Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 - Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

201/03/1153 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc Dynamické systémy II 318

201/04/0538 Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. Geometrie integrabilních systémů 155

201/02/P040 RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

Diferenciální rovnice s nelinearitou

hysterézního typu: asymptotika, chaos,

113

homogenizace

404/02/1555 Mgr. Martin Čapský Přemek Opavský a husitství 142

201/02/P079

(Post-doc)

Ing. Petr Sosík, Dr. Distribuované modely kognitivních výpočtů 146

409/03/1146 PhDr. Jiří Knapík

Kulturní politika v českých zemích 1948-

1956

85

205/03/1147

Kosmologická konstanta a pátý element

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

v astrofyzice a kosmologii

357

409/04/0541 Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

František I. (II.) – Konzervativní monarcha

v měnícím se světě

162

404/04/0540 Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Prameny hromadné povahy z protostatistického

období k dějinám Slezska

184

201/04/0528 Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Výpočetní aspekty emergence – teorie

a experimenty

293

202/02/0735

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Relativistická fyzika a astrofyzika

(S)

175

202/03/0776

Doc. RNDR. Petr Hlubina Petr, Magnetooptické jevy v magnetických

CSc. (S)

nanostrukturách

178

409/04/1088

Vývojové proměny postsocialistických měst

Doc. PhDr. Anna Václavíková,

ostravského a hornoslezského regionu

CSc. (S)

v podmínkách transformace

39

Analytický gradient pro stavově specifickou

203/04/0425 Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc. (S) multireferenční Brillouin-Wignerovu coupled

100

cluster metodu

408/04/1370

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Projekt výzkumu interaktivních médií

(S)

27

205/03/H144

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Fyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíru

(S)

518

402/02/1408 Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

Komparace vývoje finančních trhů v ČR

a zemích EU

606

402/03/1143 Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Exogenní a endogenní faktory regionálního

rozvoje – zhodnocení empirických

zkušeností a teoretických přístupů k pólům

402

402/04/0539 Ing. Jiří Vaněk, CSc.

402/01/D126/

B

(Post-doc)

402/03/P105

(Post-doc)

rozvoje

Strategie rozvoje malého a středního

podnikání v marginálních příhraničních

oblastech

Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Makroekonomický model ČR 66

Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Vícekriteriární analýzy makroekonomické

pozice ČR v rámci EU

298

120

)49(

More magazines by this user
Similar magazines