Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

pethau

pethau eraill: (a) hyd a lled y troseddau (b) a all unrhyw amddiffyniad ymhlyg godi a/neu (c) ystod yr atebion sydd ar gael i lys yn gyffredinol. Amddiffyniad pendant 19. Ble darperir ar gyfer amddiffyniad pendant – er enghraifft, bod yr ymddygiad dan sylw er budd y cyhoedd – rhaid i erlynwyr ystyried unrhyw amddiffyniad budd y cyhoedd posib, a sut mae’n debygol o effeithio ar y rhagolygon o ran euogfarnu. Yn benodol, wrth ystyried pa mor ddigonol yw’r dystiolaeth, rhaid i erlynwyr fod yn fodlon bod digon o dystiolaeth ddibynadwy, gredadwy a derbyniol i wrthbrofi unrhyw awgrym bod modd cyfiawnhau bod yr ymddygiad dan sylw er budd y cyhoedd. Os nad oes, mae’n annhebygol y bydd gobaith realistig o euogfarn ac ni fydd cam tystiolaethol prawf y Côd yn cael ei fodloni. Wrth ystyried amddiffyniad pendant, mae’r materion a bennir ym mharagraffau 31-35 isod yn debyg o fod yn berthnasol. 20. Fe geir enghraifft o amddiffyniad budd y cyhoedd pendant yn adran 55 Deddf Diogelu Data 1998, sy’n creu trosedd o gael, datgelu neu gaffael data personol. Mae adran 55(2)(d) yn rhoi amddiffyniad, sef: “yn yr amgylchiadau penodol fod y cael, y datgelu neu’r caffael wedi’i gyfiawnhau gan ei fod er budd y cyhoedd”. Mae adran 59 yn cynnwys darpariaeth debyg mewn perthynas â’r trosedd y mae’n ei greu. Achosion ble nad oes amddiffyniad budd y cyhoedd pendant 21. Ymysg y troseddau sydd fwyaf tebygol o fod dan ystyriaeth (gweler Atodiad A), y mae nifer heb amddiffyniad budd y cyhoedd pendant. Dan amgylchiadau o’r fath, rhaid i erlynwyr ganfod a yw’r llysoedd eisoes wedi rhoi canllawiau clir o ran y ffordd briodol o ddehongli unrhyw droseddau y gallant fod yn eu hystyried. Os rhoddwyd canllawiau o’r fath, rhaid i erlynwyr eu dilyn. 22. Er bod darpariaethau Deddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 wedi’u hanelu’n bennaf at unigolion sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf neu weision y Goron, gallent fod yn berthnasol pan fydd erlynwyr yn ystyried achosion sy’n ymwneud â newyddiadurwyr neu’r rhai sy’n rhyngweithio â hwy. Mae’r gyfraith gyffredin yn darparu ar gyfer cyfranogiad eilaidd mewn troseddu adrannau 44 i 46 Deddf Troseddu Difrifol 2007 yn creu troseddau o fynd ati’n fwriadol i annog neu 6

gynorthwyo trosedd; annog neu gynorthwyo trosedd gan gredu y bydd yn cael ei gyflawni; ac annog neu gynorthwyo troseddau gan gredu y bydd un neu fwy yn cael eu cyflawni. 23. Mae’r Llysoedd wedi rhoi canllawiau clir nad yw budd y cyhoedd yn gymwys neu mai prin y mae’n gymwys mewn perthynas ag adrannau 1(1)(a) a 4(1) a (3)(a) Deddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 (R v Shayler [2002] UKHL 11). Felly dylai erlynwyr fwrw ymlaen ar y sail nad oes amddiffyniad budd y cyhoedd ar gael i rywun dan amheuaeth sy’n cael ei gyhuddo dan yr adrannau hyn. 24. Rhoddwyd canllawiau clir gan y llysoedd hefyd am yr ymagwedd briodol tuag at drosedd cyfraith gyffredin camymddwyn mewn swydd gyhoeddus. Yn AG’s Reference No.3 of 2003 [2004] EWCA Crim 868, fe eglurodd y Llys Apêl nad yw pob gweithred o gamymddwyn gan swyddog cyhoeddus yn gallu bod yn gyfystyr â throsedd. Er mwyn arwain at gosbau troseddol, fel arfer byddai’n rhaid i’r camymddwyn dan sylw fod yn gyfystyr â sarhau enw da y swydd gyhoeddus a ddelir, a syrthio islaw’r safonau derbyniol fel ei fod yn gyfystyr â chamarfer ymddiriedaeth y cyhoedd yn neiliad y swydd. Bydd yn rhaid i erlynwyr ystyried yn ofalus a yw ymddygiad sydd er budd y cyhoedd yn gallu cyrraedd y trothwy uchel hwnnw. Eto, er nad yw trosedd camymddwyn mewn swydd gyhoeddus wedi’i anelu’n bennaf at newyddiadurwyr, fe allai y gyfraith gyffredin ar gyfranogiad eilaidd ac adrannau 44 i 46 Deddf Troseddu Difrifol 2007 fod yn gymwys. 25. Ble na cheir amddiffyniad budd y cyhoedd pendant mewn deddfwriaeth ac nad yw’r llysoedd eto wedi rhoi canllawiau clir ar y ffordd briodol o ddehongli’r troseddau dan ystyriaeth, efallai mai’r peth gorau i erlynwyr ei wneud yw rhoi’r ffeithiau a’r materion perthnasol gerbron llys i’w hystyried (gan dybio bod cam tystiolaethol prawf y Côd wedi’i fodloni fel arall). Fodd bynnag, cyn gwneud hynny, dylai erlynwyr fynd ymlaen i ystyried y cwestiwn ar wahân, sef a yw erlyn yn ofynnol er budd y cyhoedd, h.y. ail gam prawf y Côd. Rhoi ystyriaeth i ryddid mynegiant a’r hawl i dderbyn a rhannu gwybodaeth yn ystod cam budd y cyhoedd 7

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Y Gwasanaeth Lles Addys, Cyflogi Plant. Canllawiau i Gyflogwyr
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
canllawiau arfer da er mwyn rhoi ar waith - The Methodist Church
Asesu ar gyfer Dysgu:Datblygu Gwaith trafod(CA3,4) - WJEC
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion
Adroddiad Blynyddol 2005/06 - Adran D: Cyfrifon ar gyfer y Cyfnod ...