Katalog Agroturystyczny - KSOW

ksow.pl

Katalog Agroturystyczny - KSOW

1

K ATA LO G

Agroturystyczny


2

Wydawca:

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

www.um-zachodniopomorskie.pl

Opracowanie:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Barzkowicach

Ewelina Gielmuda

Ewelina Pawłowicz

Izabella Dudzińska-Krawczyk

Andrzej Czerwiński

Współpraca:

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Olga Wasienko-Stefanowska

Marcin Krawczyk

Redakcja techniczna:

Wiesław Groński

Korekta:

Sylwia Lenard

ISBN 978-83-88 664-07-6

Nakład 3000 egzemplarzy


3

Władysław Husejko

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo

Chciałbym przekazać Państwu „Katalog agroturystyczny”, będący cenną bazą

informacji na temat obiektów agroturystycznych, które korzystały ze środków

unijnych w naszym województwie.

Wiele gospodarstw zmieniło kierunek swojej działalności, otwierając się na

turystów z Polski i zza granicy, wykorzystując walory przyrodnicze i rekreacyjne

wsi.

Przewodnik jest bogato ilustrowany, co z pewnością pomoże w dokonaniu

trafnego wyboru osobom chcącym skorzystać z oferty agroturystycznej. Serdecznie

Państwa zapraszam do wypoczynku w województwie zachodniopomorskim.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

/ - / Władysław Husejko


4

Wstęp

Zmiany o charakterze transformacyjnym na wsi zachodniopomorskiej

w ostatnich latach jednoznacznie wskazują na główne kierunki rozwoju i przekształceń

gospodarstw rolnych. Duże gospodarstwa, pomimo postępującego

spadku dochodowości jednostkowej w produkcji rolnej, dzięki skali produkcji,

mogą w miarę bezpiecznie funkcjonować na rynku. W gospodarstwach

tych trwa proces modernizacji, unowocześnienia zasobów i dostosowania do

wymogów rynkowych oraz formalnych, związanych np. z ochroną środowiska

czy ochroną zdrowia ludzi i zwierząt. Natomiast małe gospodarstwa już

od dłuższego czasu stykają się z sytuacją, gdzie działalność czysto rolnicza

w obecnej sytuacji ekonomicznej jest często na granicy opłacalności. I tu właśnie

pojawia się możliwość podejmowania inicjatyw pozwalających wykorzystać

walory przyrodnicze i rekreacyjne wsi, w szczególności wsi zachodniopomorskiej,

a jednocześnie stworzyć nowe, dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie

rolnym. Dotyczy to działalności pozarolniczej, która wynika wprost

z rozwoju przedsiębiorczości, z aktywizacji środowisk wiejskich. Działalność

pozarolnicza wpływa na ekonomikę gospodarstwa rolnego, szczególnie na

jego dochodowość, produkcyjność, utrzymanie płynności finansowej, stwarza

możliwości wykorzystania własnej – często w małych gospodarstwach występującej

w nadmiarze - siły roboczej. Działalność pozarolnicza powoduje również

aktywizację życia społeczno-gospodarczego, przeciwdziała wyludnianiu

się obszarów wiejskich. Jest więc ze wszech miar zgodna z celami zawartymi

w dokumentach strategicznych w Europie i w Polsce, dotyczącymi szeroko

rozumianego rozwoju wsi i rolnictwa.

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się szybki postęp w podejmowaniu

pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to szerokiego zakresu

zarówno sfery usług, jak i wytwarzania. Szczególny postęp obserwuje się

w rozwoju agroturystyki. Rozwój agroturystyki, jako jednej z form pozarolniczej

działalności gospodarczej, stwarza wiele korzystnych warunków zarówno

dla wsi i rolnictwa, jak i dla samych rolników.

W województwie zachodniopomorskim już od wielu lat z powodzeniem

tworzą się i rozwijają gospodarstwa agroturystyczne, oparte na zasobach

niewielkich gospodarstw rolnych. Tworzą się i rozwijają również podmioty

ukierunkowane na usługi w zakresie turystyki i rekreacji wiejskiej, gdzie

skala oferty wykracza poza sferę klasycznej agroturystyki. To bardzo dobra

tendencja. Wynika ona z potrzeby przemian strukturalnych rolnictwa

i zapewnienia zatrudnienia stosunkowo dużej liczbie ludności wiejskiej, niezwiązanej

z rolnictwem, ale także pracującej w rolnictwie. Jest receptą na

lepsze życie, wymuszoną przez sytuacją, w jakiej znalazło się wielu rolników

i mieszkańców wsi.


5

cd. wstępu

Odpowiadając na pytanie potencjalnego klienta gospodarstwa agroturystycznego:

„dlaczego właśnie agroturystyka?” warto spojrzeć na nią w następujący

sposób. Coraz większej grupie mieszkańców miast przeszkadza

anonimowość, szalone tempo i w ogóle styl życia miejskiego. Pojawia się

potrzeba sięgnięcia do korzeni kultury, prostoty, do bezpośrednich kontaktów

i zrównoważonej spontaniczności w zachowaniach. Wzrasta potrzeba

spokoju, równowagi, nieskrępowanego kontaktu z naturą. Nie bez znaczenia

są potrzeby nawiązania do tradycji i wartości kulturowych wsi polskiej.

Dziedzictwo kulturowe, pielęgnowane na wsi polskiej, ale też przy braku

tego pielęgnowania - zagrożone stopniowym zanikiem – staje się ogromnym

atutem w rekreacyjno-wypoczynkowej ofercie obszarów wiejskich. Nie

bez znaczenia jest też aspekt edukacyjny. Dla wielu miejskich dzieci pobyt

w gospodarstwie agroturystycznym to pierwszy w życiu kontakt z żywymi

zwierzętami domowymi w ich naturalnym środowisku. Oczywiście kultura

wiejska powinna być jak najbardziej naturalna i odwołująca się do lokalnej

tradycji, harmonii i prostoty.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich już od wielu lat wspierana jest

przez finansowe instrumenty strukturalne, oferujące wsparcie na zasadzie

dofinansowania podejmowanych inwestycji. Szczególne miejsce w tych programach

zajmowała i zajmuje nadal agroturystyka i turystyka wiejska. Wielu

rolników i mikroprzedsiębiorców na wsi skorzystało już z takiej formy dofinansowania

inwestycji. Są to osoby reprezentujące postawy przedsiębiorcze

i prorynkowe.

W niniejszym katalogu zaprezentowano grupę gospodarstw agroturystycznych

z terenu województwa zachodniopomorskiego, których właściciele

skorzystali ze strukturalnych programów pomocowych – począwszy od

przedakcesyjnego programu SAPARD w Działaniu: „Różnicowanie działalności

gospodarczej na obszarach wiejskich”. Są też beneficjenci Sektorowego

Programu Operacyjnego (SPO) - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, którzy skorzystali

ze wsparcia w ramach Działania: „Różnicowanie działalności rolniczej

i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych

źródeł dochodów”. W katalogu zaprezentowano także beneficjentów

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-

2013), korzystających ze wsparcia w ramach Osi 3: Jakość życia na obszarach

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w Działaniu: „Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej”.


6

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej (WBN)

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na

nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej

kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych

usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości

ofert oraz stworzenie produktów turystycznych

wiarygodnych jakościowo.

Kategoryzacji podlegają:

pokoje gościnne,

pokoje grupowe,

samodzielne jednostki mieszkalne.

Pokoje gościnne i samodzielne jednostki mieszkalne muszą najpierw

spełniać ustawowe: „Minimalne Wymagania” aby móc uzyskać następujące

kategorie w kolejności od najniższej:
Standard,

Kategoria I – jedno słoneczko,

Kategoria II – dwa słoneczka,

Kategoria III – trzy słoneczka.


Pokoje grupowe i przyzagrodowe pola namiotowe mogą uzyskać tylko

jedną kategorię – standard.

Skategoryzowane gospodarstwo może posługiwać się tablicą z logo

Federacji oraz używać go w swoich materiałach promocyjnych.

Nie ma obowiązku kategoryzowania Wiejskiej Bazy Noclegowej. Jest

to więc czynność dobrowolna, dokonywana na wniosek kwaterodawcy,

skierowana do właściwego terytorialnie stowarzyszenia agroturystycznego,

będącego członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa

Gościnne”, która prowadzi nadzór nad kategoryzacją.


7

Spis treści

strona

1. Bokiej Barbara i Jerzy ..................................... 8.

2. Chaber Barbara i Czesław .............................. 9

3. Czarny Grzegorz ............................................. 10

4. Czepukojć Bogdan ..........................................11

5. Dudek-Pusz Maja .............................................12

6. Falecka Barbara ................................................13

7. Galaś Jadwiga ...................................................14

8. Goc-Zięciak Magdalena ................................15

9. Gregorczyk Galina ...........................................16

10. Harasimowicz Zbigniew ...............................17

11. Jagodziński Andrzej .......................................18

12. Jaworska-Balcerak Justyna ......................... 19

13. Kacperek Elżbieta i Ryszard ........................ 20

14. Kalińczak Kazimierz ........................................21

15. Klimkiewicz Stefan ..........................................22

16. Kubiak Teresa ....................................................23

17. Kugiel Grażyna .................................................24

18. Liszewska Aleksandra ....................................25

19. Majewski Grzegorz .........................................26

20. Mędrek Artur ....................................................27

strona

21. Muszkiewicz Agnieszka i Zbigniew ...........28

22. Nakielska-Kietrys Jolanta ............................. 29

23. Nawrot Marzena ............................................. 30

24. Nizio Ryszard ....................................................31

25. Pawlak Krystyna ...............................................32

26. Piotrowicz Iwona .............................................33

27. Polikowska Maja ..............................................34

28. Potocka Emilia ..................................................35

29. Radożycki Eugeniusz .....................................36

30. Rzonca Elżbieta i Mariusz .............................37

31. Suleżycki Wiesław Janusz .............................38

32. Szychulski Zbigniew ..................................... 39

33. Szyczewska Cecylia ........................................40

34. Szymanowski Robert .....................................41

35. Szyszka Jan ........................................................42

36. Wilczkiewicz Alicja i Tomasz ........................43

37. Wiśniewska Magdalena ................................44

38. Zachodniopomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego

w Barzkowicach ...............................................45

39. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich .............47


8

Bokiej Barbara i Jerzy

„Cichy Dwór”

Policko 7, 76-015 Manowo

tel. (094) 31 83 497, 0605 742 296

e-mail: patrycjabokiej@interia.pl

www.cichydwor.wczasy.pl

„Cichy Dwór” jest zabytkowym obiektem z 1858 r., również z zabytkowym

parkiem. Przylegające do dworku 200 hektarów własnych pól i stepów,

pokrytych żarnowcem, z jeziorami i oczkami wodnymi, w otoczeniu wielkich

kompleksów leśnych z rezerwatem ornitologicznym sprzyjają pieszym i rowerowym

wycieczkom. W lasach dostatek jagód i grzybów. Do dyspozycji

gości znajdują się pokoje z łazienkami 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty,

pokój wypoczynkowy, a także boisko do siatkówki, piłki nożnej i sala do

ćwiczeń. Na miejscu jest plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na biesiadne

spotkania przy ognisku. Istnieje możliwość organizacji konferencji, szkoleń,

nauki jazdy, „zielonych szkół”, wczasów weekendowych, wesel, uroczystości

i spotkań integracyjnych. Finezyjne dania z ryb, drobiowe żołądki

z bobem, żeberka dworskie, nadziewane kwiaty cukinii, inne niespotykane

oraz tradycyjne dania spełnią oczekiwania kulinarne gości. Właściciele

zapraszają na wieczory z muzyką i poezją przy kominku, imprezy plenerowe,

kameralne koncerty i przedstawienia, warsztaty artystyczne, jak również

krajoznawcze przeloty balonem (na specjalne zamówienie), skiwalking, relaks

w saunie, jaccuzi.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła odrestaurowania dworu Policko

użytkowanego w celach agroturystycznych.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


9

Chaber Barbara i Czesław

Cisowo 32 a, 76-150 Darłowo

tel. (094) 31 43 371

e-mail: agro-chaber@wp.pl

www.agrowczasy.e-agro.pl

Gospodarze oferują wypoczynek w komfortowych domkach letniskowych

oraz w wydzielonej części budynku mieszkalnego. Do dyspozycji gości

znajduje się duży, przestronny ogród, boisko do siatkówki, plac zabaw

dla dzieci, stoły tenisowe, bezpłatny parking, a także kuchnia z pełnym wyposażeniem.

Gospodarze oferują również wspólne ogniska, biesiadowanie

przy muzyce.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia

różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła budowy i wyposażenia domków

kempingowych wraz z budową sieci wodociągowej, przyłączem i zbiornikiem

na śmieci.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 70


10

Czarny Grzegorz

ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin

tel. 0601 727 053

e-mail: grzegorzczarny@gazeta.pl

Gospodarstwo położone jest w dolinie rzeki Regi, w okolicach jezior

Bystrzyno Wielkie i Bystrzyno Małe. Niepowtarzalne warunki przyrodnicze

i krajobrazowe stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnych form turystyki:

wycieczki rowerowe i piesze, wędkarstwo, grzybobranie. W gospodarstwie

znajduje się boisko oraz miejsce na ognisko.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu i modernizacji budynku

mieszkalnego na cele agroturystyczne.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 8


11

Czepukojć Bogdan

„Bajka-AgrOtur”

ul. Turystyczna 6, 78-111 Ustronie Morskie

tel. 0515 157 601

e-mail: czepukojc@poczta.onet.pl

www.agrotur.spanie.pl

Ośrodek wypoczynkowy położony 400 m od morza, blisko centrum

miejscowości. Dla amatorów jazdy konnej właściciel oferuje przejażdżki na

koniach znajdujących się na terenie ośrodka. W gospodarstwie znajdują się

boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz parking oraz miejsce na grillowe imprezy,

a dla milusińskich - plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji goście mają

pokoje (w sumie 24 miejsc noclegowych) z TV, wyposażonym aneksem kuchennym,

a także Internet. Na miejscu organizowane są wspólne biesiady

przy ognisku. W okolicy istnieje możliwość wypożyczenia rowerów oraz

sprzętu wodnego.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła budowy i wyposażenia domków

drewnianych na potrzeby agroturystyczne.

Liczba pokoi: 2

Liczba miejsc noclegowych: 24


12

Dudek-Pusz Maja

Agroturystyka „Ul”

Szczycienko 11/4, 78-523 Nowe Worowo

tel. (094) 36 15 263, 0660 271 055

e-mail: maja.dudek@op.pl

www.ul.net.pl

Jest to gospodarstwo rolne ekologiczne, posiadające Certyfikat zgodności

wydany przez upoważnioną Jednostkę.

„Ul” położony jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i na

obszarze NATURA 2000. Rozległe lasy, duża liczba jezior, stawów, bagien,

górzysty teren, łąki i pastwiska tworzą idealne warunki do spokojnego lub

aktywnego wypoczynku: spacerów, wycieczek rowerowych bądź przejażdżek

konnych. Właścicielka oferuje cztery, różne stylowo, pokoje gościnne

z łazienkami i wyposażonymi kuchniami, w których można przygotowywać

posiłki na bazie produktów z gospodarstwa.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu i modernizacji budynku

mieszkalnego na cele agroturystyczne.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 10


13

Falecka Barbara

Agroturystyka „Zajazd”

Machliny 41, 78-553 Broczyno

tel. (094) 37 51 911, 0691 661 002

www.czaga.e-agro.pl/gosp_falecka.htm

Gospodarstwo agroturystyczne położone przy trasie Wałcz - Czaplinek,

wśród lasów i jezior na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Do najbliższego

jeziora Machliny Małe i Duże odległość 30 m. Na miejscu znajdują się

łódki, kajaki oraz dwa rowery. Na posesji jest miejsce na grill lub ognisko,

a dla dzieci dużo urządzeń do zabaw. Goście mogą przyjeżdżać ze zwierzętami.

Istnieje możliwość korzystania z posiłków, ponieważ na miejscu jest

restauracja z tarasem widokowym na jezioro. Do dyspozycji gości znajdują

się cztery pokoje dwuosobowe, z trzema łazienkami. Pokoje są wyposażone

w wysokim standardzie - znajdują się w nich: telewizor, radio i niezbędny

sprzęt do przygotowania posiłków. Istnieje możliwość korzystania z jazdy

konnej w Czaplinku. Gospodyni zaprasza przez cały rok. Dzieci do lat 5 przyjmowane

są nieodpłatnie.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła dokończenia rozbudowy budynku

gastronomicznego wraz z jego wyposażeniem i wyposażenie kuchni

w niezbędny sprzęt w celu zabezpieczenia bazy do świadczenia usług przygotowania

i sprzedaży posiłków dla wypoczywających gości i turystów oraz

osób zatrzymujących się tylko na posiłek.

Kategoria: *** trzy słoneczka

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 10


14

Galaś Jadwiga

„Stary Folwark”

Bytowo 28, 73-130 Dobrzany

tel. (091) 56 19 896, 0606 115 478

e-mail: info@stary-folwark.com

www.stary-folwark.com

Gospodarstwo położone jest w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Jest to rozległy, 7 ha kompleks gospodarczo-parkowy, przyległy do rzeki Iny

i jeziora, w którym spotkać można raki, bobry, żółwie błotne i różne gatunki

ryb. Do dyspozycji gości przeznaczone są pokoje z łazienkami, pokój biesiadny,

boisko do gier, ogród, a także stół do tenisa. Specjalnością kuchni są

potrawy z jagnięciny i koziny oraz twarożek kozi. W gospodarstwie można

zakupić przetwory owocowo-warzywne, mleko i mięso oraz ich przetwory,

a także jaja i ryby.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła zakupu wyposażenia pokoi gościnnych

na cele agroturystyczne.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 11


15

Goc-Zięciak Magdalena

ul. Lipowa 23, Wołczkowo, 72-003 Dobra

tel. (091) 31 12 210

e-mail: magdalena.goc1@neostrada.pl

Gospodarstwo ekologiczne „Magdy” położone jest ok. 3 km od granic

Szczecina. Oferuje w sprzedaży na miejscu jaja, warzywa i owoce.

Gospodarz Jan Zięciak zajmuje się również rzeźbiarstwem, na miejscu

można obejrzeć pokaźną galerię jego prac. W pobliżu są dwa przejścia

graniczne - w Lubieszynie (ok. 7 km od gospodarstwa) oraz piesze w Buku,

w odległości ok. 10 km.

Atrakcyjny szlak turystyczny prowadzi przez Wołczkowo do Świdwia -

rezerwatu ornitologicznego z piękną wieżą widokową.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja projektu dotyczyła zakupu wyposażenia pokoi oraz budowy

małej infrastruktury ogrodowej na cele agroturystyczne.

Liczba pokoi: 3

Liczba miejsc noclegowych: 7


16

Gregorczyk Galina

„Greg”

Bogusławiec 2, 78-133 Drzonowo

tel. (094) 35 87 006, 0512 249 767

e-mail: gilmijar@wp.pl

www.wypoczynek.denasms.pl

Gospodarstwo agroturystyczne zapewnia wspaniały wypoczynek

na łonie natury. Do dyspozycji gości są pokoje gościnne z łazienkami, salon

wypoczynkowy z panoramicznym TV+sat oraz aneksem kuchennym

oraz pokój 2-osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trosce o wygodę pokoje gościnne posiadają odrębne wejście z zewnątrz

budynku. Na podwórzu miejsce do grillowania. Gospodarze posiadają

3 konie rasy konik polski oraz inne zwierzęta gospodarcze. Na życzenie gości

przygotowują posiłki.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła rozbudowy i modernizacji budynku

mieszalnego na cele agroturystyczne.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 15


17

Harasimowicz Zbigniew

„Agrochatka”

ul. Mickiewicza 18, 73-240 Bierzwnik

tel. (095) 76 80 154, 0604 799 734, 0604 799 705

e-mail: hardan59@o2.pl

www.agro-chatka.lua.pl

Do dyspozycji gości przeznaczone są pokoje 3-4 osobowe z pełnym

węzłem sanitarnym, aneks kuchenny do przygotowywania posiłków, a na

zamówienie domowe posiłki. Na terenie posesji znajduje się kącik wypoczynkowy,

miejsce biwakowe, ognisko i grill, a także miejsca parkingowe.

W zasięgu ręki znajdują się jeziora pełne ryb, lasy, w których można

zbierać jagody oraz grzyby, a malownicze łąki i pola zachęcają do

pieszych spacerów, wycieczek rowerowych i przejażdżek konnych. Dla

chcących aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu przygotowane

są ścieżki edukacyjne i rekreacyjne - dla pieszych i rowerzystów.

Amatorom jazdy konnej właściciel oferuje przejażdżki na spokojnych

i łagodnych koniach Huculskich znajdujących się na terenie gospodarstwa.

Do dyspozycji gości przygotowane są ponadto rowery oraz wędki. Istnieje

możliwość skorzystania ze zorganizowanych spływów kajakowych.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła adaptacji i modernizacji budynku

mieszkalnego na potrzeby agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 13


18

Jagodziński Andrzej

„Miodowy Dwór”

Rusinowo 51, 78-300 Świdwin

tel. (094) 36 48 263, 0693 525 623

e-mail: miodowydwor@interia.pl

www.miodowydwor.pl

XIX-wieczny, stylowo urządzony, usytuowany w malowniczym miejscu

na rozległym terenie Parku dworskiego „Miodowy Dwór” położony jest we

wsi Rusinowo, w samym sercu Pomorza Zachodniego - 100 km od Szczecina

i 55 km od Kołobrzegu.

Do dyspozycji gości znajduje się 14 miejsc noclegowych, w pokojach

2-, 3- i 4- osobowych – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Gospodarstwo

zapewnia całodzienne wyżywienie wraz z domowymi wypiekami.

Posiłki podawane są w dużej, gustownie i stylowo urządzonej jadalni. Istnieje

możliwość organizacji przyjęć okolicznościowych, spotkań rodzinnych

i firmowych, świąt, biesiad i weekendowych imprez.

Na miejscu można wypożyczyć rowery oraz sprzęt rekreacyjny. Rozległy

2 ha park z licznymi miejscami wypoczynkowymi, zarybionym stawem,

boiskiem, miejscem na ognisko i grill sprzyja wypoczynkowi w kontakcie

z naturą, w ciszy i spokoju, któremu towarzyszy od wczesnej wiosny koncert

żab i śpiew ptaków. Gospodarz zaprasza wszystkich poszukiwaczy śladów

dawnych kultur, na których czeka wiele kilkusetletnich zabytków, starych

dworów i pałaców oraz pradawnych grodzisk, a także myśliwych i grzybiarzy

- do malowniczych lasów, bogatych w łowną zwierzynę i owoce runa

leśnego oraz wszystkich lubiących wypoczynek na wsi.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła doposażenia w celu podwyższenia

jakości świadczonych usług w gospodarstwie agroturystycznym.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 14


19

Jaworska-Balcerak Justyna

„Dolina Stawów”

Chociwle 22, 76-020 Bobolice

tel. (094) 31 87 657, 0609 568 575

e-mail: jaworska-balcerak@wp.pl

www.agroturystyka.pl/kosa/dolinastawow

Gospodarstwo położone na południowy wschód od Koszalina, wśród

rzek, jezior i lasów. W części gościnnej znajduje się taras, z którego są wejścia

do pokoi. Na trenie posesji znajduje się duży, urozmaicony architektonicznie

ogród z zarybionym stawem.

Do dyspozycji gości przeznaczona jest część wypoczynkowa ogrodu

wraz z grillem i kominkiem ogrodowym, a dla milusińskich miejsce zabaw.

Gospodyni zaprasza na wycieczki rowerowe malowniczymi trasami, a także

na rozgrywki piłki siatkowej i koszykowej. Oferta turystyczna kierowana jest

również do rodzin z dziećmi.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3: Jakość życia

na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.1:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła adaptacji strychu budynku mieszkalnego

na cele agroturystyczne oraz termoizolacji ścian budynku i budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 13


20

Kacperek Elżbieta i Ryszard

„Kacperówka”

Maszkowo 20, 75-640 Koszalin

tel. (094) 34 22 781

www.e-agro.pl/kacperowka

Gospodarstwo położone jest w malowniczej miejscowości Maszkowo,

w odległości 8 km od Koszalina i 22 km od morza, przy trasie Koszalin-Bytów.

Wioska otoczona lasami i licznymi jeziorami: Policko - 2 km, Skocznia

- 4 km i duże jezioro Lubiatowskie (rezerwat ornitologiczny). Rozległe lasy,

bogate w grzyby i jagody oraz zwierzynę leśną, a jeziora w ryby - są prawdziwym

rajem dla grzybiarzy i wędkarzy. Do dyspozycji gości przeznaczonych

jest pięć pokoi z łazienkami, na życzenie gości dostawiany jest telewizor.

Gospodyni przygotowuje domowe posiłki, specjalnością są pierogi, kluski,

gołąbki i dania z drobiu. Duża, integracyjna sala jest idealnym miejscem na

spotkania, bankiety, szkolenia itp. Na rozległej, ogrodzonej posesji z ładnie

zagospodarowaną zielenią i oczkiem wodnym znajduje się parking, basen

kąpielowy, huśtawki dla dzieci, zarybiony staw oraz miejsce na imprezy

przy ognisku i grillu.

Gospodarze zapraszają gości przez cały rok, również ze zwierzętami.

Mile widziane są grupy młodzieży do 24 osób.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja projektu dotyczyła zakupu wyposażenia do kuchni i jadalni.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


21

Kalińczak Kazimierz

Pensjonat agroturystyczny „Kalina”

Komorze 5 A, 78-445 Łubowo

tel. (094) 37 32 468, 0660 434 789

e-mail: komorzekalina@wp.pl

www.e-agro.pl/kalina

Gospodarstwo idealne dla miłośników jeziorowych kąpieli, wędkarstwa,

jazdy konnej, wycieczek rowerowych, grzybiarzy, myśliwych i spacerowiczów,

a także kajakarzy (od jeziora Komorze zaczyna się szlak kajakowy

rzeką Piławą). Obiekt leży w malowniczo położonej wsi Komorze na terenie

Drawskiego Parku Krajobrazowego, 39 km od Szczecinka, 15 km od Czaplinka,

17 km od Bornego Sulinowa, nad jeziorem Komorze. W miejscowości

tej znajduje się stadnina koni (możliwość spędzenia wczasów w siodle oraz

uczestniczenia w corocznie odbywającym się październikowym Hubertusie).

Do dyspozycji gości: kajaki i rowery.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła zakupu wyposażenia pokoi gościnnych,

pomieszczeń wspólnych dla gości, łazienek, kuchni.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 15


22

Klimkiewicz Stefan

„Zielony Zakątek”

ul. Wolności 7, 72-514 Kołczewo

tel. (091) 32 65 126, 0516 908 705

e-mail: kolczewo@wp.pl

www.kolczewo.com

Gospodarstwo „Zielony Zakątek” położone jest w miejscowości Kołczewo,

na obrzeżach Wolińskiego Parku Narodowego; 2,5 km od morza

z piękną piaszczystą plażą i nadbrzeżem klifowym w Świętoujściu. W okolicy

znajdują się liczne jeziora i lasy, a na skraju wsi jest pole golfowe. Na ogrodzonej

posesji znajduje się parking oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Na miejscu

przygotowywane są pyszne, urozmaicone, domowe posiłki - śniadania

i obiadokolacje. Miłośnikom natury i spokoju gospodarze polecają wypoczynek

w położonym w pobliżu jeziora domku rekreacyjnym w miejscowości

Żółwino, a najmłodszym milusińskim umilą czas dwa przesympatyczne kucyki

– Fredek i Al. Wspaniałe miejsce dla amatorów wycieczek rowerowych,

spacerów, grzybiarzy i wędkarzy. Zapewniony spokój i cisza w otoczeniu

lasów i jezior.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja projektu dotyczyła adaptacji strychu na potrzeby agroturystyczne.

Liczba pokoi: 3 + domek

Liczba miejsc noclegowych: 10


23

Kubiak Teresa

Dolsk 9, 74-311 Różańsko

tel. (095) 76 01 894, 0605 428 006

e-mail: izkubek@poczta.onet.pl

www.agrinpol.pl/kubiak

Jest to duże gospodarstwo rolne, w którym do dyspozycji gości jest

ładnie zagospodarowany, przestronny ogród, a także działka nad jeziorem

Postnym (2 km od gospodarstwa), z miejscem do grillowania, stolikami

i pomostem. Gospodyni oferuje pokoje oraz domowe wyżywienie na bazie

własnych produktów. Na terenie gospodarstwa znajduje się również pole

namiotowe. Amatorzy połowów mogą na miejscu wypożyczyć sprzęt wędkarski

oraz łódki.

Oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi, osób starszych oraz

grup zorganizowanych.

Gospodyni zaprasza na wypoczynek przez cały rok.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Schemat

4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych.

Realizacja projektu dotyczyła przebudowy budynku gospodarczego na

cele agroturystyczne.

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 8


24

Kugiel Grażyna

„Siedem Ogrodów”

Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec

tel. 0602 816 919

e-mail: kugielgrazyna@vp.pl

www.7ogrodow.pl

Gospodarstwo o powierzchni 3,20 ha położone jest na skraju wsi Łowicz

Wałecki, koło Mirosławca. Oferuje komfortowe warunki noclegu i wypoczynku

na łonie natury, domowe jedzenie i liczne atrakcje kulturalne i

rekreacyjne.

Właścicielka, uruchamiając agroturystykę zaplanowała, że każdy domek

będzie miał swoją odrębną nazwę i stylistykę. Projekt Siedem Ogrodów

zakłada utworzenie siedmiu autonomicznych i różnorodnych domków

otoczonych pięknymi ogrodami. Istnieją już domki: „Dom Młynarza”, „Dom

Ogrodnika” i „Dom Biesiadny”, „Dom myśliwego” i „Wiatrak” oraz kilka ogrodów:

„Ogród pachnących marzeń”, „Ogród szepczących wód”. Znajduje się

tu również duże i wygodne miejsce do grillowania oraz miejsce przy stawie

na ognisko, doskonałe na organizację imprez plenerowych. Cały teren jest

pięknie zagospodarowany roślinnością, stawkami, rzeczkami. W gospodarstwie

znajduje się mały zwierzyniec, a w nim kozy, owieczki i rozkoszne wietnamskie

świnki. Powstaje też woliera na ozdobne ptaki i kolejne tematyczne

ogrody. Oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi, ale także do

grup zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności (np. malarskich, w

tym malowanie na szkle, haftowania, itp.).

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.2: Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu dotyczyła adaptacji siedliska gospodarstwa rolnego

w Łowiczu Wałeckim pod potrzeby agroturystyki.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 26


25

Liszewska Aleksandra

„Aleksandrówka – agroturystyka”

Ostrówek 3, 76-020 Bobolice

tel. (094) 31 67 017, 0501 399 366

e-mail: aleksandrowka@magnus.pl

www.aleksandrowka.magnus.pl

Gospodarstwo proponuje wyprawy konne wierzchem (również bryczką)

lub jeepem w leśne ostępy. W pobliżu gospodarstwa można wędkować,

pływać łódką po stawie, zbierać dary natury. Atrakcją gospodarstwa jest kort

tenisowy oraz bydło rasy szkockiej Highland.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie w ramach:

- Programu SAPARD Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej

na obszarach wiejskich, Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego

dochodu w gospodarstwach rolnych. W ramach Programu SAPARD realizacja

przedsięwzięcia dotyczyła regulacji i pogłębienia stawu na potrzeby

agroturystyczne.

- Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006, Działanie 2.4: Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa

w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł

dochodów.

W ramach SPO 2004-2006 realizacja projektu dotyczyła docieplenia

i elewacji budynku oraz budowy kortu tenisowego.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 3

Liczba miejsc noclegowych: 9


26

Majewski Grzegorz

Agroturystyka Jazda Konna „Siecino”

Siecino 94, 78-506 Ostrowice

tel. 0667 309 251

www.agroturystyka-siecino.prv.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Siecino” oferuje cztery pokoje 2-osobowe

z TV, istnieje możliwość dostawienia dodatkowego łóżka, również

do dyspozycji gości znajduje się kuchnia. Przylegający do domu taras jest

idealnym miejscem na biesiady przy grillu, wspólne posiłki, a także kąpiele

słoneczne, a odpowiednio przystosowany teren przylegający do domu

umożliwia organizację imprez na świeżym powietrzu. Malownicze krajobrazy,

niepowtarzalna atmosfera, piękne konie przyciągają o każdej porze

dnia i roku.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu obiektu oraz zakupu koni

i sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej na potrzeby agroturystyczne.

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 8


27

Mędrek Artur

„Dom Mędrek”

Radawka 2, 72-400 Kamień Pomorski

tel. (091) 38 12 984, 0691 790 794

e-mail: dom.medrek@wp.pl

www.dommedrek.emeteor.pl

Kwatera położona jest na zacisznym, zalesionym i ogrodzonym terenie,

w odległości 1800 m od morza. Do dyspozycji gości jest sześć pokoi, trzy

z nich (z łazienkami i aneksami kuchennymi, TV i radiem) są przystosowane

dla osób niepełnosprawnych. Na miejscu istnieje możliwość całodziennego

wyżywienia: śniadania i obiadokolacje. Goście mogą parkować samochody

na posesji, gdzie również znajdują się miejsca na wspólne biesiady przy

ognisku i grillu, a dla najmłodszych huśtawki. Na miejscu można wypożyczyć

rowery.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja projektu dotyczyła adaptacji budynku gospodarczego na

cele agroturystyczne.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 12


28

Muszkiewicz Agnieszka i Zbigniew

„Eskapada”

Modlimowo 5, 72-310 Płoty

tel. (091) 38 65 548, 0605 332 156

e-mail: agnieszkaplus@tlen.pl

www.modlimowo.eskapada.prv.pl

Gospodarstwo otoczone przestronnym ogrodem, z dużym sadem

i placem zabaw dla dzieci oraz parkingiem dla gości. Pokoje znajdują się

w wydzielonej części domu właścicieli. Do dyspozycji gości jest pokój

biesiadny, kuchnia, ogród z miejscem na ognisko i grillem, staw rybny,

domek myśliwski z kominkiem, boisko do gier. Na miejscu można zakupić

owoce, warzywa, mleko, mięso i ich przetwory oraz jaja, miód i ryby.

Goście mogą wypożyczyć sprzęt turystyczny: ponton, wędki, piłki, rakiety

do badmintona i tenisa ziemnego, rolki oraz grille. Gospodarze zapraszają

na połowy ryb, wspólne ogniska, biesiadowanie przy muzyce ludowej,

grzybobrania, zwiedzanie okolicy z przewodnikiem, jazdę samochodami

i motorami terenowymi oraz chętnych - do udziału w pracach gospodarskich.

Właściciele oferują domowe posiłki i miłą, domową atmosferę.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła przebudowy budynku gospodarczego

w celu dodatkowej działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem

na wsi.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


29

Nakielska-Kietrys Jolanta

„Pegaz”

ul. Sławieńska 12, 76-010 Polanów

tel./fax. (094) 31 88 117, 0603 331 056

e-mail: a.kietrys@magnus.pl

Gospodarstwo położone w miejscowości Polanów, w powiecie koszalińskim.

Wokół przepiękne lasy, obfitujące w zwierzynę i runo leśne, pola,

łąki, jeziora bogate w dzikie ptactwo i ryby. Gospodarze gwarantują spokój,

bezpieczeństwo, domową kuchnię, gościnność oraz wiejską sielankę.

Oferują możliwość skorzystania z sauny, siłowni i wypożyczalni rowerów. Jest

tu też zarybiony staw z łódką oraz miejsce do biesiadowania przy ognisku

i grillu. Atrakcją gospodarstwa jest niewątpliwie możliwość wędkowania

i grzybobrania. Gospodarstwo prowadzi też naukę gry w snookera.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła zagospodarowania terenów zielonych

na potrzeby agroturystyczne.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 3

Liczba miejsc noclegowych: 7


30

Nawrot Marzena

„Siedlisko”

Żdżar 1, 78-460 Barwice

tel. (094) 37 32 380, 0600 870 777, 0608 372 546

e-mail: marzena@siedlisko.strefa.pl

www.siedlisko.strefa.pl

Gospodarstwo położone jest na Pojezierzu Drawskim, 3 km od Barwic

i 20 km od Szczecinka, w dolinie rzek Dębnicy i Parsęty. Na dużej, pięciohektarowej

ogrodzonej posesji znajduje się park z zabytkowym starodrzewem,

z ławkami, stolikami oraz dwa zarybione stawy z karpiami, karasiami i amurami,

które można łowić z pomostu lub łódki. Dla milusińskich przygotowany

jest plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią i huśtawką oraz na letnie upały

- basenik z wodą. Na miłośników sportowych rozgrywek czeka boisko do

siatkówki i badmintona, tablica do kosza, bilard, tenis stołowy, duży zestaw

gier planszowych. Spragnieni podwodnych przygód mają możliwość odbycia

kursu nurkowania pod okiem gospodarzy, zaś miłośnicy wypoczynku

w siodle – jazdy konnej w niedalekim Komorzu.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła adaptacji, remontu i wyposażenia

pomieszczeń w budynku mieszkalnym pod potrzeby agroturystyki.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 14


31

Nizio Ryszard

„Pod wieżą”

Stoki 31, 74-500 Chojna

tel. (091) 40 41 246, 0888 112 380

e-mail: biuro@stoki.eu

www.stoki.eu

Gospodarstwo położone na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

w dorzeczu rzeki Odry, w pobliżu jezior: Mętno (136 ha), Ostrów (86 ha)

i stawów rybnych. Malownicze trasy na piesze, rowerowe i konne eskapady

wśród łąk i terenów leśnych, obfitujących w grzyby, jagody, zwierzynę

łowną, rzadkie okazy flory i fauny dostarczą niezapomnianych wrażeń

i przepięknych zdjęć. Doskonała baza wypadowa do zwiedzania miejsc historycznych:

Cedynia, Chojna, Siekierki oraz pomników przyrody.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4:

Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia

różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła modernizacji i wymiany

wyposażenia obiektu na potrzeby agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 13


32

Pawlak Krystyna

„U Rysia”

Piaski 47, 78-460 Barwice

tel. (094) 37 36 340, 0604 593 019

www.e-agro.pl/urysia

Niewielka wieś położona jest wśród lasów, tworzących specyficzny mikroklimat.

Na terenie lasów znajdują się szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe

prowadzące do jeziora „Damskie” oraz przepływająca nieopodal rzeczka.

W jeziorze żyją różne gatunki ryb, a czysta woda stwarza idealne warunki

do kąpieli. W odległości 10 km znajduje się miejscowość uzdrowiskowa

- Połczyn Zdrój, gdzie można korzystać z licznych zabiegów leczniczych.

Czynnie wypoczywającym gościom gospodarze proponują wycieczki rowerowe,

wędkowanie w stawie na terenie posesji, przejażdżki bryczką po

okolicznych leśnych duktach, wśród przepięknych drzewostanów i pomników

przyrody. Dla osób chcących aktywnie wypocząć do dyspozycji jest 14

koni oraz 2 konie mniejsze rasy Haflinger pod siodło dla dzieci, jak również

osób dorosłych.

Teren posesji jest ogrodzony; wokół dużo zieleni i kwiatów. Znajduje

się tu prawdziwa zagadka botaniczna - nieznany gatunek sosny z ogromną

ilością szyszek. Nie wiadomo, jak tutaj trafiła, i dotychczas nikt nie potrafi

określić co to za gatunek.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła budowy stajni dla koni na cele

agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 10


33

Piotrowicz Iwona

Niemierzyno 8, 78-300 Świdwin

tel. 0601 500 499

Gospodarstwo położone jest w dolinie rzeki Regi, w odległości 5 km

od Świdwina i 50 km od Morza Bałtyckiego, w okolicach jezior Bystrzyno

Wielkie i Bystrzyno Małe. Unikalne warunki przyrodnicze, krajobrazowe oraz

czystość wód i powietrza stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnych

form turystyki: wycieczki rowerowe i piesze, wędkarstwo, grzybobranie.

Na miejscu znajduje się parking dla gości, miejsce na grilla, ognisko i rowery.

Gospodyni oferuje posiłki sporządzane z produktów pochodzących

z własnego gospodarstwa.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu i modernizacji budynku

mieszkalnego na pokoje dla gości na cele agroturystyczne.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 3

Liczba miejsc noclegowych: 5


34

Polikowska Maja

„Stajnia”

Brzózki 30, 72-022 Nowe Warpno

tel. (091) 31 28 727, 0604 977 787

e-mail: majka@stajnia.info.pl

www.stajnia.info.pl

Gospodarstwo oferuje dom z pokojami gościnnymi, bar, stajnię

na 35 koni, krytą ujeżdżalnię. Do dyspozycji gości jest boisko do gier,

a także stół do tenisa. Na miejscu można wypożyczyć rakiety do badmintona,

piłki, grille. Gospodyni zaprasza na jazdę konną, zarówno tych, którzy stawiają

pierwsze kroki, jak i pragnących bardziej zagłębić się w arkana sztuki

jeździeckiej, a także połowy ryb, wspólne ogniska, grzybobrania. Gospodyni

zaprasza zarówno miłośników koni, jak i wszystkich, którzy lubią wypoczynek

na wsi, wśród lasów, nad wodą, blisko przyrody.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu i modernizacji części

budynku mieszkalnego przeznaczonego na cele agroturystyczne oraz wykonania

elewacji na całym budynku.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


35

Potocka Emilia

„Lubowo”

Lubowo 1, 76-020 Bobolice

tel. (094) 31 87 675, 0602 486 594

e-mail: emiliapotocka@interia.pl

Kwatera znajduje się w dawnej leśniczówce. Właścicielka zaprasza na

połowy ryb, wycieczki łódką po pobliskim jeziorze oraz wyprawy myśliwskoprzyrodnicze.

Do dyspozycji gości jest altanka, plac grillowy, a na wypadek

niepogody - zabytkowa stodoła z kominkiem i grillem.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła zagospodarowania terenu, wymiany

dachu na budynku gospodarczym oraz wypożyczenia na potrzeby

agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 11


36

Radożycki Eugeniusz

„Tergieniówka”

Ognica 66, 73-130 Dobrzany

tel. (091) 56 20 444, 0692 983 028

www.agrotergieniowka.fc.pl

Gospodarstwo położone z dala od innych zabudowań, w otulinie Ińskiego

Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji gości przeznaczone są cztery

pokoje ze wspólnym aneksem kuchennym i kominkiem. W pobliskim, przydomowym

lasku znajduje się ognisko-grill, boiska sportowe (kort), wiata

drewniana na niepogodę. Gospodarz zaprasza również na jednodniowe

pikniki dla większych grup, uroczystości rodzinne, zjazdy klasowe, itp.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie

z Programu SAPARD, Działanie 4:

Różnicowanie działalności gospodarczej

na obszarach wiejskich, Schemat 4.1: Tworzenie

źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła

robót budowlanych związanych z podwyższeniem

standardu pomieszczeń agroturystycznych,

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wyposażenia

ogrodowej wiato-świetlicy.

Kategoria: ** dwa słoneczka 1/2 + standard 1/2

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 10


37

Rzonca Elżbieta i Mariusz

ul. Przybrzeżna 2, 73-140 Ińsko

tel. (091) 56 23 499, 0609 588 255

e-mail: mariusz.rzonca@vp.pl

Gospodarstwo położone jest nad samym jeziorem Ińsko na terenie

Ińskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji gości przeznaczono dwa

aneksy kuchenne, zaś w ogrodzie duży grill, altanę oraz taras z widokiem na

jezioro. Na terenie posesji znajdują się miejsca parkingowe. Bliskość wody

to doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, a także wędkowania.

Goście mogą korzystać ze sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki)

oraz rowerów górskich. Gospodarstwo czynne przez cały rok. Ponadto jest

możliwość przyjazdu ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła zakupu środków transportu i wyposażenia

oraz zagospodarowania terenu na potrzeby agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 4

Liczba miejsc noclegowych: 10


38

Suleżycki Wiesław Janusz

Toporzyk 59, 78-326 Toporzyk

tel/fax. (094) 36 58 140, 0602 139 071

e-mail:wypoczynek@toporzyk.pl

www.toporzyk.pl

Gospodarstwo położone w sąsiedztwie lasów i stawów. Do dyspozycji

gości przeznaczone są pokoje z łazienkami, pokój biesiadny, ogród, sad, wędzarnia

oraz boisko do gier, a także stół do tenisa. Na miejscu można zakupić

owoce, warzywa, mleko, jaja, ryby oraz miód. W gospodarstwie istnieje możliwość

wypożyczenia kajaków, pontonu, łódki, wędek, rakiet do badmintona,

piłek, grilla. Gospodarz zaprasza na połowy ryb, naukę jazdy konnej, kuligi,

wspólne ogniska, grzybobrania, leczenie niekonwencjonalne, zwiedzanie

okolicy z przewodnikiem, pokazy rękodzielnictwa, a chcących aktywnie wypoczywać

- do uczestnictwa w pracach gospodarskich i polowych.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.2: Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu dotyczyła rozbudowy obiektu i zakupu urządzeń

na cele agroturystyczne.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


39

Szychulski Zbigniew

„RODO”

Derkacz 44, 72-121 Czarnogłowy

tel. (091) 41 86 320, 0609 691 069

e-mail: ezszychulski@wp.pl

Gospodarstwo położone jest w odległości 20 km od Wolińskiego Parku

Narodowego. Do dyspozycji gości są pokoje ze wspólnymi łazienkami,

boisko do gier, ogród oraz sad. W gospodarstwie można zakupić ryby.

Na miejscu można wypożyczyć ponton, rakiety do tenisa stołowego.

Gospodarz zaprasza na połowy ryb, wspólne ogniska, grillowanie, grzybobranie,

kuligi, a chcących aktywnie wypoczywać - do uczestnictwa w pracach

gospodarskich i polowych.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie w ramach:

- Programu SAPARD, Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej

na obszarach wiejskich, Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego

dochodu w gospodarstwach rolnych.

W ramach Programu SAPARD realizacja przedsięwzięcia dotyczyła przebudowy

budynku mieszkalno-biurowego na obiekt mieszkalno-agroturystyczny.

- Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006, Działanie 2.4: Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa

w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł

dochodów.

W ramach SPO 2004-2006 realizacja projektu dotyczyła zakupu wyposażenia

do pomieszczeń wspólnych, zagospodarowania terenów zielonych

oraz urządzenia miejsca na grillowanie.

Kategoria: * jedno słoneczko

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 14


40

Szyczewska Cecylia

„Kania”

Kukułowo 30, 72-400 Kamień Pomorski

tel. (091) 38 26 312, 0514 911 821

e-mail: kukulowo@onet.eu

Gospodarstwo agroturystyczne, specjalizuje się w hodowli danieli oraz

koników polskich. Organizuje i przyjmuje wycieczki szkolne. Współpracuje

z Akademią Rolniczą w Szczecinie oraz ze Związkiem Hodowców Koni

Polskich.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła remontu i adaptacji poddasza na

cele agroturystyczne.

Kategoria: ** dwa słoneczka

Liczba pokoi: 3

Liczba miejsc noclegowych: 6


41

Szymanowski Robert

„Zagroda Chłopska”

Gosław 66, 72-320 Trzebiatów

tel. (091) 38 61 809, 0721 294 442

e-mail: robertzagroda@wp.pl

www.zklimatem.pl/10991_pl.html

Obiekt to zagroda ryglowa zbudowana w poł. XIX w., posiadająca formę

charakterystyczną dla dużych gospodarstw kmiecych pasa nadmorskiego,

z budynkiem bramnym (stodolnym) zamykającym podwórze od strony ulicy.

Budynek mieszkalny jest parterowy, z wysokim dachem naczółkowym.

Mieści się w niej obszerna kuchnia z oryginalnym piecem kaflowym oraz

kilka pokoi wyposażonych w stylowe meble i sprzęty, tworzące niepowtarzalny

klimat.

Dla miłośników pieszych wędrówek w najbliższej okolicy znajdują się

tereny chronione „Natura 2000” oraz przepiękne szlaki rowerowe, prowadzące

do pałaców magnackich oraz do starych wiejskich kościółków, które

zaspokoją najbardziej wyrafinowane gusta.

Do dyspozycji gości przeznaczono 5 pokoi, łazienki, kuchnię oraz całe

obszerne obejście. Cała posesja wraz z terenami zielonymi zajmuje 4 hektary.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Sektorowego Programu

Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.4: Różnicowanie

działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności

działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła przebudowy i adaptacji części budynku

mieszkalnego na potrzeby agroturystyczne.

Kategoria: standard

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 12


42

Szyszka Jan

„Kemping-Agrotur”

Stojkowo 40 A, 78-113 Dygowo

tel. (094) 35 84 693, 0601 778 526

e-mail: camp-agrotur@wp.pl

www.carp-stojkowo.pl

www.camp-agrotur.webpark.pl

Ośrodek wędkarsko-wypoczynkowy „AGROTUR” powstał w 1999 r.

Położony jest w odległości 15 km od Kołobrzegu, w miejscowości Stojkowo,

nad malowniczym jeziorkiem z wysepkami o powierzchni 15 ha.

Łączna powierzchnia ośrodka to 18 ha. Teren jest ogrodzony i całodobowo

chroniony. Do dyspozycji gości są łodzie i kajaki. W jeziorze znaleźć

można: karpie, szczupaki, węgorze, liny, okonie, płocie, amury

itp. Na terenie ośrodka można zamieszkać w domkach campingowych

4-osobowych, składających się z sypialni, łazienki, saloniku wypoczynkowego

z aneksem do przygotowywania posiłków. Powierzchnia domku

wynosi 30 m 2 plus 9 m 2 taras. Domki posiadają wysoki standard wyposażenia:

TV, radio, lodówka, kuchenka gazowa, grill, meble ogrodowe etc.

Dla pojazdów campingowych przygotowane jest kilkanaście stanowisk.

Dodatkową atrakcją jest położony w sąsiedztwie ośrodek jazdy konnej - hipoterapia,

odchudzanie w siodle, bryczki, powozy.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD, Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach

rolnych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła budowy domu mieszkalnego wraz

z pokojami na wynajem.

Kategoria: *** trzy słoneczka - domki

Liczba pokoi: 9

Liczba miejsc noclegowych: 20


43

Wilczkiewicz Alicja i Tomasz

„Siedlisko Orlik Ekoturystyka”

Chrapowo 70, 74-320 Barlinek

tel. (095) 76 84 979, 0608 356 905

e-mail: wilczkiewicz@op.pl

www.siedlisko-orlik.pl

Gospodarstwo oferuje wiele form wypoczynku i rekreacji, np. wędkowanie

na własnych stawach rybnych - wypożyczanie wędek, łodzi wędkarskiej.

Istnieje również możliwość organizacji kameralnych przyjęć okolicznościowych,

uroczystości rodzinnych, pikników przy ognisku, biesiad ogrodowych,

weekendów integracyjnych dla pracowników, spotkań firmowych,

wycieczek rowerowych i wędrówek pieszych - także wędrówek z kijkami

- nordick walking.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie w ramach:

- Programu SAPARD Działanie 4: Różnicowanie działalności gospodarczej

na obszarach wiejskich Schemat 4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego

dochodu w gospodarstwach rolnych.

W ramach Programu SAPARD realizacja przedsięwzięcia dotyczyła uruchomienia

świadczeń w zakresie usług agroturystycznych poprzez adaptację

poddasza domu i zagospodarowanie otaczającego terenu dla potrzeb

rekreacyjnych.

- Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) - Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006, Działanie 2.4: Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa

w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł

dochodów.

W ramach SPO 2004-2006 realizacja projektu dotyczyła poprawy standardu

działalności agroturystycznej poprzez budowę wiaty garażowo-magazynowej

z drogą dojazdową, zagospodarowania terenów zielonych oraz

doposażenia pomieszczeń wspólnych.

Kategoria: *** trzy słoneczka

Liczba pokoi: 3 + 2 pokoje rodzinne

Liczba miejsc noclegowych: 10


44

Wiśniewska Magdalena

„Farma Zdrowia”

Brzózki 25, 72-022 Nowe Warpno

tel. (091) 31 28 254, 0608 181 650

e-mail: brzozki25@op.pl

www.farmazdrowia.info

To XIX-wieczne gospodarstwo położone jest 35 km od centrum Szczecina,

20 km od Polic, 8 km od Trzebieży, 10 km od Nowego Warpna, Puszcza

Wkrzańska „za płotem”, zaś 700 m od Zalewu Szczecińskiego. Do dyspozycji

gości znajduje się ogród, bezpieczny teren rekreacyjny pozbawiony barier

architektonicznych z placem zabaw dla dzieci oraz miejscem na biesiady

przy ognisku. Dom utrzymany jest w „starym stylu”, antyczne meble i inne

wyposażenie dobrze się komponują do stylowych pomieszczeń, znajdują

się tutaj pokoje i apartamenty dla gości, jadalnia, tematyczne saloniki.

W „małym domku”, czyli wiejskiej chacie, mieści się bar z bilardem oraz

sporą salą, w której mogą odbywać się najróżniejsze imprezy. Nad barem

są pokoje gościnne. W gospodarstwie znajdują się sportowe i rekreacyjne

konie, a także konie pracujące z dziećmi i dorosłymi w hipoterapii.

W gospodarstwie znajduje się mała ujeżdżalnia kryta oraz duża na wolnym

powietrzu.

Gospodarstwo posiada specjalną ofertę wypoczynku dla aktywnych

seniorów oraz dla małych grup dzieci i młodzieży, spotkania dla grup zorganizowanych.

Gospodyni proponuje wyśmienite domowe jedzenie, dobre

warunki mieszkaniowe i miłą atmosferę. Goście mogą skorzystać z sauny,

studia fitness, siłowni, jazdy konnej czy hipoterapii. Towarzysze jeżdżących

konno czy korzystających z innych usług, mogą umilić sobie oczekiwanie np.

wypoczywając w ogrodzie lub przy kominku, popijając pyszną kawę…

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie z Programu SAPARD Działanie

4: Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Schemat

4.1: Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła

zakupu koni na cele rekreacyjno-sportowe

w ramach prowadzonego gospodarstwa

agroturystycznego.

Liczba pokoi: 5

Liczba miejsc noclegowych: 20


45

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK

DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

73-134 Barzkowice

tel. (091) 561 37 00 do 02, fax (091) 561 37 91

www.zodr.pl, e-mail: barzkowice@home.pl

Oddział Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin

tel. (094) 341 87 30, fax. (094) 342 79 24

e-mail: koszalin@odr.net.pl, zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową

jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo

rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę

poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej

gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych

mieszkańców obszarów wiejskich. Prowadzi pracę doradczą na terenie całego

województwa zachodniopomorskiego poprzez 18 Terenowych Zespołów

Doradców.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest organizatorem

odbywających się rokrocznie w drugi weekend września BARZKOWICKICH

TARGÓW ROLNYCH AGRO POMERANIA - największej, skierowanej do rolników,

imprezy wystawienniczej na Pomorzu

Zachodnim. W rekordowym 2008 roku

w ciągu trzech dni imprezę odwiedziło

blisko 100 tys. osób. Rokrocznie targom

towarzyszą m.in. zawody jeździeckie,

Regionalna Wystawa Bydła Mlecznego,

Konkurs Młodego Hodowcy, no i oczywiście

- dożynki.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego prowadzi ośrodek szkoleniowy. Korzystne położenie ośrodka

- w nieznacznej odległości od drogi krajowej, wśród pól, łąk i malowniczych

alei lipowych - zapewnia możliwość pełnego relaksu osobom szkolącym się

i odpoczywającym. Ośrodek szkoleniowy tworzy baza hotelowa, sale konferencyjne

i szkoleniowe oraz własna poligrafia, świadcząca szeroki zakres usług.

ZODR prowadzi szkolenia komputerowe. Hotel dysponuje 50 miejscami noclegowymi

w pokojach 1-, 2- , 3- i 4-osobowych.

ZODR posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO według

wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000.


46

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

73-134 Barzkowice, Tel. 091 561 37 00 do 02

fax 091 479 40 14, 561 37 91

e-mail: barzkowice@home.pl, www.zodr.pl

Oddział w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin

Tel. 094 341 87 30, Fax 094 342 79 24

e-mail: koszalin@odr.net.pl, zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl

TERENOWE ZESPOŁY DORADCÓW

TZD w Białogardzie

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Tel./fax 094 312 04 10

Tel. kom. 0513 161 525

e-mail: bialogard.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Choszcznie

ul. Jagiełły 17c/6, 73-200 Choszczno

Tel./fax 095 765 27 93

Tel. kom. 0513 164 889

e-mail: choszczno.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Drawsku Pomorskim

ul. Gdyńska 4, 78-500 Drawsko Pom.

Tel./fax 094 363 22 64

Tel. kom 0513 0161 531

e-mail: tzd.drawsko@poczta.internetdsl.pl

TZD w Gryficach

ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice

Tel./fax 091 384 71 52

Tel. kom. 0513 161 417

e-mail: gryfice.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Gryfinie z/s w Baniach

ul. Targowa 19, 74-110 Banie

Tel./fax 091 416 80 62

Tel. kom. 0513 161 505

e-mail: gryfino.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD Goleniów z/s w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 67, 72-200 Nowogard

Tel./fax 091 392 71 75, Tel. kom. 0513 161 437

e-mail: nowogard.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Kamieniu Pomorskim

ul. Spółdzielcza 1, 72-400 Kamień Pom.

Tel./fax 091 382 34 98

Tel. kom. 0513 161 413

e-mail: kamien.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg

Tel./fax 094 352 40 30, Tel. kom. 0513 161 526

e-mail: kolobrzeg.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin

Tel. 094 342 79 29, Tel. kom. 0513 164 897

e-mail: koszalin.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Łobzie

ul. Północna 10, 73-150 Łobez

Tel./fax 091 397 09 21

Tel. kom. 0513 161 440

e-mail: lobez.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Tel./fax 095 747 23 20

Tel. kom. 0513 161 541

e-mail: mysliborz.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Pyrzycach

ul. Szczecińska 21 a, 74-200 Pyrzyce

Tel./fax 091 570 48 75

Tel. kom. 0513 161 508

e-mail: pyrzyce.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Sławnie z/s w Darłowie

ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

Tel./fax 094 314 00 00

Tel. kom. 0513 164 891

e-mail: slawno.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Stargardzie Szczecińskim

ul. Usługowa 1, 73-110 Stargard Szczec.

Tel./fax 091 573 46 03

Tel. kom. 0513 161 509

e-mail: stargard.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Szczecinku

ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

Tel./fax 094 374 00 54

Tel. kom. 0513 161 538

e-mail: szczecinek.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Szczecinie

ul. Smolańska 4, 70-026 Szczecin

Tel./fax 091 484 51 55

Tel. kom. 0513 161 507

e-mail: szczecin.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Świdwinie

ul. Kołobrzeska 47, 78-300 Świdwin

Tel./fax 094 365 61 97

Tel. kom. 0513 161 536

e-mail: swidwin.tzd@poczta.internetdsl.pl

TZD w Wałczu

ul. Chopina 53, 78-600 Wałcz

Tel./fax 067 258 97 30

Tel. kom. 0513 161 411

e-mail: walcz.tzd@poczta.internetdsl.pl


47

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój

obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na

lata 2007-2013 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Główną strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce stanowią jednostki Sekretariatu

Centralnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16 Sekretariatów Regionalnych,

wydzielonych w ramach struktury organizacyjnej w Samorządach Województw, które

wspierają realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także ułatwiają kontakty

między członkami Sieci w danym regionie oraz współpracę między regionami.

Cele Programu

Celem istnienia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest wsparcie wdrażania i ocena polityki

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana

informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym. Opis przedsięwzięć

realizowanych w ramach KSOW będzie zawarty w ramach dwuletnich Planów Działania

KSOW przygotowanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami

Regionalnymi.

Kto może być partnerem Sieci?

Zgodnie z PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. W jej

działalność zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego

oraz pozarządowego. Ważnym jest, aby KSOW była elastyczną i sprawną platformą wymiany

doświadczeń dla jak najszerszej grupy podmiotów, tak aby wiedza o efektywnych narzędziach

rozwoju obszarów wiejskich mogła być udziałem możliwie wielu odbiorców.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

www.prow.wzp.pl

Zapraszamy do Punktu informacyjnego KSOW

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kolumba 60 A, 70-035 Szczecin

Tel. 091 31 29 300, Fax 091 31 29 325

e-mail: wprow@wzp.pl

More magazines by this user
Similar magazines