Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

44

przykładowo:

Z ELEKTROWNI WODNYCH, co miało miejsce na obszarze LSR przed rokiem 1949. W wielu miejscach do dzisiaj

znajdują się budowle hydrotechniczne pozostałości po infrastrukturze technicznej dawnych siłowni. Możliwa jest

realizacja obiektów – mikroenergetyki wodnej – obiekty o mocy do 50 kW i – minienergetyki wodnej – obiekty o

mocy 50 kW do 1 MW, jako elektrowni z naturalnym dopływem wody spiętrzonej budowlami wodnymi.

Z ENERGII SŁONECZNEJ - wykorzystywanie ogniw fotoelektrycznych dla potrzeb gospodarstw domowych nie jest

już dzisiaj bardzo kosztowne. Tendencja ta jest zdecydowanie wzrostowa i powinna być szeroko propagowana.

Z ENERGII GEOTERMALNEJ - na terenie LSR istnieją korzystne warunki geologiczne lecz obecnie wykonane zostały

tylko wstępne badania. Nieoszacowane są koszty wdrożenia takich rozwiązań, ale w przyszłości ich zastosowanie

jest całkiem prawdopodobne.

Z ENERGII WIATRU - na obszarze LSR nie ma najkorzystniejszych warunków związanych z wykorzystaniem energii

wiatru, jednak możliwa jest budowa szeregu lokalnych farm energetycznych wykorzystujących ten nośnik energii.

ZE SPALANIA BIOMASY - zasadnym z wielu względów wydaje się sposób wykorzystania energii tkwiącej w biomasie.

Pozwoli to na zagospodarowanie gruntów niewykorzystywanych rolniczo, jak również spowoduje zmniejszenie

kosztów w gospodarstwach rolnych.

Możliwości pozyskiwania energii ze źródeł

odnawialnych

Telekomunikacja

Telekomunikacja na obszarze wsi obszaru LSR, mimo że charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju, jest nastawiona

głównie na nowe inwestycje liniowo-przesyłowe.

Dodatkowo zły stan techniczny kablowych sieci rozdzielczych bądź ich zupełny brak oraz niski poziom części central

telefonicznych ogranicza możliwości natychmiastowego uzyskania telefonu i dostępu do Internetu.

Mała ilość przekaźników telefonii komórkowej i górzysta konfiguracja terenu powodują brak zasięgu operatorów

komórkowych na terenach wiejskich.

1/4 obszarów wiejskich LSR korzysta z telefonii stacjonarnej.

Kryzys lat 80-tych i 90-tych dotknął przede wszystkim te gałęzie gospodarki, na których rozwój wcześniej postawiono.

Ponadto, nastąpiło wyludnienie wsi górskich, spadek produkcji rolnej, upadek przemysłu przetwarzającego

płody rolne (np. mleczarnie). W końcu lat 90 - tych XX w. zauważalny jest rozwój: przemysłu na bazie lub z

udziałem kapitału zachodniego; prywatnych usług w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, turystyki i ostatnio

także usług w uzdrowiskach; przemysłu wydobywczego materiałów budowlanych; agroturystyki, która stała się

istotnym czynnikiem aktywizacji wsi ziemi kłodzkiej.

Przystąpienie Polski do UE w maju 2004 roku pozwoliło na szersze korzystanie ze środków pomocowych co znacząco

wspiera rozwój ziemi kłodzkiej. Natomiast przystąpienie naszego kraju do traktatu z Schengen zniosło bariery

graniczne i ułatwiło współpracę z partnerami czeskimi oraz zwiększyło ruch osobowy w strefie przygranicznej, co

potęguje dalszy rozwój gospodarczy obszaru LSR.

Obecnie na obszarze objętych LSR jest zarejestrowanych 7296 podmiotów gospodarczych (w tym 93% w sektorze

prywatnym). Z czego najwięcej na trenie gmin: Bystrzyca Kłodzka (28,7%), Kłodzko (16,6%) i Lądek Zdrój (15,2%).

Najwięcej, bo aż 32,15% wszystkich działalności stanowią usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego.

Na obszarze objętym LSR jest ponad 5 tysięcy gospodarstw rolnych, w tym największą grupę stanowią małe obsza-

Uwarunkowania gospodarcze

Struktura podmiotów gospodarczych

zarejestrowanych w systemie REGON

Gospodarstwa rolne

More magazines by this user
Similar magazines