Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Deddf Diogelu Data 1998

Deddf Diogelu Data 1998 Adran 55 (Angen cydsyniad y DPP) Deddf Twyll 2006 Adran 1 (1) __________________ Adran 1 (2) __________________ Adran 1 (2) gael erthyglau. Cosbi gwneud, cyflenwi neu gael erthyglau i’w defnyddio mewn troseddau yn groes i adrannau 1-3. Cael neu datgelu data personol yn anghyfreithlon. Twyll drwy gynrychiolaeth ffug ____________________ Twyll drwy fethu datguddio gwybodaeth ____________________ Twyll drwy gamddefnyddio swydd neu safle mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: dirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: dirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 10 mlynedd o garchar a/neu ddirwy. ___________________ Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 10 mlynedd o garchar a/neu ddirwy. ___________________ Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 10 mlynedd o garchar a/neu ddirwy. Adran 6 Meddiant ac ati o erthyglau i’w defnyddio mewn twyll Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 5 mlynedd o garchar a/neu ddirwy. 14

Camymddwyn mewn swydd gyhoeddus Deddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 Adran 1(1) (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 1(3) (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 3 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 4 (Angen Cydsyniad y Swyddog cyhoeddus sy’n gweithredu fel hyn yn peidio’n fwriadol â chyflawni ei ddyletswydd a/neu yn camymddwyn yn fwriadol i’r fath raddau â bod yn gyfystyr â chamarfer ymddiriedaeth y cyhoedd yn neiliad y swydd heb esgus neu gyfiawnhad rhesymol. Datgelu heb awdurdod cyfreithlon unrhyw wybodaeth, dogfen neu eitem arall yn ymwneud â diogelwch neu gudd-wybodaeth. Gwas y Goron neu gontractiwr y llywodraeth heb awdurdod cyfreithlon yn datgelu’n andwyol unrhyw wybodaeth, dogfen neu eitem arall yn ymwneud â diogelwch neu gudd-wybodaeth sydd neu a fu yn ei feddiant yn rhinwedd ei swydd fel y cyfryw. Cysylltiadau rhyngwladol – datgelu dangerus heb awdurod cyfreithlon eitem ynglun a cysylltiadau rhyngwladol Pwerau Trosedd ac Ymchwilio Arbennig: datgelu diawdurdod Ditiad: Carchar am oes a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. 15

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Y Gwasanaeth Lles Addys, Cyflogi Plant. Canllawiau i Gyflogwyr
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
canllawiau arfer da er mwyn rhoi ar waith - The Methodist Church
Asesu ar gyfer Dysgu:Datblygu Gwaith trafod(CA3,4) - WJEC
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Adroddiad Blynyddol 2005/06 - Adran D: Cyfrifon ar gyfer y Cyfnod ...
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion