Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

Strukturu zahraničních studentů podle státního občanství v členění na bakalářské, magisterské

a doktorské studijní programy nám charakterizuje následující tabulka. Největší zastoupení

mají studenti ze Slovenska, následují polští studenti a studenti zemí bývalého Sovětského

svazu. Zastoupení dalších zemí je minimální.

Státní občanství

Studenti ve studijním programu

bak. mag. mag. navazující dokt.

Celkem studenti

Běloruská republika 2 - 3 - 5

Bolívarovská republika Venezuela - 1 - - 1

Chorvatská republika 1 - - - 1

Italská republika 1 - - - 1

Polská republika 28 1 4 - 33

Ruská federace 3 2 - - 5

Slovenská republika 59 112 9 2 182

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1 - - - 1

Spolková republika Německo - - 1 - 1

Ukrajina 2 3 1 - 6

Celkem 97 119 18 2 236

4.9 Počty absolventů bakalářského, magisterského

a doktorského studijního programu včetně zahraničních

studentů

4.9.1 Univerzita celkem

Skupiny oborů

Kód skupiny kmen. Absolventi ve stud. programu Celkem

oborů bak. mag. mag. navazující dokt. absolventi

přírodní vědy a nauky 11 až 18 27 18 15 2 62

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 126 35 7 1 169

ekonomie 62 55 300 39 - 394

pedagogika, učitelství a sociální péče 75 - 53 - - 53

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 39 - 4 - 43

Celkem 11 až 82 247 406 65 3 721

4.9.2. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU

Skupiny oborů

Kód skupiny kmen. Absolventi ve stud. programu Celkem

oborů bak. mag. mag. navazující dokt. absolventi

přírodní vědy a nauky 11 až 18 22 8 15 - 45

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 126 35 7 1 169

pedagogika, učitelství a sociální péče 75 - 53 - - 53

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 39 - 4 - 43

Celkem 11 až 82 187 96 26 1 310

4.9.3 Obchodně podnikatelská fakulta SU

Skupiny oborů

Kód skupiny kmen. Absolventi ve stud. programu Celkem

oborů bak. mag. mag. navazující dokt. absolventi

Ekonomie 62 55 300 39 0 394

Celkem 62 55 300 39 0 394

4.9.4 Univerzita a Matematický ústav SU

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

Skupiny oborů

Kód skupiny kmen. Absolventi ve stud. programu Celkem

oborů bak. mag. mag. navazující dokt. absolventi

přírodní vědy a nauky 11 až 18 5 10 0 2 17

Celkem 11 až 18 5 10 0 2 17

)31(

More magazines by this user
Similar magazines