Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

dodr.pl

Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów” - Dolnośląski Ośrodek ...

Lokalna Strategia Rozwoju 2009 - 2015

50

2.5 Spójność obszaru LSR

Obszar objęty LSR charakteryzuje się wspólnymi cechami ukształtowania terenu, wspólnymi walorami przyrodniczymi i zbieżnymi celami działalności tj.

ochroną środowiska przyrodniczego, modernizacją rolnictwa, rozwojem alternatywnych źródeł utrzymania, rozwojem i modernizacją funkcji rekreacyjnoturystycznej

i leczniczo-uzdrowiskowej. Do dodatkowych czynników łączących fizycznie obszary wiejskie na terenie powiatu należy zaliczyć stosunkowo dobrze

rozwiniętą sieć komunikacyjną.

Obszar LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, objęty Lokalną Strategią Rozwoju, jest spójny przestrzennie, przyrodniczo, historycznie i kulturowo oraz społecznie i

gospodarczo, co opisano szczegółowo w poprzednim rozdziale.

Reasumując, najważniejsze elementy spójności:

a) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami przestrzennymi

Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje 2 gminy wiejskie i 6 miejsko-wiejskie, położone w południowej części województwa dolnośląskiego. Obszar objęty LSR

jest spójny przestrzennie i znajduje się w jednym obrysie. Wszystkie gminy objęte LSR są partnerami LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Przez obszar LGD

przebiega międzynarodowa droga nr 8, obszar połączony jest wystarczająca siecią dróg łączących go we wszystkich kierunkach.

b) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi

Obszar objęty LSR wyróżnia się na tle województwa ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i geograficznymi. Bogactwo flory i fauny, walory krajobrazowe,

w tym pasma górskie, rozległe tereny leśne stanowią mało jeszcze odkryte wartości poznawcze. Występujące obszary prawnie chronione zajmują sporą

powierzchnię obszaru LGD, lesistość jest wyższa od średniej dla kraju. Lasy, obok bogactwa flory i fauny, bogate są w grzyby, jagody, maliny i zwierzynę łowną.

Podstawowym elementem łączącym obszar Partnerstwa jest wciąż jeszcze czyste środowisko naturalne i liczne pasma górskie stanowiące same w sobie

znakomite warunki do uprawiania turystyki wędrówkowej, rowerowej i konnej.

c) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi

Struktura terytorialna obszaru kształtowała się na przestrzeni wieków od Korony Czeskiej przez Austo-Węgry, Prusy, Niemcy aż po II wojnie światowej ostatecznie

obszar przynależy do państwa polskiego. Teren zasiedlony został przez osadników z różnych stron stanowiąc swoistą mozaikę kulturową.

Struktura etnograficzna obszaru przejawia się przede wszystkim w zróżnicowaniu zwyczajów i tradycji. Przez 63 lata kreują się nowe tradycje mieszkańców.

Wśród zachowanych zabytków kulturowych zwraca uwagę ich różnorodność oraz liczba, ale również ich zły stan techniczny.

d) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami gospodarczymi

Dominującą formę gospodarki na obszarze LSR jest handel, rolnictwo występuje na obszarze kotliny kłodzkiej, jednak większość terenu LGD należy do obszarów

o niekorzystnych górskich warunkach gospodarowania. Dlatego też ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego ma rozwój turystyki wiejskiej,

w tym usług, rozwój przetwórstwa i ciągle niszowej produkcji ekologicznej żywności. Należy wspomnieć także o zapoczątkowanym rozwoju sektora rybnego,

w tym hodowli pstrąga.

e) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami społecznymi

Społeczność obszaru cechuje pogłębiająca się integracja wewnętrzna oraz wzrastająca aktywność społeczna. Objawia się to wspólnym działaniem na rzecz

poprawy jakości życia w miejscowościach wiejskich, wspólną pracą na rzecz poprawy estetyki wsi. Znacząco wzrasta zainteresowanie możliwościami dywersyfikacji

produkcji rolnej i własną przedsiębiorczością, o czym świadczyć może liczba osób uczestniczących w szkoleniach w tym zakresie. Należy podkreślić iż

aktywność społeczna jest często ograniczona brakiem środków finansowych na rozwój w budżetach gmin, co skutkowało tym, że Plany Odnowy Miejscowości

realizowane były w pierwszej kolejności we wsiach największych, a wsie małe, położone peryferyjnie względem miejscowości gminnych miały utrudniony

dostęp do funduszy zewnętrznych.

Spójność obszaru LGD wynika też z ukształtowania sieci osadniczej dostosowanej do ukształtowania terenu: człowiek zasiedla doliny i kotliny, dostosowując

się do warunków naturalnych. Stąd nietypowa spójność - polega ona na rozproszeniu wsi po rzeźbie gór, na różnej skali i na różnym charakterze zabudowy i

na mikroklimacie społecznym.

Wykazanie przestrzennej spójności obszaru, konieczne w odniesieniu do terenu mało wyrazistego, wobec Ziemi Kłodzkiej - nie wymaga uzasadnienia w kontekście

informacji zawartych w opracowaniu. Człowiek działa na tym terenie na tyle, na ile teren mu na to „pozwala‖ – czynnik geograficzno-przyrodniczy

jest dominującym i najsilniejszym wyróżnikiem obszaru LSR. Przewrotnie spójność obszaru LGD przejawia się w jednorodności problemów, wynikających

jednak z olbrzymiej różnorodności poszczególnych tzn. społecznych, historyczno-kulturowych, przestrzennych uwarunkowań.

More magazines by this user
Similar magazines