Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Adran 46 Deddf Dwyn 1968

Adran 46 Deddf Dwyn 1968 Adran 1 Annog / cynorthwyo trosedd gan gredu y bydd y trosedd neu drosedd arall yn cael ei gyflawni. _____________________ Dwyn Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. ___________________ Diannod: mwyafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 7 mlynedd o garchar a/ neu ddirwy 18

Tîm Canllawiau’r Cyfryngau Y Gyfarwyddiaeth Strategaeth a Pholisi Pencadlys Gwasanaeth Erlyn y Goron Rose Court 2 Southwark Bridge London SE1 9HS HQ.mediaguidelines@cps.gsi.gov.uk

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Cerdded ar Hyd Arfordir Cymru Y
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
Asesu ar gyfer Dysgu:Datblygu Gwaith trafod(CA3,4) - WJEC
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Gwahoddiad ar gyfer ceisiadau am drwyddedau radio cymunedol ...
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion
Adroddiad Blynyddol 2005/06 - Adran D: Cyfrifon ar gyfer y Cyfnod ...