Views
3 years ago

Konkurs Filmbox - UPC Polska

Konkurs Filmbox - UPC Polska

Konkurs Filmbox - UPC

Regulamin Konkursu FILMBOX dla Abonentów UPC Polska Art. 1. [Konkurs] Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Konkurs Filmbox” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Art. 2. [Definicje] (i) Organizator Konkursu oznacza spółkę UPC P0olska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526- 24-61-791, Regon 016308978, kapitał zakładowy: 10 000 000,00 PLN. (ii) Fundator Konkursu oznacza firmę Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie (02-595), ul. Puławska 61, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000165930, posiadającą numer NIP: 521-32-48-560, kapitał zakładowy w wysokości 987.000,00 PLN. (iii) Konkurs oznacza konkurs dla Abonentów Organizatora Konkursu prowadzony pod nazwą KONKURS FILMBOX. (iv) Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego Uczestnikami oraz, które po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, odpowiedziały prawidłowo na pytania konkursowe i udzieliły najciekawszej oraz najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie finałowe umieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.upc.pl, a ich odpowiedź na pytanie finałowe została wybrana przez Komisję jako najciekawsza i najoryginalniejsza, i która została nagrodzona przez Komisję Konkursową na zasadach wskazanych w art.7 Regulaminu Konkursu. (v) Komisja oznacza zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienia zwycięzcy. Komisję stanowią: Maria Kosińska – ze strony Organizatora Konkursu Anna Szymocha – ze strony Fundatora Konkursu (vi) Zaproszenie do udziału w Konkursie oznacza informację o Konkursie, którą ogłoszono na nośnikach podanych w Art. 3. (vii) Zgłoszenie konkursowe oznacza wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie www.upc.pl w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2011 roku. (viii) Abonent Organizatora Konkursu oznacza osobę, która zawarła z UPC umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Art.3 [Informacja o konkursie] Organizator Konkursu rozpowszechni informację o Konkursie za pośrednictwem Internetu (poprzez zamieszczenie banneru informacyjnego na stronie www.upc.pl i kreację informującą o Konkursie na stronie www.upc.pl/rozrywka/konkursy), w newsletterze konkursowym oraz zamieszczając informację w eBOK Art.4. [Uczestnicy Konkursu] 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Konkurs Ernst & Young Przedsiębiorca Roku Edycja polska 2010
Baw się i ucz w sieci - UPC Polska
Elementarz dla rodziców - UPC Polska
Budowa Roku 2011.pdf - DYSKRET POLSKA
Budowa Roku 2011.pdf - DYSKRET POLSKA
Konkurs - UPC Polska
Konkurs Filmbox - UPC Polska
Konkurs - UPC Polska
(i) (ii) - UPC Polska
(i) (ii) - UPC Polska
Futbolowy Konkurs TV5Monde regulamin - UPC Polska
Regulamin Konkursu FILMBOX dla Abonentów UPC Polska Art. 1 ...
(i) (ii) - UPC Polska
Regulamin Konkursu Polsat Crime & Investigation ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu TLC-UPC - UPC Polska
„Konkurs 3x3” – 1 edycja KIDS - UPC Polska
Regulamin konkursu dla Abonentów UPC Polska
Regulamin Konkursu ”19 sezon Top Gear już w BBC ... - UPC Polska
„Konkurs 3x3” – III filmowo-rozrywkowa edycja. Art. 1. - UPC Polska
Regulamin Konkursu „Zemsta na Fox Life” dla ... - UPC Polska
Organizator i Fundator Konkursu - UPC Polska
Regulamin Konkursu „Przywódca stada na NAT GEO ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu ”Zbrodnia w komórce w CI ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu „The Bridge: Na granicy w FOX ... - UPC Polska
Regulamin konkursu dla Abonentów UPC Polska
Regulamin Konkursu Giganci ze stali w UPC NA ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu ”Jedź na Sundance Fil Festival ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu Disney Junior dla Abonentów UPC Polska Art. 1.
Organizator i Fundator Konkursu - UPC Polska
POLSKA KONKURS NIKE „THE CHANCE” — OFICJALNY ...