Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

20

1.5.2. Zasady i procedury funkcjonowania Rady Fundacji

Załącznik nr 7 - Regulamin Rady

Pobieżnie o procedurze wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji mówi §21 2 ust. 4 statutu:

Ust. 4. Członkowie Rady są wykluczeni z głosowania dotyczącego udzielenia wsparcia podmiotom, którego są

reprezentantem bądź przedstawicielem, o jakim jest mowa w §21 2 ust. 1 i 2 statutu.

Regulamin Organizacyjny Rady

Procedura wyłączenia członka

Rady z udziału w wyborze operacji

Szczegółowo reguluje tę kwestię Regulamin Organizacyjny Rady, w którym czytamy o procedurze mającej za zadanie

zapobieganie sytuacjom, w których członkowie Rady ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są

w pewnych formalnych lub nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do ich bezstronności w procesie

oceny i wyboru. Aby temu zapobiec członkowie Rady zostaną każdorazowo przed oceną wniosku poproszeni o

wypełnienie deklaracji bezstronności wg wzoru poniżej.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:

Instytucja organizująca konkurs: Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Fundacji

- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą/jego

zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia

takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Fundacji i wycofania się z oceny danej

operacji,

- nie jestem wnioskodawcą. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego

Rady Fundacji i wycofania się z oceny danej operacji

- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Radu Fundacji

i wycofania się z oceny danej operacji

Miejscowość ………………………………… dnia .......-..........- 200 r.

PODPIS

4 Kryterium oceny LGD – szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania Rady LGD – …. pkt.

More magazines by this user
Similar magazines