Ohodnocovanie majetku podniku

fberg.tuke.sk

Ohodnocovanie majetku podniku

Ohodnocovanie majetku podniku

Prednáška 11


ÚČELY STANOVENIA HODNOTY

PODNIKU

Hlavné dôvody pre stanovenie hodnoty podniku

možno rozdeliť do dvoch skupín:

• Interné potreby: v súvislosti s kúpou a

predajom podniku, resp. jeho častí (fúzie,

konkurz, nový spoločník a pod.)

• Externé potreby: žiadosti o úver, poisťovanie

majetku, súdne spory, daňové účely a pod.


Dôvody ohodnotenia podniku

1.Ocenenie súvisiace s vlastníckymi zmenami

• Kúpa a predaj na základe zmluvy o predaji

podniku

• Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti

• Ocenenie v súvislosti s fúziou, rozdelením a

prevzatím podniku

2.Ocenenie bez vplyvu na vlastnícke vzťahy

• Zmena právnej formy

• Poskytnutie úveru

• Sanácia podniku


POBLÉMY STANOVENIA HODNOTY

PODNIKU

• Každý podnik je špecifickou jednotkou, neexistuje

preto hromadná ponuka a dopyt, ktorá by

objektivizovala cenu podniku na trhu,

• Hodnota podniku je spravidla vyššia, ako súčet

hodnôt jednotlivých zložiek majetku,

• Nezohľadňuje sa iba skutočná súčasná hodnota

majetku, ale aj výnosový potenciál, postavenie

podniku na trhu, jeho perspektíva,

• Subjektívny prístup externého posudzovateľa,

súdneho znalca.


Vnútorná hodnota podniku

• Znamená analýzu minulosti podniku so

zameraním na:

– Analýzu trhového priestoru

– Benchmarking

– Analýzu finančných tokov

– Určenie predpokladov pre súčasnú trhovú

hodnotu podniku


Vonkajšia hodnota podniku

Možno ju skúmať podľa rôznych scenárov:

• Predaj strategickému investorovi

• Založením nového podniku

• Špekulatívnym odkúpením manažmentom

• Likvidácia

Uskutočňuje sa podľa troch krokov:

• Posúdenie hodnoty akcií a určenie

reštrukturalizačných príležitostí

• Konanie podľa týchto príležitostí ( vzdanie sa

podielu, reorganizácia podniku, akvizícia a pod)

• Implantácia filozofie tvorby hodnoty do prístupov

riadenia podniku


FAKTORY PÔSOBIACE NA STANOVENIE

HODNOTY PODNIKU

1. Suma cien podnikového majetku

2. Finančná štruktúra podniku

3. Súčasná a očakávaná výnosnosť podniku

4. Hodnota podniku


Suma cien podnikového majetku

Odpovedá na otázku, koľko kapitálu treba vynaložiť

na vybudovanie podniku s rovnakými

produkčnými parametrami.

Berú sa do úvahy:

• ceny obstarania jednotlivých majetkových súčastí

v súvahe podniku,

• stupeň opotrebovania dlhodobého majetku,

• vývoj trhových a reprodukčných cien,

• náklady spojené so založením podniku, so

získavaním kapitálu, zapojením do vonkajších

vzťahov podniku.


Finančná štruktúra podniku

• Informuje o podiele vlastného a cudzieho

kapitálu na krytí podnikového majetku. Ak sa

kupuje podnik, kupuje sa aj so záväzkami,

ktoré musí následne investor plniť.


Súčasná a očakávaná výnosnosť podniku

• Faktor ovplyvňujúci jeho trhovú hodnotu. Je

dôležité, aký čistý výnos môže vlastníkovi

prinášať. Trhová hodnota podniku sa určuje na

základe jeho budúcich výnosov

prostredníctvom úrokovej miery, ktorou

budúce výnosy odúročujeme k momentu

ohodnocovania.


Hodnota podniku

• Zahŕňa peňažné vyjadrenie nehmotného

majetku podniku, ktorý nie je zachytený v

účtovnej evidencii podniku. Patrí sem napr.

kvalita manažmentu, systém riadenia, logistika

podniku, internacionalizácia značky podniku,

alokácia podniku od trhu výrobkov a služieb a

pod.


METÓDY STANOVENIA HODNOTY

PODNIKU

1. Metódy majetkové ( substančné), ktoré sú založené na

analýze majetku a cudzích zdrojov podniku. Vychádzajú

zo stavových veličín ukazovateľov k určitému okamihu.

Patria sem: metóda účtovnej a likvidačnej hodnoty,

metóda substančná

2. Metódy výnosové vychádzajú z poznatku, že hodnota je

určovaná budúcimi výnosmi plynúcimi z vlastníctva

podniku. Patria sem: metóda kapitalizovaných výnosov,

diskontovaných CF a EVA

3. Metódy založené na analýze trhu sú založené na

benchmarkingu, t.j. porovnávaním s inými podnikmi.

4. Metódy kombinované využívajúce majetkové a výnosové

prístupy


Určenie účtovnej a likvidačnej hodnoty

podniku

• Je to najjednoduchšia ale aj najmenej spoľahlivá

metóda. Je založená na účtovnej hodnote majetku.

• V aktívach je dlhodobý majetok vykázaný v zostatkovej

cene. Od tohto súčtu podnikového majetku sa odpočíta

suma cudzích zdrojov v súvahe. Zostatkom je vlastné

imanie podniku, ktoré predstavuje netto účtovnú

hodnotu podniku.

• Likvidačná hodnota je počítaná k časovému okamžiku

predpokladu ukončenia činnosti podniku


Substančná hodnota podniku

• Hodnota podniku sa určuje ako súčet ocenení

jednotlivých majetkových súčastí podniku

mínus súčet všetkých záväzkov podniku.

• Majetok sa oceňuje v reprodukčných cenách a

pri oceňovaní pohľadávok a záväzkov sa

rešpektuje faktor času, tj. súčasná hodnota v

momente oceňovania.

• Metóda berie do úvahy aj nehmotný majetok,

akými je goodwill a duševné vlastníctvo.


Určenie výnosovej hodnoty podniku

Podnik oceňujeme ako subjekt schopný prinášať

výnos, zohľadňuje sa jeho výnosový

potenciál. Hodnota podniku sa určuje ako

súčasná hodnota jeho budúcich výnosov.


Metóda priemernej hodnoty

Vychádza z vypočítanej substančnej hodnoty a z hodnoty

výnosu. Ide o jednoduchý aritmetický priemer.

Trhová hodnota = hodnota substancie +hodnota výnosu/2

Ak je hodnota výnosu vyššia ako substančná hodnota vzniká

tzv. goodwill, v opačnom prípade vzniká badwill. Čím je väčší

rozdiel medzi hodnotou výnosu a substančnou hodnotou, tým

je väčšie aj riziko vzniku novej konkurencie, nových investorov

priťahuje výnosnosť, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia

dosiahnutia očakávaných výnosov.

Znaleckým posudkom sa často dopĺňa použitie danej metódy.


Metóda nadzisku

Je ďalší spôsob kombinácie substančnej a

výnosovej metódy.

Očakávané budúce zisky sa rozčleňujú na dve

časti:

• Bežný zisk, ktorý odpovedá priemernej miere

zisku investovaného v danom odbore

• Nadzisk, t.j. zisk prevyšujúci v hodnotenom

podniku úroveň zodpovedajúcu priemernej

miere zisku.


Metóda porovnávania

• Určuje ocenenie na základe odhadu ceny, za

ktorú by bolo možné podnik reálne predať. Ak

ide o akciovú spoločnosť, trhovú hodnotu je

možné určiť ako násobok kurzu príslušnej

akcie na trhu a počtu emitovaných akcií. To

platí pre dostatočne likvidné a transparentné

kapitálové trhy.


Metóda subjektívna

Jej podstata vychádza so subjektívneho

posúdenia podniku hodnotiteľom, pričom sa

berie do úvahy:

• Analýza vonkajšieho prostredia, podiel na

trhu, značka, goodwill a pod.

• Analýza vnútorného prostredia, životný cyklus

podniku a výrobku, kvalifikačná štruktúra, a

pod.

More magazines by this user
Similar magazines