Views
4 years ago

Konkurs Filmbox - UPC Polska

Konkurs Filmbox - UPC Polska

2. Uczestnikami

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące Abonentami Organizatora Konkursu na dzień jego zakończenia. Art. 5. [Zasady uczestnictwa w Konkursie] Aby móc ubiegać się o nagrodę wskazaną w Art. 8 poniżej należy: 1. Po zapoznaniu się z Zaproszeniem do udziału w Konkursie wejść na stronę internetową Organizatora Konkursu i odpowiedzieć poprawnie na pytania konkursowe znajdujące się na stronie www.upc.pl/filmbox, w tym udzielić w terminie określonym w art. 6 poniżej, najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie finałowe. 2. W Zgłoszeniu konkursowym podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, id klienta, aktualny adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu przez Organizatora i Fundatora Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zgłoszenia konkursowego zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 3. Wypełnić wszystkie pola formularza Zgłoszenia konkursowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.upc.pl/filmbox . Art. 6. [Czas trwania Konkursu] Konkurs rozpoczyna się dnia 22 kwietnia 2011 roku i kończy w dniu 15 maja 2011 roku o godzinie 24:00. Art. 7. [Zasady przyznawania nagród] 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 roku, wybierze Zwycięzców Konkursu spośród osób, które wypełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i przedstawią w Zgłoszeniu konkursowym najciekawszą i najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie finałowe. 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyle odpowiedzi spowodowane działaniem sieci Internet. 3. Werdykt Komisji zostanie spisany przez Sekretarza Komisji w protokole posiedzenia i podpisany przez Komisję. 4. Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną uwidocznione w protokole Komisji Konkursu wraz ze wskazaniem przyznanej im nagrody. 5. Uczestnik konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego. 6. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie oraz prawidłowo odpowiedział na pytania Konkursowe, w tym udzielił najciekawszej i najoryginalniejszej odpowiedzi na pytanie finałowe, może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród nagród wskazanych w art. 8 ust. 1 lit a) albo lit. b). W Konkursie zostanie nagrodzonych 11 Zwycięzców Konkursu, z tym że tylko jedna osoba, która w ocenie Komisji Konkursowej udzieliła prawidłowej, najciekawszej i najoryginalniejszej odpowiedzi na pytanie finałowe otrzyma nagrodę główną, o której mowa w art.8 ust.1 lit. a), zaś pozostałych 10 osób, których odpowiedzi zostaną wyróżnione przez Komisję spośród Zgłoszeń konkursowych otrzyma nagrody, o których mowa w art.8 ust.1 lit. b). . 7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu. 8. Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na inne cele Fundatora Konkursu. Art.8. [Nagrody] 1. W Konkursie za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe przewidziane są następujące nagrody: a) nagroda główna - 1 przenośny mini odtwarzacz DVD b) 10 zestawów filmów DVD 2. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego tj. przekroczy kwotę 760 PLN brutto, do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy

Konkursu, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm). Obowiązek podatkowy spoczywa na Fundatorze Konkursu. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Fundator Konkursu. 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 4. Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne świadczenie. 6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej: a) wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.; b) gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga; c) opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu odbiera nagrodę. 7. Fundator Konkursu ponosi odpowiedzialność za: a) użyteczność nagrody, rozumianą jako zdatność nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w chwili odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, ; b) dodatków do nagrody, rozumianych jako m.in. karty gwarancyjne, informacja o serwisie oraz instrukcje obsługi nagrody. 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. 9. Reklamacje w zakresie objętym niniejszym art. 8 należy kierować do Fundatora Konkursu na adres Oddziału Fundatora Konkursu w Polsce wskazany w § 2 pkt ii niniejszego Regulaminu Konkursu. Art. 9. [Powiadomienie Zwycięzców Konkursu] 1. Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.upc.pl przez okres 1 tygodnia począwszy od 23 maja 2011. 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za pośrednictwem kuriera DPD Polska, na koszt Organizatora Konkursu, za pokwitowaniem odbioru. Nagrody zostaną przesłane pod adres wskazany przez uczestnika konkursu w Formularzu konkursowym. 3. W przypadku nieodebrania nagrody, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, pomimo jednokrotnego awizowania, nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Fundatora Konkursu, a prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa. 4. Fundator Konkursu, ani też Organizator Konkursu, nie zwracają kosztów związanych z odbiorem nagrody. 5. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Fundator Konkursu, ani też Organizator Konkursu nie będą zobowiązani do wypłaty równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będą zobowiązani do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby. Art. 10. [Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia konkursu] 1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej do dnia 29 maja 2011 roku na adres: UPC Polska Sp. z. o.o. Konkurs FILMBOX Al. Jana Pawła II 27 Warszawa 2. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika Konkursu. 3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja rozpatrzy ją w terminie 30 dni od daty otrzymania takiej reklamacji lub skargi. 4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiążąca.

Baw się i ucz w sieci - UPC Polska
Konkurs Ernst & Young Przedsiębiorca Roku Edycja polska 2010
Elementarz dla rodziców - UPC Polska
Budowa Roku 2011.pdf - DYSKRET POLSKA
Konkurs - UPC Polska
Konkurs Filmbox - UPC Polska
Konkurs - UPC Polska
(i) (ii) - UPC Polska
Regulamin Konkursu FILMBOX dla Abonentów UPC Polska Art. 1 ...
(i) (ii) - UPC Polska
Futbolowy Konkurs TV5Monde regulamin - UPC Polska
(i) (ii) - UPC Polska
Regulamin Konkursu Polsat Crime & Investigation ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu TLC-UPC - UPC Polska
„Konkurs 3x3” – 1 edycja KIDS - UPC Polska
Regulamin Konkursu ”19 sezon Top Gear już w BBC ... - UPC Polska
Regulamin konkursu dla Abonentów UPC Polska
„Konkurs 3x3” – III filmowo-rozrywkowa edycja. Art. 1. - UPC Polska
Regulamin Konkursu „The Bridge: Na granicy w FOX ... - UPC Polska
Organizator i Fundator Konkursu - UPC Polska
Regulamin Konkursu „Przywódca stada na NAT GEO ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu ”Zbrodnia w komórce w CI ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu „Zemsta na Fox Life” dla ... - UPC Polska
Regulamin Konkursu Disney Junior dla Abonentów UPC Polska Art. 1.
Regulamin Konkursu Giganci ze stali w UPC NA ... - UPC Polska
Organizator i Fundator Konkursu - UPC Polska
Regulamin konkursu dla Abonentów UPC Polska
Regulamin Konkursu ”Jedź na Sundance Fil Festival ... - UPC Polska
POLSKA KONKURS NIKE „THE CHANCE” — OFICJALNY ...
REGULAMIN PROMOCJI - UPC Polska