Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

4.7.5.4 Univerzita a Matematický ústav SU

Uchazeči

2003 2004 Podíl v %

fyzický počet tj. % z celkem fyzický počet tj. % z celkem 2004/2003

Dostavili se 1) 59 72,8 46 70,8 78

Nedostavili se 2) 22 27,2 19 29,2 86,4

Odstoupili 3) 0 0 0 0 -

Prospěli 4) 53 65,4 38 58,5 71,7

Z toho přijati 5) 51 63,0 34 52,3 66,7

Přijati na základě přezkumu 6) 2 2,5 4 6,2 200

Nepřijati z kapacitních důvodů 7) 0 0 0 0 -

Neprospěli 8) 6 7,4 8 12,3 133,3

Celkem 81 100 65 100 80,2

Informace o výsledcích přijímacího řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách

při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách jsou k dispozici na internetové stránce

http://www.math.slu.cz/PrijZk/vyhlaska.php

1)

uchazeči, kteří absolvovali přijímací zkoušky

2)

uchazeči, kteří se k přijímacím zkouškám nedostavili

3)

uchazeči, kteří odstoupili v průběhu přijímacích zkoušek a nedokončili je v předepsaném rozsahu

4)

uchazeči, kteří splnili podmínky pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

5)

uchazeči, kterým bylo zasláno děkanem rozhodnutí o přijetí

6)

uchazeči přijati na základě přezkumu děkanem nebo rektorem

7)

uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů

8)

uchazeči, kteří nesplnili stanovené bodové limity

4.8 Počty studentů bakalářského, magisterského

a doktorského studia

Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu vycházejí

z údajů Sdružené informace matrik studentů (dále SIMS) a představují počty studentů českého

státního občanství k 31.10.2004. Jsou zde zahrnuta všechna neukončená studia bez ohledu na

způsob financování a skutečnost, zda byla k uvedenému datu přerušená.

4.8.1 Univerzita celkem

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů

Studenti ve studijním programu Celkem

bak. mag. mag. navazující dokt. studenti

přírodní vědy a nauky 11 až 18 210 88 32 30 360

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 953 431 13 31 1 428

ekonomie 62 728 828 98 17 1 671

pedagogika, učitelství a sociální péče 75 33 248 - - 281

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 133 - 37 - 170

Celkem 11 až 82 2 057 1 595 180 78 3 910

4.8.2 Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

Skupiny oborů

Kód skupiny kmen. Studenti ve studijním programu Celkem

oborů bak. mag. mag. navazující dokt. studenti

přírodní vědy a nauky 11 až 18 142 67 32 14 255

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 825 431 13 31 1 300

pedagogika, učitelství a sociální péče 75 33 248 - - 281

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 133 - 37 - 170

Celkem 11 až 82 1 133 746 82 45 2 006

)29(

More magazines by this user
Similar magazines