Views
3 years ago

liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn

liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn

liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... -

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 LIÊN KẾT TRONG CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LINKS IN POLICIES ATTRACT INVESTMENT INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF PROVINCES IN THE KEY ECONOMIC AREAS OF CENTRAL VIETNAM: THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS ĐÀO HỮU HÒA Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 04 tỉnh và 01 thành phố trực thuộc trung ương trải dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã được Chính phủ phê duyệt năm 2004. Từ đó đến nay, các địa phương trong Vùng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc thiết lập các mối quan hệ liên kết để phát huy thế mạnh của vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu CNH, HĐH của vùng. Bài báo này đi vào phân tích thực trạng liên kết của các địa phương trong việc hoạch định chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết trong tương lai. ABTRACT The key economic region of Central Vietnam consists of 04 provinces and 01 cities directly under the direct control of the central government, spreading from Thua Thien- Hue to Binh Dinh province. It was recognized by the Government in 2004, and since then, the local area has not yet found a voice in setting up relationships between promoting the strengths of the region and economic development, implementing the goal of industrialization and modernization of the region. This article analyzes the current link between localities in planning policies to attract investment to develop industry and proposes some solutions to promote the links in the future. 1. Hợp tác và liên kết trong kinh tế Liên kết kinh tế là một trong những hình thức hợp tác ở trình độ cao của con người trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Về mặt khái niệm, liên kết kinh tế được hiểu“là sự thiết lập các mối quan hệ giữa các chủ thể sản xuất, kinh doanh, có thể giữa các doanh nghiệp thuộc cùng lĩnh vực hoạt động, giữa các đối tác cạnh tranh hoặc giữa các doanh nghiệp có các hoạt động mang tính chất bổ sung , nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất - kinh doanh, tạo ra sức mạnh cạnh tranh, cùng nhau chia sẻ các khả năng, mở ra những thị trường mới” [1] . Qua thời gian, cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ hợp tác ngày càng phát triển cao hơn đã dẫn đến liên kết giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội cũng 101

Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
THỰC TIỂN PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ ... - Ủy ban kinh tế
Những Quan sát về Hiện trạng Giáo dục trong các Ngành Khoa học ...
liên kết kinh tế miền trung và tây nguyên - sdh.udn.vn - Đại học Đà ...
m&a ở việt nam: thực trạng và giải pháp cơ bản - sdh.udn.vn - Đại ...
giải pháp phát triển dịch vụ chứng khoán tại - sdh.udn.vn - Đại học ...
phát triển bền vững kinh tế thành phố đà nẵng - sdh.udn.vn - Đại ...
Bàn thêm vấn đề bẫy thu nhập trung bình trong quá trình phát triển
phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (abc ) - sdh.udn.vn - Đại ...
nghiên cứu so sánh thư xin việc việt-pháp - sdh.udn.vn - Đại học Đà ...
phát triển hệ thống thẻ cân bằng điểm (balanced ... - sdh.udn.vn
Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thế giới vài năm trước mắt ...
Liên kết ion - Mientayvn.com
Trong phát biểu tổng kết Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn ...
mối quan hệ nguyên nhân – kết - sdh.udn.vn - Đại học Đà Nẵng
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SẢN ... - sdh.udn.vn
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÁC CÔNG TY CÀ ... - sdh.udn.vn
khảo sát ảnh hưởng của ion mn2+ lên phổ phát quang ... - sdh.udn.vn
bàn thêm về vấn đề kế thừa và phát huy truyền thống ... - sdh.udn.vn
Trang 15 DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ...
phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ... - sdh.udn.vn
chính sách chống tham nhũng thời minh mạng - sdh.udn.vn - Đại ...
bước đầu thiết kế và sử dụng phương pháp grap nhằm ... - sdh.udn.vn
thiết kế chế tạo mô hình cấp phôi tự động - sdh.udn.vn - Đại học Đà ...
tiếp cận lý thuyết và thực tiễn luster ngành cho phát triển kinh tế khu ...
khảo sát ảnh hưởng của ion mn2+ lên phổ phát quang ... - sdh.udn.vn
công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị long giang một số chỉ tiêu ...
thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất - CafeLand