně, nebalené a musí být na dopravních prostředcích bezpečně upevněny. 3.2.2 Hmotnost nejtěžšího dílu je cca 100 kg. 3.3 Přejímání 3.3.1 Rozsah a způsob přejímky se provádí podle smlouvy (ujednání) mezi dodavatelem a odběratelem. 3.3.2 Při přejímce je nutné zkontrolovat, zda díly byly dodány v dohodnutém provedení a rozsahu (viz čl. 3.1.1) včetně průvodní technické dokumentace (viz čl. 3.1.2) a zda nebyly poškozeny při dopravě. 3.4 Skladování 3.4.1 Díly se skladují na volných, zpevněných skládkách tak, aby nedošlo k jejich poškození. 3.4.2 Během skladování je nutné kontrolovat stav dílů. 3.4.3 Organizace skladující díly vystaví před montáží doklad o správnosti skladování dílů, provedených prohlídkách, kontrolách a jiných operacích. 4 MONTÁŽ 4.1 Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda byly díly dodány v dohodnutém provedení (viz čl. 3.1.1) včetně průvodní technické dokumentace (viz čl. 3.1.2), zda nebyly při dopravě poškozeny a zda byly skladovány podle podmínek uvedených v čl. 3.4.1 až 3.4.3. 4.2 Montáž dílů se provádí v rámci montáže potrubí a jejich umístění se řídí projektem zařízení. 4.3 Spojování dílů na montáži se provádí sešroubováním přírub, mezi které se vkládá těsnění (viz obr. 1). 4.4 Díly s volnou přírubou je možné na montáži upravit na délky podle potřeby. 5 ÚDRŽBA A OPRAVY 5.1 Provádí se průběžná kontrola těsnosti a poškození dílů. Při poškození dílu je nutné tento opravit, příp. vyměnit. 6 LIKVIDACE 6.1 Po uplynutí životnosti dílů a jejich následné likvidaci je nutné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a podle vlastní směrnice uživatele dílů. 6.2 Likvidace dílů se provádí šrotací. - 3 -

Díly kruhového potrubí - ZVVZ a.s.
elektrick. odlu.ova.e PL - ZVVZ a.s.
l.tkov. filtry PL - ZVVZ a.s.
EO CZ.indd - ZVVZ a.s.
Ventilátory & Megtec - ZVVZ a.s.
Přehled strojů - ZVVZ a.s.
Potrubí ocelové kruhové DN 125 až 2500 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0526/08 KLAPKY KRUHOVÉ ... - ZVVZ a.s.
Klapky přetlakové kruhové - ZVVZ a.s.
Klapky škrtící kruhové - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0035/94e POTRUBÍ SPIRO ... - ZVVZ a.s.
Vložky pryžové tlumící - ZVVZ a.s.
Podavače šnekové PSC 315 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.11 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.12 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ speciál - ZVVZ a.s.
Přechody kruh-čtverec - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0031/94d TLUMIČE HLUKU ... - ZVVZ a.s.
RVM 400 až 1250 - ZVVZ a.s.
ARM 710 až 2000 - ZVVZ a.s.
Přepravník NCG 40 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.19 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.17 - ZVVZ a.s.
Zpravodaj ZVVZ č.2 - ZVVZ a.s.
ARK 3150 až 4000 - ZVVZ a.s.
KATALOGOVÝ LIST KM 0058/04 OBJÍMKY SPIRO ... - ZVVZ a.s.
APH_příčné proudění - ZVVZ a.s.