pobierz plik.pdf

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf

POSTĘP RZECZOWY

- CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA -

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika

Wartość

osiągnięta

(31.12.2012r.)

Osiągnięty

stopień realizacji

wskaźnika

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

(osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich)

Wskaźniki produktu

Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ),

które zakończyły udział w projekcie, w tym

18 759 22 296 118,85%

- osoby niepełnosprawne 1 780 1 572 88,31%

- osoby długotrwale bezrobotne 3 994 8 220 205,81%

- osoby z terenów wiejskich 7 846 14 905 189,97%

Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ),

które otrzymały bezwrotne dotacje

1 935 4 797 247,91%

- osoby niepełnosprawne 190 348 183,16%

- osoby długotrwale bezrobotne 418 1 765 422,25%

- osoby z terenów wiejskich 797 3 282 411,79%

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie

działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji

na rynku pracy)

1 815 4 801 264,52%

Agata Leszczyńska

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

25.06.2013

Gdańsk

Nr strony/slajdu

5/28

More magazines by this user
Similar magazines