Views
4 years ago

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC

Science & Technology

Science & Technology Development, Vol 11, No.04- 2008 phân tích các hằng số điều hòa của chuỗi số liệu quan trắc. Ấn phím “DuBao”, kết qua dự báo dao động mực nước sẽ được hiển thị. 4.KẾT QUẢ TÍNH TOÁN Số liệu quan trắc mực nước có lẽ đầy đủ nhất tại Bắc bộ là Hòn Dấu (Hải Phòng), tại Trung bộ là Đà Nẵng và tại Nam bộ là Vũng Tàu. Mực nước trên thềm lục địa Nam bộ nói chung và Vũng Tàu nói riêng được so với mực nước “số O” của hải đồ. Mực nước trên thềm lục địa Nam bộ so với “số O” của hải đồ trung bình năm là 243cm, cao nhất vào tháng XI (267cm) và thấp nhất vào tháng VI, VII và VIII (277cm)[8]. Vì vậy, số liệu mực nước quan trắc từng giờ (8760 số liệu) trong cả năm 2000 được sử dụng để tính toán các hằng số điều hoà và phân tích, dự báo dao động mực nước cũng dựa trên “số O” này. Kết quả tính toán hằng số điều hòa của pha và biên độ được trình bày trong Bảng 1 và Hình 2. Trong Bảng 1 chỉ có 20 trong số 62 sóng thành phần có tần số, biên độ, sai số biên độ, sai số pha, pha và tỉ số tín hiệu-nhiễu (signal-noise ratio) được trình bày để làm ví dụ. Các hằng số điều hòa với ký hiệu ″*″ trong Bảng 1 là các sóng nhật triều có chu kỳ một ngày (O1, P1...) và bán nhật triều có chu kỳ nửa ngày (S2, M2...), ngoài ra các sóng nước nông (SO1, SIG1...) cũng được trình bày. Thông thường chỉ có 11 sóng thành phần được phân tích và dùng để dự báo dao động mực nước tại Vũng Tàu [8]. Tuy vậy, kết quả T_Tide cho thấy các thành phần sóng điều hòa có thể được phân tích nhiều hơn 11 sóng thành phần như đã phân tích trước đây. Chi tiết về giá trị của 62 thành phần sóng điều hòa không được trình bày ở đây do giới hạn không gian của bài báo. Bảng 1. Hằng số điều hòa tại Vũng Tàu năm 2000 tide Freq amp amp_err pha pha_err snr *2Q1 0.035706 1.8419 1.6430 257.55 64.98 1.30 SIG1 0.035909 1.2325 1.4390 281.60 77.78 0.73 *Q1 0.037219 8.6707 1.8070 258.13 11.30 23.00 *RHO1 0.037421 1.9484 1.4180 245.36 43.75 1.90 *O1 0.038731 43.4945 1.5540 272.60 2.27 780.00 *P1 0.041553 18.5833 1.4610 307.69 4.55 160.00 *P1 0.041553 19.6714 1.4730 318.13 4.59 180.00 *K1 0.041781 59.4426 1.6140 311.06 1.63 1400.00 *J1 0.043293 2.6720 1.9980 343.15 41.77 1.80 SO1 0.044603 1.1173 1.3690 142.61 85.52 0.67 *OO1 0.044831 2.5169 2.2320 9.59 46.46 1.30 *N2 0.078999 16.1038 2.9720 25.38 8.69 29.00 *NU2 0.079202 3.0104 2.2600 30.92 49.05 1.80 *M2 0.080511 75.0654 2.5210 44.56 2.03 890.00 *MKS2 0.080740 3.6562 2.9010 140.07 48.29 1.60 LDA2 0.081821 1.3771 2.2210 42.28 102.94 0.38 *L2 0.082024 3.0509 2.1650 73.58 41.79 2.00 *S2 0.083333 29.8101 2.5480 76.92 5.77 140.00 *K2 0.083562 10.2885 2.9130 86.08 14.81 12.00 *K2 0.083562 8.1128 3.0210 99.32 19.61 7.20 Trang 22 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 11, SOÁ 04 - 2008 Elevation (m) Amplitude (m) 500 Water Level Analysis in Vung Tau in 2000 0 Original Tidal Time series Original prediction time series from minus Analysis Prediction -500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Days in 2000 SSA MSM MM MSF MF ALP1 SIG1 2Q1 RHO1 Q1 P1 O1 K1 TAU1 NO1 BET1 PHI1 J1 CHI1 THE1 SO1 OO1 UPS1 OQ2 EPS2 2N2 N2 M2 MU2 NU2 LDA2 MKS2 L2 K2 K2 S2 10 0 Analyzed lines with 95% Significant significance level Insignificant Constituents 95% Significance Constituents Level 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 frequency (cph) MSN2 ETA2 M3 MO3 SO3 MK3 SK3 MN4 M4 SN4 MK4 S4 MS4 SK4 2MK5 2SK5 2MN6 M6 2MK6 2MS6 MSK6 2SM6 3MK7 M8 M10 Greenwich Phase (deg) 360 270 180 90 0 Analyzed Phase angles with 95% CI Significant Constituents Insignificant Constituents 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 frequency (cph) 10 10 frequency (cph) m 2 /cph 10 5 10 0 Spectral Estimates before and after removal of tidal energy Original (interpolated) series Analyzed Non-tidal Energy 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 Hình 2. Phân tích dao động mực nước và phổ năng lượng Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 23

Giải pháp bóc tách thông tin (IDD.eNews)
Cách Duy Trì một Cộng Đồng Có Sự Quan Tâm và Gắn Bó
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
khung quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn khung quốc gia ...
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Premier - HSBC
KỊCH BẢN BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM ...
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC - CBRE
Dự Báo Táo Bạo 2012 - CBRE
Báo Cáo Tình Trạng Ngược Đãi Trẻ Em và Luật Bảo Vệ Trẻ Em tại ...
Báo cáo thường niên 2009 - Vietstock
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 9.2010 - Buildviet.info
ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý ung thư - Moodle YDS
Thành phố của bạn, tương lai của bạn - Study Adelaide
Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề ...
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010
Hiệp định “Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm ... - SPS Việt Nam
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 10.2010 - Buildviet.info
Thảm họa Môi trường và biện pháp khắc khục
tại đây. - Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
THỰC TIỂN PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 8.2010 - Hiệp hội Nhà ...
Xây Dựng Bền Vững và Ứng Dụng Nội dung - CBRE Vietnam
Portland 2030 . . . . . . tùy thuộc vào quí-vi ̣ - visionPDX
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Nbb