Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

DPP) Adran 5 (Angen

DPP) Adran 5 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 6 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Adran 8 (Angen Cydsyniad y Twrnai Cyffredinol) Gwyrdroi Cwrs Cyfiawnder yn groes i gyfraith gyffredin Deddf Gwarchod rhag Aflonyddu 1997 sy’n arwain at gyflawni trosedd; sy’n hwyluso dianc o ddalfa gyfreithiol neu wneud unrhyw weithred arall sy’n andwyol i bobl mewn dalfa gyfreithiol; neu sy’n rhwystro atal neu ganfod troseddau neu restio neu erlyn troseddwyr dan amheuaeth; neu sydd o’r fath fel byddai ei ddatgelu yn ddiawdurdod yn debygol o gael unrhyw rai o’r effeithiau hynny. Datgelu heb awdurdod gwybodaeth sy’n dilyn o ddatgelu diawdurdod neu a ymddiriedir yn gyfrinachol. Datgelu heb awdurdod gwybodaeth a ymddiriedir yn gyfrinachol i Wladwriaethau eraill neu sefydliadau rhyngwladol. Dal gafael ar wybodaeth neu ddeunydd yn ddiawdurdod, neu fethu dychwelyd gwybodaeth neu ddeunydd pan orchmynnir hynny. Gwneud gweithred neu gyfres o weithredoedd sydd neu sy’n dueddol o wyrdroi neu sydd neu’n bwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder cyhoeddus. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: uchafswm o 3 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod dros lefel 5 ar raddfa safonol. Ditiad: Carchar am oes a/neu ddirwy. 16

Adran 2 Aflonyddu Diannod: uchafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol. Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 Adran 1(1) (Angen Cydsyniad y DPP) Adran 1(2) (Angen Cydsyniad y DPP) Deddf Troseddu Difrifol 2007 Adran 44 Adran 45 Rhyng-gipio cyfathrebiad yn anghyfreithlon wrth iddo gael ei drosglwyddo (gwasanaeth post a systemau telathrebu cyhoeddus). Rhyng-gipio cyfathrebiad yn anghyfreithlon wrth iddo gael ei drosglwyddo (system delathrebu breifat). Annog / cynorthwyo trosedd yn fwriadol. Annog / cynorthwyo trosedd gan gredu y bydd yn cael ei gyflawni. Diannod: Dirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Diannod: Dirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 2 flynedd o garchar a/neu ddirwy. Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. 17

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Cerdded ar Hyd Arfordir Cymru Y
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
Asesu ar gyfer Dysgu:Datblygu Gwaith trafod(CA3,4) - WJEC
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Gwahoddiad ar gyfer ceisiadau am drwyddedau radio cymunedol ...
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion
Adroddiad Blynyddol 2005/06 - Adran D: Cyfrifon ar gyfer y Cyfnod ...