Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V·ûenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Informace a n·zory zastupitel˘ ñ RozpoËet M» Praha-äeberov

na rok 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

UvÌt·nÌ obË·nk˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

LÌbÌ se mi u ämatlÌku! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Velk· sl·va v HrnË̯skÈm kostelÌËku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PravidelnÈ zpr·viËky z kreativnÌ dÌlniËky ¡JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

RodinnÈ centrum Bar·Ëek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Na kole Prahou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Zologick· zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Botanick· zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

KlÌöùata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 1


⁄VODNÕK

V·ûenÌ

Jaro, jaro je tady!!! Tak se raduje vÏtöina z n·s.

KoneËnÏ skonËily chmurnÈ a kr·tkÈ zimnÌ

dny, slunÌËko n·m ukazuje svou p¯ÌvÏtivou

tv·¯, prvnÌ poslovÈ jara, snÏûenky, narcisky,

petrklÌËe, krokusy odkvetly a my se tÏöÌme na

dalöÌ rozkvetlÈ kvÏtinky a ke¯e. TakÈ ve vÏtöinÏ

z n·s jaro probouzÌ touhu nÏco vylepöo-

Na zadnÌ ob·lce tohoto ËÌsla najdete pozv·nku

na dÏtskÈ odpoledne, kterÈ se jiû

tradiËnÏ nekon· 1. Ëervna, ale letos n·m

vyölo na »TVRTEK 26. KVÃTNA od 15 hod.,

zaËÌn·me v HrnË̯Ìch. Pozv·nÌ opÏt p¯ijal

Josef Vojtek. Letos se mi poda¯ilo sehnat

novÈho sponzora na hernÌ prvky v cÌli, takûe

mimo tradiËnÌ maöinky s kolotoËem a

sk·kacÌm hradem naleznou dÏti i dalöÌ p¯ekvapenÌ.

I p¯es zÌskanÈ prost¯edky prosÌm

o pomoc vöechny, kte¯Ì chtÏjÌ dÏtskÈ odpoledne

podpo¯it, jak finanËnÏ tak materi·lnÏ,

aù se mi prosÌm ozvou na e-mail venturova@seberov.cz,

p¯ÌpadnÏ mÏ navötÌvÌ

osobnÏ. UvÌt·m jakoukoliv pomoc t˝kajÌcÌ

se akcÌ pro dÏti i dospÏlÈ. Letos nekonËÌme

na fotbalovÈm h¯iöti, ale za nÌm, na novÏ

vybudovanÈm sportovnÏ oddychovÈm are-

·lu. V cÌli probÏhne bÏhem odpoledne takÈ

slavnostnÌ podÏkov·nÌ z·stupc˘m hl. m.

Prahy, kte¯Ì n·m na tento are·l pomohli sehnat

finance ñ panu JUDr. Petru HulÌnskÈmu

(»SSD) a panu MUDr. Pavlu BÈmovi

(ODS), kter˝ jiû nenÌ prim·torem, ale v loÚskÈm

roce n·m tuto dotaci podpo¯il. LetoönÌ

pozv·nÌ snad p¯ijmou souËasnÌ z·stupci

hl. m. Prahy, kte¯Ì majÌ sport a jeho podporu

ve sv˝ch kompetencÌch.

NovopeËenÌ rodiËe prosÌm o pozornost

v p¯ÌspÏvku t˝kajÌcÌho se vÌt·nÌ obË·nk˘.

DalöÌ rodiËe jistÏ p¯ivÌtajÌ po¯·d·nÌ p¯Ìvat

ve svÈm okolÌ, pokusit se jako kaûd˝ rok

o pravidelnÈ sportov·nÌ p¯i kterÈm m˘ûeme

nap¯Ìklad vyuûÌt cyklostezku z Vestce na jejÌû

slavnostnÌ otev¯enÌ V·s srdeËnÏ zveme.

P¯eji V·m vöem co nejvÌce sluneËn˝ch kr·sn˝ch

dnÌ.

Libuöe LÈvov·, redakce

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ.

Jaro se jiû ukazuje v plnÈ sÌle. StejnÏ tak

jako se probouzÌ p¯Ìroda, tak i lidÈ ÑvylÈzajÌì

ze sv˝ch dom˘ a zaËÌnajÌ peËovat o svÈ

zahr·dky. ChtÏla bych podÏkovat tÏm, kte-

¯Ì pom·hajÌ i s tzv. p¯edzahr·dkami, kterÈ

jsou vÏtöinou ve vlastnictvÌ hl. m. Prahy.

TakÈ bych se chtÏla omluvit a doplnit svÈ

˙vodnÌ slovo z poslednÌho zpravodaje.

V nÏm jsem zmÌnila jmÈno Rott bez k¯estnÌho

jmÈna, kterÈ je Pavel. JmÈno bylo zmÌnÏno

v souvislosti s pr˘bÏhem zased·nÌ,

kterÈ se vÏnovalo vyj·d¯enÌ k dokumentaci

EIA Exitu 4 D1. Na z·kladÏ vöech doruËen˝ch

vyj·d¯enÌ Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

tuto dokumentaci vr·tilo jiû poËtvrtÈ

zpracovateli k p¯epracov·nÌ. Naöe mÏstsk·

Ë·st, na z·kladÏ zpracovanÈ akustickÈ studie,

zadala nabÌdky na mϯenÌ hluku na

˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. MϯenÌ bude probÌhat

3◊ do roka v intervalu 14ñ21 dnÌ na

4 kontrolnÌch bodech. Po dokonËenÌ poslednÌho

mϯenÌ bude zpracov·na zpr·va, se

kterou V·s sezn·mÌme.

Jak jsem p¯edest¯ela takÈ v poslednÌm ËÌsle

zpravodaje, i naöe mÏstsk· Ë·st schv·lila

rozpoËet na rok 2011, a to na svÈm b¯eznovÈm

zased·nÌ. RozpoËet je letos ËlenÏn trochu

jinak neû v p¯edeöl˝ch letech, a to

s ohledem na ˙ËetnictvÌ a rozpoËtovou

skladbu.

2

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

mÏstskÈho t·bora v Bar·ËnickÈ rychtÏ, kter˝

se chyst· po¯·dat panÌ Jana Stangelov·

z HrnË̯. Pro dÏti jsme se takÈ koneËnÏ rozhodli

zp¯Ìstupnit dopravnÌ h¯iötÏ, kterÈ bylo

vybudov·no za podpory hl. m. Prahy, jehoû

podmÌnkou bylo vybudovanÈ h¯iötÏ

zprovoznit i pro ve¯ejnost. Jelikoû bychom

museli dotaci vracet zpÏt do rozpoËtu hl.

m. Prahy, rozhodli jsme se dopravnÌ h¯iötÏ

zp¯Ìstupnit. Vzhledem k hygienick˝m poûadavk˘m

kladen˝m na mate¯skÈ ökoly je nutnÈ

vybudovat oddÏlovacÌ plot mezi zahradou,

kter· je k dispozici pouze mate¯skÈ

ökole a zbylÈ Ë·sti, kter· bude zp¯ÌstupnÏna,

zatÌm dvakr·t t˝dnÏ, a to v ˙ter˝ od 16

do 18 hodin a v sobotu od 14 do 16 hodin.

Vöit˝ barevn˝ list uprost¯ed Zpravodaje je

placenou inzercÌ.

Petra Venturov·,

starostka

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

5. ZASED¡NÕ ñ 28.2.2011

P·tÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 28.2.2011 od 17 do 17:40

hodin v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu. P¯Ìtomno bylo 6 zastupitel˘. PanÌ Archalousov· byla ¯·dnÏ

omluvena. Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·,

kter· zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 6 a tudÌû je zastupitelstvo

usn·öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl jednohlasnÏ schv·len v navrûenÈm znÏnÌ.

Za ovϯovatele z·pisu byli navrûeni a schv·leni panÌ Vitvarov· a panÌ Hrub·.

V›POVÃœ SMLOUVY O OBHOSPODAÿOV¡NÕ

CENN›CH PAPÕRŸ UZAVÿE-

NOU SE SPOLE»NOSTÕ »SOB ASSET

MANAGEMENT, »LENEM SKUPINY »SOB

K tÈto problematice se zastupitelÈ jiû vyjad¯ovali,

projedn·vali vöechny klady i mÌnusy

a dospÏli k z·vÏru, ûe v souladu s Ël·nkem

Ë. 10.2 uzav¯enÈ smlouvy o obhospoda¯ov·nÌ

cenn˝ch papÌr˘, kter˝m je v˝povÏÔ

s dobou trv·nÌ jednoho mÏsÌce od doruËenÌ,

kdy doba zaËÌn· bÏûet prvnÌho dne n·-

sledujÌcÌho mÏsÌce, bude tato v˝povÏÔ pod·na.

Zastupitelstvo zvaûuje finanËnÌ prost¯edky

p¯evÈst na spo¯icÌ ˙Ëet, v souËasnÈ dobÏ se

zjiöùujÌ podmÌnky a ˙rokovÈ sazby jednotliv˝ch

bank. Pohled·vka Glitnir (jejÌ prodej

schv·len na lednovÈm zased·nÌ) bude do

doby prodeje ponech·na u »SOB.

Vöichni p¯ÌtomnÌ zastupitelÈ hlasovali pro

ukonËenÌ smlouvy v souladu s v˝öe uveden˝m.

DODATEK ». 2 KE KUPNÕ SMLOUVÃ

O PROVEDENÕ PR¡VNÕ SLUéBY

Dodatek ke smlouvÏ o provedenÌ pr·vnÌ

sluûby upravuje cenu za tuto sluûbu. PanÌ

starostka zrekapitulovala sluûby panÌ doktorky

SlivkaniËovÈ, kter· mÏstskÈ Ë·sti pom·h·

se stanovisky a pr·vnÌmi rozbory,

nap¯. p¯i duplicit·ch pozemk˘, n·vrzÌch

smluv, smlouv·ch o v˝p˘jËk·ch atd. Cena

za tyto sluûby je na spodnÌ hranici ceny

obvyklÈ za tyto sluûby. SouË·stÌ kaûdÈ faktury

je rozpis pracÌ, kterÈ byly mÏstskÈ Ë·sti

fakturov·ny.

ZastupitelÈ proto schv·lili dodatek, kter˝

upravuje v˝öi ceny za provedenÈ pr·vnÌ

sluûby ve v˝öi 2000 KË hod. + DPH do celkovÈho

poËtu 15 hodin mÏsÌËnÏ, za kaûdou

dalöÌ hodinu poskytov·nÌ pr·vnÌ sluûby

se stanovÌ odmÏna ve v˝öi 1850 KË +

DPH. Za spornou agendu se sjedn·v· mimosmluvnÌ

odmÏna ve v˝öi stanovenÈ

v souladu s ß 6ñ12 vyhl. Ë. 177/1996 Sb.

v platnÈm znÏnÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 3


RADNICE

ROZDÃLENÕ HOSPOD¡ÿSK…HO

V›SLEDKU 2010 Z¡KLADNÕ äKOLY

A MATEÿSK… äKOLY

ÿeditel z·kladnÌ ökoly a ¯editelka mate¯skÈ

ökoly podali z¯izovateli n·vrh na rozdÏlenÌ

hospod·¯skÈho v˝sledku za rok 2010 podle

pot¯eb sv˝ch organizacÌ.

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov schv·lilo

(hlasov·nÌ se zdrûela panÌ ¯editelka Mä

Marta Hrub·) a n·vrh byl p¯ijat v n·sledujÌcÌm

znÏnÌ:

1. rozdÏlenÌ HV Mä Na P¯ÌËnÈ mezi 186,

Praha 4 v souladu s n·vrhem panÌ ¯editelky,

tedy 84 896,32 KË do rezervnÌho

fondu a 70 000,ñ KË do Fondu odmÏn,

kdy z˘statek z provoznÌ dotace roku

2010 byl 142 018,32 KË a HV doplÚkovÈ

Ëinnosti byl 12 878,ñ KË.

2. rozdÏlenÌ HV Zä V Ladech, Praha 4

v souladu s n·vrhem pana ¯editele, tedy

15 000,17 KË do rezervnÌho fondu a

92 085,83 KË do Fondu odmÏn, kdy provoznÌ

dotace roku 2010 byla plnÏ vyËerp·na,

a v˝sledek hospoda¯enÌ doplÚkovÈ

Ëinnosti byl 107 086,00 KË.

FINAN»NÕ PÿÕSPÃVEK NA DOVOZ

OBÃDŸ PRO OSOBY STARäÕ 80 LET

V roce 2010 zastupitelÈ schv·lili v˝dej obÏd˘

pro seniory z mate¯skÈ ökoly v äeberovÏ.

Na z·kladÏ reakce panÌ ¯editelky a podnÏt˘

z hygieny bylo v˝dejnÌ mÌsto zmÏnÏno

a obÏdy pro seniory nech·v· mÏstsk· Ë·st

dov·ûet prost¯ednictvÌm spoleËnosti JihomÏstsk·

soci·lnÌ, a. s.

Cena obÏd˘ pro seniory z˘stala zachov·-

na, mÏstsk· Ë·st ze svÈho rozpoËtu hradÌ

dovoz, jak bylo uvedeno v d˘vodovÈ zpr·-

vÏ. Cena za dopravu vöak nenÌ 10,ñ KË, ale

je v souËasnÈ dobÏ 20,ñ KË, a proto je pot¯eba

tento ˙daj opravit. V navrûenÈm znÏnÌ

nenÌ Ë·stka uvedena ˙myslnÏ, je pouze

uvedeno, ûe M» bude plnÏ hradit dopravu

v souladu s bodem Ë. 3 usnesenÌ z dubna.

ZastupitelÈ: 1. Zruöili bod Ë. 6. ñ p¯ÌspÏvek

obËan˘m nad 80 let na dovoz obÏd˘ z Mä

äeberov, zased·nÌ zastupitelstva M» Prahaäeberov

ze dne 26.4.2010.

2. Souhlasili s dovozem obÏd˘ pro seniory,

kte¯Ì majÌ trval˝ pobyt v M» Praha-äeberov,

prost¯ednictvÌm spol. JihomÏstsk·

soci·lnÌ a.s., kter· zajistÌ i dovoz obÏd˘.

3. Schv·lili obËan˘m nad 80 let a osob·m

s Ë·steËnou Ëi plnou invaliditou s trval˝m pobytem

na ˙zemÌ M» Praha-äeberov osvobozenÌ

od poplatku na dovoz obÏd˘, ËÌmû se

zavazuje jej hradit ze svÈho rozpoËtu spol.

JihomÏstsk· soci·lnÌ a.s. za uvedenÈ obËany.

Na z·vÏr se panÌ starostka omluvila obËan˘m

za öpatnou a dezorientujÌcÌ informaci,

kter· byla zve¯ejnÏna ve Zpravodaji Ë. 1/

2011. Jedn· se o p¯istavenÌ velkoobjemov˝ch

kontejner˘ na bio odpad, kdy je ve zpravodaji

mylnÏ zve¯ejnÏno, ûe VOK na bioodpad

bude p¯istaven ve st¯edu 23.4.2011.

Velkoobjemov˝ BIOkontejner bude p¯istaven

v sobotu 23.4.2011.

DISKUZE: Dotaz panÌ Kol·ËkovÈ, co bylo

podnÏtem ke zruöenÌ smlouvy s »SOB, zodpovÏdÏla

starostka mÏstskÈ Ë·sti, kter· opÏtovnÏ

vysvÏtlila situaci s cenn˝mi papÌry a

z·mÏr mÏstskÈ Ë·sti p¯evÈst finanËnÌ prost¯edky

na spo¯icÌ ˙Ëet.

D·le panÌ Kol·Ëkov· poû·dala zastupitele,

aby na z·kladÏ Ël·nku, kter˝ si p¯eËetla

v novin·ch, o v˝hledovÈm z·mÏru PRE budovat

v republice (uvaûuje se i Chodov) paroplynovÈ

elektr·rny, z·sadnÏ nesouhlasili

s vybudov·nÌm takovÈto elektr·rny v blÌzkosti

naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

PanÌ Kol·Ëkov· jeötÏ upozornila, ûe za ulicÌ

Za Prodejnou asi vznik· skl·dka. ZastupitelÈ

toto upozornÏnÌ vzali na vÏdomÌ a

˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti vyrozumÌ majitele pozemk˘

ñ Tesco, aby skl·dku odstranil.

Na z·kladÏ dotazu panÌ HrubÈ ohlednÏ v˝kopov˝ch

pracÌ Na Jelen·ch ñ zda se nejedn·

o p¯Ìpojky na benzinovou stanici, tajemnÌk

˙¯adu zjistÌ proË se v tÈto lokalitÏ v˝kopovÈ

pr·ce a pokl·dka kabelu prov·dÌ.

4

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

6. ZASED¡NÕ ñ 28.3.2011

äestÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 28. 3. 2011 od 17 do 17:40

hodin v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. P¯Ìtomno bylo 5 zastupitel˘. Pan Kastner a pan

TureËek byli ¯·dnÏ omluveni.

Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·

zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 5 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-

öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl jednohlasnÏ schv·len v navrûenÈm znÏnÌ. Za ovÏ-

¯ovatele z·pisu byli navrûeni a schv·leni panÌ Hrub· a pan Chaloupka.

ROZPO»ET MÃSTSK… »¡STI

PRAHA-äEBEROV NA ROK 2011

RozpoËet mÏstskÈ Ë·sti, jak byl zve¯ejnÏn

je otiötÏn v plnÈm znÏnÌ d·le na str. 8.

PanÌ starostka poû·dala panÌ Archalousovou,

aby okomentovala sestavenÌ rozpoËtu

M» Praha-äeberov i dalöÌ bod zased·nÌ, t. j.

rozpoËtov˝ v˝hled na roky 2012ñ2014.

N·vrhem rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti se na svÈm

zased·nÌ zab˝val finanËnÌ v˝bor, nÏkolikr·t

byl projedn·v·n zastupiteli na porad·ch.

N·vrh rozpoËtu na rok 2011 navazuje na

rozpoËty minul˝ch let, usiluje o sniûov·nÌ

v˝daj˘ na provoz. FinanËnÌ v˝bor doporu-

Ëuje schv·lit rozpoËet v navrûenÈm znÏnÌ.

N·vrh rozpoËtu byl upraven o 500 tis. KË

v kapitole investice Zä ñ nutn· oprava podlahy

tÏlocviËny, kter· je v havarijnÌm stavu.

Do hlavnÌ Ëinnosti je zapojena Ë·st hospod·¯skÈho

v˝sledku z vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti, aby rozpoËet hlavnÌ Ëinnosti byl

jako vyrovnan˝.

RozpoËet mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov na

rok 2011 je p¯Ìlohou usnesenÌ zastupitelstva.

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov jednohlasnÏ

schv·lilo rozpoËet roku 2011 v navrûenÈm

znÏnÌ, konkrÈtnÏ:

ï RozpoËet hlavnÌ Ëinnosti na rok 2011:

ñ celkov˝ objem p¯Ìjm˘ 15 128 tis. KË

ñ celkov˝ objem v˝daj˘ 15 128 tis. KË

ï RozpoËet podnikatelskÈ (vedlejöÌ) Ëinnosti

na rok 2011:

ñ celkov· v˝öe v˝nos˘ 37 943 tis. KË

ñ celkov· v˝öe n·klad˘ 24 525 tis. KË

ñ hospod·¯sk˝ v˝sledek p¯ed zdanÏnÌm ve

v˝öi 13 418 tis. KË.

ï Do hlavnÌ Ëinnosti se zapojil hospod·¯sk˝

v˝sledek doplÚkovÈ Ëinnosti pouze ve

v˝öi 5 376 tis. KË.

ROZPO»TOV› V›HLED MÃSTSK…

»¡STI PRAHA-äEBEROV NA ROKY

2012 Aé 2014

PanÌ Archalousov· p¯ÌtomnÈ sezn·mila

s rozpoËtov˝m v˝hledem mÏstskÈ Ë·sti na

roky 2012ñ2014, upozornila, ûa rozpoËtov˝

v˝hled je pouze p¯ibliûn˝, vych·zÌ z rozpoËtu

roku 2011, neboù se ve v˝hledu let

2012ñ2014 p¯edpokl·dajÌ stabilnÌ p¯Ìjmy a

v˝daje.

RozpoËtov˝ v˝hled mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

na roky 2012ñ2014 schv·lilo n·sledujÌcÌ

rozpoËtov˝ v˝hled:

V souladu se z·konem Ë. 250/2000 Sb.,

o rozpoËtov˝ch pravidlech ˙zemnÌch rozpoËt˘,

v platnÈm znÏnÌ, ustanovenÌ ß3, zve-

¯ejÚuje M» Praha-äeberov ÑRozpoËtov˝ v˝hled

v z·kladnÌch p¯Ìjmech a v˝dajÌch na

roky 2012 aû 2014ì

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 5


RADNICE

P¯Ìjmov· Ë·st v tis. KË rok 2012 rok 2013 rok 2014

z rozpoËtu MHMP 7 000 7 000 7 000

ze st·tnÌho rozpoËtu 300 300 300

daÚ z nemovitostÌ 2 220 2 220 2 220

M» ñ p¯Ìjmy H» 250 250 250

M» ñ VH» 1 638 1 638 750

posÌlenÌ rozp. z p¯ebytk˘ min. let 4 092 4 092 4 980

Celkem 15 500 15 500 15 500

V˝dajov· Ë·st v tis. KË rok 2012 rok 2013 rok 2014

kpt. Silnice 740 740 740

kpt. äkolstvÌ 2 100 2 100 2 100

kpt. Knihovna 20 20 20

kpt. Kultura 100 100 100

kpt. Vzhled obce a ve¯. zeleÚ 1 050 1 050 1 050

kpt. MZ a vnit¯nÌ spr·va 6 470 6 470 6 470

kpt. PokladnÌ spr·va 20 20 20

investice 5 000 5 000 5 000

Celkem 15 500 15 500 15 500

DUPLICITNÕ VLASTNICTVÕ

NA POZEMCÕCH PARC. ». KN 32/11,

32/12,32/13, 32/14, 32/15, 32/16,

357/10 VäE K. ⁄ äEBEROV PANA

»ERN…HO A M» PRAHA-äEBEROV

ñ SOUHLASN… PROHL¡äENÕ

VE PROSPÃCH PANA »ERN…HO

Na z·kladÏ pr·vnÌho rozkladu JUDr. SlivkaniËovÈ,

nenÌ mÏstsk· Ë·st schopna doloûit

vlastnictvÌ k duplicitÏ uveden˝ch pozemk˘.

Z tohoto d˘vodu bylo pr·vniËkou doporuËeno

mÏstskÈ Ë·sti sepsat u not·¯e

souhlasnÈ prohl·öenÌ k tÏmto pozemk˘m ve

prospÏch pana »ernÈho. Na rozdÌl od mÏstskÈ

Ë·sti pan »ern˝ vlastnictvÌ doloûit m˘ûe.

Ing. Venturov· proto podala n·vrh, aby zastupitelÈ

odsouhlasili seps·nÌ souhlasnÈho

prohl·öenÌ ve prospÏch pana »ernÈho s tÌm,

ûe veökerÈ v˝daje spojenÈ s jeho seps·nÌm

a podeps·nÌm uhradÌ pan »ern˝. Pr·vniËka

pana »ernÈho s tÌmto ¯eöenÌm souhlasÌ.

ZastupitelÈ tento n·vrh jednohlasnÏ podpo-

¯ili.

é¡DOST NA MAGISTR¡T HL. M. PRAHY

O PÿEZKUM HOSPODAÿENÕ ZA ROK

2011

Podle z·kona Ë. 131/2000 sb. ß38 je M»

povinna kaûdoroËnÏ poû·dat o p¯ezkum hospoda¯enÌ

Magistr·t hl. m. Prahy nebo p¯ezkoum·nÌ

hospoda¯enÌ zadat auditorovi.

N·klady na p¯ezkoum·nÌ svÈho hospoda-

¯enÌ auditorem hradÌ mÏstsk· Ë·st ze sv˝ch

rozpoËtov˝ch prost¯edk˘. P¯ezkoum·nÌ hospoda¯enÌ

MHMP je zdarma. Proto starostka

M» navrhuje poû·dat o p¯ezkum hospoda-

¯enÌ jako kaûdoroËnÏ MHMP. I tento n·vrh

zastupitelÈ odsouhlasili.

ZPÿÕSTUPNÃNÕ DOPRAVNÕHO HÿIäTÃ

VEÿEJNOSTI

DopravnÌ h¯iötÏ vybudovanÈ na Ë·sti zahrady

Mate¯skÈ ökoly, Na p¯ÌËnÈ mezi 186, Praha

4 bylo financov·no Ë·steËnÏ z dotace

od MHMP. PodmÌnkou dotace bylo vyuûitÌ

h¯iötÏ ve¯ejnostÌ. Tato podmÌnka nebyla

dosud dodrûena, na coû upozornil p¯ezkum

hospoda¯enÌ. V p¯ÌpadÏ nezajiötÏnÌ p¯Ìstu-

6

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

pu ve¯ejnosti by MHMP mohl dotaci û·dat

zpÏt.

Proto panÌ starostka navrhuje zp¯Ìstupnit

dopravnÌ h¯iötÏ pro ve¯ejnost dvakr·t t˝dnÏ

a to v ˙ter˝ od 16 do 18 hodin a v sobotu

od 14 do 16 hodin, ihned po vybudov·nÌ

oddÏlovacÌho plotu mezi dopravnÌm h¯iötÏm

a zahradou mate¯skÈ ökoly. Po cca

mÏsÌci vyhodnotÌme vyuûÌv·nÌ h¯iötÏ a p¯ÌpadnÏ

upravÌme provoznÌ dobu pro ve¯ejnost.

Proti navrhovanÈ dobÏ otev¯enÌ dopravnÌho

h¯iötÏ ve¯ejnosti se ohradila panÌ Hrub·

s argumentem, ûe hygienickÈ podmÌnky jsou

p¯ÌsnÈ a ûe s tÌmto ¯eöenÌm nesouhlasÌ.

ZastupitelÈ toto tÈma projednali a usnesli

se na z·vÏru, ûe podmÌnka dotace musÌ b˝t

dodrûena, aby M» Ë·st dotace nemusela

vracet ze sv˝ch prost¯edk˘. D·le se usnesli,

ûe h¯iötÏ bude otev¯eno ve¯ejnosti dvakr·t

t˝dnÏ 2 hodiny.

Po diskusi na toto tÈma zastupitelÈ hlasovali

o n·vrhu zp¯ÌstupnÏnÌ h¯iötÏ. Proti tomuto

n·vrhu hlasovala panÌ Hrub·, ¯editelka

Mä. OstatnÌ p¯ÌtomnÌ zastupitelÈ byli pro

zp¯ÌstupnÏnÌ. N·vrh byl schv·len a dopravnÌ

h¯iötÏ tedy bude zp¯ÌstupnÏno pro ve¯ejnost

ihned po vybudov·nÌ plotu.

oblast äeberova a HrnË̯. Z jejÌch v˝sledk˘

vyplynula pot¯eba pr˘bÏûnÈho mϯenÌ hluku

v obci. Proto M» poptala 3 firmy, kterÈ

se tÌmto zab˝vajÌ, a z nich byla vybr·na firma

pana Ing. Josefa Drahoty. NabÌzÌ 3 mϯenÌ

na 4 bodech. Cena je vË. DPH 300 tis. KË.

Na z·kladÏ tohoto mϯenÌ se zastupitelÈ

budou moci rozhodnout p¯i dalöÌm schvalov·nÌ

VesteckÈ spojky. P¯i rozhodov·nÌ

budou mÌt k dispozici aktu·lnÌ ËÌsla. N·vrh

na uzav¯enÌ smlouvy byl p¯ijat a zastupitelÈ

povϯili panÌ starostku podeps·nÌm smlouvy.

Na z·vÏr panÌ starostka informovala o velkoobjemov˝ch

kontejnerech na smÏsn˝

odpad. Z d˘vodu ˙sporn˝ch opat¯enÌ je

mÏstskÈ Ë·sti p¯idÏlov·n pouze jeden velkoobjemov˝

kontejner na mÏsÌc. Jiû v mÏsÌci

b¯eznu, kdy byly p¯istaveny dva kontejnery,

jeden hradila mÏstsk· Ë·st ze sv˝ch

prost¯edk˘ a jeden byl hrazen z prost¯edk˘

hl. m. Prahy. V dubnu proto nebude p¯istaven

VOK na smÏsn˝ odpad ani v HrnË̯Ìch

ani v äeberovÏ a v kvÏtnu budou p¯istaveny

opÏt dva VOK.

Velkoobjemov˝ kontejner na bioodpad

bude p¯istaven v sobotu 23.4.2011 jak

v äeberovÏ, tak i v HrnË̯Ìch.

SMLOUVA O ZAJIäTÃNÕ MÃÿENÕ HLUKU

S PANEM ING. JOSEFEM DRAHOTOU,

J*D*S éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ ñ SEKCE

HLUKU, I» 137 76 096

Na z·kladÏ projedn·v·nÌ EIA k exitu D4 na

d·lnici D1 jsme zadali hlukovou studii pro

* * *

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovala

Petra Venturov·,

starostka

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 7


RADNICE

ï 2. kvÏtna ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ï 20. Ëervna ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

Petra Venturov·,

starostka

Informace a n·zory zastupitel˘

ROZPO»ET M» PRAHA-äEBEROV NA ROK 2011,

SCHV¡LEN› NA 6. ZASED¡NÕ ZM» DNE 28.3.2011

8

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 9


RADNICE

10

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

UvÌt·nÌ obË·nk˘

V·ûenÌ rodiËe,

dovolujeme si V·s upozornit, ûe MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov po¯·d· slavnostnÌ uvÌt·nÌ

obË·nk˘.

Pokud se chcete ob¯adu s VaöÌm miminkem z˙Ëastnit, ozvÏte se neprodlenÏ (nejdÈle do

30.5.2011) na ⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov na tel. 244 911 713, e-mailem: Info@seberov.cz

nebo osobnÏ na adrese ⁄¯adu K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha-äeberov. Na slavnostnÌ

uvÌt·nÌ budete po p¯ihl·öenÌ se osobnÏ pozv·nÌ pÌsemn˝m dopisem. VÌt·nÌ dÏtÌ je slavnostnÌ

z·leûitost, a pokud i Vy p¯ijmete naöe pozv·nÌ, r·di se p¯ipojÌme s blahop¯·nÌm

k narozenÌ Vaöeho dÌtÏte. P¯edpokl·dan˝ termÌn je zatÌm stanoven na druhou polovinu

mÏsÌce Ëervna.

TÏöÌme se na shled·nÌ s V·mi.

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 11


Z NAäÕ »TVRTI

LÌbÌ se mi u ämatlÌku!

A V·m?

Jaro ude¯ilo plnou silou a naöi rodinu zaËaly

svrbÏt ruce, bez hr·bÌ uû nenÌ ten spr·vn˝

vÌkend. N·ö rybnÌk ämatlÌk vypadal po

zimÏ tak ûalostnÏ neupravenÏ, navÌc hitpar·da

psÌch exkrement˘ lemovala snad kaûd˝

metr b¯ehu.

A tak jsme o vÌkendu dali ruce k dÌlu, po¯·d

obdivujeme äv˝carsko a Rakousko a USA a

vöude je kr·snÏ jen u n·s Ö papÌrky, rozbitÈ

lahve a hovÌnka od ps˘, co se po tÏch

mrazech nashrom·ûdily snad geometrickou

¯adou. Naöe osmilet· dcera Majda obeöla

jako kaûd˝ rok rybnÌk s igelitkou, u silnice

spadla cel· do rybnÌka, ale vÌtÏzoslavnÏ a

s ˙smÏvem mi p¯iöla cel· ubahnÏn· uk·zat

˙lovek. Se slovy fuj, fuj, jak˝ prase, jak˝

prase, tahala z igelitky neskuteËnÈ poËty

obal˘ od pochutin, a to jednou naöla dokonce

volant.

NÏkte¯Ì sousedÈ p¯iöli osobnÏ, jinÌ p¯islÌbili

alespoÚ finanËnÌ p¯ÌspÏvek na studenta

Ondru, co nenÌ na rozdÌl od jin˝ch kamar·-

d˘ lÌn˝, no mne dnes taky bolÌ z·da, p¯i stisku

ruky klienta zaökr·be mozol, ale p¯i pohledu

na ämatlÌk m·m takov˝ spokojen˝

˙smÏv na tv·¯i, staËÌ jen trochu p¯imhou¯it

oËi a vidÌm, jak se HrnË̯e blÌûÌ do Evropy,

kdyû jeötÏ p·r soused˘ vezme o vÌkendu

hr·bÏ do ruky a dalöÌch p·r p¯id· p·r korun

na studenta, nebo t¯eba rostlinku, ke¯ nebo

kytiËku, uû nebudu muset jezdit odpoËÌvat

na Achensee a ¡ch si kaûd˝ den r·no ¯eknu

u ämatlÌku.

Mil˝ sousedÈ, zkuste si teÔ z jara, dokud

m· slunce a Ëerstv˝ vzduch tu sÌlu a t·hne

V·s to ven, vyjÌt p¯ed V·ö kr·sn˝ a naËinËan˝

d˘m a pohrabat p˘l hodinky i kus obecnÌho,

vytrhejte plevel u vlastnÌho plotu na

obecnÌm chodnÌku a zasaÔte jednu kytku,

co jste si koupili do vlastnÌ zahr·dky, ale

nÏkam ven, p¯ed plot (na cizÌ), kde to ovöem

bude vidÏt. To bude kr·sa, aû pojedu s ko-

Ë·rkem do ökolky nebo na kole pro rohlÌky,

kam se Ëasem bude to ¡chensee a ¡chenkirchen

hrabat.

P.S.: Jo, a prosÌm, jezdÏte pomalu, ukaûte

nula nula nula jedniËk·m z Pr˘honic a okolÌ,

ûe se p¯es HrnË̯e a äeberov jezdÌ pomalu

a hezky podle p¯edpis˘, dokonce i v ËernÈm

jeepu a nenechte se vynervovat, vychov·vejte

ostatnÌ ¯idiËe, v Achenkirchenu

to taky pat¯Ì uû lÈta k dobrÈmu vychov·nÌ!

HezkÈ jaro V·m vöem p¯eje

Jana Vyöansk· (HrnË̯e)

Velk· sl·va v HrnË̯skÈm kostelÌËku

Po jeho n·vötÏvÏ ve farnÌm kostele sv. Jakuba

StaröÌho v KunraticÌch jsme mohli poskytnout

pohostinstvÌ arcibiskupovi praûskÈmu,

jeho excelenci Dominiku Dukovi, i ve fili-

·lnÌm kostele sv. Prokopa v HrnË̯Ìch. Ve

svÈ funkci nenÌ jen hlavou diecÈze a arcidiecÈze

(Praha a »echy), ale souËasnÏ form·lnÌ

hlavou katolickÈ cÌrkve v celÈ republice

(primas »esk˝). Rozepsat rozsah funkcÌ naöeho

hosta je nezbytnÈ, abychom mohli

pochopit velikost celÈ ud·losti, kter· nastala

v nedÏli 20. b¯ezna 2011. Zcela jistÏ lze

pochopit nadöenÌ katolÌk˘ v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti, ale p¯Ìjezd takovÈ osobnosti se m˘ûe

dotknout i tÏch, kte¯Ì pravidelnÏ bohosluûby

v malÈm kostelÌËku tÈmϯ uprost¯ed Hrn-

Ë̯ nenavötÏvujÌ.

Vzhledem k form·lnÌ d˘leûitosti n·vötÏva

probÌhala podle obvyklÈho a p¯edepsanÈho

ceremoni·lu. Pan arcibiskup dorazil p¯ed

12

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

kostel p¯ed dobou pravidelnÈ nedÏlnÌ möe

a tu takÈ koncelebroval spoleËnÏ s obÏma

knÏûÌmi naöÌ farnosti (P. Jaroslavem Krajlem

jako far·¯em, i P. Stanislavem Hrachem, kter˝

tÈmϯ vûdy vede möe u sv. Prokopa). P¯Ìtomnost

mÌstnÌ hlavy cÌrkve, jakoû i symbol˘

hodnosti (berly a mitry) povznesla nejen

samotnou möi, ale jakoby i posvÏtila celou

stavbu a snad i p¯ÌtomnÈ vϯÌcÌ (a zvÏdavce).

NavÌc jsme dos·hli skuteËnÈho posvÏcenÌ

novÈho p¯ÌsluöenstvÌ naöeho kostela:

procesnÌho k¯Ìûe. ProcesÌ nejsou v dneönÌ

dobÏ p¯Ìliö obvykl·, p¯esto se k tomuto zvyku

opÏt vracÌme, procesÌ i poutnÌ bohosluûby

symbolizujÌ nejen vÌru a cestu (pouù)

k nalezenÌ Boha, ale i cestu k odkazu naöich

p¯edk˘ a nakonec i oûivenÌ krajiny pro

ty zcela nevϯÌcÌ. ObnovenÈ poutnÌ möe

u kapliËky ve ZdimϯicÌch jsou dobrou p¯ÌleûitostÌ

k vyuûitÌ k¯Ìûe.

Po möi vÏnoval pan arcibiskup p¯es p˘l hodiny

p¯Ìtomn˝m a odpovÌdal na dotazy a

diskutoval s tÏmi, kdo o diskusi projevili

z·jem. Na z·vÏr jsme pozvali pana arcibiskupa

na spoleËn˝ obÏd. TÏch, kte¯Ì p¯ikl·-

dajÌ ruku k dÌlu v kostele a byli pozv·ni

k prost¯enÈ tabuli bylo vÌce neû dvan·ct, nelze

proto upomÌnat poslednÌ veËe¯i P·nÏ

(jako na slavnÈm obraze LeonardovÏ), p¯esto

jsme mÏli moûnost s nÌm projednat i tÈmata

mÈnÏ d˘leûit·, Ëi vlastnÏ v˘bec ned˘leûit·.

Tehdy v p¯Ìtomnosti dvan·cti

apoötol˘, myslÌm si, vybylo kaûdÈmu z nich

vÌce Ëasu na kladenÌ ot·zek Ëi k projevenÌ

n·zoru neû u n·s. KromÏ pravideln˝ch n·-

vötÏvnÌk˘ möÌ a vöech t¯Ì knÏûÌ pozv·nÌ na

spoleËn˝ obÏd p¯ijala i naöe panÌ starostka

Ing. Venturov·. Debata by se byla prot·hla

jistÏ aû do veËera, ale Ëas vz·cnÈho hosta

je ˙mÏrnÏ vz·cn˝ a aû v˝znamnÈ pohledy

ceremoni·¯e zvedly naöeho hosta z Ëela stolu

a p¯inutil n·s propustit v˝znamnou, ale

takÈ velmi p¯Ìjemnou n·vötÏvu z naöeho

st¯edu do vÌru povinnostÌ. Uv·ûÌme-li po-

Ëet kostel˘ v »eskÈ republice, nem˘ûeme

poËÌtat s opakov·nÌm tÈto ud·losti na dlouhou

dobu.

Nezb˝v· neû p¯idat pozv·nku na möi u kapliËky

ve ZdimϯicÌch, na ja¯e se bude konat

v nedÏli 29. kvÏtna od 11 hodin (v z·¯Ì dojde

i k poutnÌ möi vËetnÏ zmÌnÏnÈho procesÌ).

WebovÈ str·nky kostela sv. Prokopa

v HrnË̯Ìch, jen z¯Ìdka aktualizovanÈ, jsou

i na internetu: www.svprokop.unas.cz.

Tom·ö Soukup (HrnË̯e)

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 13


Z NAäÕ »TVRTI

PravidelnÈ zpr·viËky z kreativnÌ dÌlniËky ¡JA

Cel˝ mÏsÌc duben se nese v duchu Velikonoc.

Jen z·vÏr mÏsÌce si zpest¯Ìme Filipojakubsk˝m

rejem ËarodÏjnic a ËarodÏj˘.

V pravidelnÈ pondÏlnÌ dÌlnÏ ve ökole budeme

tvo¯it snÏûÌtka s motivem jara, pelÌöky

pro zajÌËky a pro rodiËe si vyrobÌme speci-

·lnÌ tÏûÌtka za pomoci produktu VIVA DE-

COR, jako t¯eba terakotov˝, ûelezn˝ a pÌskov˝

vzhled. Z·roveÚ s dÏtmi vytvo¯Ìme i

nÏco na velikonoËnÌ Jarmark.

Na velikonoËnÌm Jarmarku si i Vy a Vaöe dÏti

budete moci vytvo¯it origin·lnÌ dekorace.

Ovöem co se bude vyr·bÏt, je zatÌm tajnÈ.

V naöem RC Bar·Ëek jsou jiû v provozu sobotnÌ

velikonoËnÌ dÌlniËky. DospÏlÌ i dÏti si

mohou vytvo¯it madeirovÈ-dÏrovanÈ kraslice

pomalovanÈ hork˝m voskem, namalujeme

si speci·lnÌmi barvami i svÌËky, koöÌËky

pro zajÌËky, filigr·ny, artyËokov· vejce a

zvonkohru.

V ˙ternÌ dÌlnÏ Bo¯ka äikuly budeme vyr·-

bÏt denÌËky pro malÈ sk¯Ìtky a vÌly, z·vÏsnÈ

dekorace do pokoje, pomalujeme 3D s·drovÈ

kraslice a na konci mÏsÌce si udÏl·me

slet ËarodÏjnic a ËarodÏj˘.

Ve ËtvrteËnÌ dÌlnÏ Mistra Mannyho budeme

vyr·bÏt kol·ûovÈ velikonoËnÌ p¯·nÌ, z·-

pichy a velikonoËnÌ koËiËky, kterÈ jen tak

neuvadnou a takÈ si na z·vÏr udÏl·me pravou

ËarodÏjnickou öou.

NaöÌ teenís ˙ternÌ skupinka bude vyr·bÏt

z·pichy z aquaplastu, madeirovÈ kraslice,

pelechy pro zajÌce a masky na Filipojakubskou

noc.

Pro kreativnÌ dospÏlÈ m·me p¯ipraveno na

Ëtvrtek 7.4.2011 patchworkov· vejce a

21.4.2011 marbling polystyrÈnov˝ch v˝lisk˘

a zdobenÌ vajec origin·lnÌm vËelÌm voskem.

Vzhledem k tomu, ûe jsem byla pozv·na

na v˝stavu Kreativity v DubËi, kde jsme

p¯edvedli nÏkterÈ hobby Ëinnosti jako je t¯eba

malov·nÌ na textil, nakoupila jsem dostatek

kreativnÌho zboûÌ na plstÏnÌ, retro

mozaiku, öablonov·nÌ a batikov·nÌ textilu,

v˝robu ketlovan˝ch öperk˘ a v˝robu öperk˘

z k¯iöù·lovÈ prysky¯ice, sÌtotisk My Style

a spousty jin˝ch kreativnÌch nezbytnostÌ.

Sledujte proto program naöÌ dÌlniËky na

www.kreativni-dilnicka.webnode.cz.

A TO NEJLEPäÕ NAKONEC

PrvnÌ a t¯etÌ t˝den v Ëervenci, prvnÌ a poslednÌ

t˝den v srpnu, uspo¯·d·me KREATIV-

NÕ PÿÕMÃSTSK› T¡BOR.

Jako prvnÌ tÈma v t˝dnu od 4.7.2011ñ

8.7.2011 jsme zvolili PIR¡TY Z KARIBIKU.

Vyplujeme na naöe hrnË̯skÈ mo¯e a prob·d·me

nezn·mÈ vodnÌ plochy.

V t˝dnu od 18.7.2011ñ22.7.2011 se vypravÌme

jako VESMÕRNÕ CESTOVATEL… do

temnÈ a vzd·lenÈ galaxie zachraÚovat cizÌ

civilizace.

V srpnu od 1.8.2011ñ5.8.2011 a 22.8.2011ñ

26.8.2011 se staneme v˝zkumnÌky a vyd·-

me se PO STOP¡CH DINOSAURŸ. Cestou

zpÏt se zastavÌme v dobÏ bronzovÈ a

nauËÌme se od naöich prap¯edk˘ r˘zn˝m

¯emesl˘m.

O vöech aktivit·ch se dozvÌte na naöich str·-

neËk·ch.

Jana Stangelov· (HrnË̯e)

Zpr·va o ˙mrtÌ

S politov·nÌm oznamujeme, ûe n·s navûdy opustil po tÏûkÈ nemoci, dne 13.3.2011,

pan Jaroslav Luck˝-Udatn˝ z HrnË̯, ve vÏku nedoûit˝ch 63 let.

Dcera Jarka s rodinou

14

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 7.5. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 21. 5. 8 ñ do naplnÏnÌ

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ PATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ pat¯Ì:

ñ koberce, linolea, matrace,

ñ zdravotnÌ a jin· keramika, z·chodovÈ mÌsy, umyvadla,

ñ vöe z†dom·cnosti co nenÌ vyjmenov·no nÌûe,

ñ drobn˝ stavebnÌ odpad do 1 metru krychlovÈho, nikoliv vöak odpad ze stavby.

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ NEPATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ nepat¯Ì:

ñ papÌr, lepenky pat¯Ì do modrÈho kontejneru,

ñ sklo pat¯Ì do zelenÈho a bÌlÈho kontejneru,

ñ plasty pat¯Ì do ûlutÈho kontejneru,

ñ kovy pat¯Ì do v˝kupny, kovoörotu,

ñ bioodpad pat¯Ì do biopopelnic, nebo kompost·rny (Modletice),

ñ elektrop¯Ìstroje, bÌl· technika (myËky, lednice, praËky) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, nebo zpÏtn˝

odbÏr v†prodejn·ch, kde bylo nakoupeno,

ñ pneumatiky, povinnost odevzd·vat v†prodejnÏ, kde bylo zakoupeno, nebo sbÏrn˝ dv˘r,

ñ nebezpeËnÈ odpady (akumul·tory, vybitÈ baterie, starÈ barvy a laky atd.) pat¯Ì do sbÏrnÈho

dvora, vybitÈ baterie lze odevzdat do speci·lnÌ schr·nky v†budovÏ mÏstskÈho ˙¯adu.

PÿISTAVENÕ BIO KONTEJNERŸ V 1. POLOLETÕ 2011

MÌsto

äeberov ulice V Ladech sobota 23.4. 13ñ16 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 23.4. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech sobota 21.5. 13ñ16 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 21.5. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech sobota 25.6. 13ñ16 hodin

»as

Projekt VOK bio je financov·n z prost¯edk˘ hl. m. Prahy.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 15


äKOLSTVÕ A DÃTI

Zpr·viËky ze ökolky

Zima uû snad definitivnÏ odeöla. Pro ty, kte¯Ì nemajÌ

v oblibÏ zimnÌ sporty a radov·nky, se mohla letoönÌ zima

zd·t nep¯imϯenÏ dlouh·, nekoneËn·.

Ale uû je za n·mi a p¯ed n·mi jsou jiû dny naplnÏnÈ

sluncem a provonÏnÈ jarem.

Naöe dÏti se tÏöÌ na hry na zahradÏ, p¯edevöÌm na hry

v pÌskoviöti, na stavby silnic a tunel˘, hrad˘ a na jÌzdy na

kolech a kolobÏûk·ch.

VzpomÌn·me vöak na plno z·ûitk˘ proûit˝ch bÏhem zimy

ñ s·Úkov·nÌ, hr·tky se snÏhem, karneval a na spoleËn˝

vÌkend na hor·ch, o kterÈm si m˘ûete p¯eËÌst v dalöÌm

p¯ÌspÏvku.

S p¯Ìchodem jara se m˘ûeme tÏöit na naöe tradiËnÌ VelikonoËnÌ

soutÏûenÌ, VelikonoËnÌ dÌlnu. Kaûd˝ mÏsÌc k n·m

p¯ijede divadlo s pÏknou poh·dkou, p¯edökol·ci se vydajÌ

na poh·dku do Planet·ria. V kvÏtnu se budeme tÏöit na poh·dkov˝ v˝let do TakonÌna

u Vlaöimi, kde je pro n·s p¯ipravena interaktivnÌ poh·dka Princ Bajaja a hned dalöÌ den

odjÌûdÌme na ökolku v p¯ÌrodÏ, kam se moc tÏöÌme. T˝den str·vÌme

s p¯edökol·ky v HarrachovÏ, v hotelu Loveck· Mumlava, zde jsme

str·vili i zimnÌ vÌkend. TÏöÌ se na n·s i person·l hotelu. Ve ökolce se

opravdu nenudÌme, kaûd˝ den zaûÌv·me spoustu dobrodruûstvÌ

a nov˝ch zkuöenostÌ.

Naöe ökolka v äeberovÏ se chlubÌ a je obdivov·na pro

svou rozlehlou zahradu, na kterÈ dÏti majÌ spoustu mÌsta

pro svÈ hry a nejsou zde ohroûeny û·dn˝m zneËiötÏnÌm.

BÏhem jara bude Ë·st zahrady oplocena (dopravnÌ h¯iötÏ

a multifunkËnÌ h¯iötÏ) a bude zp¯ÌstupnÏna ve¯ejnosti. TÌm

nebude tato Ë·st zahrady pro n·s jiû tak z hygienickÈho hlediska

bezpeËn· jako doposud. é·dn· zahrada mate¯skÈ ökoly nenÌ

v naöem okolÌ p¯Ìstupn· ve¯ejnosti. Proto nejsem tomuto z·mÏru

naklonÏn·.

M» musÌ vyhovÏt podmÌnce dotace, z kterÈ bylo h¯iötÏ na naöÌ zahradÏ vybudovanÈ. »as

a zkuöenost uk·ûe, zda to byla vhodn· volba.

ChtÏla bych podÏkovat panu FOÿTOVI, kter˝ p¯islÌbil opÏtovnÈ sek·nÌ zahrady v Mä

HrnË̯e, panu KOLL¡ROVI za zprovoznÏnÌ kol a kolobÏûek, panu NOV…MU za ochotu

p¯i jakÈkoliv û·dosti o pomoc ze strany mate¯skÈ ökoly, panÌ KOM¡RKOV… za dod·nÌ

obrazovÈho materi·lu pro pr·ci s dÏtmi.

P¯eji barevnÈ, voÚavÈ jaro plnÈ p¯Ìjemn˝ch proûitk˘ a kr·snÈ Velikonoce.

16

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

VÕKEND NA HOR¡CH

P¯edposlednÌ vÌkend

v ˙noru jsme

zorganizovali vÌkend

na hor·ch

s dÏtmi a rodiËi

z naöÌ ökolky. P˘vodnÏ

mÏlo p¯ibliûnÏ

40 dÏtÌ a rodiˢ

str·vit vÌkend

v HarrachovÏ v hotelu Loveck· Mumlava.

Ale postihla n·s vlna ch¯ipky a odpadalo

jedno dÏcko za druh˝m a Ëasto padli i rodi-

Ëe. Nakonec n·s odjelo nÏco m·lo p¯es 20.

DÌky panu »ervenkovi, spr·vci hotelu a tatÌnkovi

jednoho z naöich dÌtek z hrnË̯skÈ

ökolky, jsme str·vili kr·sn˝ zimnÌ vÌkend

v p¯ÌjemnÈm hotelu, s dobr˝m jÌdlem a vst¯Ìcn˝m

person·lem. Pro dÏti byla zajiötÏna lyûa¯sk·

ökoliËka s mlad˝m instruktorem, byla

zajiötÏna doprava na sjezdovky a zpÏt do

hotelu. ZatÌmco se dÏti uËily na malÈm kopeËku,

rodiËe si mohli zalyûovat, projÌt se,

nebo sledovat pokroky sv˝ch ratolestÌ.

DÏti byly ze ökoliËky nadöenÈ a nÏkter˝m

se lyûov·nÌ tak zalÌbilo, ûe se doûadovaly

veËernÌho lyûov·nÌ.

Po n·vratu z lyûov·nÌ jsme mÏly s panÌ uËitelkou

D·öou p¯ipraven˝ mal˝ program pro

dÏti a rodiËe.

S dÏtmi jsme hr·ly kontaktnÌ hry, hry na

posÌlenÌ kamar·dsk˝ch vztah˘, vyrobily

jsme si Ëelenku se ûabiËkou a celÈ rodiny

Ëekalo ÑûabiËkov·nÌì ñ hra, p¯i kterÈ je cÌlem,

co nejvÌce ûabiËek dostat do kyblÌku.

P¯i spoleËnÈ h¯e jsme se nasm·li a uûili si

legrace, zvl·ötÏ p¯i hl·ök·ch typu: ÑMami

ty si m·lo trÈnovala!ì Totiû ñ p·teËnÌ veËer

mohli vöichni trÈnovat, p˘jËit si hry a zdokonalovat

se v trefov·-

nÌ a sk·k·nÌ.

Za ˙Ëast v ÑûabiËkov·nÌì

vöichni dostali

odmÏnu a diplom.

NedÏle byla kr·sn·,

sluneËn·, v˘bec

se n·m nechtÏlo

ze svahu a

uû v˘bec se n·m

nechtÏlo dom˘.

Na Loveckou v HarrachovÏ

se vr·tÌme s dÏtmi na ökolku v p¯ÌrodÏ.

Uû se tÏöÌme a tÏöÌme se na dalöÌ spoleËn˝

vÌkend, kter˝ pl·nujeme na podzim.

VÌkend v HarrachovÏ byl moc fajn a budeme

na nÏj vzpomÌnat.

* * *

DIVADELNÕ PÿEDSTAVENÕ U N¡S VE äKOLCE

Ve Ëtvrtek 3.3.2011 k n·m do mate¯skÈ ökoly zavÌtalo divadlo

ze Zä Campanus. DÏti z dramatickÈho krouûku n·m p¯iöly zahr·t

poh·dku ÑO Popelceì.

Vöem mal˝m herc˘m bylo dob¯e rozumÏt. MÏli hezkÈ kost˝my

i n·paditÈ kulisy. Celou poh·dku podbarvoval vhodn˝ hudebnÌ

doprovod. Naöe dÏti ani ned˝chaly, jak se jim p¯edstavenÌ

lÌbilo. Upoutalo je moûn· i vÌce jak p¯edstavenÌ nÏkter˝ch

profesion·lnÌch divadel. MalÈ herce jsme vöichni na z·vÏr odmÏnili

bou¯liv˝m potleskem.

PanÌ uËitelka M. MϯiËkov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 17


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZAMYäLENÕ ÿEDITELE äKOLY

S jarnÌmi dny dost·v·te do ruky dalöÌ ËÌslo

zpravodaje. Dovolte mi kr·tkÈ zamyölenÌ nad

dÏnÌm za ökolnÌmi lavicemi. Dalo by se shrnout

slovy: ÑProË dÏlat vÏci jednoduöe, kdyû

to jde sloûitÏ.ì Na z·kladÏ vl·dnÌch opat¯enÌ

doölo od 1.1.2011 ke zmÏnÏ financov·nÌ zamÏstnanc˘

ökol. St·tnÌ prost¯edky jsou nynÌ

rozdÏleny zvl·öù pro pedagogy a zvl·öù pro

spr·vnÌ zamÏstnance (˙klid, ökolnÌk, kucha¯ky,

hospod·¯ka atd.). Prost¯edky pro nepedagogy

byly kr·ceny snÌûenÌm limit˘ poËtu pracovnÌk˘.

PedagogovÈ byli d·le rozdÏleni na

ty, kte¯Ì majÌ vysokoökolskÈ vzdÏl·nÌ, a na ty,

kte¯Ì ho nemajÌ. Podle toho jsou za¯azeni do

odliön˝ch tarifnÌch tabulek, bez ohledu na to,

ûe pro pr·ci nap¯. ve ökolnÌ druûinÏ podle ökolskÈho

z·kona vysokou ökolu mÌt nemusÌ. Byl

snÌûen objem financÌ na nen·rokovÈ sloûky

platu ñ odmÏny pro uËitele. D·le doölo k dalöÌmu

snÌûenÌ objemu finanËnÌch prost¯edk˘ na

uËebnice, ökolnÌ pom˘cky a dalöÌ vzdÏl·v·nÌ

pedagog˘. Vöechna tato opat¯enÌ jsou doprov·zena

dalöÌm n·r˘stem administrativy a nep¯ispÏla

p¯Ìliö ke spokojenosti zamÏstnanc˘ a

klimatu ve ökol·ch. V kontrastu s tÏmito opat-

¯enÌmi se tÏûko ch·pou ˙niky v ¯·dech miliard

ze st·tnÌho rozpoËtu. Nechal jsem se moûn·

unÈst rozho¯ËenÌm, ale radÏji bych Ëas str·-

ven˝ s tÌmto nekoneËn˝m ˙¯adov·nÌm chtÏl

vÌce vÏnovat û·k˘m a skuteËnÈmu rozvoji

ökoly, coû by bylo pro n·s vöechny urËitÏ efektivnÏjöÌ.

V uplynulÈm obdobÌ se na naöÌ ökole poda¯ilo

uskuteËnit dalöÌ akce, kterÈ jsou souË·stÌ vzdÏl·vacÌho

programu. Zapojili jsme û·ky do r˘zn˝ch

projekt˘ a akcÌ, kterÈ prohlubujÌ jejich

dovednosti a postoje. é·ci 2., 3. a 4. t¯Ìdy absolvovali

preventivnÌ program Pr·ce s t¯ÌdnÌm

kolektivem. Zde si formou r˘zn˝ch aktivit uvÏdomili

svÈ chov·nÌ a pr·va p¯i dodrûov·nÌ

pravidel ve vztahu ke sv˝m spoluû·k˘m v t¯ÌdnÌm

kolektivu.

Jakmile jarnÌ poËasÌ dovolÌ, chyst·me se opÏt

vyuûÌvat dopravnÌ h¯iötÏ v are·lu Mä v äeberovÏ.

PravidelnÏ aktualizujeme internetovÈ

str·nky ökoly, kde m˘ûete ËÌst p¯ÌspÏvky z jednotliv˝ch

t¯Ìd a prohlÌûet naöi fotogalerii. VzdÏl·vacÌ

program ökoly je nabit˝ zajÌmav˝mi

akcemi, kterÈ jsou zde dokumentov·ny. Navötivte

www.zsseberov.cz

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel Zä

* * *

JARMARK

Na 19. dubna se chyst· tradiËnÌ jarnÌ Jarmark,

kter˝ pom·h· zÌskat dalöÌ finanËnÌ prost¯edky

na adoptovanÈho chlapce z Indie. Akce, kter·

je otev¯ena pro ve¯ejnost, se bude konat

v prostor·ch ökoly od 14 do 17 hodin.

V r·mci jarmarku budou pro V·s v tÏlocviËnÏ

p¯ipraveny dÌlny na v˝robu tradiËnÌch velikonoËnÌch

ozdob, kterÈ zajistÌ ökolnÌ druûina a

maminky souËasn˝ch û·k˘, ale i absolvent˘.

Budete si moci vyzkouöet vlastnÌ tvorbu, ale i

zakoupit hotovÈ v˝robky naöich û·k˘ v obch˘dku

v 1. t¯ÌdÏ.

äKOLA V PÿÕRODÃ

TermÌn: 30.5. ñ 3.6.2011

Tentokr·t pojedeme na Richtrovy boudy

(www.richtrovyboudy.cz), do kr·snÈho prost¯enÌ

Krkonoö. Boudy se nach·zÌ ve v˝öce1200

m n. m. PÏöky je to kousek na V˝rovku

a trochu d·l pÏöky a skoro po rovinÏ na

SnÏûku. N·plnÌ ökoly v p¯ÌrodÏ bude turistika,

orientace v terÈnu, chov·nÌ v n·rodnÌm parku,

ale i hry, pozn·v·nÌ mÌstnÌ fauny a flÛry a

vöechno, co n·m KRNAP nabÌzÌ. DÏti se mohou

tÏöit na besedu se Ëlenem horskÈ sluûby,

na venkovnÌ h¯iötÏ a moûn· i na Krakonoöe.

18

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

äKOLI»KA PRO BUDOUCÕ PRV“¡»KY

PrvnÌ informaËnÌ sch˘zka rodiˢ naöich budoucÌch

prvÚ·Ëk˘ se bude konat 26. dubna

2011 od 16 hodin, kde se dozvÌte vöechny

d˘leûitÈ informace o pom˘ck·ch, organizaci

v˝uky, ökolnÌ druûinÏ, stravov·nÌ apod. TÏöÌme

se na novÈ û·ky a na spolupr·ci s rodiËi.

* * *

JEDEN SVÃT

Ve druhÈm b¯eznovÈm t˝dnu jsme se coby div·ci

z˙Ëastnili festivalu Jeden svÏt ñ zhlÈdli jsme

soubor film˘ a spot˘, kterÈ n·m p¯iblÌûily, jak

se ûije dÏtem v rozvojov˝ch zemÌch, nebo p¯inesly

praktickÈ n·pady, jak jeötÏ vÌce öet¯it energiemi.

V dokumentu Amia, B¯etislava RychlÌka

jsme mÏli moûnost vidÏt, jak˝m jin˝m zp˘sobem

ûije rodina na öumavskÈ samotÏ.

Jak˝m zp˘sobem my sami vyd·v·me svoji ûivotnÌ

energii? TÌm, ûe tr·vÌme Ëas s rodiËi a

kamar·dy (Nat·lka S.), jezdÌme na kole (Alena

P.), vyr·bÌme, kreslÌme a tvo¯Ìme (Bibi T.) nebo

hrajeme vybÌjenou (Vojta W.). A chtÏli bychom

b˝t cel˝ den s rodiËi jako Amia a äiva ze öumavskÈho

statku? Ano, protoûe bychom se nauËili

r˘znÈ vÏci, kterÈ se ve ökole neuËÌme (Alena

P.), nebo taky zase moc ne, protoûe bychom

nemohli tolik dÏlat lump·rny (K·ja D.).

Lenka Beranov·, t¯. uË.

* * *

1. t¯Ìda

Na v˝stavu loutek panÌ v˝tvarnice KlimtovÈ jsem

mÏla v pl·nu jÌt s dÏtmi uû p¯ed V·noci, ale po-

¯·d to nÏjak ËasovÏ nevych·zelo. Kdyû jsem se

tedy dovÏdÏla, ûe je v˝stava prodlouûena, popadla

jsem p¯Ìleûitost za paËesy. I kdyû jsme se

museli hodinu p¯epravovat hromadn˝mi dopravnÌmi

prost¯edky tam a zase zpÏt (j· opÏt dÏkuji

obÏtavÈ mamince za doprovod), myslÌm si, ûe

to st·lo za to. P¯ipadali jsme si chvilku jako

v jinÈm svÏtÏ. Zkuste to tedy na chvilku i vy a

podÌvejte se na fotografie na ökolnÌm webu. MÏla

jsem od kur·torky v˝stavy dovoleno fotit i loutky,

takûe je urËitÏ na co se dÌvat.

V p·tek 11. ˙nora jsme se s dÏtmi vypravili do

Toulcova dvora na po¯ad Co mi vypr·vÏla

s˝korka. Moc jsme se tÏöili, ûe si ovϯÌme svÈ

znalosti v praxi, vûdyù jsme pozn·v·nÌ pt·Ëk˘

u krmÌtka vÏnovali nejmÈnÏ 2 hodiny prvouky.

PanÌ lektorka si s dÏtmi v ˙vodu nejËastÏji

vidÏnÈ pt·Ëky zopakovala. Potom dÏti dostaly

dalekohledy a vydali jsme se do terÈnu. PrvnÌ

krmÌtko n·s troöku zklamalo, pt·Ëky jsme

hledali spÌö po okolnÌch ke¯Ìch a stromech.

Ale zato druhÈ!!! Tam p¯ilÈtalo nÏkolik druh˘

s˝korek, brhlÌk i h˝l. Poda¯ilo se n·m pozorovat

takÈ straku a sojku. I kdyû n·m poËasÌ moc

nep¯·lo, pomϯili jsme si takÈ modely rozpÏtÌ

k¯Ìdel nÏkter˝ch naöich dravc˘ a venku si zahr·li

jeötÏ nÏjakÈ tematickÈ hry. Na z·vÏr jsme

si prohlÈdli s˝korËÌ vajÌËka, dovÏdÏli jsme se,

kolik ml·Ôat m˘ûe s˝korka mÌt a kolik housenek

takovÈ s˝korËÌ mrnÏ za den snÌ ñ aû 500.

Moc se n·m po¯ad lÌbil. Uû se tÏöÌme na dalöÌ

n·vötÏvu v ToulcovÏ dvo¯e, na kterÈ se sezn·-

mÌme s ml·Ôaty dom·cÌch zv̯at. To bude

nÏco.

Eva Bedna¯Ìkov·, t¯. uË.

* * *

2. t¯Ìda

LEKCE SPR¡VN…HO STOLOV¡NÕ

Ve st¯edu 23.2. jsme se s dÏtmi domluvili, ûe

se budeme vÏnovat tÈmatu stolov·nÌ, tedy

p¯esnÏji SPR¡VN…HO stolov·nÌ. Znalosti jsme

naËerpali v knize etikety s p¯ÌznaËn˝m n·zvem

NebuÔ ËunÏ! ZajÌmalo n·s, jak spr·vnÏ p¯ipravit

na st˘l, kdy zaËÌt a skonËit jÌst, kdy je

sluönÈ odejÌt od stolu, co znamen· p¯Ìbor na

tal̯i k¯Ìûem a dalöÌ informace, bez kter˝ch se

neobejde û·dn˝ mlad˝ gentleman Ëi dokonal·

d·ma. Vyzbrojeni pat¯iËn˝mi znalostmi

jsme vyrazili vöechno vyzkouöet ve ökolnÌ jÌdelnÏ.

Bylo kr·snÈ pozorovat, jak se jindy

hluËn˝ prostor stal mÌstem setk·nÌ kultivovan˝ch

dÏtÌ, kterÈ se drûely vöech pravidel sluönÈho

chov·nÌ. Douf·m, ûe jim to vydrûÌ i do

dalöÌch vöednÌch dnÌ.

Mgr. Simona Ber·nkov·, t¯. uË.

* * *

PRVNÕ JARNÕ VYCH¡ZKA

Jaro dÏl· pokusy, vystrkuje krokusy hl·s· jedna

pÌseÚ z dÌlny Uhl̯e a SvÏr·ka. Jaro uû je

skuteËnÏ cÌtit ve vzduchu a vidÏt vöude kolem.

Ve Ëtvrtek 24. 3. jsme si vzali na pomoc

lupy, knÌûky o p¯ÌrodÏ a vypravili jsme se pro-

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 19


äKOLSTVÕ A DÃTI

zkoumat okolÌ ökoly, jak to s tÌm jarem je doopravdy.

Zelen· tr·va, rozkvetlÈ zahr·dky Ëi

prvnÌ lÌstky na ke¯Ìch byly vidÏt pouh˝m okem,

ale na brouky jsme si vzali lupu. Pozorov·nÌ

bylo fascinujÌcÌ a na jeho z·kladÏ m˘ûeme

zodpovÏdnÏ prohl·sit: JARO JE TADY, MY

JSME HO VIDÃLI!

Mgr. Simona Ber·nkov·, t¯. uË.

* * *

NAVäTÕVIL N¡S PAN SKL¡ÿ

Ve Ëtvrtek 24. ˙nora navötÌvil naöi ökolu skl·¯

pan Michal ZahradnÌk, kter˝ n·m vypr·vÏl

o v˝robÏ skla a sklenÏn˝ch v˝robcÌch. Na jednoduch˝ch

pokusech n·m uk·zal vlastnosti

skla. P¯ed naöima oËima vytvo¯il malÈho sklenÏnÈho

dr·Ëka, ûirafu, konÏ a dinosaura. NejzajÌmavÏjöÌ

moment nastal, kdy jsme si sami

mohli vyzkouöet vyfouknout vlastnÌ sklenÏnou

kuliËku. Nebylo to ˙plnÏ jednoduchÈ. Museli

jsme nejprve do nah¯·tÈ sklenÏnÈ tyËky trochu

prudce fouknout a potom uû foukat jenom

malinko a z·roveÚ jsme museli s celou

tyËkou ot·Ëet. Nakonec jsme ale vöichni odch·zeli

s malou sklenÏnou baÚkou, na kterou

jsme si mohli i zapÌskat. KromÏ vlastnÌ baÚky

si dÏti odnesly mnoho z·ûitk˘ a informacÌ

o vlastnostech skla a jeho zpracov·nÌ. NezapomeÚte

se podÌvat do fotogalerie, kde je n·ö

tvo¯iv˝ postup zachycen. DÏkujeme panu skl·-

¯i a doporuËujeme jeho po¯ad pro dalöÌ ökoly.

BadatelÈ

* * *

VELIKONO»NÕ KERAMICK¡ DÕLNA

V p·tek 25.3. jsme se z˙Ëastnili keramickÈ

dÌlny na velikonoËnÌ tÈma. Nejprve n·m byl

vysvÏtlen postup a na vlastnÌ oËi jsme vidÏli,

jak jednoduöe vyrobÌme nap¯Ìklad zajÌËka do

kvÏtin·Ëe. Potom jsme se pustili do pr·ce sami.

Asi nejtÏûöÌ bylo pro n·s vyv·let stejnÏ öirokou

placku. Obkreslili jsme si tvar zajÌËka,

koöÌku, slepiËky a pak uû jsme smÏle zdobili

podle vlastnÌ fantazie. Nakonec jsme si v˝robek

obarvili keramick˝mi barvami. No a teÔ

uû jen musÌme poËkat, aû se naöe v˝robky

vyp·lÌ. Potom si je budeme moci odnÈst dom˘

a vyzdobit si jÌm nap¯Ìklad n·ö pokojÌËek nebo

jÌm udÏlat radost nÏkterÈmu Ëlenu naöÌ rodiny.

Kdo je zvÏdav˝, jak se n·m pr·ce povedla,

aù se podÌv· do fotogalerie.

Mgr. Veronika äefËÌkov·, t¯. uË.

* * *

JARO VE äKOLNÕ DRUéINÃ

Cel˝ ˙nor jsme si ve äD povÌdali o masopustu,

o mask·ch, kterÈ nesmÏjÌ v û·dnÈm masopustnÌm

pr˘vodu chybÏt, a takÈ jsme se dozvÏdÏli

zajÌmavosti o karnevalu. TeÔ jiû vÏtöina

z n·s vÌ, co slovo karneval znamen· a

kde probÌh· ten nejzn·mÏjöÌ a nejnavötÏvovanÏjöÌ.

TakÈ naöe tvo¯enÌ se zamϯilo na v˝robu

masek a karnevalov˝ch doplÚk˘. Bibi

s B·rou ze t¯etÌ t¯Ìdy se dokonce rozhodly, ûe

si cel˝ karnevalov˝ kost˝m v r·mci äD a v˝tvarnÈho

krouûku vytvo¯Ì samy. Jak se jim to

povedlo? MrknÏte na foteËky na webu, kde

mimo jinÈ uvidÌte i kachlovou pec, jejÌû v˝roba

n·m dala hodnÏ pr·ce, ale myslÌm, ûe v˝sledek

stojÌ za to.

Romana Janouöov·

* * *

BÿEZEN ñ ZA KAMNA VLEZEM,

A NEJL…PE S KNIHOU!

Kr·sn· malovan· kachlov· kamna, ˙plnÏ jako

z poh·dky, totiû dÏti vytvo¯ily z krabic s panÌ

vychovatelkou Janouöovou; a b¯ezen je mÏsÌcem

knihy, takûe i my jsme si v druûinÏ hodnÏ

Ëetli a s knihami si hr·li. Kaûd˝ si p¯inesl

z domova jednu knihu, kterou p¯edstavil a p¯e-

Ëetl z nÌ ˙ryvek, aby nal·kal k jejÌmu p¯eËtenÌ

i kamar·dy. V projektu Mal˝ knihovnÌk jsme

si pr·vÏ z donesen˝ch knih udÏlali malou

knihovnu, vyrobili si knihovnÌ lÌstky, pr˘kazky,

volili jsme titul mÏsÌce a samoz¯ejmÏ si

i p¯ipomnÏli, jak se m·me ke knih·m chovat.

Se staröÌmi dÏtmi jsme vyr·bÏli vlastnÌ knihu!

Vymysleli jsme n·mÏt, dÏj, psali na poËÌtaËi,

tiskli, namalovali jsme ilustrace a sv·zali listy

ñ zkr·tka ˙plnÏ opravdovou knihu. A protoûe

uû je tady tolik oËek·vanÈ jaro, vyrobili jsme

si spoleËnÏ Moranu, ptaËÌ strom, klÌËe k otvÌr·nÌ

jara a okna druûiny jsme vyzdobili jarnÌmi

motivy. Na aprÌl jsme se bÏhem dramatickÈ

Ëinnosti p¯ichystali nacviËov·nÌm vtipn˝ch

scÈnek. Bylo toho hodnÏ, z Ëeho jsme se mohli

tÏöit.

Veronika Markov·

20

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

Dne 19.2. jsme se opÏt seöli v naöÌ modrÈ

Bar·ËnickÈ rychtÏ, kdy byla ¯ada na n·s,

abychom uspo¯·dali valnÈ hodnotÌcÌ sedÏnÌ

naöÌ II. ûupy. P¯iölo pÏt mnoho host˘ a

p¯Ìznivc˘ souseda rycht·¯e Paduchy. ChybÏli

jen ti, kte¯Ì jsou i Ëleny Vltavan˘ a mÏli

setk·nÌ v Davli. J·, jako vzdÏlavatelka II.

ûupy, jsem si pomyslela, ûe vöechny, kte¯Ì

k n·m r·di jezdÌ, by mohlo zajÌmat i nÏco

z historie naöÌ staroslavnÈ obce.

HrnË̯e byly jednoznaËnÏ osadou lidÌ, vytv·¯ejÌcÌch

pro vrchnost z hrnË̯skÈ hlÌny tak

pot¯ebnÈ zboûÌ kaûdodennÌho vyuûitÌ. Charakter

zeminy v öirokÈm okolÌ d·val pro tuto

v˝robu dobrÈ p¯edpoklady. JmÈno prvotnÌ

osady vzniklo nejspÌö jiû v ranÈm st¯edovÏku.

Z pozdÏjöÌch z·znam˘ Ëteme: osada jihov˝chodnÏ

od Prahy, p¯i silnici k Pr˘honic˘m,

uprost¯ed ˙rodnÈ roviny. M· jen 13

dom˘ a 105 obyvatel. Na kopeËku ve st¯edu

obce, oklopen h¯bitovem, stojÌ rom·nsk˝

kostelÌk sv.Prokopa. NejstaröÌ zpr·va ¯Ìk·,

ûe zde byl jiû kolem roku 1280. Proti nÏmu

je star· ökola z roku 1818. VyuËovalo se

v nÌ do roku 1904. Vedle kostela je dv˘r p.

ZednÌka z Prahy. P¯ed dvorem v sytÈ zeleni

prastarÈ lÌpy (jeû jistÏ pamatuje dobu roboty)

vyhlÈd· vkusn˝ pam·tnÌk padl˝ch vojÌn˘,

z umÏlÈho kamene se sokolem na vrchu,

jejû obËanÈ hrnË̯ötÌ z dobrovoln˝ch

p¯ÌspÏvk˘ na pamÏù neöùastn˝ch obÏtÌ svÏtovÈ

v·lky postavili a p¯i slavnosti odhalenÌ

30. ¯Ìjna 1921 konanÈ, odevzdali ve¯ejnosti.

To je to mÌsto, kam kaûdoroËnÏ jdeme

28. ¯Ìjna s kyticÌ, abychom vzdali Ëest pam·tce

padl˝ch a vzpomnÏli vzniku republiky.

Nad starou ökolou p¯i silnici Ë. 6 stojÌ

hostinec, b˝val· pansk· hospoda, o kterÈ

se v z·pisech vrchnostenskÈho archivu Ëast·

zmÌnka ËinÌ. I my jsme Ëinili Ëastou zmÌnku

a nelÌbilo se n·m, ûe hospoda baly poslednÌ

dva roky zav¯ena. Vöe se zmÏnilo 14.1.,

kdy byla hosp˘dka otev¯ena v plnÈ kr·se

a seölo se tam plno lidÌ.

Vedle hostince je mal˝ rybnÌk ÑämatlÌkì,

u k¯iûovatky silnic öeberovskÈ, kunratickÈ a

pr˘honickÈ je nov˝ h¯bitov, kam ukl·dajÌ

zesnulÈ z HrnË̯ i okolnÌch obcÌ.

H¯bitov byl zbudov·n na ja¯e 1896 a dne

29. Ëervence svÈmu ˙Ëelu odevzd·n. Slavnosti

vysvÏcenÌ se z˙Ëastnily ËetnÈ spolky

a mnoûstvÌ lidu.

PoslednÌ na star˝ h¯bitov byla 12. Ëervna

1896 pochov·na Anna RoubÌËkov·, porodnÌ

b·ba ze äeberova ve st·¯Ì 85 let a prvnÌ

na nov˝ h¯bitov byla poh¯bena 2.srpna 1896

Marie Sk¯ivanov·, manûelka rolnÌka z Vestce

ve st·¯Ì 65 let.

N·sledovat v uloûenÌ je tam budeme my,

soused rycht·¯ Paducha a vzdÏlavatelka PospÌöilov·.

Jen douf·m, ûe to jeötÏ HNED TAK

NEBUDE!!!!

To je v kr·tkosti asi vöe, co by V·s mohlo

z historie naöÌ obce zajÌmat. TeÔ je vöe samoz¯ejmÏ

jinÈ, naöi p¯edkovÈ by se divili,

co se z jejich klidnÈ, tichÈ vesniËky stalo.

Co nadÏl·me, ûivot jde d·l, musÌme si zvyknout

na vöechno a doufat, ûe se p¯ece jenom

vöechno jednou zmÏnÌ k lepöÌmu.

N·ö ÑBar·Ënick˝ plesì, po¯·dan˝ Ëty¯mi

praûsk˝mi ûupami, opÏt v kulturnÌm domÏ

L·dvÌ, 12.3. se rovnÏû vyda¯il. Nad oËek·-

v·nÌ kr·sn˝ n·stup krojovan˝ch, roztanËenÌ,

»esk· Beseda a v˝born· hudba jihoËesk·

Vlachovka bavila p¯ÌtomnÈ cel˝ veËer.

Do tomboly jsme jenom my z HrnË̯ p¯ivezli

3 bedny cen. äkoda, ûe televize se

o takovÈto akce nezajÌm·.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 21


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

POUç U ZDIMÃÿICK… KAPLI»KY

Tak jako kaûd˝ rok, poslednÌ nedÏli mÏsÌce kvÏtna

budete vöichni vÌt·ni na möi svatÈ ve ZdimÏ-

¯ickÈ kapliËce. Historie vzniku kapliËky spad·

aû do roku 1858. Kaple,vystavÏn· z vybran˝ch

penÏz s olt·¯em a soökou Panny Marie m· na

vnÏjöÌch stran·ch umÌstÏnÈ obrazy k¯ÌûovÈ cesty.

Je zasvÏcena jmÈnu Panny Marie.

Radost z BoûÌ l·sky a z daru vykoupenÌ vöem

farnÌk˘m p¯ejÌ

P. Jaroslav Krajl a P. Stanislav Hr·ch

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

VELIKONOCE 2011 ñ PROGRAM VE FARNOSTI

»as Program MÌsto

Zelen˝ Ëtvrtek 18:00 möe svat· Kunratice

Velk˝ p·tek (22.4.) 16:15 k¯Ìûov· cesta Kunratice

17:00 ob¯ady VelkÈho p·tku Kunratice

BÌl· sobota (23.4.) 9:00 modlitba brevi·¯e Kunratice

9:30 ñ 16:30 adroce u BoûÌho hrobu Kunratice

16:30 modlitba brevi·¯e Kunratice

21:00 ob¯ady VelikonoËnÌ vigilie Kunratice

Hod BoûÌ VelikonoËnÌ (24.4.) 8:15 ; 9:30 slavnostnÌ möe svat· Kunratice

11:00 slavnostnÌ möe svat· HrnË̯e

PondÏlÌ VelikonoËnÌ 9:30 möe svat· Kunratice

11:00 möe svat· HrnË̯e

RodinnÈ centrum Bar·Ëek

Jaro je koneËnÏ tady a p¯ineslo n·m do ûil

novou energii. A soudÏ podle zvyöujÌcÌho se

z·jmu o pohybovÈ aktivity i v·m. Zachovejte

n·m p¯ÌzeÚ i p¯i zlepöujÌcÌm se poËasÌ ñ Bar·-

Ëek pro v·s p¯ichystal mnoho p¯ÌleûitostÌ, jak

smysluplnÏ str·vit Ëas s dÏtmi ñ nebo i bez

nich, pokud si pot¯ebujete udÏlat chvilku pro

sebe. VÌce v naöem pravidelnÌm a nepravidelnÈm

programu na www.rcbaracek.cz.

Brzy uû budou Velikonoce ñ i kdyû letos na

sebe nechaly pomÏrnÏ dlouho Ëekat. TradiËnÏ

jsou spojeny s malov·nÌm vajÌËek, poml·zkou

a oslavou jara. A pr·vÏ letos m·te jedineËnou

p¯Ìleûitost vyzkouöet si opravdu velkÈ

mnoûstvÌ technik zdobenÌ kraslicÖ

JARO PÿIäLO DO BAR¡»KU

D·le bychom v·s mj. r·di pozvali na jednor·-

zovou akci DOBRODRUéSTVÕ S DINOSAU-

RY. Pokud majÌ vaöe dÏti zrovna Ñdinosau¯Ì

obdobÌì, tak je k n·m p¯iveÔte ñ nudit se urËitÏ

nebudou, dozvÌ se zajÌmavÈ informace

o dinosaurech a zaûijÌ dobrodruûstvÌ. TradiËnÏ

bude souË·stÌ programu kreativnÌ Ë·st, netradiËnÌ

bude naopak tak trochu spojenÌ tÈmatiky

ÑVelikonocì a Ñ»arodÏjnicì. Ale vÌc

uû v·m neprozradÌmeÖ

V kvÏtnu budeme myslet na maminky, kterÈ

oslavÌ sv˘j sv·tek. A pak uû se bude Bar·Ëek

pomalu p¯ipravovat na pr·zdniny. Ve spolupr·ci

s KreativnÌ dÌlniËkou ¡JOU p¯ipravujeme

pro Vaöe dÏti pr·zdninovÈ Ñp¯ÌmÏstskÈì

22

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


t·bory. Jejich cÌlem je p¯ipravit dÏtem dopolednÌ

program, kter˝ je nejen zabavÌ, ale takÈ

se nauËÌ nÏco novÈho! A vy budete mÌt jistotu,

ûe i o pr·zdnin·ch bude o vaöe dÏti dob¯e

Na uk·zku p¯ipravujeme nap¯.:

20.4.2011 od 20.00 hod.

KOR¡LKOV¡NÕ ñ v˝roba n·uönic ñ P¯ijÔte si

vyrobit vlastnÌ öperky! NauËÌte se rychle a

snadno vyrobit n·uönice technikou KETLOV¡-

NÕ. M˘ûete zkusit i n·ramek, n·hrdelnÌk nebo

prst˝nek. Cena 190 KË. Registrace na zuzana_m@centrum.cz,

tel. 724 023 320.

21.4.2011 od 10.30 do 12.00 hod.

SETK¡V¡NÕ MAMINEK S MIMINKY ñ m·te

doma miminko? P¯ijÔte si oddechnout od kaûdodennÌho

kolotoËe a neform·lnÏ si povÌdat

o radostech a strastech mate¯stvÌ a rodiËovstvÌ.

Mezi n·s p¯ijde i rodinn· terapeutka Mgr.

TÏöÌnsk·, maminka 4 dÏtÌ. DoporuËujeme registraci

na jarmila@rcbaracek.cz, 603 374 262.

21.4.2011 od 16.00 do 17.15 hod. ñ

dÌlniËky pro dÏti 3ñ5 let

HODY HODY DOPROVODY ... ñ nauËÌme

se dÏlat kr·snÈ kraslice z vejdumk˘ a k nim i

stoj·nky. Bude vyhl·öen· soutÏû o nejkr·snÏjöÌ

vajÌËko. Vyhr·v· sice kaûd˝ nÏjakou tu malou

cenu, ale diplom za nej nej krasliËku pouze

jeden!!!! Cena 60 KË. Registrace na kreativni-dilnickaaja@seznam.cz,

tel. 728 143 598

21.4.2011 od 20.00 do 21.30 ñ dÌlny pro dospÏlÈ

MADEIROV… KRASLICE ZDOBEN… HORK›M

VOSKEM, MARBLINQ POLYSTYRENOV›CH

* * *

éIJEME V PRAZE

postar·no. Budeme v·s vËas informovat na

naöem webu www.rcbaracek.cz.

Kr·snÈ jaro plnÈ slunÌËka v·m za RC Bar·Ëek

p¯eje

Jarmila Herbrychov·

PROGRAM AKCÕ naleznete na www.rcbaracek.cz

VAJEC ñ Uk·ûeme si starou techniku dÌrkovan˝ch

vejdumk˘ dobarvovan˝ch vËelÌm voskem.

Mramorov·nÌ je dalöÌ technikou, kterou

si uk·ûeme. Cena 230 KË, z·loha na materi·l

100 KË.

Registrace na kreativni-dilnickaaja@seznam.cz,

tel. 728 143 598

26.4.2011 od 16.00 do 17.15 hod. ñ hobby

dÌlny pro dÏti 2ñ6 let

SLET »ARODEJNIC ñ kaûd˝ spr·vn˝ ËarodÏj a

ËarodÏjnice uû startuje koöùata. Ani my nez˘staneme

pozadu. Cena 70 KË.

Registrace na kreativni-dilnickaaja@seznam.cz,

tel. 728 143 598

26.4.2011 od 16.00 do 17.15 hod. ñ kutilovÈ

teenís

FILIPOJAKUBSK¡ NOC ñ p¯ipravÌme se na ËarodÏjnick˝

snÏm. Cena 150 KË.

Registrace na kreativni-dilnickaaja@seznam.cz,

tel. 728 143 598

RODINN… CENTRUM BAR¡»EK, O.S.

Adresa: Bar·Ënick· rychta

K äeberovu 805,

Praha 4-HrnË̯e

Internet: www.rcbaracek.cz

E-mail: info@rcbaracek.cz

Mobil: 777 352 520

Na kole Prahou

HlavnÌ mÏsto Praha se st·v· mÌstem, kde jÌzda

na kole je rok od roku popul·rnÏjöÌ. O neuvϯiteln˝ch

dvacet procent roste kaûdoroËnÏ

poËet jÌzd uskuteËnÏn˝ch na kole. Prahou

vede vÌce neû Ëty¯i sta kilometr˘ znaËen˝ch

tras. Nejzn·mÏjöÌ z nich jÈ cyklostezka A2,

proch·zejÌcÌ po pravÈm b¯ehu Vltavy od Mod-

¯an po Z·mky. Z·kladnÌ orientaci poskytuje

p¯ehledn· cyklomapa Prahy, kter· je k dost·-

nÌ v infocentrech mÏstsk˝ch Ë·stÌ. Mapy doporuËen˝ch

tras lze takÈ nalÈzt na str·nk·ch:

www.prahounakole.cz.

Cyklostezky jsou budov·ny nejen v Praze, ale i

v p¯ÌmÏstsk˝ch obcÌch. Vestec v dubnu slavnostnÏ

otevÌr· novÏ zbudovanÈ cyklostezky, kterÈ

propojÌ Vestec s HrnË̯emi i Kunraticemi.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 23


éIJEME V PRAZE

Zologick· zahrada

Zoologick· zahrada hl. m. Prahy ñ je zoologick·

zahrada v dolnÌ Ë·sti praûskÈ Troje, otev¯en·

28. z·¯Ì 1931. Jde o vysoce modernÌ

zahradu, kter· ukazuje zv̯ata v podmÌnk·ch,

kterÈ se co nejvÌce blÌûÌ jejich p¯irozenÈmu

prost¯edÌ. PodÌlÌ se na z·chranÏ mnoha ohroûen˝ch

ûivoËiön˝ch druh˘ a u nÏkter˝ch vede

jejich celosvÏtovÈ plemennÈ knihy (nejzn·-

mÏjöÌ z nich je z·chrana konÏ P¯evalskÈho).

PrvnÌm zv̯etem v praûskÈ zoo byla vlËice

Lotta a po nÌ mlad· lvice ä·rka. DalöÌmi zvÌ-

¯aty byli mj. konÏ P¯evalskÈho Herec Vlasta

Burian daroval v roce 1934 do praûskÈ zoo

lachtany H˝tu a Batula.

IndonÈsk· dûungle je nejvÏtöÌ a nejn·kladnÏjöÌ

pavilon pro zv̯ata v dÏjin·ch Ëesk˝ch zoo.

Byl postaven v letech 2002ñ2004 na mÌstÏ 50

let starÈho Pavilonu opic. Jeho cena p¯es·hla

185 miliÛn˘ KË. Expozici tvo¯Ì eliptick˝ sklenÌk

a stavba budÌ dojem dûungle s ˙zk˝mi

cestiËkami pro n·vötÏvnÌky. Dvoupatrov· expozice

zahrnuje vyhlÌdkovÈ terasy na orangutany

a gibony na ostrovech, varany komodskÈ,

rozs·hlÈ vodnÌ plochy, vodop·d a

jeskynnÌ chodby, kde lidÈ mohou nahlÈdnout

do ûivota noËnÌch tvor˘.

KromÏ indonÈskÈ dûungle pat¯Ì mezi v˝znamnÈ

stavby takÈ komplex opiËÌch ostrov˘ v dolnÌ

Ë·sti zoo, pr˘chozÌ voliÈry pt·k˘, dÏtsk· zoo,

kde mohou dÏti vstoupit mezi zv̯ata a krmit

je, pavilon Afrika zblÌzka a takÈ novÈ v˝bÏhy

pro soby, losy, levharty a tygry v hornÌ Ë·sti

zoo. NovÏ jsou p¯estavÏny venkovnÌ v˝bÏhy

v pavilÛnu öelem.

V roce 2009 byla vybudov·na a zp¯ÌstupnÏna

rozhledna Obora. DokonËen byl nov˝ pavilon

slon˘ a hroch˘.

K 80. jubilejnÌmu v˝roËÌ zaloûenÌ zologickÈ

zahrady byly takÈ pro ve¯ejnost zp¯ÌstupnÏny

zrekonstruovanÈ GoË·rovy domy postavenÈ

na zaË·tku 20. let. Nejprve st·ly na prvnÌm

praûskÈm letiöti ve KbelÌch. V 60. letech byly

demontov·ny a postaveny v dolnÌ Ë·sti trojskÈ

zoo. Poökozeny povodnÏmi v roce 2002

byly rekonstruov·ny a novÏ p¯emÌstÏny.

VSTUPN…: VstupnÈ do zoo je stejnÈ jako loni.

DospÏlÌ zaplatÌ 150 KË, dÏti, studenti a d˘chodci

100 KË, rodinnÈ vstupnÈ je 450 KË.

Libuöe LÈvov·,

redakce

24

2/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE, ZDRAVÕ

Botanick· zahrada

Tak jako zoo v TrÛji, otev¯ela svÈ br·ny pro

n·vötÏvnÌky i Botanick· zahrada. N·vötÏvnÌci

jiû nebudou bloudit mezi nÏkolika samostatn˝mi

expozicemi oddÏlen˝ch od sebe ploty,

ale budou moci na ploöe 25 hektar˘ navötÌvit

jednu velkou a p¯ehlednou venkovnÌ expozici

s mnoûstvÌm zajÌmav˝ch rostlin.

Velk˝m l·kadlem bude nepochybnÏ sbÌrka

zimovzdorn˝ch kaktus˘, kter· je zamϯena

p¯edevöÌm na opuncie a juky. Mimo kaktus˘

v expozici Severoamerick· polopouöù, uvidÌ

n·vötÏvnÌci mnoho severoamerick˝ch trvalek,

jehliËnan˘. Chloubou botanickÈ zahrady je i

pivoÚkov· louka, kter· pat¯Ì k nejrozs·hlejöÌm

u n·s. KromÏ oblÌben˝ch Orient·lnÌ a Ja-

ponskÈ zahrady mohou n·vötÏvnÌci obdivovat

kvetoucÌ magnolie.

Pro letoönÌ rok chyst· Botanick· zahrada novinku.

N·vötÏvnÌci budou moci poleh·vat na

tr·vnÌcÌch a t¯eba si tam udÏlat i piknik.

VSTUPN…

VenkovnÌ expozice

DospÏlÌ 50 KË, dÏti 25 kË, rodinn· 125 KË,

studenti, senio¯i 25 KË.

Fata Morgana

DospÏl˝ 120 KË, dÏti 60 KË, rodinn· 300 KË,

studenti, senio¯i 60 KË.

Libuöe LÈvov·,

redakce

KlÌöùata

Je tu opÏt obdobÌ klÌöùat. »Ìhat na n·s budou

vöude ñ v parcÌch, lesÌch i zahrad·ch. ⁄tok

klÌöùat skonËÌ aû v prvnÌ polovinÏ listopadu.

Vrchol jejich aktivity je od kvÏtna do Ëervence,

nÏkdy i dÈle v z·vislosti na poËasÌ. KlÌöùata

pot¯ebujÌ ke svÈmu v˝voji vhodnou teplotu

a vlhkost vzduchu.

P¯is·tÌ kaûdÈho klÌötÏte m˘ûe b˝t pro ËlovÏka

nakaûlivÈ. Aû 75 procent jich nese nÏjakÈ

choroboplodnÈ z·rodky. Bylo zjiötÏno, ûe jedno

klÌötÏ m˘ûe b˝t nositelem aû osmi choroboplodn˝ch

z·rodk˘ p¯enosn˝ch na lidi. Od

zaË·tku devades·t˝ch let klÌöùat p¯ib˝v· i na

hor·ch, ve v˝ök·ch kolem 1000 metr˘. SouvisÌ

to se stoupajÌcÌ pr˘mÏrnou roËnÌ teplotou.

V p¯ÌrodÏ se vyskytujÌ p¯edevöÌm v oblastech

s listnat˝mi stromy nebo ke¯i, zejmÈna

na hranicÌch lesa a v mÌstech, kter· se svaûujÌ,

nebo sousedÌ s vodnÌmi toky.

Mezi oblasti s nejvÏtöÌm rizikem n·kazy pat¯Ì

jiûnÌ »echy a podh˘¯Ì äumavy, povodÌ Dyje,

Svitavy, Svratky a Jihlavy, PlzeÚsko, Opavsko,

okolÌ Prahy, Brna a Brunt·lu.

Mezi nejnebezpeËnÏjöÌ choroby pat¯Ì klÌöùov·

encefalitida a lymsk· boreliÛza. Proti klÌöùovÈ

encefalitidÏ existuje oËkov·nÌ, proti boreliÛze

zatÌm ne.

Od jara do podzimu vyd·vajÌ ËeötÌ hydrometeorologovÈ

p¯edpovÏdi aktivity klÌöùat na ˙zemÌ

»eskÈ republiky. P¯edpovÏÔ lze najÌt na

adrese: www.chmi.cz, kdyû do vyhled·vaËe

zad·te slovo ÑklÌöùataì.

Libuöe LÈvov·,

redakce

ZPRAVODAJ. »Ìslo 2/2011 vyölo 21.4.2011. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.6.2011.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha

415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2011 25

More magazines by this user
Similar magazines