Views
3 years ago

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn

pethau

pethau eraill: (a) hyd a lled y troseddau (b) a all unrhyw amddiffyniad ymhlyg godi a/neu (c) ystod yr atebion sydd ar gael i lys yn gyffredinol. Amddiffyniad pendant 19. Ble darperir ar gyfer amddiffyniad pendant – er enghraifft, bod yr ymddygiad dan sylw er budd y cyhoedd – rhaid i erlynwyr ystyried unrhyw amddiffyniad budd y cyhoedd posib, a sut mae’n debygol o effeithio ar y rhagolygon o ran euogfarnu. Yn benodol, wrth ystyried pa mor ddigonol yw’r dystiolaeth, rhaid i erlynwyr fod yn fodlon bod digon o dystiolaeth ddibynadwy, gredadwy a derbyniol i wrthbrofi unrhyw awgrym bod modd cyfiawnhau bod yr ymddygiad dan sylw er budd y cyhoedd. Os nad oes, mae’n annhebygol y bydd gobaith realistig o euogfarn ac ni fydd cam tystiolaethol prawf y Côd yn cael ei fodloni. Wrth ystyried amddiffyniad pendant, mae’r materion a bennir ym mharagraffau 31-35 isod yn debyg o fod yn berthnasol. 20. Fe geir enghraifft o amddiffyniad budd y cyhoedd pendant yn adran 55 Deddf Diogelu Data 1998, sy’n creu trosedd o gael, datgelu neu gaffael data personol. Mae adran 55(2)(d) yn rhoi amddiffyniad, sef: “yn yr amgylchiadau penodol fod y cael, y datgelu neu’r caffael wedi’i gyfiawnhau gan ei fod er budd y cyhoedd”. Mae adran 59 yn cynnwys darpariaeth debyg mewn perthynas â’r trosedd y mae’n ei greu. Achosion ble nad oes amddiffyniad budd y cyhoedd pendant 21. Ymysg y troseddau sydd fwyaf tebygol o fod dan ystyriaeth (gweler Atodiad A), y mae nifer heb amddiffyniad budd y cyhoedd pendant. Dan amgylchiadau o’r fath, rhaid i erlynwyr ganfod a yw’r llysoedd eisoes wedi rhoi canllawiau clir o ran y ffordd briodol o ddehongli unrhyw droseddau y gallant fod yn eu hystyried. Os rhoddwyd canllawiau o’r fath, rhaid i erlynwyr eu dilyn. 22. Er bod darpariaethau Deddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 wedi’u hanelu’n bennaf at unigolion sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf neu weision y Goron, gallent fod yn berthnasol pan fydd erlynwyr yn ystyried achosion sy’n ymwneud â newyddiadurwyr neu’r rhai sy’n rhyngweithio â hwy. Mae’r gyfraith gyffredin yn darparu ar gyfer cyfranogiad eilaidd mewn troseddu adrannau 44 i 46 Deddf Troseddu Difrifol 2007 yn creu troseddau o fynd ati’n fwriadol i annog neu 6

gynorthwyo trosedd; annog neu gynorthwyo trosedd gan gredu y bydd yn cael ei gyflawni; ac annog neu gynorthwyo troseddau gan gredu y bydd un neu fwy yn cael eu cyflawni. 23. Mae’r Llysoedd wedi rhoi canllawiau clir nad yw budd y cyhoedd yn gymwys neu mai prin y mae’n gymwys mewn perthynas ag adrannau 1(1)(a) a 4(1) a (3)(a) Deddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 (R v Shayler [2002] UKHL 11). Felly dylai erlynwyr fwrw ymlaen ar y sail nad oes amddiffyniad budd y cyhoedd ar gael i rywun dan amheuaeth sy’n cael ei gyhuddo dan yr adrannau hyn. 24. Rhoddwyd canllawiau clir gan y llysoedd hefyd am yr ymagwedd briodol tuag at drosedd cyfraith gyffredin camymddwyn mewn swydd gyhoeddus. Yn AG’s Reference No.3 of 2003 [2004] EWCA Crim 868, fe eglurodd y Llys Apêl nad yw pob gweithred o gamymddwyn gan swyddog cyhoeddus yn gallu bod yn gyfystyr â throsedd. Er mwyn arwain at gosbau troseddol, fel arfer byddai’n rhaid i’r camymddwyn dan sylw fod yn gyfystyr â sarhau enw da y swydd gyhoeddus a ddelir, a syrthio islaw’r safonau derbyniol fel ei fod yn gyfystyr â chamarfer ymddiriedaeth y cyhoedd yn neiliad y swydd. Bydd yn rhaid i erlynwyr ystyried yn ofalus a yw ymddygiad sydd er budd y cyhoedd yn gallu cyrraedd y trothwy uchel hwnnw. Eto, er nad yw trosedd camymddwyn mewn swydd gyhoeddus wedi’i anelu’n bennaf at newyddiadurwyr, fe allai y gyfraith gyffredin ar gyfranogiad eilaidd ac adrannau 44 i 46 Deddf Troseddu Difrifol 2007 fod yn gymwys. 25. Ble na cheir amddiffyniad budd y cyhoedd pendant mewn deddfwriaeth ac nad yw’r llysoedd eto wedi rhoi canllawiau clir ar y ffordd briodol o ddehongli’r troseddau dan ystyriaeth, efallai mai’r peth gorau i erlynwyr ei wneud yw rhoi’r ffeithiau a’r materion perthnasol gerbron llys i’w hystyried (gan dybio bod cam tystiolaethol prawf y Côd wedi’i fodloni fel arall). Fodd bynnag, cyn gwneud hynny, dylai erlynwyr fynd ymlaen i ystyried y cwestiwn ar wahân, sef a yw erlyn yn ofynnol er budd y cyhoedd, h.y. ail gam prawf y Côd. Rhoi ystyriaeth i ryddid mynegiant a’r hawl i dderbyn a rhannu gwybodaeth yn ystod cam budd y cyhoedd 7

Canllawiau interim ar gyfer erlynwyr er asesu budd y cyhoedd mewn ...
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Polisi Interim ar gyfer Erlynwyr ...
Canllawiau S4C ar gyfer isdeitlwyr yng Nghymru
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed
Dylunio a thechnoleg: canllawiau ar gyfer ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o drais yn y ...
Polisi'r CPS ar gyfer Erlyn Achosion o Fasnachu mewn Pobl - Crown ...
Canllawiau ar erlyn achosion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a ...
Cyflogi Plant. Canllaw Ar Gyfer Rhieni/ Gwarcheidwaid - Cyngor Sir ...
Canllawiau ar gyfer rhaglenni dal i fyny ... - Learning Wales
Ymgynghoriad ar Bolisi y CPS ar gyfer erlyn achosion o Dreisio
Papur Gwyn ar Bwˆ er Niwclear
Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg - WJEC
Uchelgais y Gweinidog dros Dreftadaeth ar gyfer Amgylchedd ...
Cerdded ar Hyd Arfordir Cymru Y
Y Pwyllgor Menter a Dysgu Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â ...
Canllawiau ar gyfer llenwi'r Ffurflen Cofrestru ... - ARCHIVE: Defra
Y rhaglen 'datblygu medrau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu' - Estyn
Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn - Senedd ...
Daearyddiaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau ... - Learning Wales
Canllawiau ar gyfer Penderfynu Awduraeth - Dafydd Ap Gwilym.net
Asesu ar gyfer Dysgu:Datblygu Gwaith trafod(CA3,4) - WJEC
TREFN AR GYFER Y CYMUN BENDIGAID - crucix
Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ...
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion
Gwahoddiad ar gyfer ceisiadau am drwyddedau radio cymunedol ...
Adroddiad Blynyddol 2005/06 - Adran D: Cyfrifon ar gyfer y Cyfnod ...