Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Adran 46 Deddf Dwyn 1968

Adran 46 Deddf Dwyn 1968 Adran 1 Annog / cynorthwyo trosedd gan gredu y bydd y trosedd neu drosedd arall yn cael ei gyflawni. _____________________ Dwyn Agored i unrhyw gosb y byddai ef neu hi yn agored iddi o dderbyn euogfarn am y trosedd a ragwelir neu’r trosedd cyfeiriol. ___________________ Diannod: mwyafswm o 6 mis o garchar a/neu ddirwy heb fod yn fwy na’r uchafswm statudol. Ditiad: 7 mlynedd o garchar a/ neu ddirwy 18

Tîm Canllawiau’r Cyfryngau Y Gyfarwyddiaeth Strategaeth a Pholisi Pencadlys Gwasanaeth Erlyn y Goron Rose Court 2 Southwark Bridge London SE1 9HS HQ.mediaguidelines@cps.gsi.gov.uk

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Paratoi ar gyfer Asesiadau Digonolrwydd Chwarae - Play Wales
Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithas Dai - Bron Afon
Y Gwasanaeth Lles Addys, Cyflogi Plant. Canllawiau i Gyflogwyr
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
canllawiau arfer da er mwyn rhoi ar waith - The Methodist Church
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn