T6 - New Holland

agriculture.newholland.com

T6 - New Holland

T6

T6.120 I T6.140 I T6.150 I T6.160 I T6.155 I T6.165 I T6.175


2 3

DOPASUJ CIÑGNIK DO POTRZEB

TWOJEGO GOSPODARSTWA

New Holland wie, ˝e nie ma dwóch jednakowych gospodarstw, i

dlatego opracowa∏a w pe∏ni konfigurowalne ciàgniki serii T6, które

mogà zostaç dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Je˝eli kiedyÊ marzy∏eÊ o zaprojektowaniu w∏asnego ciàgnika, te

marzenia mogà staç si´ rzeczywistoÊcià dzi´ki nowej serii T6.

OPCJE DACHU: STANDARDOWA

ORAZ NISKOPROFILOWA

Dla ca∏ej serii dost´pne sà dwie opcje dachu.

Dach o niskim profilu stanowi idealny wybór

dla hodowców, którzy chcà mieç mo˝liwoÊç

wjazdu do tradycyjnych, niskich budynków.

Wariant standardowy sprawdza si´

natomiast znakomicie przy ogólnych

zastosowaniach.

DOK¸ADNIE DOPASOWANA PRZEK¸ADNIA

U˝ytkownicy, którym zale˝y na wytrzyma∏oÊci i

niezawodnoÊci mechanicznej skrzyni biegów, oferujàcej

wyjàtkowà prostot´ obs∏ugi, wybiorà skrzyni´ Dual

Command. Przek∏adnia pó∏automatyczna Electro

Command jest idealna do prac wymagajàcych

intensywnego transportu, do których zaliczajà si´

równie˝ prace uprawowe z du˝à pr´dkoÊcià.

BARDZO MA¸Y PROMIE¡ SKR¢TU OFEROWANY PRZEZ NEW HOLLAND

New Holland przywiàzuje wag´ do mo˝liwoÊci dokonywania wyboru, dlatego mo˝na

zdecydowaç si´ na jednà z trzech ró˝nych osi. Standardowa oÊ gwarantuje tradycyjnà

skutecznoÊç; zawieszenie osi przedniej Terraglide zapewnia p∏ynnà jazd´; mo˝na te˝

wybraç osie SuperSteer z uk∏adem przedniego zawieszenia narz´dzi, aby uzyskaç

wyjàtkowà ∏atwoÊç manewrowania, na podwórzu, na uwrociu – s∏owem, wsz´dzie!

Wszystkie osie mogà byç wyposa˝one w uk∏ad zarzàdzania prowadzeniem Terralock,

który poprawia zwrotnoÊç i zmniejsza zu˝ycie opon.


NAJWA˚NIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Osiàgi ciàgników z serii T6 sà zawsze dost´pne dla ka˝dego u˝ytkownika.

Jak to mo˝liwe? Wszystko napisane jest na pokrywie silnika. Pierwsze dwa

znaki „T6” okreÊlajà kategori´ ciàgnika, a nast´pne trzy cyfry, na przyk∏ad

„175”, odnoszà si´ do maksymalnej mocy uk∏adu zarzàdzania mocà silnika,

z dok∏adnoÊcià do 5 KM, lub do mocy maksymalnej w przypadku ciàgnika

T6.120. Identyfikacja ciàgnika zosta∏a uproszczona jeszcze bardziej.

Modele o numerze z ostatnià cyfrà „0” to jednostki czterocylindrowe, a

modele o numerze zakoƒczonym na „5” wyposa˝one sà w silniki o szeÊciu

cylindrach. Co to oznacza dla u˝ytkowników? Ka˝dy klient, który kupuje

ciàgnik T6, od razu wie, ˝e spe∏ni on wszystkie jego wymagania.

SPE¸NIANIE WYMAGA¡ DOTYCZÑCYCH HYDRAULIKI

Czy zastanawia∏eÊ si´, jakiego przep∏ywu hydraulicznego naprawd´

potrzebujesz? Standardowy uk∏ad hydrauliczny z przep∏ywem

zamkni´tym wytwarza przep∏yw 80 litrów/minut´, co jest zdecydowanie

wystarczajàce do wi´kszoÊci zastosowaƒ w gospodarstwie. Do dzia∏aƒ,

które wymagajà bardzo intensywnych zadaƒ hydraulicznych, takie jak

na przyk∏ad wyspecjalizowany zbiór ziemniaków, nadaje si´ uk∏ad z

pompà z czujnikiem obcià˝enia, z przep∏ywem zamkni´tym 113 l/min.

SZEROKI WYBÓR OPON

Mo˝na wybieraç z szerokiej oferty opon

do prac polowych, leÊnych i miejskich,

tak, aby jak najlepiej dopasowaç

maszyn´ do konkretnych potrzeb.


4 5

WYDAJNOÂå IDZIE W PARZE Z SZACUNKIEM

DLA ¢RODOWISKA

Ciàgniki T6 sà nap´dzane sinikami

ECOBlue SCR Nef, opracowanymi

wspólnie z FPT Industrial. Sprawdzona

technologia SCR, b´dàca cz´Êcià strategii

„Lider czystej energii”, wykorzystuje

AdBlue do przetwarzania szkodliwych

tlenków azotu, zawartych w spalinach,

w nieszkodliwà wod´ i azot. Ten system

uzdatniania spalin jest oddzielony od

g∏ównych podzespo∏ów silnika, co

oznacza, ˝e do silnika doprowadzane

jest wy∏àcznie czyste, Êwie˝e powietrze.

Wynik: czyste jednostki nap´dowe

oferujàce lepsze osiàgi, lepsze reagowanie

i zwi´kszonà oszcz´dnoÊç paliwa.

Azot i woda

Dodatek AdBlue/DEF

Modu∏ dozujàcy

Zbiornik AdBlue/DEF

Katalizator SCR

Modu∏ zasilania

Spaliny zawierajàce NOx

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

10% OSZCZ¢DNOÂCI PALIWA

Zu˝ycie paliwa (%)

T6000

Tier 3

T6

Tier 4A

MNIEJSZE ZU˚YCIE PALIWA

Co powiesz na zmniejszenie rachunków za paliwo o nawet

10% Seria T6 uzyskuje to dzi´ki po∏àczeniu superwydajnej

technologii ekologicznej ECOBlue SCR z technologià

najnowszej generacji s∏u˝àcà do inteligentnego zarzàdzania

silnikiem. Uk∏ad zarzàdzania biegiem ja∏owym, Engine Idle

Speed Management, zmniejsza wolne obroty z 850 na

650 obr./min podczas d∏u˝szej pracy na biegu ja∏owym,

co oznacza, ˝e kiedy ciàgnik oczekuje na wykonanie pracy,

zu˝ywa jedynie minimalnà iloÊç paliwa.

NAJLEPSZE W BRAN˚Y OKRESY

PRACY BEZOBS¸UGOWEJ

Nowoczesny projekt oznacza mniejsze

wymagania konserwacyjne. Wszystkie

ciàgniki T6 oferujà najd∏u˝sze w swojej klasie

okresy bezobs∏ugowe, co 600 motogodzin,

i pracujà na zwyk∏ych olejach, bez skrócenia

˝ywotnoÊci. Wybierz New Holland, aby

zaoszcz´dziç pieniàdze, skróciç czas

przestojów i chroniç Êrodowisko.


40 KM

Pr´dkoÊç obrotowa silnika

MODELE

T6.120

T6.140

T6.150

T6.160

Moc

EPM odpowiednio do obcià˝enia skrzyni biegów,

zespo∏u odbioru mocy WOM i uk∏adu hydraulicznego.

MODELE

T6.155

T6.165

T6.175

UK¸AD ZARZÑDZANIA MOCÑ SILNIKA EPM

Uk∏ad zarzàdzania mocà silnika EPM jest znanà cechà

ciàgników New Holland. Jest on dost´pny we wszystkich

modelach T6 z wyjàtkiem wersji podstawowej T6.120.

W skrócie oznacza to, ˝e silnik rozwija wi´kszà moc i

moment zale˝nie od obcià˝enia na skrzyni biegów,

hydrauliki i zespo∏u WOM. W ciàgniku T6.165 funkcja EPM

dostarcza dodatkowà moc 40 KM, jednak tylko wtedy, gdy

taka moc jest potrzebna dla utrzymywania wydajnoÊci i

zoptymalizowania zu˝ycia paliwa.

WYBÓR POMI¢DZY WERSJÑ

CZTERO- I SZEÂCIOCYLINDROWÑ

Maszyny serii T6 sà dost´pne w wersji

cztero- i szeÊciocylindrowej, tak aby klienci

mogli wybraç jednostk´ nap´dowà najlepiej

odpowiadajàcà ich wymaganiom. Co wi´cej,

stosunek mocy do masy wynoszàcy

zaledwie 28,6 kg/KM zmniejsza zu˝ycie

paliwa i ugniatanie gleby.

T6. Nowa wizja wyboru.


6 7

FUNKCJE ZWI¢KSZAJÑCE WYDAJNOÂå

Ka˝de gospodarstwo ma inne potrzeby, a inteligentna innowacja oznacza

tak˝e ofert´ wypróbowanych, sprawdzonych rozwiàzaƒ majàcych na celu

wzrost wydajnoÊci. Kabina Horizon z opcjonalnym zawieszeniem Comfort

Ride oferuje wysoki poziom komfortu pod wzgl´dem ergonomii, a tak˝e

wyjàtkowà widocznoÊç, poprawionà jeszcze dzi´ki oknu dachowemu z du˝ym

polem widzenia. Ca∏odzienny komfort jest dodatkowo zwi´kszony przez

zaawansowane funkcje automatyczne, takie jak tryby Auto Road i Field,

wraz z cieszàcà si´ uznaniem funkcjà sekwencjonowania skr´tu na uwrociu.


ELASTYCZNA OFERTA ¸ADOWACZY

I PRZEDNIEGO UK¸ADU ZAWIESZENIA NARZ¢DZI

Seria T6 zosta∏a opracowana z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci

stosowania przedniego uk∏adu zawieszenia narz´dzi oraz

∏adowaczy. Wszystkie maszyny z tej serii sà zgodne z docenianà

serià ∏adowaczy 700TL New Holland i dajà pewnoÊç, ˝e

zastosowanie ∏adowacza b´dzie idealne dzi´ki zgodnoÊci z

systemem FOPS, chroniàcym przed zranieniami spowodowanymi

przez spadajàce przedmioty. Opcjonalny przedni uk∏ad zawieszenia

narz´dzi i oÊ SuperSteer zmniejsza czas potrzebny do skr´tu na

wàskich uwrociach, pozwalajàc zwi´kszyç wydajnoÊç.

ELECTRO COMMAND

Pó∏automatyczna przek∏adnia Electro Command

pozwala wybraç osiem biegów za pomocà dwóch

przycisków, w∏àczania wy˝szego biegu i redukcji,

umieszczonych na dêwigni sterujàcej.

Trzeci przycisk s∏u˝y do wyboru zakresu

prze∏o˝eƒ. Wybrany bieg jest doskonale

widoczny dzi´ki du˝emu wyÊwietlaczowi.

System IntelliShift poprawia jakoÊç

prze∏àczania biegów, zapewniajàc p∏ynne zmiany

biegów, które zwi´kszajà komfort i wydajnoÊç

operatora.

DUAL COMMAND

Te przek∏adnie 24x24 (48x48 z biegami

pe∏zajàcymi) wyposa˝one sà w splitter Hi-Lo

(przek∏adni´ zwielokrotniajàcà), który umo˝liwia

operatorowi precyzyjny wybór biegu i

zmniejszenie wybranej pr´dkoÊci o 18% w celu

zwi´kszenia momentu obrotowego kó∏ o 22%.

OSZCZ¢DNOÂå PALIWA: 1000E WOM

Wybranie opcji 540/1000/1000E WOM

pozwoli znaczàco zmniejszyç zu˝ycie paliwa.

Na przyk∏ad podczas pracy z du˝ymi prasami

belujàcymi BB9000 pr´dkoÊç WOM 1000E

jest osiàgana ju˝ przy obrotach silnika 1621,

dzi´ki czemu zu˝ycie paliwa jest niewielkie,

a dzia∏anie silnika niemal bezg∏oÊne.


DANE TECHNICZNE

MODELE T6.120 T6.140 T6.150 T6.160 T6.155 T6.165 T6.175

Silnik New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF NEF NEF

Liczba cylindrów / Uk∏ad dolotowy / Liczba zaworów / Poziom emisji 4 / T / 4 / Tier 4 4 / T / 4 / Tier 4 4 / T / 4 / Tier 4 4 / T / 4 / Tier 4 6 / T / 4 / Tier 4 6 / T / 4 / Tier 4 6 / T / 4 / Tier 4

Uk∏ad ECOBlue SCR (Selective Catalytic Reduction, selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ● ● ●

PojemnoÊç (cm 3 ) 4485 4485 4485 4485 6728 6728 6728

Zatwierdzona mieszanka Biodiesel B20** B20** B20** B20** B20** B20** B20**

Moc maksymalna EPM wg ISO TR14396 - ECE R120 (kW/KM) – 105 / 143 113 / 154 120 / 163 113 / 154 121 / 165 129 / 175

Moc maks. w koniach mechanicznych - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) 89 / 121 89 / 121 98 / 133 105 / 143 93 /126 101 / 137 113 / 154

Moc znamionowa EPM - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) – 96 / 131 103 / 140 110 / 150 103 / 140 111 / 151 122 / 166

Moc znamionowa w koniach mechanicznych - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) 81 / 110 81 / 110 89 / 121 96 / 131 85 / 116 92 / 125 103 / 140

Pr´dkoÊç znamionowa silnika (obr./min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm) 590@1500 590@1500 634@1500 676@1500 632@1500 682@1500 726@1500

Przek∏adnia Dual Command (40 km/h) O O O O O O O

Liczba prze∏o˝eƒ/z biegami pe∏zajàcymi (Do przodu x Wstecz) 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48 24x24 / 48x48

Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pe∏zajàcym (km/h) 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16 1,64 / 0,16

Przek∏adnia Electro Command (40 km/h) ● ● ● ● ● ● ●

Liczba prze∏o˝eƒ/z biegami pe∏zajàcymi (Do przodu x Wstecz) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32

Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pe∏zajàcym (km/h) 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19

Przek∏adnia Electro Command (40 km/h ECO*** lub 50 km/h) O O O O O O O

Liczba prze∏o˝eƒ/z biegami pe∏zajàcymi (Do przodu x Wstecz) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16

Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pe∏zajàcym (km/h) 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

Osie

OÊ przednia z nap´dem na 4 ko∏a (4WD) ● ● ● ● ● ● ●

Zawieszenie osi przedniej Terraglide O O O O O O O

OÊ przednia SuperSteer O O O O O O O

Kàt skr´tu osi 4WD / Terraglide / oÊ przednia SuperSteer (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65

Funkcje Terralock ● ● ● ● ● ● ●

Uk∏ady hydrauliczne

Wydatek pompy o sta∏ym przep∏ywie / ciÊnienie pompy (l/min / bar) 80 / 190 80 / 190 80 / 190 80 / 190 80 / 190 80 / 190 80 / 190

Wydatek pompy CCLS (Closed Centre Load Sensing) / ciÊnienie pompy (l/min / bar) 113 / 210 113 / 210 113 / 210 113 / 210 113 / 210 113 / 210 113 / 210

Wydatek pompy sterujàcej i serwisowej (l/min) 47 / 170 47 / 170 47 / 170 47 / 170 47 / 170 47 / 170 47 / 170

Uk∏ad elektronicznej regulacji zag∏´bienia narz´dzi (EDC) ● ● ● ● ● ● ●

Zawory zdalne

Maks. l. zaworów tylnych Deluxe (Deluxe / elektrohydrauliczne) 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4

Maks. liczba zaworów mi´dzyosiowych 3 3 3 3 3 3 3

Zawory mi´dzyosiowe sterowane drà˝kiem O O O O O O O

Uk∏ad zawieszenia narz´dzi

Maks. udêwig na koƒcówkach kulistych (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864 7864

Udêwig przedniego uk∏adu zawieszenia narz´dzi

na koƒcówkach kulowych (w ca∏ym zakresie) (kg) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Przygotowany do wspó∏pracy z ∏adowaczem czo∏owym O O O O O O O

WOM

Automatyczny uk∏ad p∏ynnego rozruchu ● ● ● ● ● ● ●

Pr´dkoÊç silnika przy: 540/1000 (obr./min) 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893

540/540E/1000 (obr./min) 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893

540E/1000/1000E (obr./min) 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621

Automatyczny WOM / Przedni uk∏ad WOM (1000 obr./min) ● / O ● / O ● / O ● / O ● / O ● / O ● / O

Kabina

Kabina 360° Horizon z FOPS - OECD kod 10 poziom 1 ● ● ● ● ● ● ●

Kabina Horizon kategoria EN 15695 2 2 2 2 2 2 2

Niski dach O O O O O O O

Fotel Standard z amortyzacjà pneumatycznà i pasem bezpieczeƒstwa ● ● ● ● ● ● ●

Fotel Auto Comfort z pasem bezpieczeƒstwa O O O O O O O

Fotel instruktora z pasem bezpieczeƒstwa ● ● ● ● ● ● ●

Amortyzacja kabiny Comfort Ride O O O O O O O

Uk∏ad sekwencjonowania skr´tu na uwrociu (Headland Turn Sequencing, HTS) O O O O O O O

Klimatyzacja ● ● ● ● ● ● ●

Radio z odtwarzaczem MP3 i interfejsem Bluetooth (zestaw g∏oÊnomówiàcy O O O O O O O

Optymalny poziom ha∏asu w kabinie zgodny z dyrektywà 77/311/EWG (dB(A)) 71

Wymiary przy oponach tylnych*** 16.9R38 18.4R38 520/70R38 650/65R38**** 600/65R38 600/65R38 650/65R38****

A D∏ugoÊç ca∏kowita od wspornika przedniego

do tylnego uk∏. zawieszenia narz´dzia (mm) 4882 4882 4882 4882 5122 5122 5122

B Min. szerokoÊç (mm) 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C Min. wysokoÊç ca∏kowita niski profil / standard (mm) 2780 / 2900 2805 / 2925 2805 / 2925 2855 / 2975 2805 / 2925 2805 / 2925 2855 / 2975

D PrzeÊwit nad gruntem (mm) 427 478 478 528 478 478 528

E Rozstaw kó∏ (min. / maks.) (mm) 1460 / 2134 1530 / 2134 1634 / 2134 1664 / 2134 1634 / 2134 1634 / 2134 1664 / 2134

Minimalna masa (kg) 4890 4890 4890 5010 4890 5010 5020

● Standard O Opcja – Niedost´pne

* Opracowany przez FPT Industrial

** W zale˝noÊci od lokalnych przepisów

*** Dost´pne sà opony tylne inne ni˝ wymienione tutaj:

16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38,

600/65R38, 650/60R38, 650/65R38.

***** Kompatybilne tylko z kabinà z zawieszeniem Comfort Ride.

C

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

D

E

B

A

TWÓJ LOKALNY DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Informacje i pomoc: 7 dni w tygodniu, 24 godz./dob´

Po∏àczenia telefoniczne z zespo∏em Top Service z telefonów stacjonarnych na terenie ca∏ej Polski, sà bezp∏atne.

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia

mogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:

New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 02/12 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 110016/POL

More magazines by this user
Similar magazines