Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

DPP) Adran 5 (Angen

DPP) Adran 5 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 6 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 8 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Gwyrdroi Cwrs Cyfiawnder yn groes i gyfraith gyffredin Deddf Gwarchod rhag Aflonyddu 1997 sy’n arwain at gyflawni trosedd; sy’n hwyluso dianc o ddalfa gyfreithiol neu wneud unrhyw weithred arall sy’n andwyol i bobl mewn dalfa gyfreithiol; neu sy’n rhwystro atal neu ganfod troseddau neu restio neu erlyn troseddwyr dan amheuaeth; neu sydd o’r fath fel byddai ei ddatgelu yn ddiawdurdod yn debygol o gael unrhyw rai o’r effeithiau hynny. Datgelu heb awdurdod gwybodaeth sy’n dilyn o ddatgelu diawdurdod neu a ymddiriedir yn gyfrinachol. Datgelu heb awdurdod gwybodaeth a ymddiriedir yn gyfrinachol i Wladwriaethau eraill neu sefydliadau rhyngwladol. Dal gafael ar wybodaeth neu ddeunydd yn ddiawdurdod, neu fethu dychwelyd gwybodaeth neu ddeunydd pan orchmynnir hynny. Gwneud gweithred neu gyfres o weithredoedd sydd neu sy’n dueddol o wyrdroi neu sydd neu’n bwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder cyhoeddus. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 3 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod dros lefel 5 ar raddfa safonol. Ditiad: Carchar am oes a/neu ddirwy. 16

Adran 2 Aflonyddu Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol. Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 Adran 1(1) (Angen Cydsyniad y DPP) Adran 1(2) (Angen Cydsyniad y DPP) Deddf Troseddu Difrifol 2007 Adran 44 Adran 45 Rhyng-gipio cyfathrebiad yn anghyfreithlon wrth iddo gael ei drosglwyddo (gwasanaeth post a systemau telathrebu cyhoeddus). Rhyng-gipio cyfathrebiad yn anghyfreithlon wrth iddo gael ei drosglwyddo (system delathrebu breifat). Annog / cynorthwyo trosedd yn fwriadol. Annog / cynorthwyo trosedd gan gredu y bydd yn cael ei gyflawni. Diannod: Dirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: Dirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. 17

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithas Dai - Bron Afon
Paratoi ar gyfer Asesiadau Digonolrwydd Chwarae - Play Wales
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Y Gwasanaeth Lles Addys, Cyflogi Plant. Canllawiau i Gyflogwyr
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
canllawiau arfer da er mwyn rhoi ar waith - The Methodist Church
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion