Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

4

Wprowadzenie

Kierunki dla rozwoju obszarów wiejskich w Zjednoczonej Europie

Unia Europejska poszukuje od lat recepty na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Ich strategiczne znaczenie

nie jest już związane z podstawową kwestią zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości pożywienia, ale coraz wyraźniej

dotyczy dbałości o naturalne środowisko, kultywowania obyczajów, tradycji, łączy się też z uświadomioną koniecznością

wspierania ze środków publicznych określonych inicjatyw służących rozwojowi wsi.

Na przestrzeni blisko pięćdziesięciu lat miało miejsce wiele inicjatyw, które doprowadziły do obecnego kształtu polityki

Unii Europejskiej:

Tło

Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST opublikował w 1994 roku ―Strategię dla wiejskiej Europy‖.

Dokument zakłada, że rozwój obszarów wiejskich powinien się łączyć z przestrzeganiem trzech podstawowych zasad:

1. Związek ludzi ze środowiskiem, traktowanie na równi spraw ludzi i ich środowiska (naturalnego i kulturowego).

2. Zintegrowana działalność, oznaczająca współpracę między różnymi administracją rządową i samorządową z

mieszkańcami, zmierzającą do przygotowania i realizacji projektów mających na celu rozwój lokalny.

3. Konsultacje i zaangażowanie, rozumiane jako uwzględnianie poglądów i oczekiwań oraz zasobów lokalnych społeczności

w procesach ich rozwoju. Istotą ―Strategii dla wiejskiej Europy‖ jest akcentowanie znaczenia rozwoju

lokalnego oraz roli społeczności lokalnych. Rozwój lokalny musi dokonywać się przede wszystkim w oparciu o zasoby

miejscowe (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze, kulturalne) oraz poprzez włączenie w ten proces społeczności

lokalnych.

Punkt l - Preferencje dla wsi

Trwały rozwój obszarów wiejskich musi być jednym z najważniejszych zadań Unii Europejskiej, musi być podstawą jej

całej polityki rolnej w najbliższej przyszłości, także po rozszerzeniu. Realizacja tego celu powinna umożliwić powstrzymanie

odpływu ludności ze wsi, walkę z nędzą, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie równych szans

oraz sprostanie rosnącym oczekiwaniom i problemom co do poprawy jakości życia w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,

rozwoju osobistego i wypoczynku, a także ogólnej poprawy samopoczucia mieszkańców wsi. We wszystkich

strategiach związanych z rozwojem wsi należy uwzględnić konieczność ochrony środowiska naturalnego wsi oraz

kwestie dbałości o poprawę jego poziomu. Wydatki publiczne oraz nakłady na rozbudowę infrastruktury powinny być

sprawiedliwiej dzielone między miasto i wieś. Należy również zadbać, aby rozwój oświaty, służby zdrowia i łączności

przebiegał równomiernie tak na obszarach wiejskich, jak i w miastach. Coraz większe środki powinny być przeznaczane

na wspieranie rozwoju terenów wiejskich i cele związane z ochroną środowiska.

Strategia dla wiejskiej Europy

Deklaracja z CORK „Szansa dla wsi”

1996 r.

Dokument przełomowy,

dziesięciopunktowy program wytyczający

sformułowanie nowej polityki

wspierania obszarów wiejskich

Unii Europejskiej

Punkt 2 - Kompleksowe podejście

polityka rozwoju wsi musi w praktyce obejmować wiele sektorów, z wyraźnym podkreśleniem aspektu terytorialnego.

Musi ona dotyczyć wszystkich obszarów wiejskich na terenie Unii i powinna uwzględniać zasadę koncentracji środków,

przy zróżnicowaniu stopnia współfinansowania na korzyść najbardziej potrzebujących obszarów. Musi być ona oparta

na kompleksowym podejściu, zawierającym i ramy prawne, i ramy strategiczne: rozwój rolnictwa i dostosowanie jego

charakteru do nowych potrzeb, zróżnicowanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsię-

More magazines by this user
Similar magazines