Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové ... - Buderus

buderus.sk

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové ... - Buderus

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie

Vydanie 06/2005

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

a plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L a SB825L LN

Teplo je náš element


Obsah

1 Olejové a plynové špeciálne vykurovacie kotly.........................................................................................4

1.1 Druhy konštrukcie a výkony..............................................................................................................................4

1.2 Preh¾ad modelov...............................................................................................................................................4

1.3 Možnosti použitia .............................................................................................................................................4

1.4 Charakteristické znaky a zvláštnosti.................................................................................................................5

2 Podklady.....................................................................................................................................................6

2.1 Kondenzaèná technológia................................................................................................................................6

2.2 Optimálne využitie kondenzaènej technológie.................................................................................................7

2.3 Sledovanie hospodárnosti................................................................................................................................8

3 Technický popis........................................................................................................................................10

3.1 Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN.................................................................................................................10

3.2 Rozmery a technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN...............................................12

3.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN...........18

3.4 Rozlièné prípoje všetkých konštrukèných sérií v závislosti od menovitého tepelného výkonu ...................26

3.5 Parametre vykurovacích kotlov.......................................................................................................................29

4 Horák........................................................................................................................................................39

4.1 Všeobecné požiadavky...................................................................................................................................39

4.2 Pokyny pre výber horáka................................................................................................................................39

4.3 Prispôsobené pretlakové horáky.....................................................................................................................39

4.4 Technické parametre spa¾ovania horúcovodných kotlov Logano S825L a S825L LN..................................40

4.5 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN.................................................................................................................44

5 Predpisy a prevádzkové podmienky...........................................................................................................48

5.1 Výòatky z predpisov........................................................................................................................................48

5.2 Požiadavky na spôsob prevádzky...................................................................................................................48

6 Regulácia vykurovania.............................................................................................................................52

6.1 Regulaèné systémy.........................................................................................................................................52

6.2 Systém dia¾kového ovládania Logamatic.......................................................................................................55

7. Ohrev pitnej vody......................................................................................................................................57

7.1 Systém pre ohrev pitnej vody..........................................................................................................................57

7.2 Regulácia teploty teplej vody..........................................................................................................................57

8 Príklady zariadení.....................................................................................................................................58

8.1 Pokyny k príkladom zariadení.........................................................................................................................58

8.2 Bezpeènostno-technické vybavenie pod¾a EN 12953....................................................................................59

8.3 Pokyny pre dimenzovanie a inštaláciu............................................................................................................62

2

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Obsah

8.4 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic................................................................................65

8.5 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic s hydraulickým oddelením...................................66

8.6 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic..........................................................................................................67

8.7 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením..............................................................68

8.8 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic s hydraulickým oddelením...................................69

8.9 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením..............................................................70

8.10 Jednokotlové zariadenie s plynovými kondenzaènými kotlami Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic...........................................................................................................71

8.11 Jednokotlové zariadenie s plynovými kondenzaènými kotlami Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením..............................................................72

8.12 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN aj s plynovými

kondenzaènými kotlami Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením..............................................................73

8.13 Plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN:

spa¾ovanie dvoch druhov palív s kondenzaèným výmenníkom tepla............................................................74

9 Montáž......................................................................................................................................................75

9.1 Doprava...........................................................................................................................................................75

9.2 Vyhotovenie miestností inštalácie...................................................................................................................76

9.3 Inštalaèné rozmery..........................................................................................................................................77

9.4 Doplnkové vybavenie pre bezpeènostno-technické vybavenie pod¾a EN 12828.........................................79

9.5 Prídavné zariadenia pre tlmenie hluku............................................................................................................85

9.6 Ïalšie príslušenstvo........................................................................................................................................88

10 Zariadenie na odvod spalín......................................................................................................................90

10.1 Požiadavky......................................................................................................................................................90

11 Odvod kondenzátu...................................................................................................................................91

11.1 Kondenzát.......................................................................................................................................................91

11.2 Zariadenie na neutralizáciu NE 2.0.................................................................................................................91

12 Pomoc pri výbere.....................................................................................................................................93

12.1 Výber kotla......................................................................................................................................................93

12.2 Formulár pre výber kotla.................................................................................................................................93

13 Príloha.......................................................................................................................................................95

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 3


1 Olejové a plynové špeciálne vykurovacie kotly

1 Olejové a plynové špeciálne vykurovacie kotly

1.1 Druhy konštrukcie a výkony

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a

SB825L LN sú špeciálne vykurovacie kotly urèené pre

pretlakové spa¾ovanie v súlade s požiadavkami normy

EN303 a ich konštrukcia spåòa podmienky smernice

príslušnej TRD 300. Spoloènos Buderus ich ponúka

vo vyhotoveniach s výkonom od 75 do 19200 kW.

Vykurovacie kotly sú dimenzované pre výrobu nízkotlakovej

horúcej vody s teplotou max. 110 °C (vypínacia

teplota havarijného termostatu) urèenej pre

vykurovacie zariadenia, ktoré spåòajú požiadavky

normy EN 12828. Prípustný celkový tlak nesmie

prekroèi 6 bar (resp. 10 bar).

V prípade vyšších tlakov (13 resp. 16 bar) sa prosím

obrá te na pracovníkov spoloènosti Buderus.

1.2 Preh¾ad modelov

Oznaèenie modelu

Maximálny menovitý

tepelný výkon

S825L

ve¾kosti kotlov

od ... do

S825L LN

ve¾kosti kotlov

od ... do

SB825L

ve¾kosti kotlov

od ... do

SB825L LN

ve¾kosti kotlov

od ... do

Kondenzaèný výmenník tepla

Špeciálne charakteristické znaky

nízkoobjem. za aženie

spa¾. priestoru pre

minimál. hodnoty NO x

áno

áno

nízkoobjem. za aženie

spa¾. priestoru pre

minimál. hodnoty NO x

Poistná teplota

Poistný tlak bar

Rozmery

→ od strany 12 → od strany 14 → od strany 18 → od strany 20

Technické údaje

→ strana 16

→ strana 17

→ od strany 22 → od strany 24

4/1 Preh¾ad modelov vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN

1.3 Možnosti použitia

Stavebnicová konštrukcia vykurovacích kotlov a doplnkového

vybavenia umožòuje univerzálne použitie.

Pre konkrétne podmienky resp. požiadavky objektu je

na výber vhodný variant.

Primárne možnosti použitia sú v oblasti ve¾kých

zariadení, ako napr. v nemocniciach, priemyselných

zariadeniach, tepláròach a priemyselných podnikoch.

4

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Olejové a plynové špeciálne vykurovacie kotly 1

1.4 Charakteristické znaky a zvláštnosti

• Princíp troch ahov

Vïaka troj ahovej technike dosahujú vykurovacie

kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a

SB825L LN vynikajúce hodnoty spa¾ovania.

• Optimalizované teplotné podmienky

Vykurovacie kotly majú v druhom ahu priestranne

dimenzované, dvojradové sériovo zapojené

vyhrievacie plochy. Vnútorná vratná komora spalín

(kompletne omývaná vodou) umožòuje dosahovanie

ve¾mi nízkych teplôt v prednej vratnej oblasti

medzi druhým a tretím ahom. Tepelné za aženie

dverí je vïaka tomu znaène zredukované.

• Kompaktná konštrukcia

Sériovo zapojené vyhrievacie plochy, ktoré sú

umiestnené okolo spa¾ovacieho priestoru symetricky

v kruhu umožòujú použitie kompaktnej konštrukcie.

Vïaka tomu majú kotly nízku hmotnos a

potrebujú málo miesta pre inštaláciu. Doraz dverí

s horákom môže by umiestnený volite¾ne na pravej

alebo ¾avej strane.

• Ekologický s nízkymi emisiami škodlivých látok

Troj ahová konštrukcia a vodou chladený spa¾ovací

priestor poskytujú ideálne podmienky pre prevádzku

s nízkymi emisiami škodlivých látok a to

hlavne v kombinácii s modernými horákmi, ktoré

sú prispôsobené potrebám kotlov. Kotly typu

Logano S825l LN a Logano plus SB825l LN

s obzvláš ve¾kým spa¾ovacím priestorom (tabu¾ka

4/1) sa vynikajúco hodia na spa¾ovanie oleja s najvyššími

nárokmi na minimalizovanie emisií škodlivých

látok.

• Hospodárnos

V závislosti od teploty vykurovacieho prostriedku a

za aženia kotla možno dosahova ve¾mi vysoké

stupne úèinnosti. Straty v dôsledku vyžarovania

horúcovodného kotla sú zanedbate¾né a úplné

využitie regulaèného rozsahu horáka umožòuje

dosahovanie výhodných stupòov úèinnosti pri

èiastoènom za ažení.

• Prevádzková bezpeènos

Vïaka optimálnemu tvaru spa¾ovacieho priestoru a

vodovodnému systému sú vykurovacie kotly

Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzaèné

kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

ve¾mi spo¾ahlivé a prevádzkovo bezpeèné. Malý

vodný objem umožòuje krátke doby rozkurovania

a nízku minimálnu teplotu spiatoèky. Vïaka tomu

sa poèas fázy rozkurovania rýchlo prekoná oblas

rosného bodu.

• Rovnomerné rozloženie za aženia

Kvôli rovnomernému rozloženiu za aženia je horúcovodný

kotol vybavený základným rámom vyrobeným

z profilov U. Vïaka tomu nie je v prípade

rovnej podlahy v kotolni potrebný základ pod

kotol.

• ¼ahká údržba

Predné kotlové dvere možno úplne vyklopi a dajú

sa ¾ahko otvori aj s namontovaným horákom. Pri

otvorených dverách sú spa¾ovací priestor a sériovo

zapojené vyhrievacie plochy ¾ahko prístupné. Vïaka

tomu je èistenie rýchle a jednoduché. Vratná

komora je vidite¾ná cez spa¾ovací priestor. Ako volite¾ný

komponent sa dodáva kontrolný otvor na

strane vody, ktorý umožòuje kontrolu vyhrievacích

plôch z vodovodnej èasti.

• Prispôsobená systémová technika

Pre všetky typy horúcovodných kotlov sa dodávajú

poèetné, vzájomne prispôsobené komponenty,

ktoré umožòujú zostavenie optimálneho kompletného

systému.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 5


2 Podklady

2 Podklady

2.1 Kondenzaèná technológia

2.2.1 Výhrevnos a spalné teplo

Výhrevnos H i (staré oznaèenie H u ) udáva množstvo

tepla, ktoré je možné získa z 1m 3 plynu resp. z 1 kg

vykurovacieho oleja. Pri tejto velièine sú produktmi

spa¾ovania látky v plynnom skupenstve.

Spalné teplo H s (staré oznaèenie H o ) na rozdiel od

výhrevnosti H i zahàòa aj dodatoènú hodnotu energiu

kondenzaèného tepla vodnej pary.

2.1.2 Stupeò využite¾nosti kotla nad 100%

Oznaèenie kondenzaèných kotlov je odvodené, od

toho že pri získavaní tepla využívajú nielen výhrevnos

H i ale aj spalné teplo H s spa¾ovaných látok.

Pre všetky výpoèty stupòa využite¾nosti sa v nemeckých

a európskych normách ako základ berie výhrevnos

H i 100 %, aby mohol by stupeò využite¾nosti kotla

nad 100 %. Len takto je možné porovna konvenèné

vykurovacie kotly s kondenzaènými kotlami.

Oproti moderným vykurovacím kotlom možno dosiahnu

až o 15 % vyšší stupeò využite¾nosti kotla. V porovnaní

so staršími typmi zariadení možno dosiahnu až

40 % úspory energie.

Z porovnávaní energetického využitia medzi modernými

vykurovacími kotlami a kondenzaènými kotlami

vyplýva exemplárne nasledujúca energetická bilancia

(→ 6/1):

Kondenzaèné teplo (latentné teplo)

• Pri zemnom plyne èiní podiel kondenzaèného

tepla vz ahujúceho sa na výhrevnos H i 11 %. Tento

podiel tepla ostáva pri konvenèných vykurovacích

kotloch nevyužitý.

• Plynový kondenzaèný kotol umožòuje vïaka kondenzácii

vodnej pary ïalekosiahle využitie tohto

energetického potenciálu.

Vysvetlivky k obrázku

η K stupeò využite¾nosti kotla

H i výhrevnos

Spa¾ovacie straty (senzibilné teplo)

• Pri konvenèných vykurovacích kotloch majú unikajúce

spaliny relatívne vysokú teplotu 150 až

210 °C. Tým dochádza k cca. 6 až 9 % stratám,

nevyužitého podielu tepla.

• Drastická redukcia teploty spalín u plynových kondenzaèných

kotlov až na hodnoty do 30 °C umožòuje

využitie senzibilnej èasti tepla v palive a znaène

znižuje spalinové straty.

111 % Konvenèný vykurovací kotol

vo vz ahu k H i

11 % nevyužité kondenzaèné teplo

7,4 % spalinové straty

0,1 % straty sálaním

111 % Plynový kondenzaèný kotol

vo vz ahu k H i

3,0 % nevyužité kondenzaèné teplo

2,9 % spalinové straty

0,1 % straty sálaním

6/1 Porovnanie energetickej bilancie konvenèných vykurovacích

kotlov a plynových kondenzaèných kotlov

6

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Podklady 2

2.2 Optimálne využitie kondenzaènej technológie

2.2.1 Prispôsobenie na vykurovaciu sústavu

Plynové kondenzaèné kotly možno pripoji do každej

vykurovacej sústavy. Využite¾ný podiel kondenzaèného

tepla a z prevádzky vyplývajúci stupeò využitia

však závisia od vyhotovenia vykurovacej sústavy.

Aby bolo možné využi kondenzaèné teplo vodnej

pary obsiahnutej v spa¾ovanom plyne, musia by

spaliny ochladené až pod teplotu rosného bodu.

Stupeò využitia kondenzaèného tepla je týmto nutne

závislý od nastavenia teplôt vykurovacej sústavy resp.

od prevádzkových hodín v oblasti kondenzácie. To je

ukázané na príkladoch 7/1 a 7/2. Teplota rosného

bodu sa pritom rovná 50 °C.

Vykurovacia sústava s dimenzovanou teplotou

spiatoèky 30 °C

Schopnosti kondenzaènej techniky sa pri tejto vykurovacej

sústave uplatòujú poèas celej vykurovacej sezóny.

Nízke teploty spiatoèky trvalo nedosahujú teplotu

rosného bodu, tak že vždy vzniká kondenzaèné teplo

(→ 7/1). To je dosiahnuté pri nízkoteplotných plošných

vykurovaniach alebo pri podlahových kúreniach,

ktoré sú ideálne pre kondenzaèné kotly.

Vykurovacia sústava s dimenzovanou teplotou

spiatoèky 60 °C

Aj pri dimenzovanej teplote 60 °C je asi poèas 95 %

roènej vykurovacej prevádzky nadpriemerné využitie

kondenzaèného tepla možné. To platí pre vonkajšie

teploty od -7 °C do +20 °C (→ 7/2).

Staré vykurovacie sústavy dimenzované na 90/70 °C

sa na základe bezpeènostných dodatkov zahrnutých

do starých noriem DIN 4701 z roku 1959 v súèasnosti

prevádzkujú ako systémy 75/60 °C. Aj v prípade prevádzkovania

týchto sústav so systémovými teplotami

90/70 °C a kåzavou teplotou kotlovej vody, závislou od

vonkajšej teploty, je ešte poèas 80 % roènej vykurovacej

prevádzky využitie kondenzaèného tepla

možné.

7/1 Využitie kondenzaèného tepla (dimenzovanie vykurovacieho

okruhu 40/30 °C)

7/2 Využitie kondenzaèného tepla (dimenzovanie vykurovacieho

okruhu 75/60 °C)

Vysvetlivky k obrázkom

a krivka roènej vykurovacej prevádzky

b krivka teploty rosného bodu

c teploty vykurovacej sústavy

B podiel prevádzky s využívaním kondenzaèného tepla

W Ha roèná vykurovacia prevádzka

ϑ a vonkajšia teplota

ϑ HW teplota vykurovacej vody

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 7


2 Podklady

2.2.2 Vyšší normovaný stupeò využitia

Z príkladov 7/1 a 7/2 je jasné, že rozdielna výška

podielu využitia kondenzaèného tepla priamo vplýva

na využívanie energie plynovými kondenzaènými

kotlami.

Na vysoké hodnoty normovaného stupòa využitia

plynových kondenzaèných kotlov majú spätný vplyv:

- Realizácia zvýšenia hodnôt CO 2 :

Èím vyššia je hodnota CO 2 , tým vyššia je aj teplota

rosného bodu spalín.

- Dodržanie nízkej teploty spiatoèky:

Èím nižšia je teplota spiatoèky, tým vyššia je miera

kondenzácie a tým nižšia je teplota spalín.

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN Logano

plus SB825L a SB825L LN možno individuálne a v závislosti

od objektu prispôsobi existujúcim podmienkam

resp. požiadavkám vykurovacieho zariadenia.

Objektovo orientované parametre Vám poskytne

spoloènos Buderus na požiadanie.

2.2.3 Pokyny

Pri prvej inštalácii (v novostavbách) by sa mali využi

všetky možnosti na dosiahnutie optimálnej prevádzky

plynového kondenzaèného kotla. Vyššie normované

stupne využitia možno dosiahnu pri dodržaní

nasledujúcich kritérií:

• Aspoò èiastoène obmedzenie teploty spiatoèky

pred kondenzaèným výmenníkom tepla na maximálne

50 °C. V tejto súvislosti treba uvies , že pre

dosiahnutie ve¾mi dobrého využitia kondenzácie

staèí èiastoèný prietok 20 % s nízkou dimenzovanou

teplotou (napr. 40/30 °C) a to vïaka oddeleným

prípojom vykurovacieho kotla a kondenzaèného

výmenníka tepla.

• Dosiahnutie teplotného rozpätia najmenej 20 K

medzi výstupom a spiatoèkou.

• Vyhnutie sa inštaláciám zameraným na zvyšovanie

teploty spiatoèky (napr. štvorcestný zmiešavaè,

obtokové obvody, hydraulická výhybka, beztlakový

rozde¾ovaè a pod.)

Detailné údaje pre hydraulické pripojenie sú obsiahnuté

v kapitole "Príklady zariadení" (→ strana 58).

2.3 Sledovanie hospodárnosti

2.3.1 Zjednodušené porovnanie konvenèného vykurovacieho kotla a plynového

kondenzaèného kotla

Náklady na palivo

Dané

- vykurovanie plynu

- budova s potrebou tepla Q N = 2000 kW

- roèná potreba vykurov. energie Q A = 3400000kWh/a

- dimenzované teploty vykurovacej sústavy

vzduchotechnika ϑ V / ϑ R = 90/70 °C (podiel 20 %)

vykurovacie telesá ϑ V / ϑ R = 75/60 °C (podiel 50 %)

podlahové kúrenie ϑ V / ϑ R = 90/70 °C (podiel 30 %)

- náklady na palivo K B = 0,25 EUR/m 3

- konvenèný vykurovací kotol Logano S825L-2500,

menovitý tepelný výkon 2000 kW, η N = 95,2 %

- plynový kondenzaèný kotol Logano plus

SB825L-2500, menovitý tepelný výkon 2000 kW

(vykurovací kotol 1840 kW, kondenzaèný výmenník

tepla 160 kW), η N = 102,6 %

è Stupne úèinnosti η N uvedené u plynového kondenzaèného

kotla Logano plus SB825L-2500 platia pre

vyhotovenia s oddelením napojením okruhov podlahového

vykurovania na kondenzaèný výmenník tepla.

8

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Podklady 2

Vzorce pre výpoèty

Roèná spotreba paliva

Objem investícií 1)

Súèet investièných

nákladov na vykurovacie

zariadenie

9/1 Vzorec pre výpoèet roènej spotreby paliva

Roèné náklady na palivo

9/2 Vzorec pre výpoèet roèných nákladov na palivo

Velièiny vo vzorcoch

B V roèná spotreba paliva v m 3 /a

H i výhrevnos , tu zemný plyn zjednodušene 10 kWh/m 3

KB náklady na palivo

K Ba roèné náklady na palivo

Q A èistá potreba tepelnej energie v kWh/a

η N normovaný stupeò využitia v %

Výsledok

Výsledky výpoètov

Spotreba paliva

Náklady na palivo

9/3 Spotreba paliva a náklady na palivo u konvenèných vykurovacích

kotlov a u plynových kondenzaèných kotlov

Vykurovanie pomocou plynových kondenzaèných

kotlov umožòuje úsporu nákladov na palivo vo výške

6443 EUR za rok.

9/4 Investièné náklady na konvenèný vykurovací kotol a na plynový

kondenzaèný kotol (zaokrúhlené hodnoty)

1) s príslušenstvom

Návratnos investícií

Druh nákladov

Investièné náklady

Kapitálovo viazané

náklady 1)

Náklady na palivo

Celkové náklady

9/5 Celkové náklady na konvenèný vykurovací kotol a na plynový

kondenzaèný kotol (zaokrúhlené hodnoty)

1) anuita 9,44 %, úroky 7 %, výdavky na údržbu 1 %

Návratnos zvýšených investièných nákladov je v tomto

prípade vïaka nízkym nákladom na palivo približne

3 roky. Vo všeobecnosti platí, že èím väèší je výkon

a èím vyššie sú náklady na palivo, tým rýchlejšie sa

kondenzaèná technika amortizuje. Pri žiadnom s výpoètov

nie sú zoh¾adnené možné podporné programy.

U plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN existuje možnos zabudovania

ïalších kondenzaèných výmenníkov tepla. Takto

možno dosiahnu vyššie stupne úèinnosti a tým aj nižšie

náklady na palivo.

Investièné náklady

Základ investièných nákladov tvoria náklady na kotlové

zariadenie. V nich sú zahrnuté náklady na kotol,

reguláciu kotlového okruhu, pretlakový horák, zariadenie

na odvod spalín ako aj náklady na bezpeènostno-technické

vybavenie a zvýšenie teploty spiatoèky.

Náklady na plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L zahàòajú aj dodatoèné výdavky na

neutralizáciu kondenzátu.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 9


3 Technický popis

3 Technický popis

3.1 Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L a SB825L LN

3.1.1 Preh¾ad vybavenia

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L

LN sú špeciálne olejové/plynové vykurovacie kotly

urèené pre pretlakové spa¾ovanie pod¾a normy

EN 303. Vykurovacie kotly sú dimenzované pre výrobu

nízkotlakovej horúcej vody s maximálnou teplotou

110 °C (vypínacia teplota havarijného termostatu) vo

vykurovacích zariadeniach, ktoré spåòajú podmienky

normy EN 12828. Hodnota maximálneho povoleného

celkového tlaku nesmie presiahnu hodnotu 6 bar

(resp. 10 bar). V prípade vyšších maximálnych hodnôt

tlaku sa obrá te na pracovníkov spoloènosti Buderus.

Modulová konštrukcia vykurovacích kotlov a doplnkového

vybavenia umožòuje univerzálne použitie.

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

• oválne opláštenie kotla vyrobené z alumíniového

štruktúrneho plechu

• vidite¾né èasti kotla sú natreté modrou základnou

farbou

• tepelná izolácia (100 mm) vynikajúco utesnené

kotlové dvere

• tlakové teleso kotla s prípojmi pre výstup, spiatoèku,

poistný ventil a vypúš anie

• revízne otvory na strane vody

• zadný dolný èistiaci otvor na zberaèi spalín

• kotlový základný rám pre rovnomerné rozloženie

za aženia a pre jednoduchú dopravu

• ve¾ké kotlové dvere s dorazom na ¾avej strane (na

požiadanie s dorazom napravo)

• priezor do spa¾ovacieho priestoru chladený vzduchom

Plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

• s kondenzaèným výmenníkom tepla z uš¾achtilej

ocele s prípojmi pre výstup, spiatoèku a odvod

kondenzátu

• prípoje na strane vody, volite¾ne v¾avo alebo vpravo

3.1.2 Princíp funkcie

10/1 Prierez a princíp funkcie vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN (vysvetlivky k obrázku → strana 7)

10

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

Kotlová technika

U všetkých vykurovacích kotlov Logano S825L a

S825L LN a plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L a SB825L LN je pod hrdlom prípoja spiatoèky

zabudovaný vodovodný èlánok. Tu spôsobuje

pritekajúca vratná voda zo spiatoèky vïaka jej

rýchlosti injektorový efekt. Takže pritekajúca teplejšia

kotlová voda sa zmiešava s chladnejšou vratnou

vodou zo spiatoèky. Cielené napájanie vratnej vody zo

spiatoèky zabezpeèuje ve¾mi dobrý prietok v celom

kotle. Vïaka plochej krivke teplotného spádu v telese

kotla disponuje celý kotol extrémne rovnomerným

rozdelením teploty. Tento prietok vykurovacieho kotla

umožòuje suchú a bezpeènú prevádzku vykurovania

s minimálnou teplotou spiatoèky iba 50 °C.

Konštrukcia kotlov zahàòa princíp troch ahov s výmenníkmi

tepla s protiprúdením. Spolu s efektívnym

dimenzovaním vyhrievacích plôch poskytuje takáto

konštrukcia základné predpoklady pre dosahovanie

nízkych hodnôt emisií škodlivých látok a pre vysoké

energetické využitie. Vykurovacie kotly Logano S825L

a S825L LN dosahujú (v závislosti od typu zariadenia)

vysoký normovaný stupeò využitia, ktorý možno u plynových

kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L

a SB825L LN ešte zvýši až na 106 %.

Plynová kondenzaèná technika

Na rozdiel od konvenèných vykurovacích kotlov Logano

S825L a S825L LN sú plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN dodatoène vybavené

kondenzaèným výmenníkom tepla s hladkými

rúrami z uš¾achtilej ocele. Tento kondenzaèný výmenník

tepla spalín je zabudovaný v telese zberaèa spalín

a je prispôsobený modulovej konštrukcii. Vïaka tomu

možno individuálne stanovi potrebnú ve¾kos výmenníka

tepla a v prípade potreby aj ich poèet.

Vysvetlivky k obrázku (→ 10/1 až 11/1)

1 dvere s horákom

2 poistný výstup (→ 82/1)

3 vodovodný systém

4 spiatoèka (→ 81/1 a 84/1)

5 výstup (→ 80/1)

6 vratná komora spalín

7 alumíniové ochranné opláštenie

8 vysokokvalitná izolácia bez tepelných prechodov

9 dvojradová prvá sériovo zapojená vyhrievacia plocha (druhý

ah)

10 druhá sériovo zapojená vyhrievacia plocha (tretí ah)

11 spa¾ovací priestor (prvý ah)

12 horáková rúra

13 výstup kondenzaèného výmenníka tepla

14 kondenzaèný výmenník tepla vyrobený z uš¾achtilej ocele

15 spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla

16 hrdlo prípoja kondenzátu

17 prípoj vypúš ania (→ 88/2)

18 èistiaci otvor

11/1 Princíp funkcie plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN

è Revízne otvory na strane vody volite¾ne

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 11


3 Technický popis

3.2 Rozmery a technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN

3.2.1 Rozmery kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

12/1 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia/poistného ventilu

2 spiatoèka

3 výstup

4 odvod spalín

5 odvodòovanie spalinového kondenzátu

6 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

12/2 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (technické údaje → 16/1)

12

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.2.2 Rozmery kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

13/1 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia/poistného ventilu

2 spiatoèka

3 výstup

4 odvod spalín

5 odvodòovanie spalinového kondenzátu

6 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

13/2 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200 (technické údaje → 16/2)

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 13


3 Technický popis

3.2.3 Rozmery kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

14/1 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia/poistného ventilu

2 spiatoèka

3 výstup

4 odvod spalín

5 odvodòovanie spalinového kondenzátu

6 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

14/2 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500 (technické údaje → 17/1)

14

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.2.4 Rozmery kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

15/1 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia/poistného ventilu

2 spiatoèka

3 výstup

4 odvod spalín

5 odvodòovanie spalinového kondenzátu

6 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

15/2 Rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (technické údaje → 17/2)

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 15


3 Technický popis

3.2.5 Technické údaje kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon

Dopravná hmotnos

Prevádzková hmotnos 1)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín

Dopravný tlak (potrebný ah)

Odpor na strane vykur. plynu

Prípustná teplota výstupu 2)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

16/1 Technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (rozmery → 12/1)

1) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

2) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

3) vyššie tlaky na požiadanie

3.2.6 Technické údaje kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon

Dopravná hmotnos

Prevádzková hmotnos 1)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín

Dopravný tlak (potrebný ah)

Odpor na strane vykur. plynu

Prípustná teplota výstupu 2)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

16/2 Technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200 (rozmery → 13/1)

1) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

2) bez hmotnosti horáka a potrubného vedenia

3) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

4) vyššie tlaky na požiadanie

16

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.2.7 Technické údaje kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon

Dopravná hmotnos

Prevádzková hmotnos 1)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín

Dopravný tlak (potrebný ah)

Odpor na strane vykur. plynu

Prípustná teplota výstupu 2)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

17/1 Technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500, (rozmery → 14/1)

1) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

2) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

3) vyššie tlaky na požiadanie

3.2.8 Technické údaje kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon

Dopravná hmotnos

Prevádzková hmotnos 1)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín

Dopravný tlak (potrebný ah)

Odpor na strane vykur. plynu

Prípustná teplota výstupu 2)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

17/2 Technické údaje vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (rozmery → 15/1)

1) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

2) bez hmotnosti horáka a potrubného vedenia

3) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

4) vyššie tlaky na požiadanie

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 17


3 Technický popis

3.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L

a SB825L LN

3.3.1 Rozmery kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

18/1 Rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia 5 výstup kondenzaèného výmenníka tepla (V WT )

2 spiatoèka 6 odvod spalín

3 výstup 7 odvod kondenzátu z kondenzaèného výmenníka tepla (AKO)

4 spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla (R WT ) 8 odvodòovanie spalinového kondenzátu

9 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

1) pripojenie kondenzaèného výmenníka tepla (volite¾ne aj vpravo)

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Kondenzaèný výmenník

tepla (BWT)

Príruba výst./spiat. BWT (V WT /R WT )

Odvod kondenzátu z BWT (AKO)

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

18/2 Rozmery kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (technické údaje → 16/1)

1) Normované vyhotovenie s kondenzaèným výmenníkom tepla (BWT); pre použitie ïalšieho BWT zväèšite rozmer L 1 vždy o 300 mm.

18

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.3.2 Rozmery kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

1) pripojenie kondenzaèného výmenníka tepla (volite¾ne aj vpravo)

19/1 Rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia 5 výstup kondenzaèného výmenníka tepla (V WT )

2 spiatoèka 6 odvod spalín

3 výstup 7 odvod kondenzátu z kondenzaèného výmenníka tepla (AKO)

4 spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla (R WT ) 8 odvodòovanie spalinového kondenzátu

9 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Kondenzaèný výmenník

tepla (BWT)

Príruba výst./spiat. BWT (V WT /R WT )

Odvod kondenzátu z BWT (AKO)

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

19/2 Rozmery kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200 (technické údaje → 16/2)

1) Normované vyhotovenie s kondenzaèným výmenníkom tepla (BWT); pre použitie ïalšieho BWT zväèšite rozmer L 1 vždy o 300 mm.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 19


3 Technický popis

3.3.3 Rozmery kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

1) pripojenie kondenzaèného výmenníka tepla (volite¾ne aj vpravo)

20/1 Rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia 5 výstup kondenzaèného výmenníka tepla (V WT )

2 spiatoèka 6 odvod spalín

3 výstup 7 odvod kondenzátu z kondenzaèného výmenníka tepla (AKO)

4 spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla (R WT ) 8 odvodòovanie spalinového kondenzátu

9 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Kondenzaèný výmenník

tepla (BWT)

Príruba výst./spiat. BWT (V WT /R WT )

Odvod kondenzátu z BWT (AKO)

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

20/2 Rozmery kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500 (technické údaje → 17/1)

1) Normované vyhotovenie s kondenzaèným výmenníkom tepla (BWT); pre použitie ïalšieho BWT zväèšite rozmer L 1 vždy o 300 mm.

20

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.3.4 Rozmery kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

1) pripojenie kondenzaèného výmenníka tepla (volite¾ne aj vpravo)

21/1 Rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (rozmery v mm)

Vysvetlivky k obrázku

1 výstup poistného potrubia 5 výstup kondenzaèného výmenníka tepla (V WT )

2 spiatoèka 6 odvod spalín

3 výstup 7 odvod kondenzátu z kondenzaèného výmenníka tepla (AKO)

4 spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla (R WT ) 8 odvodòovanie spalinového kondenzátu

9 vypúš anie kotla

Ve¾kos kotla

Dåžka

Výška

Šírka

Spa¾ovací priestor

Dvere s horákom

Základný rám

Kondenzaèný výmenník

tepla (BWT)

Príruba výst./spiat. BWT (V WT /R WT )

Odvod kondenzátu z BWT (AKO)

Odvod spalín

Príruba výstupu a spiatoèky

Príruba výstupu poist. potrubia

Odstup

Vypúš anie kotla

Odvodòovanie spalin. kondenzátu

21/2 Rozmery kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (technické údaje → 17/2)

1) Normované vyhotovenie s kondenzaèným výmenníkom tepla (BWT); pre použitie ïalšieho BWT zväèšite rozmer L 1 vždy o 300 mm.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 21


3 Technický popis

3.3.5 Technické údaje kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon kotla

Menovitý tepelný výkon konden.

výmenníka tepla

Dopravná hmotnos

Prevádzková

hmotnos 2)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín 3)

Dopravný tlak (potrebný ah)

Prietok cez BWT 5)

Odpor BWT na strane vody

Odpor na strane vyk. plynu

Prípustná teplota výstupu 6)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

22/1 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200 (rozmery → 18/1)

1) teplota vody na vstupe do kondenzaèného výmenníka tepla (BWT)

2) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

3) pri maximálnom za ažení kotla, iné za aženia kotla → 38/2, referenèné teploty 80/60/25 °C

4) Možný disponibilný pretlak je závislý od horáka.

5) vypoèítaná hodnota pre stanovenie výkonových údajov kondenzaèného výmenníka tepla

6) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

7) vyššie tlaky na požiadanie

è Iné nastavenia a dimenzovania kondenzaèného výmenníka tepla na požiadanie.

22

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.3.6 Technické údaje kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon kotla

Menovitý tepelný výkon konden.

výmenníka tepla

Dopravná hmotnos

Prevádzková

hmotnos 2)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín 4)

Dopravný tlak (potrebný ah)

Prietok cez BWT 6)

Odpor BWT na strane vody

Odpor na strane vyk. plynu

Prípustná teplota výstupu 7)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

23/1 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200 (rozmery → 19/1)

1) teplota vody na vstupe do kondenzaèného výmenníka tepla (BWT)

2) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

3) bez hmotnosti horáka a potrubného vedenia

4) pri maximálnom za ažení kotla, iné za aženia kotla → 38/2, referenèné teploty 80/60/25 °C

5) Možný disponibilný pretlak je závislý od horáka.

6) vypoèítaná hodnota pre stanovenie výkonových údajov kondenzaèného výmenníka tepla

7) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

8) vyššie tlaky na požiadanie

è Iné nastavenia a dimenzovania kondenzaèného výmenníka tepla na požiadanie.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 23


3 Technický popis

3.3.7 Technické údaje kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon kotla

Menovitý tepelný výkon konden.

výmenníka tepla

Dopravná hmotnos

Prevádzková

hmotnos 2)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín 3)

Dopravný tlak (potrebný ah)

Prietok cez BWT 5)

Odpor BWT na strane vody

Odpor na strane vyk. plynu

Prípustná teplota výstupu 6)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

24/1 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500 (rozmery → 20/1)

1) teplota vody na vstupe do kondenzaèného výmenníka tepla (BWT)

2) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

3) pri maximálnom za ažení kotla, iné za aženia kotla → 38/2, referenèné teploty 80/60/25 °C

4) Možný disponibilný pretlak je závislý od horáka.

5) vypoèítaná hodnota pre stanovenie výkonových údajov kondenzaèného výmenníka tepla

6) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

7) vyššie tlaky na požiadanie

è Iné nastavenia a dimenzovania kondenzaèného výmenníka tepla na požiadanie.

24

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.3.8 Technické údaje kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

Ve¾kos kotla

Max. menovitý tepelný výkon kotla

Menovitý tepelný výkon konden.

výmenníka tepla

Dopravná hmotnos

Prevádzková

hmotnos 2)

Vodný objem kotla

Objem plynu

Teplota spalín 4)

Dopravný tlak (potrebný ah)

Prietok cez BWT 6)

Odpor BWT na strane vody

Odpor na strane vyk. plynu

Prípustná teplota výstupu 7)

Prípustný prevádzkový tlak

Oznaèenie CE

25/1 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500 (rozmery → 21/1)

1) teplota vody na vstupe do kondenzaèného výmenníka tepla (BWT)

2) Prevádzková hmotnos zahàòa hmotnos kotla ako aj hmotnos horáka, regulátora, armatúr a kotlových potrubí.

3) bez hmotnosti horáka a potrubného vedenia

4) pri maximálnom za ažení kotla, iné za aženia kotla → 38/2, referenèné teploty 80/60/25 °C

5) Možný disponibilný pretlak je závislý od horáka.

6) vypoèítaná hodnota pre stanovenie výkonových údajov kondenzaèného výmenníka tepla

7) bezpeènostná hranica havarijného termostatu (STB); maximálna možná prevádzková teplota výstupu (→ 61/3)

8) vyššie tlaky na požiadanie

è Iné nastavenia a dimenzovania kondenzaèného výmenníka tepla na požiadanie.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 25


3 Technický popis

3.4 Rozlièné prípoje všetkých konštrukèných sérií v závislosti od menovitého

tepelného výkonu

3.4.1 Prípoje výstupu a spiatoèky u všetkých konštrukèných sérií

Pri dimenzovanom teplotnom spáde

a menovitom tepelnom výkone v kW

Navrhovaná

menovitá

svetlos 1)

Maximálna možná menovitá

svetlos pre prípoje výstupu

a spiatoèky

Ve¾kos kotla Ve¾kos kotla

26/2 Maximálne možné menovité svetlosti pre prípoje výstupu

a spiatoèky u vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L

LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN v závislosti od ve¾kosti kotla; väèšie

menovité svetlosti na požiadanie

26/1 Prípoje výstupu a spiatoèky u vykurovacích kotlov Logano

S825L a S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN v závislosti od dimenzovaného

teplotného spádu a menovitého tepelného výkonu

1) Vyhotovenie prírubových prípojov pod¾a normy DIN2633

ako PN 16; navrhované menovité svetlosti treba chápa

ako odporúèanie, urèi ich možno aj individuálne

3.4.2 Prípoje výstupu poistných potrubí resp. poistných ventilov

Maximálny reakèný

tlak

Maximálny výkon kotla s poistným ventilom od výrobcu ARI, Figur 903

pri menovitom priemere výstupu poistného potrubia 1)

26/3 Prípoje výstupu poistného potrubia u vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN

1) viac prípojných hrdiel pre výstup poistného potrubia na požiadanie

26

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.4.3 Prípoje pre odvod spalín u vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj

u plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN

Menovitý tepelný výkon Menovitá svetlos odvodu spalín 1) D 1

Odvod spalín D 1 (von)

27/1 Prípoje pre odvod spalín u vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN v závislosti od menovitého tepelného výkonu

1) rozmery pod¾a EN 12220

3.4.4 Prípoje pre kondenzaèný výmenník tepla u plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN

Prípoje kondenzaèného výmenníka tepla

(BWT)

výstup/spiatoèka

odvod kondenzátu

Prípoje kondenzaèného výmenníka tepla

(BWT)

výstup/spiatoèka

odvod kondenzátu

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

27/2 Rozlièné prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L v závislosti od menovitého tepelného výkonu

27/3 Rozlièné prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L LN v závislosti od menovitého tepelného

výkonu

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 27


3 Technický popis

3.4.5 Prípojné hrdlá

Všetky vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

ako aj plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L a SB825L LN sa dodávajú (z výroby) vybavené

prispôsobenými prípojnými hrdlami výstupu

a spiatoèky. Tie sú vyhotovené tak, aby k nim bolo

možné pripoji snímaèe a regulátory teploty.

prípojné hrdlo spiatoèky

prípojné hrdlo výstupu

28/1 Prípojné hrdlá u vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L

a SB825L LN s meracími miestami pre bezpeènostno-technické vybavenie (rozmery v mm; menovité svetlosti → 26/1, 27/2 a 27/3)

Vysvetlivky k obrázku

N1 R½, dåžka 120 mm (pri prípojnom hrdle DN 32-150)

R½, dåžka 60 mm (pri prípojnom hrdle DN 200-350)

N2 R½, dåžka 60 mm (pri prípojnom hrdle DN 65-80)

R½, dåžka 75 mm (pri prípojnom hrdle DN 32-50)

R½, dåžka 40 mm (pri prípojnom hrdle DN 100-400)

N3 R¾, dåžka 75 mm (pri prípojnom hrdle DN 32-150)

R¾, dåžka 50 mm (pri prípojnom hrdle DN 200-400)

28

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.5 Parametre vykurovacích kotlov

3.5.1 Prietokový odpor na strane vody

Prietokový odpor na strane vody je rozdiel tlaku medzi

prípojom výstupu a spiatoèky vykurovacieho kotla.

Závisí od ve¾kosti kotla, resp. od menovitej svetlosti

prípojných hrdiel a od prietoku vykurovacej vody. Na

obrázku 29/1 sú znázornené prietokové odpory na

strane vody u vykurovacích kotlov Logano S825L a

S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN. Prietokové odpory

na strane vody u kondenzaèných výmenníkov tepla v

plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN sú uvedené v tabu¾kách 22/1 až

25/1.

29/1 Prietokový odpor na strane vody u vykurovacích kotlov

Logano S825L a S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných

kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN; (prietokový

odpor kondenzaèných výmenníkov tepla viï tabu¾ky 22/1 až

25/1; menovité svetlosti prípojov výstupu a spiatoèky viï

tabu¾ky 26/1 a 26/2)

Vysvetlivky k obrázku

∆p H tlaková strata na strane vykurovacej vody

V H prietok vykurovacej vody

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 29


3 Technický popis

3.5.2 Odpor na strane spalín

30/1 Odpor na strane spalín u vykurovacích kotlov Logano S825L

30/2 Odpor na strane spalín u vykurovacích kotlov Logano S825L LN

Vysvetlivky k obrázku

Q K menovitý tepelný výkon

∆p G odpor na strane spalín

30

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

31/1 Odpor na strane spalín u plynových kondenzaèných kotlov Logano SB825L

31/2 Odpor na strane spalín u plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN

Vysvetlivky k obrázku

Q K menovitý tepelný výkon

∆p G odpor na strane spalín

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 31


3 Technický popis

3.5.3 Objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru

V súvislosti s garantovanými emisnými hodnotami

a pod. výrobcovia horákov udávajú maximálne objemové

za aženie spa¾ovacieho priestoru. S pomocou

diagramov 32/1 a 33/1 možno vybra pre zvolené

objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru vhodnú

ve¾kos vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L

LN ako aj plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L a SB825L LN.

32/1 Objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L v závislosti od kotlového výkonu

Vysvetlivky k obrázku

F VB objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru

Q K menovitý tepelný výkon

32

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

33/1 Objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L LN a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L LN v závislosti od kotlového výkonu

Vysvetlivky k obrázku

F VB objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru

Q K menovitý tepelný výkon

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 33


3 Technický popis

3.5.4 Stupeò úèinnosti kotla a prevádzková pohotovostná strata

Stupeò úèinnosti kotla oznaèuje pomer menovitého

tepelného výkonu k tepelnému výkonu spa¾ovania

v závislosti od za aženia kotla a od systémovej teploty.

Stupeò úèinnosti kotla znázornený na obrázku 34/1

sa pod¾a EN 303 vz ahuje k systémovej teplote

80/60 °C (pozri aj obrázky 37/2 a 38/1).

Prevádzková pohotovostná strata je èas tepelného

výkonu spa¾ovania, ktorá je potrebná pre udržanie

nastavenej teploty kotlovej vody. Príèinou týchto strát

je ochladzovanie vykurovacieho kotla v dôsledku

vyžarovania a sálania v èase prevádzkovej pohotovosti

(doba poèas ktorej je horák vypnutý).

Vysvetlivky k obrázku (→ 34/1 až 34/3)

a èiastoèné za aženie 60 %

b plné za aženie 100 %

ϑ R teplota spiatoèky

ϑ K stredná teplota kotlovej vody

ϕ Κ relatívne za aženie kotla

stupeò úèinnosti kotla

η K

34/1 Stupeò úèinnosti vykurovacích kotlov Logano S825L

a S825L LN v závislosti od za aženia kotla (priemerné hodnoty

konštrukèných sérií); systémová teplota 80/60 °C

34/2 Stupeò úèinnosti plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L a SB825L LN v závislosti od teploty spiatoèky

(priemerné hodnoty konštrukèných sérií so zväzkom potrubí

výmenníka tepla)

34/3 Stupeò úèinnosti vykurovacích kotlov Logano S825L a

S825L LN v závislosti od strednej teploty kotlovej vody

(priemerné hodnoty konštrukèných sérií)

34

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

Stupeò úèinnosti a normovaný stupeò využitia kotlov

Logano S825L a S825L LN

Prevádzková pohotovostná strata kotlov Logano

S825L a S825L LN ako aj Logano plus SB825L a

SB825L LN

Typ kotla

Ve¾kos

kotla

Stupeò úèinnosti

kotla 1)2)

Normov. stupeò

Typ kotla Ve¾kos kotla Prevádz. pohotovost. strata kotla

využitia kotla 1)2)

35/1 Stupeò úèinnosti a normovaný stupeò využitia kotlov Logano

S825L a S825L LN

1) Pri systémových teplotách 80/60 °C. Pri iných systémových

teplotách sa stupeò úèinnosti kotla mení tak ako je

znázornené v diagrame → 34/3.

2) Pri maximálnom menovitom tepelnom výkone; pri zredukovaných

menovitých tepelných výkonoch sa stupeò

úèinnosti kotla zvýši tak ako je znázornené v diagrame

→ 34/1.

35/2 Prevádzková pohotovostná strata kotlov Logano S825L

a S825L LN ako aj Logano plus SB825L a SB825L LN

1) pri systémových teplotách 80/60 °C

2) pri maximálnom menovitom tepelnom výkone

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 35


3 Technický popis

3.5.5 Menovitý tepelný výkon kondenzaèného výmenníka tepla

Všetky nasledujúce údaje o kondenzaèných výmenníkoch

tepla (BWT) v plynových kondenzaèných kotloch

Logano plus SB825L a SB825L LN sa vz ahujú

k vyhotoveniam so zväzkom potrubí. Technické údaje

pre vyhotovenia s dvoma zväzkami potrubí Vám

poskytnú pracovníci spoloènosti Buderus na požiadanie.

Menovitý tepelný výkon kondenzaèného výmenníka

tepla možno približne vypoèíta .

Vzorec pre výpoèet

36/1 Vzorec pre výpoèet menovitého tepelného výkonu kondenzaèného

výmenníka tepla

Velièiny vo vzorci

f ϕK koeficient prepoètu pod¾a diagramu 36/2

f ϑR koeficient prepoètu pod¾a diagramu 36/3

Q BWT,30 menovitý tepelný výkon kondenzaèného výmenníka tepla

(BWT) pri teplote vstupnej vody 30 °C (→ 22/1 až 25/1)

Q BWT,real skutoèný menovitý tepelný výkon kondenzaèného

výmenníka tepla

Príklad

Zadanie

- typ kotla plynový kondenzaèný kotol

Logano plus SB825L

- ve¾kos kotla 2500

- menovitý tepelný výkon

Q K = 2300 kW

- za aženie kotla ϕ K = 2300 kW/2500 kW

ϕ K = 92 %

- teplota vstupnej vody v kondenzaènom

výmenníku tepla ϑ BWT = 40 °C

36/2 Koeficient prepoètu pre výpoèet menovitého tepelného

výkonu kondenzaèného výmenníka tepla (pri teplote vstupnej

vody 30 °C)

Odèíta z diagramov

- koeficienty prepoètu f ϕK = 0,9 (→36/2)

f ϑR = 0,825 (→ 36/3)

- menovitý tepelný výkon kondenzaèného výmenníka

tepla pri 30 °C (→ 22/1)

Q BWT,30 = 212 kW

Výsledok

- menovitý tepelný výkon kondenzaèného výmenníka

tepla pod¾a vzorca 36/1:

Q BWT,real ≈ 0,9 . 0,825 . 212 kW

Q BWT,real ≈ 157 kW

- celkový menovitý tepelný výkon

Q ≈ (2300 + 157) kW

Q ≈ 2457 kW

36/3 Koeficient prepoètu pre výpoèet menovitého tepelného

výkonu pri iných teplotách vstupnej vody

36

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Technický popis 3

3.5.6 Teplota spalín

Teplota spalín zodpovedá teplote v potrubí odvodu

spalín nameranej pri spalinovom výstupe kotla. Je závislá

od za aženia kotla a systémovej teploty (→ 37/2,

38/1 a 38/2). Pre urèenie rozmerov komína spravidla

treba použi minimálnu možnú teplotu spalín. Jej

hodnota je cca. o 7,5 K nižšia ako udávaná teplota

spalín pri strednej teplote kotla 70 °C.

Zmena teploty spalín

Teplota spalín je závislá od strednej teploty kotlovej

vody. Teploty spalín uvedené v diagramoch 37/2, 38/1

a 38/2 sa pod¾a normy EN 303 vz ahujú k teplotám

80/60 °C, tzn. k strednej teplote kotlovej vody 70 °C.

Pri prepoète na iné teploty treba použi údaje v tabu¾ke

37/1.

Stredná teplota kotlovej vody

Zmena teploty spalín

Príklad

Zadanie

- ve¾kos kotla 6500

- menovitý tepelný výkon Q K = 6000 kW

- systémové teploty 100/80 °C

Odèíta z diagramov a tabu¾ky

- zmena teploty spalín 15 K (→ 37/1)

- hodnota teploty spalín

z diagramu ϑ A = 198 °C (→ 37/2)

Výsledok

- teplota spalín pri plnom

za ažení kotla

= 198 °C + 15 K

= 213 °C

37/1 Zmena teploty spalín v závislosti od strednej teploty kotlovej

vody

Vysvetlivky k obrázku

ϑ A teplota spalín

ϕ K za aženie kotla

η K stupeò úèinnosti kotla

Q K menovitý tepelný výkon

37/2 Teploty spalín vykurovacích kotlov Logano S825L v závislosti od za aženia kotla

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 37


3 Technický popis

38/1 Teploty spalín vykurovacích kotlov Logano S825L LN v závislosti od za aženia kotla

Vysvetlivky k obrázku (→ 38/1 a 38/2)

a teplota vstupnej vody v kondenzaènom výmenníku tepla 30 °C

b teplota vstupnej vody v kondenzaènom výmenníku tepla 60 °C

ϑ A teplota spalín

ϕ K za aženie kotla

η K stupeò úèinnosti kotla

Q K menovitý tepelný výkon

38/2 Teploty spalín plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN v závislosti od za aženia kotla a teploty

vstupnej vody v kondenzaènom výmenníku tepla (stredné

hodnoty konštrukèných sérií)

38

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Horák 4

4 Horák

4.1 Všeobecné požiadavky

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

a plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN môžu by prevádzkované s každým

odskúšaným olejovým alebo plynovým pretlakovým

horákom. Olejové pretlakové horáky musia by

konštrukène otestované v súlade s podmienkami

normy DIN EN 267. Pre plynové pretlakové horáky

platí norma DIN EN 676. Dodržiava treba požiadavky

pre zariadenia spa¾ujúce olej a plyn ako aj platné

smernice a nariadenia.

Pre kombináciu kotla s horákom treba skontrolova , èi

použitý kotol spåòa požiadavky výrobcu horáka na

geometriu spa¾ovacieho priestoru.

4.2 Pokyny pre výber horáka

Horák musí spo¾ahlivo prekonáva odpor na strane

vykurovacích plynov v vykurovacom kotle (→ 30/1 až

31/2). Pri spa¾ovaní plynu treba zabezpeèi , aby

miestna plynárenská rozvodná sie mala potrebný

statický tlak pre horák.

Pri objednávke vykurovacích kotlov Logano S825L a

S825L LN ako aj u plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN treba uvies požadovaný

typ horáka. Upevnenie horáka a výmurovka

dverí sa pre príslušný typ horáka pripravia vo výrobe.

Štrbina medzi výmurovkou dverí a horákovou rúrou sa

vyplní elastickým ohòovzdorným materiálom.

Horákové dvere sa musia da otvára a otáèa bez zábran.

Pri spa¾ovaní oleja treba zabezpeèi dostatoènú

dåžku olejových hadíc a kábla.

Pri spa¾ovaní plynu treba v pozdåžnom smere kotla

zabudova kompenzátor plynového potrubia. Vïaka

tomu sa môže prívod plynu pri otvorení dverí na tomto

mieste preruši a dvere sa môžu spolu s horákom

vyklápa .

Vybavenie horákovej hlavice sa riadi ustanoveniami

výrobcu horáka. Horáková rúra musí vyènieva do

spa¾ovacieho priestoru. Dodržiava treba montážne

pokyny výrobcu horáka.

è Pre pomoc pri výbere optimálnej kombinácie kotla

a horáka sa obrá te prosím na pracovníkov spoloènosti

Buderus.

4.3 Prispôsobené pretlakové horáky

Optimálne výsledky spa¾ovania možno dosiahnu pri

individuálnom zladení vykurovacieho kotla a horáka.

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

a plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN sú s príslušnými horákmi vhodné pre

použitie v zariadeniach, od ktorých sa vyžadujú znížené

emisie škodlivých látok.

è Pre pomoc pri výbere optimálneho horáka sa

obrá te prosím na pracovníkov spoloènosti Buderus.

Garantované hodnoty emisií škodlivých látok Vám

poskytne dodávate¾ horáka alebo pracovníci spoloènosti

Buderus.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 39


4 Horák

4.4 Technické parametre spa¾ovania vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN

4.4.1 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

40/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

40/2 Technické parametre spa¾ovania vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

2) U kotlov ve¾kostí 4200 a viac je plamencový priezor umiestnený na boku.

40

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Horák 4

4.4.2 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až

19200

41/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

41/2 Technické parametre spa¾ovania vykurovacích kotlov Logano S825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 41


4 Horák

4.4.3 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až

3500

42/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

42/2 Technické parametre spa¾ovania vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

2) U kotlov ve¾kostí 3000 a viac je plamencový priezor umiestnený na boku.

42

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Horák 4

4.4.4 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až

17500

43/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

43/2 Technické parametre spa¾ovania vykurovacích kotlov Logano S825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 43


4 Horák

4.5 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN

4.5.1 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000

až 5200

44/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

Vysvetlivky k obrázku

1 otvor pre èistenie na strane vykurovacieho plynu

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

44/2 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 1000 až 5200

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

2) U kotlov ve¾kostí 4200 a viac je plamencový priezor umiestnený na boku.

44

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Horák 4

4.5.2 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500

až 19200

45/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

Vysvetlivky k obrázku

1 otvor pre èistenie na strane vykurovacieho plynu

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

45/2 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L, ve¾kosti kotlov 6500 až 19200

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 45


4 Horák

4.5.3 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov

750 až 3500

46/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

Vysvetlivky k obrázku

1 otvor pre èistenie na strane vykurovacieho plynu

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

46/2 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 750 až 3500

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

2) U kotlov ve¾kostí 3000 a viac je plamencový priezor umiestnený na boku.

46

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Horák 4

4.5.4 Technické parametre spa¾ovania kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov

4250 až 17500

47/1 Rozmery spa¾ovacieho priestoru plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

Vysvetlivky k obrázku

1 otvor pre èistenie na strane vykurovacieho plynu

Ve¾kos kotla

Objem vykurovacieho plynu 1)

Spa¾ovací priestor

Kotol

Spa¾ovací priestor

Predná vratná komora

spalín

Maximálne za aženie

dverí horákom

47/2 Technické parametre spa¾ovania plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L LN, ve¾kosti kotlov 4250 až 17500

1) Pre urèenie doby preplachovania: objem spalín v spa¾ovacom priestore pozostáva z objemu plamencovej rúry (prvý ah) a objemu

vnútornej vratnej komory spalín. Objem spalín v kotle pozostáva z objemu spalín v spa¾ovacom priestore, objemu sériovo zapojenej

vyhrievacej plochy a objemu zberaèa spalín.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 47


5 Predpisy a prevádzkové podmienky

5 Predpisy a prevádzkové podmienky

5.1 Výòatky z predpisov

Vykurovacie kotly konštrukènej série Buderus Logano

S825L a S825L LN ako aj plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN sú skonštruované

v súlade s normou EN 303 a s príslušnými technickými

pravidlami TRD 300. Sú prípustné pre prevádzkový

tlak 6 resp. 10 bar a možno ich použi vo vykurovacích

zariadeniach spåòajúcich podmienky normy EN

12828.

Pre zriadenie a prevádzku zariadenia treba dodrža :

• technické pravidlá stavebného dozoru

• zákonné ustanovenia

• krajské ustanovenia

Montáž, pripojenie prívodu plynu a odvodu spalín,

ako aj prvé uvedenie do prevádzky, pripojenie

elektrického prúdu, servis a údržbu smú vykonáva

iba autorizované servisné spoloènosti.

Povolenie

V závislosti od špecifických stavebných ustanovení

platných v príslušnej krajine podliehajú zariadenia

s vykurovacím kotlom oznamovacej alebo schva¾ovacej

povinnosti. Špecifické požiadavky platné v príslušnej

krajine musia by zoh¾adnené.

Údržba

Odporúèame vykonáva pravidelnú údržbu minimálne

raz za pol roka a v prípade potreby aj èistenie

zariadenia. Pri tom je nutné skontrolova bezchybnú

funkènos celého zariadenia.

Prevádzkovate¾ovi zariadenia odporúèame uzavrie

s vykurovacou firmou resp. výrobcom horáka zmluvu

o vykonávaní údržby. Pravidelná údržba je základným

predpokladom pre bezpeènú a hospodárnu prevádzku.

Výrobca horáka spravidla poskytuje záruku iba po

uzavretí zmluvy o vykonávaní údržby.

Emisné normy

Dodržiava treba špecifické miestne normy týkajúce

sa emisie škodlivých látok.

5.2 Požiadavky na spôsob prevádzky

è Prevádzkové podmienky uvedené v tabu¾ke 48/1

sú súèas ou záruèných podmienok pre dodávku

a prevádzku vykurovacích kotlov Logano S825L

a S825L LN ako aj plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825L a SB825L LN.

Potrebné prevádzkové podmienky sa zabezpeèia

vhodným hydraulickým zapojením a reguláciou kotlového

okruhu (hydraulické zapojenie → strana 58).

Prevádzkové podmienky pre špeciálne prípady použitia

Vám na požiadanie poskytnú pracovníci spoloènosti

Buderus.

Požiadavky na kvalitu kotlovej vody sú taktiež súèasou

záruèných podmienok (→ strana 51).

5.2.1 Prevádzkové podmienky pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj

pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

Vykurovací kotol

Minimálny

prietok

Minimálna

teplota

spiatoèky

Prevádzkové podmienky (záruèné podmienky!)

Minimálny

kotlový výkon

Minimálna

teplota

kotlovej vody

Teplota

kotlovej vody

pri prerušení

prevádzky 1)

Maximálne

dimenzovaný

teplotný

spád

kotol

kondenzaèný

výmenník

tepla 3)

48/1 Prevádzkové podmienky pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

1) Následný kotol vo viackotlovom zariadení možno úplne odpoji .

2) Dimenzovanie èerpadla kotlového okruhu → strana 62; minimálny prietok pri prevádzke so zapnutým horákom → 49/1 a 49/2

3) Využitie kondenzácie je možné iba pri spa¾ovaní plynu. Pri spa¾ovaní oleja (napr. s kombinovaným horákom) treba dodrža teplotu

spiatoèky 60 °C.

4) Maximálny prietok je 160 m 3 /h. Ak je menovitý prietok zariadenia vyšší, tak cez kondenzaèný výmenník tepla možno vies iba jeho

èas . Pre dosiahnutie optimálneho využitia kondenzácie musí tvori tento èiastoèný prietok aspoò 20 % menovitého prietoku zariadenia.

48

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Predpisy a prevádzkové podmienky 5

Minimálny prietok kotlov Logano S825L

Minimálny prietok kotlov Logano S825L LN

Typ kotla Ve¾kos kotla Minimálny prietok vody Typ kotla Ve¾kos kotla Minimálny prietok vody

49/1 Minimálny prietok teplovodných kotlov Logano S825L pri

prevádzke so zapnutým horákom

49/2 Minimálny prietok teplovodných kotlov Logano S825L LN pri

prevádzke so zapnutým horákom

5.2.2 Palivá

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj

plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN možno prevádzkova so zemným plynom

E, LL alebo s kvapalným plynom. Kvalita plynu

musí zodpoveda požiadavkám pracovného listu

G 260 DVGW. Pre nastavenie prepúš ania plynu treba

nainštalova plynomer, ktorý bude umožòova odèítavanie

hodnôt aj v dolnej oblasti za aženia horáka.

Ako palivo je možné použi aj vykurovací olej EL a to

pod¾a normy DIN 51603. Avšak plynové kondenzaèné

kotly Logano plus SB825L a SB825L LN možno prevádzkova

s vykurovacím olejom EL iba krátkodobo

a pri dodržaní nasledujúcich podmienok.

Prevádzka plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L a SB825L LN s vykurovacím olejom

EL

• Použi treba kombinovaný plynový, olejový horák.

• Pre kondenzaèný výmenník tepla treba dodrža

minimálnu teplotu spiatoèky 60 °C.

• Poèas jednej vykurovacej sezónny možno kúri

s olejom maximálne po dobu štyroch týždòov.

• Kotol resp. kondenzaèný výmenník tepla treba minimálne

dvakrát za rok starostlivo vyèisti .

Kondenzát vznikajúci v potrubí odvodu spalín treba

odvádza separátne a neutralizova .

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 49


5 Predpisy a prevádzkové podmienky

5.2.3 Ochrana proti vzniku korózie vo vykurovacích zariadeniach

Ochrana kotlových èastí proti vzniku korózie

Korózia vo vykurovacích zariadeniach môže by zapríèinená

nedostatoènou kvalitou vody alebo vnikaním

vzdušného kyslíka do vykurovacieho systému. Vnikanie

kyslíka je spôsobené podtlakom vo vykurovacom

systéme. Možnými príèinami sú netesnosti vo vykurovacom

systéme, oblasti s podtlakom, poddimenzovaná

expanzná nádoba alebo plastové potrubia prepúšajúce

kyslík.

Ak nie je možné zabráni prenikaniu kyslíka do vykurovacieho

systému, tak sa odporúèa vykona systémové

oddelenie vykurovacieho okruhu pomocou výmenníka

tepla.

Ochrana vyhrievacích plôch proti vzniku korózie

Spa¾ovací priestor a sériovo zapojené vyhrievacie plochy

môžu by poškodené v dôsledku silného zneèistenia

spa¾ovacieho vzduchu prachom a halogénovými

zlúèeninami. Halogénové zlúèeniny majú silné korozívne

úèinky. Okrem iného sa nachádzajú v rozprašovacích

nádobách, riedidlách, rozpúš adlách a èistiacich

prostriedkoch. Prívod spa¾ovacieho vzduchu

musí by skonštruovaný tak, aby nedochádzalo k nasávaniu

výparov z chemických èistiarní alebo lakovní.

Zabránenie vzniku škôd spôsobených koróziou

Škoda spôsobená koróziou znamená obmedzenie

funkcie vykurovacieho zariadenia v dôsledku korózie.

Prejavuje sa upchaním, klokotaním, poruchami

cirkulácie, zníženým vykurovacím výkonom alebo aj

vznikom puklín. Takéto poruchy a poškodenia vznikajú

obvykle iba pri nepretržitom prenikaní kyslíka do

vykurovacej vody. Aby sa tomu zabránilo, musí by vykurovacie

zariadenie vyhotovené ako korózno-technicky

uzavretý systém. U korózno-technicky uzavretých

zariadení je výber materiálov menej dôležitý.

Ak nie je možné zariadenie vyhotovi ako koróznotechnicky

uzavretý systém, musia sa prija špeciálne

opatrenia na ochranu proti tvorbe korózie a to vo forme

úpravy vykurovacej vody. Okrem naplnenia zariadenia

vodou zbavenou solí možno do vykurovacej vody

primieša aj chemikálie. Tieto chemikálie buï dokážu

naviaza existujúci vo¾ný kyslík alebo vytvoria na

povrchu materiálov kryciu vrstvu, ktorá zabraòuje tvorbe

korózie. Vykurovacia voda by mala ma hodnotu

pH medzi 8,2 a 9,1 (→ 51/1). Pokia¾ vykurovacie

zariadenie nemá žiadne hliníkové súèiastky, odporúèame

prida do vykurovacej vody chemikálie pre

alkalizáciu (napr. fosforeènan sodný).

è Pre dlhodobé bezporuchové využívanie vykurovacieho

zariadenia je potrebné vykonáva pravidelnú

údržbu. Okrem preskúšavania tlakov treba vykonáva

aj kontrolu a prípadnú úpravu hodnoty pH vykurovacej

vody. V prípade použitia prostriedkov na ochranu

proti tvorbe korózie je nutné vykonáva kontrolu

vykurovacej vody pod¾a pokynov výrobcu týchto

chemikálií. To isté platí aj v prípade použitia prostriedkov

proti zamrznutiu.

5.2.4 Chemické prísady pre vykurovaciu vodu

Ak sú v podlahovom vykurovaní použité plastové

potrubia, ktoré nedokážu zabráni prenikaniu kyslíka,

tak sa kvôli potlaèeniu tvorby korózie môže vykurovacia

voda ošetri chemickými prísadami. V takomto

prípade by sa od výrobcu tejto chemikálie malo

vyžadova písomné osvedèenie, v ktorom bude potvrdená

jej úèinnos a neškodnos voèi rozlièným èastiam

zariadenia a materiálom použitým vo vykurovacom

zariadení.

è Chemické prísady, ktoré nemajú žiadne takéto

osvedèenie od výrobcu sa nesmú používa .

50

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Predpisy a prevádzkové podmienky 5

5.2.5 Smernice pre kvalitu vody

Úprava vody

Každý prevádzkovate¾ kotla musí v podstate ráta

s tým, že nie je k dispozícii žiadna èistá voda pre prenášanie

tepla. Z tohto dôvodu treba obzvláš dáva

pozor na kvalitu vody. Nepretržité monitorovanie kvality

vody je dôležitým predpokladom pre hospodárnu

a bezporuchovú prevádzku vykurovacieho zariadenia.

Úprava vody prispieva aj k úspore energie a zachovaniu

hodnoty kompletného zariadenia. Je teda podstatným

faktorom zvýšenia hospodárnosti, funkènej

bezpeènosti, životnosti a v neposlednom rade aj udržania

nepretržitej prevádzkovej pohotovosti vykurovacieho

zariadenia.

Zabránenie vzniku škôd spôsobených tvorbou

vodného kameòa

Tvorba vodného kameòa znamená usadzovanie uhlièitanu

vápenatého vo forme silne pri¾navého povlaku.

Tieto usadeniny môžu zapríèini lokálne prehrievanie,

ktoré môže vies k vzniku puklín vo vykurovacom

kotle. Obmedzený prechod tepla zapríèinený tvorbou

vodného kameòa môže vies k znaènému poklesu

tepelného výkonu vykurovacieho kotla a k zvýšeniu

vykurovacieho kotla a k zvýšeniu straty spalinami. Za

urèitých okolností môže dôjs aj k zvýšeniu hluènosti

(klokotanie).

è Pre prevádzku vykurovacích kotlov Logano S825L

a S825L LN ako aj plynových kondenzaèných kotlov

Logano plus SB825 L a SB825L LN treba dodržiava

požiadavky najnovšej smernice VdTUV (VdTUV 1466).

Nízkotlakové zariadenia na výrobu horúcej vody

s prevádzkovými teplotami do 110 °C

V závislosti od celkového kotlového výkonu treba

dodržiava požiadavky na kvalitu vody uvedené v tabu¾ke

51/1. Ak voda tieto požiadavky nie sú splnené,

tak je potrebné zabezpeèi úpravu vody.

è U zariadení s celkovým kotlovým výkonom nad

100 kW je potrebné mera množstvo plniacej a doplòovacej

vody. Okrem toho sa musia vies záznamy

o tom, kedy sa voda dopåòa. Koncentrácia hydrogénuhlièitanu

vápenatého v doplòovanej vode sa taktiež

musí zaznamena .

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825 L a SB825L LN

Spôsob prevádzky - chemické zloženie vody 1)

Elektrická vodivos vody v okruhu

Plniaca a doplòovacia voda

Všeobecné požiadavky

pH hodnota pri 25 °C

Alkalické zeminy (celková tvrdos )

Zariadenia na výrobu horúcej vody skupiny II

s malým obsahom solí s malým obsahom solí s obsahom solí

bezfarebná, priezraèná, bez rozpustených látok

Kotlová voda

Kyslík (O 2 )

Všeobecné požiadavky

pH hodnota 2) pri 25 °C

Objem kyseliny K 2) S8,2 (p-hodnota)

Alkalické zeminy (celková tvrdos )

bezfarebná, priezraèná, bez rozpustených látok

Kyslík 3) (O 2 )

Fosfát 2)3) (PO 4 )

Elektrická vodivos pri 25 °C

Hydrazin 3) (N 2 H 4 )

Síran sodný (Na 2 SO 3 )

51/1 Požiadavky na kvalitu vody pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825 L a SB825L LN

1) Prevádzka s vodou s nízkym obsahom solí sa odporúèa pri ve¾mi rozvetvených potrubných sie ach (napr. pri priemyselných a centrálnych

vykurovaniach), pri dlhých prestojoch aj ak ide iba o èas vykurovacej siete, pri ve¾mi kolísavých tlakoch a teplotách ako aj

u zariadení pozostávajúcich z èastí, ktoré sú vyrobené z rozlièných materiálov.

2) Pri prevádzke s vodou s nízkym obsahom solí je potrebné upravova hodnotu pH alebo hodnotu p pomocou fosforeènanu sodného.

Pri prevádzke s vodou s obsahom solí sa zásaditos (alkalita) spravidla nastaví automaticky vïaka zloženiu plniacej vody.

V opaènom prípade treba hodnotu pH upravi pridaním fosforeènanu sodného prípadne hydroxidu sodného. Amoniak sa nesmie

používa . Ak sa v horúcovodnej sieti nachádzajú medené súèiastky, tak hodnota pH cirkulujúcej vody nesmie by vyššia ako 9,5.

3) V prípade nepretržitej vykurovacej prevádzky sú za normálnych okolností hranièné hodnoty dodržiavané automaticky. Vtedy nie je

nutné použi prostriedky viažuce kyslík. Pri prekroèení hranièných hodnôt možno použi fyzikálne a chemické postupy. Použite¾nými

chemickými prostriedkami sú hydrazin a síran sodný. Amíny vytvárajúce povlak (film) nie sú vhodnými prostriedkami viažucimi

kyslík. Použitie a typ prostriedku viažuceho kyslík treba urèi pod¾a konkrétneho zariadenia.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 51


6 Regulácia vykurovania

6 Regulácia vykurovania

6.1 Regulaèné systémy

Pre prevádzku vykurovacích kotlov Logano S825L a

S825L LN a plynových kondenzaèných kotlov Logano

plus SB825L a SB825L LN je potrebná vhodná regulácia.

Regulaèné systémy Buderus Logamatic majú

modulovú konštrukciu. To umožòuje cenovo výhodné

prispôsobenie na všetky druhy použitia a konštrukèné

stupne naprojektovaného vykurovacieho systému.

V závislosti od požiadaviek a konštrukcie vykurovacieho

zariadenia možno pre regulovanie kotla použi

jeden z nasledovných regulaèných systémov:

- regulátory konštrukènej série Logamatic 4212

- regulátory konštrukènej série Logamatic 43xx

- indikaèné a regulaèné zariadenia DA...

Pre výkonové istièe horáka riadené regulátorom treba

prípadne použi horákový skriòový rozvádzaè. Alternatívne

môžu by tieto výkonové istièe integrované aj

v skriòovom rozvodnom systéme Buderus.

è Detailné informácie k regulátorom Logamatic

4212, 4311 ako aj 4312 sú obsiahnuté v podkladoch

pre projektovanie modulového regulaèného systému

Logamatic 4000.

6.1.1 Regulátor Logamatic 4212

Regulátor Logamatic 4212 je konštantný regulaèný

prístroj pre dvojstupòovú alebo modulovanú prevádzku

horáka. K vybaveniu patrí regulátor teploty (nastavite¾ný

na 90/105 °C), havarijný termostat (nastavite¾ný

na 100/110/120 °C), teplomer kotlovej vody, indikátor

poruchy horáka, skúšobné tlaèidlo pre havarijný

termostat, vypínaè a dve miesta pre poèítadlo prevádzkových

hodín. Prídavný modul ZM 427, ktorý sa

dodáva ako príslušenstvo zabezpeèuje prevádzkové

podmienky kotla. Dodáva sa spolu s prídavným

snímaèom teploty.

6.1.2 Regulátory Logamatic 4311 a 4312

Regulátory Logamatic 4311 a 4312 majú to isté

bezpeènostno-technické vybavenie ako regulátor

Logamatic 4212 (→ 6.1.1). Regulátor Logamatic 4311

je vhodný pre nízko-teplotnú alebo kondenzaènú

prevádzku jednokotlového zariadenia s maximálne

ôsmimi vykurovacími okruhmi s regulaèným prvkom.

U dvoj alebo trojkotlových zariadení je potrebné

použi regulátor Logamatic 4311 ako vedúci regulátor

(master) prvého vykurovacieho kotla. Dodatoène je

potrebné použi pre druhý aj tretí vykurovací kotol

regulaèné prístroje Logamatic 4312 ako podriadené

regulátory. Pri použití vhodných funkèných modulov

(doplnkové vybavenie) môže táto kombinácia prístrojov

regulova maximálne 22 vykurovacích okruhov

s regulaèným prvkom.

Okrem toho ponúka kombinácia viacerých regulátorov

(napr. Logamatic 4122 a Logamatic 4323) prepojených

zbernicou ECO-CAN (až 15 adries) nevyèerpate¾nú

rôznorodos funkcií (až 120 vykurovacích

okruhov).

Logamatic 4311 (možné plné vybavenie)

modrou farbou → doplnkové vybavenie

Logamatic 4312 (základné vybavenie)

modrou farbou → miesta pre inštaláciu doplnkového vybavenia

52/1 Regulátory Logamatic 4311 a 4312

52

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Regulácia vykurovania 6

6.1.3 Boèný držiak regulátora

Pre kombináciu vykurovacieho kotla Logano S825L /

S825L LN alebo plynového kondenzaèného kotla

Logano plus SB825L / SB825L LN a niektorého z regulátorov

Logamatic je potrebné použi ako príslušenstvo

boèný držiak regulátora. Tento držiak umožòuje

inštaláciu regulátorov Logamatic 4212, 4311 a

4312 vo výške oèí. Aj vïaka tomu je ovládanie pohodlné.

Boèný držiak možno umiestni volite¾ne na pravú

alebo ¾avú stranu kotlového telesa. Regulátor sa

namontuje na prispôsobený plech umiestnený na

boènom držiaku (→ 53/2).

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

Rozmery pre boèný držiak

regulátora

è Pre inštaláciu regulátorov Logamatic 4212, 4311 a

4312 dodatoène potrebujete nasledovné doplnkové

vybavenie:

• horákový kábel

• ponorné puzdro

53/1 Rozmery pre boèný držiak regulátora

1) spodný okraj regulátora

53/2 Boèný držiak regulátora pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

Vysvetlivky k obrázku

1 boèný držiak regulátora

2 indikaèný a regulaèný prístroj DA... (→ 54/2)

3 horákový skriòový rozvádzaè

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 53


6 Regulácia vykurovania

6.1.4 Indikaèné a regulaèné prístroje DA...

V základnom vybavení zobrazujú indikaèné a regulaèné

prístroje DA... teplotu výstupu, spiatoèky alebo

spalín s presnos ou +/- 2 K. Svetelné diódy signalizujú,

ktorá z teplôt je práve zobrazená. Prostredníctvom

výstupov pre 4 až 20 mA môžu by namerané hodnoty

odovzdávané ïalej. Tlaèidlá umožòujú nastavenie

hranièných hodnôt pre teploty. Pri prekroèení hraniènej

hodnoty bliká príslušná dióda a prostredníctvom

jedného z troch beznapä ových výstupov sa odovzdáva

signál. Z tohto dôvodu predstavuje tento regulátor

vo svojom základnom vybavení (DA) optimálny doplnok

regulátorov Logamatic.

Regulátory DAZ, DAM a DAD umožòujú okrem toho aj

konštantné regulovanie vykurovacieho kotla. Možno

ich použi ako alternatívu k regulátorom Logamatic

4212.

Konštrukèná èas

Typ prístrojovej skrine

indikátor teploty

regulácia horáka (stupne)

havarijný termostat

regulátor teploty

stupeò II

stupeò III

54/1 Charakteristické vybavenie indikaèných a regulaèných

prístrojov DA...

+ k dispozícii; - nie je k dispozícii

1) modulovane

54/2 Indikaèné a regulaèné prístroje DA... pre vykurovacie kotly

Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné

kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

6.1.5 Horákový skriòový rozvádzaè

V prípade použitia horákového skriòového rozvádzaèa

od dodávate¾a horáka možno vykurovací kotol

doda s namontovaným upevòovacím panelom. Tento

sa vo výrobe namontuje buï na pravú alebo ¾avú stranu

kotla, prípadne na predné dvere (→ 53/2).

6.1.6 Skriòový rozvádzaèový systém Buderus Logamatic 4411

Skriòový rozvádzaèový systém Buderus Logamatic

4411 ponúka rozsiahle regulaèno-technické riešenia

pre stredné a ve¾ké zariadenia, ktoré si vyžadujú použitie

špecifických regulaèných variantov. Pracovníci

spoloènosti Buderus Vám poradia pri projektovaní a

vypracujú najvhodnejšie systémové riešenie pre kon-

krétny prípad použitia. To platí aj pre programovate¾né

regulácie a riadiacu techniku budovy.

è Detailnejšie informácie sú obsiahnuté v podkladoch

pre projektovanie skriòového rozvádzaèového

systému Logamatic 4411.

54

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Regulácia vykurovania 6

6.2 Systém dia¾kového ovládania Logamatic

55/1 Systém dia¾kového ovládania Logamatic

Hlavné výhody systému dia¾kového ovládania:

• najvyššia bezpeènos vïaka 24 hod. monitoringu

• signalizácia porúch prostr. dekódovaného textu,

možnos kombinácie rozlièných signalizaèných

cie¾ov

• jednoduché a cenovo výhodné možnosti ovládania

prostredníctvom služby "Internet by call"

• prepínanie druhov prevádzky prostredníctvom telefónu

(funkcia rekreaèného objektu)

• kontrola a zmena nastavenia regulaèných parametrov

na dia¾ku

• zobrazenie regulaèných údajov a zaprotokolovanie

závad

• vhodný pre každý typ zariadenia a regulácie

Rýchla reakcia na vzniknuté poruchy

Modem dia¾kového ovládania Buderus automaticky

signalizuje vznik prevádzkovej poruchy do ¾ubovo¾ných

signalizaèných cie¾ov a to prostredníctvomemailu,

faxu, SMS, telefónu atï. S použitím komfortného

programu pre PC dokáže servisný technik obnovi

prevádzku zariadenia aj na dia¾ku. Okrem toho

všetky parametre možno kontrolova a meni prostredníctvom

telekomunikaènej siete.

V modeme dia¾kového ovládania je integrovaný webserver,

ktorý umožòuje pomocou web-prehliadaèa prístup

k najdôležitejším funkciám a údajom zariadenia.

V prípade potreby možno efektívne naplánova výjazd

priamo na miesto (ktoré opatrenia sú správne, ktoré

náhradné súèiastky sú potrebné, musí by privolaný

špeciálny odborník?).

Vïaka týmto vlastnostiam je systém dia¾kového ovládania

Buderus ideálny pre mnohé prípady použitia:

napr. v nájomných domoch, vo viacgeneraèných domoch

bez domovníka, v rekreaèných objektoch, v komunálnych

objektoch, v nemocniciach alebo v plaváròach.

Monitorovanie na dia¾ku je prvoradé aj pri uzatváraní

zmlúv o dodávke tepla alebo o údržbe.

è Ïalšie informácie o systéme dia¾kového ovládania

Logamatic sú zahrnuté v podkladoch pre projektovanie

systému dia¾kového ovládania Logamatic.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 55


6 Regulácia vykurovania

6.2.1 Easycom a Easycom PRO: modemy dia¾kového ovládania pre najlepšie servisné

spojenie

Modem dia¾kového ovládania Easycom resp. Easycom

PRO predstavuje centrum systému dia¾kového

ovládania Logamatic. Modem prepája regulaèný systém

s externými prístrojmi a vysiela signály o prevádzkových

poruchách alebo stavoch do jedného alebo

viacerých signalizaèných cie¾ov v závislosti od èasu

a dòa v týždni. Takýmto signalizaèným cie¾om môže

by napríklad e-mailová adresa, telefón, fax, mobilný

telefón alebo riadiaci terminál PC (pod¾a potreby).

Hlavné výhody modemu Easycom

• cenovo výhodný pre menšie až stredné vykurovacie

zariadenia

• kompatibilný so všetkými regulaènými systémami

Logamatic

• monitorovanie a nastavovanie parametrov celého

vykurovacieho zariadenia

• až tri signalizaèné ciele, aj e-mailové adresy

• softvér s jednoduchým ovládaním, použite¾ný aj

priamo na mieste

Ïalšie základné výhody modemu Easycom PRO

• vhodný aj pre väèšie vykurovacie zariadenia

• kompatibilný s regulátormi a komponentmi od

iných výrobcov

• až 16 rozlièných signalizaèných cie¾ov

• pamä pre zaznamenávanie dlhodobých údajov

• digitálne vstupy pre monitorovanie externých komponentov

• poèítadlo napájanie pre urèovanie spotreby (plyn,

olej, teplo, prevádzkové hodiny)

• modulová možnos rozšírenia

• modul núdzového napájania pre fungovanie nezávisle

od elektrickej siete

• možnos prevádzky aj prostredníctvom siete mobilného

operátora (GSM)

K¾úè k mobilnej prevádzke

Využívajte všetky možnosti komfortného a výkonného

ovládacieho softvéru nie len z kancelárie ale aj priamo

na mieste. Logamatic Service Key TOP 2.0 predstavuje

mobilné vysoko výkonné prepojenie PC s vykurovacím

zariadením. Rozlièné adaptéry umožòujú jednoduché

pripojenie k produktom spoloènosti Buderus

s regulaèným systémom Logamatic. Prostredníctvom

nieko¾kých "klikov" myšou môžete vyvola všetky

prevádzkové údaje a taktiež aj meni kompletné nastavenie

parametrov zariadenia.

Prostredníctvom digitálnych a analógových vstupov

možno okrem toho pripoji aj ïalšie prístroje urèené

pre vykurovaciu techniku a riadiace centrum budovy,

napr. poèítadlo množstva tepla, plynomer, zariadenie

na monitorovanie tlaku alebo poplašné prístroje.

V opaènom smere umožòuje modem dia¾kového

ovládania kompletné monitorovanie a nastavovanie

parametrov regulaèného systému.

56/1 Modem dia¾kového ovládania Easycom

56/2 Modem dia¾kového ovládania Easycom PRO

56/3 Logamatic Service Key

56

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Ohrev pitnej vody 7

7 Ohrev pitnej vody

7.1 Systém pre ohrev pitnej vody

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj

plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a

SB825L LN možno použi aj pre centrálny ohrev pitnej

vody. Sú kombinovate¾né s ktorýmko¾vek zásobníkovým

ohrievaèom vody Buderus. Zásobníky pitnej vody

Logalux sa vyrábajú v stojatom i ležatom vyhotovení,

v rôznych ve¾kostiach až do objemu 6000 litrov. V závislosti

od prípadu použitia sú vybavené interným

alebo externým výmenníkom tepla.

Zásobníkové ohrievaèe vody môžu by použité samostatne

alebo aj ako kombinácia viacerých zásobníkov.

Pri použití systému plnenia zásobníka možno

kombinova zásobníky rozlièných ve¾kostí a rôzne

súpravy výmenníkov tepla. To umožòuje zabezpeèi

systémové riešenie pre akéko¾vek potreby a pre

mnoho prípadov použitia.

Termoglazúra Buderus Duoclean má množstvo

výhod:

• neutrálna voèi pitnej vode

• neutrálna voèi materiálom z ktorých sú vyrobené

potrubia

• hygienicky a bakteriologicky neškodná vïaka

hladkému, tvrdému (ako sklo) a chemicky odolnému

povrchu

• vhodná pre všetky pitné vody

• odolná voèi teplotným šokom od - 30 °C do 220 °C

57/1 Ohrev pitnej vody so zásobníkovým princípom s interným

výmenníkom tepla

57/2 Ohrev pitnej vody s princípom plnenia zásobníka s externým

výmenníkom tepla

Vysvetlivky k obrázku

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

RH spiatoèka vykurovacieho média (do vykurovacieho kotla)

RS spiatoèka zo zásobníka

VH výstup vykurovacieho média (z vykurovacieho kotla)

VS výstup do zásobníka

7.2 Regulácia teploty teplej vody

Teplota teplej vody je nastavovaná a regulovaná

regulaèným systémom Logamatic alebo špeciálnym

regulátorom Buderus urèeným pre ohrev pitnej vody.

Obidva varianty sú prispôsobené regulácii vykurovania

a ponúkajú množstvo možností použitia.

è Detailné informácie sú obsiahnuté v podkladoch

pre projektovanie ohrevu pitnej vody a modulového

regulaèného systému Logamatic 4000.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 57


8 Príklady zariadení

8 Príklady zariadení

8.1 Pokyny k príkladom zariadení

Príklady zariadení uvedené v tejto èasti znázoròujú

možnosti hydraulického zapojenia vykurovacích kotlov

Logano S825L a S825L LN ako aj plynových kondenzaèných

kotlov Logano plus SB825L a SB825L

LN. Dodatoène sú v týchto príkladoch vyznaèené

dôležité regulaèno-technické a elektrické prípoje

týkajúce sa príslušného prípadu použitia.

Detailnejšie informácie o poète, regulaèno-technickom

zapojení, vybavení a vyhotovení ïalších vykurovacích

okruhov ako aj o inštalácii zásobníkových

ohrievaèov vody a iných spotrebièoch sú obsiahnuté

v príslušných podkladoch pre projektovanie.

Informácie o ïalších možnostiach konštrukcie zariadenia

ako aj poradenstvo pri projektovaní Vám poskytnú

pracovníci zákazníckej služby spoloènosti

Buderus.

Pracovníci spoloènosti Buderus môžu v spolupráci

s vašimi špecialistami vyhotovi potrebný skriòový

rozvádzaè. Týmto spôsobom Vám spoloènos

Buderus ponúka prispôsobený kompletný systém aj

s uvedením vykurovacieho zariadenia do prevádzky.

è Zobrazenia a zodpovedajúce pokyny pre projektovanie

k príkladom zariadení s vykurovacími kotlami

Logano S825L a S825L LN ako aj plynovými kondenzaènými

kotlami Logano plus SB825L a SB825L LN

poskytujú nezáväznú informáciu o možnom hydraulickom

zapojení. Úplnos nie je zaruèená.

Uvedený konkrétny príklad použitia zariadenia nie je

záväzným odporúèaním pre presné vyhotovenia

vykurovacích sústav. Pre praktické použitie platia

príslušné technické predpisy.

8.1.1 Hydraulické zapojenie

Obehové èerpadlá vykurovacieho okruhu

Obehové èerpadlá v centrálnych vykurovaniach

musia by dimenzované pod¾a osvedèených technických

pravidiel.

Snímaèe teploty

Strategický snímaè teploty výstupu (FVS) treba

umiestni èo najbližšie ku kotlovému zariadeniu. Toto

neplatí, ak bolo vykonané hydraulické vyrovnanie

pomocou hydraulickej výhybky. Ve¾ké vzdialenosti

medzi kotlovým zariadením a strategickým snímaèom

teploty výstupu zhoršujú regulaèné reakcie, obzvláš

u kotlov s modulaèným horákom.

è Snímaèe teploty urèené pre zvyšovanie teploty

spiatoèky treba naprojektova ako ponorné snímaèe.

Zariadenia na zachytávanie neèistôt

Usadeniny vo vykurovacom systéme môžu zapríèini

lokálne prehrievanie, hluk a koróziu. Na poškodenia

kotla, ktoré vznikli takýmto spôsobom, sa nevz ahujú

záruèné podmienky.

Aby sa odstránila špina a kal, musí sa pred montážou

resp. uvedením kotla v existujúcej vykurovacej sústave

do prevádzky vykurovacie zariadenie poriadne

prepláchnu . Dodatoène sa odporúèa inštalácia zariadení

na zachytávanie neèistôt resp. kalu.

Zariadenia na zachytávanie neèistôt dokážu vïaka

svojej funkcii zabráni vzniku prevádzkových porúch

na regulaèných komponentoch, potrubiach a vykurovacích

kotloch. Inštalova by sa mali v blízkosti najnižšieho

položeného bodu vykurovacieho zariadenia

a prístup k nim musí by èo najjednoduchší. Zariadenia

na zachytávanie neèistôt je nutné vyèisti pri

každej údržbe vykurovacieho zariadenia.

è Funkciu zariadenia na zachytávanie neèistôt môže

prebra hydraulické vyrovnávacie potrubie (výhybka,

→ strana 64).

58

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.1.2 Regulácia

Regulácia prevádzkových teplôt s použitím regulaèného

prístroja Buderus Logamatic by mala prebieha

v závislosti od vonkajšej teploty. Regulovanie jednotlivých

vykurovacích okruhov v závislosti od priestorovej

teploty (snímaè priestorovej teploty umiestnený

v referenènej miestnosti) je taktiež možné. K tomu je

potrebné nepretržité regulovanie regulaèných prvkov

a obehových èerpadiel vykurovacieho okruhu regulátorom

Logamatic. Poèet a vyhotovenie regulovate¾ných

vykurovacích okruhov závisí od regulátora Logamatic.

Regulaèný systém Logamatic môže prevzia aj riadenie

horáka a to nezávisle od toho, èi ide o dvojstupòový

alebo modulaèný pretlakový horák. U viackotlových

zariadení možno kombinova aj rozlièné typy

horákov.

Elektrické zapojenie trojfázových horákov a trojfázových

èerpadiel musí by vykonané v rámci stavebných

prác. Riadenie (230 V) preberá regulátor Logamatic.

è Detailnejšie informácie sú obsiahnuté v podkladoch

pre projektovanie regulátorov.

8.1.3 Ohrev pitnej vody

Ak je teplota teplej vody regulovaná regulátorom Logamatic,

tak je pri vhodnom dimenzovaní možné

využi špeciálne funkcie ako sú napr. regulácia cirkulaèného

èerpadla alebo termická dezinfekcia na

ochranu proti rozmnožovaniu a rastu baktérií - legionel.

è Detailnejšie informácie sú obsiahnuté v projektových

podkladoch pre dimenzovanie a výber zásobníkových

ohrievaèov vody.

8.2 Bezpeènostno-technické vybavenie pod¾a EN 12953

8.2.1 Požiadavky

Zobrazenia a zodpovedajúce pokyny pre projektovanie

k príkladom zariadení neoprávòujú vznáša

námietky na úplnos . Uvedený príklad zariadenia nie

je záväzným odporúèaním pre presné vyhotovenia

vykurovacích sústav. Pre praktické použitie platia

príslušné technické predpisy. Bezpeènostné zariadenia

musia by vyhotovené pod¾a miestnych predpisov.

Pre bezpeènostné technické vybavenie je smerodajná

norma EN 12828.

Schematické zobrazenie 60/1 bezpeènostno-technického

vybavenia vykurovacích zariadení pod¾a normy

EN 12828 možno bra do úvahy ako pomôcku pre

projektovanie.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 59


8 Príklady zariadení

Priame vykurovanie, prevádzková teplota ≤ 105 °C, havarijný termostat ≤ 110 °C, zariadenia > 300 kW

Na obrázku je schéma bezpeènostno-technického

vybavenia pod¾a EN 12828 pre opísané

vyhotovenie zariadenia - bez nároku na

úplnos .

výstup

Pre praktické vyhotovenie platia príslušné

technické pravidlá.

základné vybavenie regulátora vykurovacieho kotla Buderus

spiatoèka

60/1 Priame vykurovanie, prevádzková teplota ≤ 105 °C, havarijný termostat ≤ 110 °C, zariadenia > 300 kW

Vysvetlivky k obrázku

1 zariadenie vyrábajúce teplo ≤ 300 kW

2 uzatvárací ventil výstupu / spiatoèky

3 regulátor teploty TR

4 havarijný termostat STB

6 zariadenie na meranie teploty

8 membránový poistný ventil MSV 2,5/3 bar

9 poistný ventil so zdvíhacou pružinou HFS ≥ 2,5 bar

10 uvo¾òovacia nádoba ET, nie je potrebná ak sa namiesto toho

použije zabezpeèenie nastavením havarijného termostatu na

≤ 110 °C a dodatoèná inštalácia obmedzovaèa maximálneho

tlaku do každého vykurovacieho kotla

11 obmedzovaè maximálneho tlaku

13 zariadenie na meranie tlaku

15 poistka proti nedostatku vody WMS alebo alternatívne

obmedzovaè minimálneho tlaku

16 obmedzovaè spätného toku

17 zariadenie na plnenie a vypúš anie kotla KFE

19 expanzné potrubie

20 uzatváracia armatúra - zaistená proti neúmyselnému

zatvoreniu, napr. zaplombovaný èiapoèkový ventil

21 vypúš anie pre MAG

22 membránová tlaková expanzná nádoba MAG

(pod¾a DIN EN 13831)

60

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.2.2 Bezpeènostno-technické vybavenie pre kondenzaèný výmenník tepla

Ak je medzi vykurovacím kotlom a kondenzaèným

výmenníkom tepla nainštalované uzatváracie zariadenie,

tak musí by kondenzaèný výmenník tepla dodatoène

vybavený prídavným poistným ventilom s manometrom

a zariadením na odvzdušòovanie. Ak je

kondenzaèný výmenník tepla spojený s vykurovacím

kotlom bez použitia uzatváracieho zariadenia, netreba

inštalova žiadne prídavné bezpeènostno-technické

vybavenie.

8.2.3 Maximálne prevádzkové teploty výstupu

V kombinácii s rozliènými regulátormi môže vykurovací

kotol dosahova rôzne maximálne prevádzkové

teploty výstupu (maximálna hodnota, ktorú možno

nastavi na regulátore). Pri dosiahnutí tejto teploty

regulátor vypne horák. Teplota opätovného zapnutia

je nižšia o špecifickú hodnotu hysterézie. Vychádzajúc

z týchto predpokladov možno pod¾a tabu¾ky 61/3

vo všeobecnosti urèi maximálne dosiahnute¾né stredné

prevádzkové teploty výstupu.

è Teplota kotlovej vody vo vykurovacom kotle nesmie

by nižšia ako 70 °C a môže by kåzavo regulovaná

alebo konštantne udržiavaná.

Regulátor

Maximálna

nastavite¾ná

hodnota

regulátora

Hysterézia

Maximálna

dosiahnute¾ná

stredná

teplota

výstupu

61/3 Dosiahnute¾né teploty v závislosti od regulátora

1) platí len pre reguláciu kotlového okruhu; vykurovacie

okruhy môžu by prevádzkované maximálne s teplotou

90 °C

2) pri nastavení havarijného termostatu na 110 °C

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 61


8 Príklady zariadení

8.3 Pokyny pre dimenzovanie a inštaláciu

8.3.1 Èerpadlo kotlového okruhu v obtokovom vedení ako primiešavacie èerpadlo

FR snímaè teploty spiatoèky

KR spätná klapka

PK èerpadlo kotlového okruhu

RK spiatoèky kotla

SR regulaèný prvok zvyšovania teploty spiatoèky

SV poistný ventil

VK výstup kotla

VSL poistný výstup

62/1 Príklad hydraulického zapojenia pre jednokotlové zariadenie s èerpadlom kotlového okruhu v obtokovom vedení pre vykurovacie kotly

Logano S825L a S825L LN alebo pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

Prietok èerpadla kotlového okruhu V PK

Èerpadlo kotlového okruhu (oznaèované aj ako primiešavacie

èerpadlo) je potrebné pre reguláciu teploty

spiatoèky (obtekanie snímaèa). Okrem toho pomocou

èerpadla kotlového okruhu možno optimalizova

regulovanie. Takto možno minimalizova spínacie cykly

poèas rozkurovania. Výsledkom bude dosiahnutie

nízkych emisií škodlivých látok.

62/2 Vzorec pre výpoèet prietoku èerpadla kotlového okruhu

Prietok vykurovacích okruhov V HK

62/3 Vzorec pre výpoèet prietoku èerpadla vykurovacieho okruhu

Celkový prietok vykurovacieho kotla V Kges

Dopravná výška èerpadla primárneho okruhu sa

vypoèíta:

- z tlakovej straty vykurovacieho kotla pri zvolenom

prietoku V PK ,

- ïalej z odporu potrubného vedenia a

- z jednotlivých odporov v kotlovom okruhu

A-D-E-H.

Celkový prietok vykurovacieho kotla nie je možné

vypoèíta kvôli charakteristikám èerpadiel a zariadenia

ako súèet jednotlivých prietokov. Avšak pri predbežnom

výpoète možno tento súèet jednotlivých prietokov

použi ako približné èíslo.

è Pre dimenzovanie potrubí v kotlovom okruhu sa

vychádzka z rýchlosti prúdenia od 1 do 1,5 metra za

sekundu.

62/4 Vzorec pre výpoèet celkového prietoku horúcovodného kotla

Príklad

- menovitý tepelný výkon Q K = 2500 kW

- teplota výstupu do vykurovania ϑ V = 90 °C

- teplota spiatoèky z vykurovania ϑ R = 70 °C

- teplotný rozdiel (zvolený) ∆ϑ K = 50 K

Výsledok

- V PK = 43000 l/h (úsek: C-D → 62/2)

- V HK = 107500 l/h (úseky: C-F, D-G a E-H → 62/3)

- V Kges ≈ 150500 l/h (úseky: A-C a B-D → 62/4)

Velièiny vo výpoète

∆ϑ K teplotný rozdiel pre dimenzovanie èerpadla kotlového okruhu

30 až 50 K (30 K pre optimálne rozkurovanie)

ϑ R /ϑ V teplota spiatoèky / výstupu vykurovacích okruhov v °C

Q HK potreba tepla vykurovacích okruhov v kW

Q K menovitý tepelný výkon v kW

V Kges maximálny celkový prietok cez horúcovodný kotol v l/h

(približne)

V HK prietok vykurovacích okruhov v l/h

V PK prietok èerpadla kotlového okruhu v l/h

62

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.3.2 Èerpadlo kotlového okruhu ako èerpadlo primárneho okruhu

FVS strategický snímaè výstupu

FR snímaè teploty spiatoèky

PK èerpadlo kotlového okruhu

RK spiatoèky kotla

SR regulaèný prvok zvyšovania

teploty spiatoèky

SV poistný ventil

VK výstup kotla

VSL poistný výstup

63/1 Príklad hydraulického zapojenia pre dvojkotlové zariadenie s èerpadlom kotlového okruhu ako èerpadlom primárneho okruhu pre

vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN alebo pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

Prietok èerpadla kotlového okruhu V PK

U zariadení s èerpadlami primárneho okruhu (napr.

u hydraulických vyrovnávacích potrubí alebo v beztlakových

rozvádzaèoch) odporúèame zabudova èerpadlo

kotlového okruhu do spiatoèky kotla.

63/2 Vzorec s faktormi dimenzovania pre približný výpoèet prietoku

èerpadla kotlového okruhu u jednokotlového zariadenia

63/3 Vzorec s faktormi dimenzovania pre približný výpoèet prietoku

èerpadla kotlového okruhu u dvojkotlových zariadení

U dvojkotlových zariadení treba rozdeli množstvá

prepravované èerpadlami kotlového okruhu pod¾a

výkonov kotlov. Ak sa prevádzkuje viacero vykurovacích

okruhov nepretržite s vysokými teplotami výstupu

a maximálnym prietokom, tak by mal prietok každého

èerpadla kotlového okruhu zodpoveda prietoku

èerpadiel vykurovacieho okruhu. U zariadení s plynovými

kondenzaènými kotlami treba dodržiava špeciálne

požiadavky ako napr. zníženie teploty spiatoèky

na minimum. Prepravované množstvo èerpadla kotlového

okruhu treba potom prípadne prispôsobi

prepravovanému množstvu vykurovacích okruhov.

Dimenzovanie trojcestného ventilu

Trojcestný ventil sa dimenzuje pod¾a urèeného prietoku.

Tu treba zoh¾adni tlakovú stratu pri úplne otvorenom

ventile, keïže úroveò regulovania je ovplyvòovaná

primeranou tlakovou stratou.

Dopravná výška èerpadla primárneho okruhu

Dopravná výška èerpadla primárneho okruhu sa

vypoèíta z tlakovej straty horúcovodného kotla pri

zvolenom prietoku V PK , ïalej z odporu potrubného

vedenia a z jednotlivých odporov v kotlovom okruhu

A-D-E-H.

Príklad

- potreba tepla vykur. okruhov ΣQ HK = 4000 kW

- teplota výstupu do vykurovania ϑ V = 90 °C

- teplota spiatoèky z vykurovania ϑ R = 70 °C

- celkový prietok so zvoleným faktorom

dimenzovania (→ 63/3) V Kges =V HK . 1,3

Výsledok

- V HK = 172000 l/h (→ 62/3)

- V Kges = 223600 l/h (úseky: C-D a E-F → 63/1)

Celkový prietok stanovený na strane kotlového

okruhu treba rozdeli pod¾a menovitých tepelných

výkonov (tu 50/50 %):

- V PK = 111800 l/h (úseky: A-C, B-G a F-H → 63/1)

Velièiny vo výpoète

ϑ R teplota spiatoèky vykurovacích okruhov v °C

ϑ V teplota výstupu vykurovacích okruhov v °C

Q HK potreba tepla vykurovacích okruhov v kW

V Kges celkový prietok kotlového okruhu v l/h

V HK prietok vykurovacích okruhov v l/h

V PK prietok èerpadla kotlového okruhu v l/h

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 63


8 Príklady zariadení

8.3.3 Hydraulické vyrovnávacie potrubie

Hydraulické vyrovnávacie potrubie (hydraulická výhybka)

slúži na hydraulické oddelenie kotlového okruhu

a vykurovacích okruhov. Použitie hydraulického

vyrovnávacieho potrubia prináša ve¾a výhod:

• bezproblémové dimenzovanie èerpadla kotlového

okruhu a regulaèných prvkov

• zabránenie vzájomnému ovplyvòovaniu prietokov

vykurovacej vody v zariadení na výrobu tepla

a v okruhoch spotrebièov tepla

• zariadenie na výrobu tepla a spotrebiè tepla sú napájané

len príslušným prietokovým množstvom

vody.

• použitie v jednokotlových i viackotlových zariadeniach

nezávisle od regulaèného systému vykurovacích

okruhov

• regulaèné prvky na oboch stranách hydraulického

vyrovnávacieho potrubia pracujú pri správnom dimenzovaní

optimálne.

• hydraulické vyrovnávacie potrubie je pri odpovedajúcom

dimenzovaní použite¾né aj ako zachytávaè

kalu (→ strana 58).

• rozdelenie primárnej a sekundárnej strany pri ve¾kých

odporoch na strane vody a pri ve¾kých vzdialenostiach

medzi vykurovacím kotlom a vykurovacími

okruhmi

Dimenzovanie hydraulickej výhybky

Pre správnu funkciu hydraulického vyrovnávacieho

potrubia je ve¾mi dôležité dimenzovanie. Pre

zabezpeèenie dobrého oddelenia a zároveò aj funkcie

zachytávania kalu treba potrubie dimenzova tak, aby

medzi výstupom a spiatoèkou nevznikal prakticky

žiaden pokles tlaku. Pri menovitom množstve vody

treba potom poèíta s rýchlos ami prúdenia od 0,1 do

0,2 m/s. Takto je možné aj súèasné využitie pre

zachytávanie kalu. Aby bolo možné zaznamenáva

teplotu výstupu vykurovacieho okruhu, treba do

hornej èasti hydraulického vyrovnávacieho potrubia

umiestni na strane vykurovacieho okruhu ponorné

puzdro dlhé 200 až 300 mm.

64/1 Principiálny náèrt hydraulického vyrovnávacieho potrubia

Vysvetlivky k obrázku

1 dierovaná prieèka

2 hrdlo pre odvzdušòovaè

3 hrdlo pre ponorné puzdro ½"

4 rýchlouzavierací ventil

RH spiatoèky vykurovacieho okruhu

RK spiatoèky kotla

VH výstup vykurovacieho okruhu

VK výstup kotla

64/2 Vzorec pre dimenzovanie hydraulickej výhybky

Velièiny vo výpoète

D priemer hydraulického vyrovnávacieho potrubia v m

V Kges celkový prietok kotlového okruhu v m 3 /h

v celkový prietok kotlového okruhu v m/s

Príklad

- celkový prietok V ges = 223,6 m 3 /h

- rýchlos prúdenia v = 0,2 m/s (predpoklad)

Výsledok

- priemer hydraulického vyrovnávacieho

potrubia

D ≈ 0,63 m

64

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.4 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic

FK snímaè teploty kotlovej vody

FV snímaè teploty výstupu

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4311

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho

okruhu

THV termostatický ventil vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

65/1 Príklad zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového a vykurovacích okruhov

Logamatic

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

súèinnosti regulaèných prvkov vykurovacieho

okruhu

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• jednoduchá konštrukcia

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu by v prípade

inštalácie spätnej klapky mala by pä minút.

Ak nie je nainštalovaná žiadna spätná klapka, tak

treba nastavi dobu dobehu na 60 minút.

• v kombinácii s regulátormi Logamatic môže ma

teplota výstupu vykurovacieho okruhu so zmiešavacím

ventilom maximálne 90 °C.

Popis funkcie

Vykurovacie okruhy sú regulované prostredníctvom

modulov vykurovacích okruhov. Èerpadlo kotlového

okruhu dopravuje teplú výstupnú vodu k spiatoèke

kotla. Týmto spôsobom sa zvyšuje teplota spiatoèky

kotla. Kvôli dosiahnutiu zvýšenia teploty spiatoèky sú

regulaèné prvky riadené nadradene. Prietok vykurovacej

vody smerom do kotla je priškrtený tak dlho,

kým sa vïaka primiešavanej výstupnej vode nedosiahne

požadovaná hodnota teploty spiatoèky nastavená

na regulátore. Pri dosiahnutí tejto požadovanej

teploty spiatoèky dôjde k opätovnému uvo¾neniu

regulácie vykurovacieho okruhu.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 65


8 Príklady zariadení

8.5 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic s hydraulickým oddelením

FK snímaè teploty kotlovej vody

(tu nainštalovaný vo výhybke)

FV snímaè teploty výstupu

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4311

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

THV termostatický ventil vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

WH hydraulické vyrovnávacie potrubie

(výhybka)

alternatíva

k hydraulickej

výhybke (WH)

66/1 Príklad zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic

a s hydraulickým oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového a vykurovacích okruhov

Logamatic

- hydraulické oddelenie

- konštrukcia zariadenia v tejto forme, ak je potrebné

prívodné èerpadlo; napr. kvôli dimenzovaniu

èerpadiel vykurovacích okruhov alebo keï sú

potrebné viaceré rozvádzacie stanice alebo keï sú

rozvádzacie stanice nainštalované vo ve¾kých

vzdialenostiach.

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

súèinnosti regulaèných prvkov vykurovacieho

okruhu

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• jednoduchá konštrukcia

Popis funkcie

Vykurovacie okruhy sú regulované prostredníctvom

modulov vykurovacích okruhov. Kvôli dosiahnutiu

zvýšenia teploty spiatoèky sú regulaèné prvky riadené

nadradene. Prietok vykurovacej vody smerom do

kotla je priškrtený tak dlho, kým sa vïaka výstupnej

vode primiešavanej cez hydraulické oddelenie nedosiahne

požadovaná hodnota teploty spiatoèky nastavená

na regulátore. Následne dôjde k opätovnému

uvo¾neniu regulácie vykurovacieho okruhu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• èerpadlo kotlového okruhu treba dimenzova pre

maximálny vypoèítaný prietok a pokles tlaku v kotlovom

okruhu. Èerpadlo by malo by zapnuté v nepretržitej

prevádzke alebo s dobou dobehu 60 minút.

• do projektu treba zahrnú hydraulickú výhybku

alebo alternatívne rozvádzaè s obtokom a spätným

ventilom.

• v kombinácii s regulátormi Logamatic môže ma

teplota výstupu vykurovacieho okruhu so zmiešavacím

ventilom maximálne 90 °C.

66

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.6 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic

FV snímaè teploty výstupu

FK snímaè teploty kotlovej vody

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4212

s prídavným modulom ZM 427

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

SR regulaèný prvok pre zvyšovanie teploty

spiatoèky

THV termostatický ventil vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

67/1 Príklad zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového okruhu Logamatic

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového okruhu Logamatic

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

osobitného regulaèného prvku v kotlovom

okruhu a pomocou èerpadla kotlového okruhu ako

primiešavacieho èerpadla

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• regulácia vykurovacích okruhov s regulátorom

Logamatic alebo s reguláciou dodanou v rámci

stavebných prác

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa

trojcestný ventil (SR) a èerpadlo kotlového okruhu

(PK), ktoré je nainštalované v obtokovom vedení

smerujúcom do kotla. Snímaè teploty spiatoèky (FZ)

meria teplotu spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne

pod požadovanú hodnotu, tak dôjde k priškrteniu

prietoku vykurovacej vody smerujúcej do spiatoèky

kotla a obtokové vedenie zo spiatoèky vykurovania sa

otvorí smerom k výstupu vykurovania. Prietok vo

vykurovacích okruhoch ostáva takmer konštantný aj

poèas tejto fázy prevádzky. Èerpadlo kotlového

okruhu zabezpeèuje optimálny prietok v kotlovom

okruhu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu by v prípade

inštalácie spätnej klapky mala by pä minút.

Ak nie je nainštalovaná žiadna spätná klapka, tak

treba nastavi dobu dobehu na 60 minút.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 67


8 Príklady zariadení

8.7 Jednokotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením

FK snímaè teploty kotlovej vody

(tu nainštalovaný vo výhybke)

FV snímaè teploty výstupu

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4212 s prídavným

modulom ZM 427

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

SR regulaèný prvok pre zvyšovanie teploty

spiatoèky

THV termostatický ventil vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

WH hydraulické vyrovnávacie potrubie

(výhybka)

68/1 Príklad zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového okruhu Logamatic a s hydraulickým

oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového a vykurovacích okruhov

Logamatic

- hydraulické oddelenie

- konštrukcia zariadenia v tejto forme, ak je potrebné

prívodné èerpadlo; napr. kvôli dimenzovaniu

èerpadiel vykurovacích okruhov alebo keï sú

potrebné viaceré rozvádzacie stanice alebo keï sú

rozvádzacie stanice nainštalované vo ve¾kých

vzdialenostiach.

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

osobitného regulaèného prvku v kotlovom

okruhu a pomocou èerpadla kotlového okruhu ako

èerpadla primárneho okruhu

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• regulácia vykurovacích okruhov s regulátorom

Logamatic alebo s reguláciou dodanou v rámci

stavebných prác

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa

trojcestný ventil (SR). Snímaè teploty spiatoèky (FZ)

meria teplotu spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne

pod požadovanú hodnotu, tak dôjde na trojcestnom

ventile (SR) k priškrteniu prietoku vykurovacej vody

smerujúcej do spiatoèky kotla. Pri vzostupe teploty

spiatoèky nad požadovanú hodnotu dôjde k opätovnému

otvoreniu trojcestného ventilu (SR) a prietok

smerujúci do vykurovacieho okruhu sa zvýši.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• do projektu treba zahrnú hydraulickú výhybku

alebo alternatívne rozvádzaè s obtokom a spätným

ventilom.

• èerpadlo kotlového okruhu by malo by zapnuté

v nepretržitej prevádzke alebo s dobou dobehu

60 minút.

68

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.8 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového a vykurovacích okruhov Logamatic s hydraulickým oddelením

FK snímaè teploty kotlovej vody

FRS strategický snímaè teploty

spiatoèky

FV snímaè teploty výstupu

FVS strategický snímaè teploty

výstupu

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4311 a Logamatic 4312

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

alternatíva

k hydraulickej

výhybke (WH)

THV termostatický ventil vyhrievacieho

telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

WH hydraulické vyrovnávacie potrubie

(výhybka)

69/1 Príklad dvojkotlového zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového a vykurovacích okruhov

Logamatic a s hydraulickým oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového a vykurovacích okruhov

Logamatic

- hydraulické oddelenie

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

súèinnosti regulaèných prvkov vykurovacieho

okruhu

• volite¾ne sériová alebo paralelná prevádzka

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• možnos otoèenia poradia kotlov

• hydraulické uzatvorenie vykurovacieho kotla

pomocou spätných ventilov zabudovaných vo výstupe

kotla

• automatické ohranièenie za aženia v závislosti od

vonkajšej teploty

• odstavenie èerpadiel kotlových okruhov s èasovým

oneskorením

Popis funkcie

Vykurovacie okruhy sú regulované prostredníctvom

modulov vykurovacích okruhov. Kvôli dosiahnutiu

zvýšenia teploty spiatoèky sú regulaèné prvky riadené

nadradene. Prietok vykurovacej vody smerom do

kotla je priškrtený tak dlho, kým sa vïaka výstupnej

vode primiešavanej cez hydraulické oddelenie nedosiahne

požadovaná hodnota teploty spiatoèky nastavená

na regulátore. Následne dôjde k opätovnému

uvo¾neniu regulácie vykurovacieho okruhu. Vykurovacie

kotly sú regulované prostredníctvom zapájania

poradia kotlov v závislosti od za aženia a èasu. Kotol,

ktorý nie je v prevádzke je hydraulicky uzavretý.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• do projektu treba zahrnú hydraulickú výhybku

alebo alternatívne rozvádzaè s obtokom a spätným

ventilom.

• v kombinácii s regulátormi Logamatic môže ma

teplota výstupu vykurovacieho okruhu so zmiešavacím

ventilom maximálne 90 °C.

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu u vedúceho

kotla by mala by nastavená na 30 až 60 minút.

U následných kotlov by to malo by 5 minút.

• odporúèame rozdeli celkový tepelný výkon tak,

aby na jeden kotol pripadlo 50 % (maximálne

60/40 %).

• schému možno použi aj pre pripojenie tretieho

kotla.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 69


8 Príklady zariadení

8.9 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením

FK snímaè teploty kotlovej vody

FV snímaè teploty výstupu

FVS strategický snímaè teploty

výstupu

FZ prídavný snímaè teploty

spiatoèky

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

R príklad pre regulátor: Logamatic 4311 a Logamatic 4312

RK spiatoèka kotla

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

SR regulaèný prvok pre zvyšovanie

teploty spiatoèky

THV termostatický ventil vyhrievacieho

telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV

WH

rozvádzaè výstupu

hydraulické vyrovnávacie potrubie

(výhybka)

70/1 Príklad dvojkotlového zariadenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN s reguláciou kotlového okruhu Logamatic a s hydraulickým

oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

- regulácia kotlového okruhu Logamatic

- hydraulické oddelenie

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

osobitného regulaèného prvku v kotlovom

okruhu a pomocou èerpadla kotlového okruhu

• volite¾ne sériová alebo paralelná prevádzka

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• možnos otoèenia poradia kotlov

• hydraulické uzatvorenie následného kotla s èasovým

oneskorením

• automatické ohranièenie za aženia v závislosti od

vonkajšej teploty

• regulácia vykurovacích okruhov s regulátorom

Logamatic alebo s reguláciou dodanou v rámci

stavebných prác

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa

trojcestný ventil (SR). Snímaè teploty spiatoèky (FZ)

meria teplotu spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne

pod požadovanú hodnotu, tak dôjde na trojcestnom

ventile (SR) k priškrteniu prietoku vykurovacej vody

smerujúcej do spiatoèky kotla. Pri vzostupe teploty

spiatoèky nad požadovanú hodnotu dôjde k opätovnému

otvoreniu trojcestného ventilu (SR) a prietok

smerujúci do vykurovacieho okruhu sa zvýši. Kotol,

ktorý nie je v prevádzke je hydraulicky uzavretý.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• do projektu treba zahrnú hydraulickú výhybku

alebo alternatívne rozvádzaè s obtokom a spätným

ventilom.

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu u vedúceho

kotla by mala by nastavená na 30 až 60 minút.

U následných kotlov by to malo by 5 minút.

• odporúèame rozdeli celkový tepelný výkon tak,

aby na jeden kotol pripadlo 50 % (maximálne

60/40 %).

• schému možno použi aj pre pripojenie tretieho

kotla.

70

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.10 Jednokotlové zariadenie s plynovými kondenzaènými kotlami Logano plus

SB825L a SB825L LN: regulácia kotlového okruhu Logamatic

FK snímaè teploty kotlovej vody

(tu nainštalovaný vo výhybke)

FV snímaè teploty výstupu

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

HT vysoko-teplotný vykurovací okruh

KR spätná klapka

NT nízko-teplotný vykurovací okruh

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

PWT èerpadlo výmenníka tepla

R príklad pre regulátor: Logamatic 4212

s prídavným modulom ZM 427

RK spiatoèka kotla

RWT spiatoèka kondenzaèného

výmenníka tepla (BWT)

SH regulaèný prvok vykur. okruhu

THV termostatický ventil vyhrievacieho

telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

VWT výstup konden. výmenníka tepla

71/1 Príklad zariadenia pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN s reguláciou kotlového okruhu Logamatic

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

- regulácia kotlového okruhu Logamatic

- èiastoèný prietok cez kondenzaèný výmenník tepla

(BWT)

Krátky opis zariadenia

• regulácia minimálnej teploty spiatoèky prostredníctvom

osobitného regulaèného prvku v kotlovom

okruhu a pomocou èerpadla kotlového okruhu

• dvojstupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• regulácia vykurovacích okruhov s regulátorom

Logamatic alebo s reguláciou dodanou v rámci

stavebných prác

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa trojcestný

ventil (SR) a èerpadlo kotlového okruhu (PK), ktoré

je nainštalované v obtokovom vedení smerujúcom do

kotla. Snímaè teploty spiatoèky (FZ) meria teplotu

spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne pod požadovanú

hodnotu, tak dôjde k priškrteniu prietoku vykurovacej

vody smerujúcej do spiatoèky kotla a obtokové

vedenie zo spiatoèky vykurovania sa otvorí smerom

k výstupu vykurovania.

Prietok vo vykurovacích okruhoch ostáva takmer

konštantný aj poèas tejto fázy prevádzky. Èerpadlo

kotlového okruhu zabezpeèuje optimálny prietok

v kotlovom okruhu. Vïaka separátnemu pripojeniu

kondenzaèného výmenníka tepla k nízkoteplotnému

vykurovaciemu okruhu možno cielene využíva kondenzáciu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu by v prípade

inštalácie spätnej klapky mala by pä minút.

Ak nie je nainštalovaná žiadna spätná klapka, tak

treba nastavi dobu dobehu na 60 minút.

• obehové èerpadlo kondenzaèného výmenníka tepla

je riadené paralelne s horákom. Jeho dopravná

výška musí by prispôsobená tlakovej strate kondenzaèného

výmenníka tepla a prípojného potrubia.

• prietok cez kondenzaèný výmenník tepla musí by

vyšší ako 20 % celkového prietoku a nesmie prekroèi

160 m 3 /h.

• ak sú medzi vykurovacím kotlom a kondenzaèným

výmenníkom tepla nainštalované uzatváracie ventily,

tak je potrebné použi prídavný poistný ventil

a manometer (pre kondenzaèný výmenník tepla).

• kondenzaèný výmenník tepla treba zaisti havarijným

termostatom alebo bezpeènostným zariadením

na monitorovanie teploty.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 71


8 Príklady zariadení

8.11 Jednokotlové zariadenie s plynovými kondenzaènými kotlami Logano plus

SB825L a SB825L LN: regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým

oddelením

FK snímaè teploty kotlovej vody (tu nainštalovaný vo výhybke)

FV snímaè teploty výstupu

FZ prídavný snímaè teploty spiatoèky

HK vykurovací okruh

HT vysoko-teplotný vykurovací okruh

KR spätná klapka

NT nízko-teplotný vykurovací okruh

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

PWT èerpadlo výmenníka tepla

R príklad pre regulátor: Logamatic 4212

s prídavným modulom ZM 427

RK spiatoèka kotla

RWT spiatoèka konden. výmenníka tepla (BWT)

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

SR regulaèný prvok pre zvyšovanie

teploty spiatoèky

THV termostatický ventil vyhrievacieho

telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

VWT výstup kondenzaèného

výmenníka tepla

WH hydraulické vyrovnávacie

potrubie (výhybka)

alternatíva

k hydraulickej

výhybke (WH)

72/1 Príklad zariadenia pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN s reguláciou kotlového okruhu Logamatic

a s hydraulickým oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

- regulácia kotlového okruhu Logamatic

- konštrukcia zariadenia v tejto forme, ak je potrebné

prívodné èerpadlo (napr. kvôli dimenzovaniu

èerpadiel vykurovacích okruhov) alebo keï sú

potrebné viaceré rozvádzacie stanice alebo keï sú

rozvádzacie stanice nainštalované vo ve¾kých

vzdialenostiach.

Krátky opis zariadenia

• konštrukcia zariadenia v tejto forme, ak je potrebné

prívodné èerpadlo (napr. kvôli dimenzovaniu

èerpadiel vykurovacích okruhov) alebo keï sú

potrebné viaceré rozvádzacie stanice alebo keï sú

rozvádzacie stanice nainštalované vo ve¾kých

vzdialenostiach.

• 2-stupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• regulácia vykurovacích okruhov s regulátorom

Logamatic alebo s reguláciou dodanou v rámci

stavebných prác

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa 3-cestný

ventil (SR). Snímaè teploty spiatoèky (FZ) meria teplotu

spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne pod požadovanú

hodnotu, tak dôjde na 3-cestnom ventile (SR)

k priškrteniu prietoku vykurovacej vody smerujúcej do

spiatoèky kotla. Pri vzostupe teploty spiatoèky nad

požadovanú hodnotu dôjde k opätovnému otvoreniu

3-cestného ventilu (SR) a prietok smerujúci do vykurovacieho

okruhu sa zvýši. Vïaka separátnemu pripojeniu

kondenzaèného výmenníka tepla k nízkoteplotnému

vykurovaciemu okruhu možno cielene využíva

kondenzáciu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• ak sú medzi vykurovacím kotlom a kondenzaèným

výmenníkom tepla nainštalované uzatváracie ventily,

tak je potrebné použi prídavný poistný ventil

a manometer (pre kondenzaèný výmenník tepla).

• do projektu treba zahrnú hydraulickú výhybku alebo

alternatívne rozvádzaè s obtokom a spätným

ventilom.

• èerpadlo kotlového okruhu by malo by zapnuté

v nepretržitej prevádzke alebo s dobou dobehu 60

minút.

• obehové èerpadlo kondenzaèného výmenníka tepla

je riadené paralelne s horákom. Jeho dopravná

výška musí by prispôsobená tlakovej strate kondenzaè.

výmenníka tepla a prípojného potrubia.

• prietok cez kondenzaèný výmenník tepla musí by

vyšší ako 20 % celkového prietoku a nesmie prekroèi

160 m 3 /h.

• kondenzaèný výmenník tepla treba zaisti havarijným

termostatom alebo bezpeènostným zariadením

na monitorovanie teploty.

72

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príklady zariadení 8

8.12 Dvojkotlové zariadenie s vykurovacími kotlami Logano S825L a S825L LN aj

s plynovými kondenzaènými kotlami Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulácia kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým oddelením

FK

FR

FV

FZ

HK

HT

KR

snímaè teploty kotlovej vody

snímaè teploty spiatoèky

snímaè teploty výstupu

prídavný snímaè teploty spiatoèky

vykurovací okruh

vysokoteplotný vykur. okruh

spätná klapka

NT nízkoteplotný vykur. okruh

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PK èerpadlo kotlového okruhu

PWT èerpadlo výmenníka tepla

R1 príklad pre regulátor: Logamatic 4311

R2 príklad pre regulátor: Logamatic 4312

RK spiatoèka kotla

73/1 Príklad dvojkotlového zariadenia pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN s reguláciou kotlového okruhu

Logamatic a s hydraulickým oddelením

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN a plynové vykurovacie kotly Logano

S825L a S825L LN

- regulácia kotlového okruhu Logamatic

- hydraulické oddelenie

Krátky opis zariadenia

• vedúci je plynový kondenzaèný kotol

• 2-stupòová alebo modulovaná prevádzka horáka

• možnos otoèenia poradia kotlov, ale bez osobitného

významu

• hydraulické uzatvorenie následného kotla s èasovým

oneskorením

• automatické ohranièenie za aženia v závislosti od

vonkajšej teploty

Popis funkcie

Pre regulovanie teploty spiatoèky sa používa 3-cestný

ventil (SR). Snímaè teploty spiatoèky (FZ) meria teplotu

spiatoèky kotla. Ak táto teplota klesne pod požadovanú

hodnotu, tak dôjde na 3-cestnom ventile (SR)

k priškrteniu prietoku vykurovacej vody smerujúcej do

spiatoèky kotla. Pri vzostupe teploty spiatoèky nad

požadovanú hodnotu dôjde k opätovnému otvoreniu

3-cestného ventilu (SR) a prietok smerujúci do vykurovacieho

okruhu sa zvýši. Kotol, ktorý nie je v prevádzke

je hydraulicky uzavretý. Vïaka separátnemu pripojeniu

kondenzaèného výmenníka tepla k nízkoteplotnému

vykurovaciemu okruhu možno cielene využíva

kondenzáciu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

RWT spiatoèka kondenzaè.

výmenníka tepla (BWT)

SH regulaèný prvok vykur.

okruhu

THV termostatický ventil

vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

VWT výstup ondenzaèného

výmenníka tepla

WH hydraulické vyrovnávacie

potrubie (výhybka)

• doba dobehu èerpadla kotlového okruhu by u vedúceho

kotla mala by nastavená na 30 až 60 minút.

U následných kotlov by to malo by 5 minút.

• odporúèame rozdeli celkový tepelný výkon tak,

aby na jeden kotol pripadlo 50 % (maximálne

60/40 %).

• obehové èerpadlo kondenzaèného výmenníka

tepla je riadené paralelne s horákom. Jeho dopravná

výška musí by prispôsobená tlakovej strate

kondenzaèného výmenníka tepla a prípojného

potrubia.

• prietok cez kondenzaèný výmenník tepla musí by

vyšší ako 20 % celkového prietoku a nesmie prekroèi

160 m 3 /h.

• ak sú medzi vykurovacím kotlom a kondenzaèným

výmenníkom tepla nainštalované uzatváracie ventily,

tak je potrebné použi prídavný poistný ventil

a manometer (pre kondenzaèný výmenník tepla).

• kondenzaèný výmenník tepla treba zaisti havarijným

termostatom alebo bezpeènostným zariadením

na monitorovanie teploty.

• schému možno použi aj pre pripojenie tretieho

kotla.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 73


8 Príklady zariadení

8.13 Plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN:

spa¾ovanie dvoch druhov palív s kondenzaèným výmenníkom tepla

FR snímaè teploty spiatoèky

FV snímaè teploty výstupu

HK vykurovací okruh

PH èerpadlo vykurovacieho okruhu

PWT èerpadlo výmenníka tepla

RK spiatoèka kotla

RWT spiatoèka kondenzaèného výmenníka tepla (BWT)

SH regulaèný prvok vykurovacieho okruhu

SRWT regulaèný prvok zvyšovania teploty spiatoèky

v kondenzaènom výmenníku tepla

THV termostatický ventil vyhrievacieho telesa

VK výstup kotla

VR rozvádzaè spiatoèky

VV rozvádzaè výstupu

VWT výstup kondenzaèného

výmenníka tepla

74/1 Zapojenie kondenzaèného výmenníka tepla plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN pri spa¾ovaní dvoch

druhov palív

Pokyny pre všetky príklady použitia (→ strana 58)

Oblas použitia

- plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

- kombinovaný olejový, plynový horák

- zariadenia so zmluvou o odpájaní plynu

Krátky opis zariadenia

• kúrenie plynom, krátkodobo olejom

• zabezpeèenie prevádzkových podmienok pre kondenzaèný

výmenník tepla (BWT) pri kúrení olejom

prostredníctvom osobitného regulaèného prvku

v kombinácii s regulátorom teploty spiatoèky

Popis funkcie

Pri spa¾ovaní plynu ostáva prídavný regulaèný prvok

spiatoèky SRWT, ktorý je umiestnený vo vodovodnej

èasti pripojovacieho potrubia kondenzaèného výmenníka

tepla úplne otvorený. Po prestavení na spa¾ovanie

oleja sa prostredníctvom regulátora teploty aktivuje

regulácia teploty spiatoèky s trojbodovým výstupom.

Pri poklese teploty spiatoèky pod minimálnu

hodnotu 60 °C sa zmiešavací ventil uzatvorí. Studená

vratná voda spiatoèky sa nedostane do kondenzaèného

výmenníka tepla. Pri náraste teploty v tomto

okruhu nad úroveò 60 °C zmiešavací ventil otvorí spiatoèku

zariadenia.

Špeciálne pokyny pre projektovanie

• ak je medzi vykurovacím kotlom a kondenzaèným

výmenníkom tepla nainštalovaný regulaèný prvok

BWT, tak je potrebné použi prídavný poistný ventil

a manometer (pre kondenzaèný výmenník tepla).

• obehové èerpadlo kondenzaèného výmenníka

tepla musí by dimenzované pod¾a tlakovej straty

kondenzaèného výmenníka tepla a pod¾a odporov

v cirkulaènom okruhu.

• kondenzát vznikajúci pri spa¾ovaní oleja v zariadení

na odvod spalín treba odvádza osobitne a neutralizova

(→ strana 91).

• pri spa¾ovaní oleja treba dodržiava špeciálne prevádzkové

podmienky. Pri výbere vhodného regulátora

teploty spiatoèky Vám pomôžu pracovníci

spoloènosti Buderus.

• obehové èerpadlo kondenzaèného výmenníka

tepla je riadené paralelne s horákom.

• prietok cez kondenzaèný výmenník tepla musí by

vyšší ako 20 % celkového prietoku a nesmie prekroèi

160 m 3 /h.

74

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9 Montáž

9.1 Doprava

9.1.1 Spôsob dodávky a transportné možnosti

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN sa vždy dodávajú ako transportná

jednotka.

Doprava

Na prepravu telesa kotla pomocou žeriavu treba

použi výluène prepravné oká. Tieto sú umiestnené

hore, vpredu a vzadu na telese kotla.

Prízemná preprava telesa kotla môže prebieha na

jeho ráme napr. pomocou valèekov alebo dopravného

vozíka.

Rozsah dodávky

Vykurovacie Logano S825L a S825L LN

- kotlový blok s tepelnou izoláciou

- horákové dvere

- privarený zberaè spalín

- protipríruba na strane spalín

- ohòovzdorná výplò (v praxi oznaèovaná ako

ubíjaná výplò)

- technické podklady

• Plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

- kotlový blok s tepelnou izoláciou

- horákové dvere

- privarený zberaè spalín s kondenzaèným

výmenníkom tepla spalín

- ohòovzdorná výplò (v praxi oznaèovaná ako

ubíjaná výplò)

- technické podklady

9.1.2 Dopravné rozmery

Pre dopravu kotla je nevyhnutné, aby bol otvor,

ktorým bude zariadenie prepravované (dopravný

otvor) dostatoène väèší ako rozmery kotla. Minimálne

dopravné rozmery sú uvedené v tabu¾ke 75/1.

Ak nie sú tieto minimálne rozmery realizovate¾né,

obrá te sa prosím na pracovníkov spoloènosti Buderus.

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

Dopravný otvor

Horúcovodné kotly Logano S825L a S825L LN Plynové kondenz. kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

Minimálna šírka Minimálna výška Minimálna šírka Minimálna výška

75/1 Minimálne dopravné rozmery vykurovacích kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj plynových kondenzaèných kotlov Logano plus

SB825L a SB825L LN

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 75


9 Montáž

9.2 Vyhotovenie miestnosti inštalácie

9.2.1 Zásobovanie spa¾ovacím vzduchom

Vyhotovenie miestnosti inštalácie a umiestnenie plynových

spotrebièov sa riadi príslušnými stavebnými

a vykurovacími nariadeniami platnými v danej krajine.

Základné požiadavky

- Otvory a prívody spa¾ovacieho vzduchu nesmú by

uzatvorené alebo zatarasené, pokia¾ nie je prostredníctvom

odpovedajúcich bezpeènostných zariadení

zabezpeèené, že kúrenisko môže by prevádzkované

iba pri uvo¾nenom priereze otvoru

prúdenia.

- Požadovaný prierez nesmie by zúžený uzáverom

ani mriežkou.

- Dostatoèné zásobovanie spa¾ovacím vzduchom

môže by preukázané aj iným spôsobom.

76

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.3 Inštalaèné rozmery

9.3.1 Rozmery miestnosti inštalácie pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

Pre opatrenia na tlmenie hluku treba do plánov zahrnú dodatoèný vo¾ný priestor. Pre zjednodušenie montážnych, servisných a

údržbových prác treba dodrža uvedené odstupy od stien. Ak nie je možné tieto odporúèané odstupy dodrža a aby bola aj

napriek tomu zabezpeèená funkènos zariadenia, obrá te sa prosím na pracovníkov spoloènos Buderus.

77/1 Rozmery miestnosti inštalácie a inštalaèné rozmery pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

Rozmery kotolne 1)

Dåžka Dåžka Výška Boèný odstup 2) Boèný odstup 2)

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

na požiadanie

na požiadanie

77/2 Rozmery kotolne a inštalaèné rozmery pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN (rozmery podstavca kotla → 87/2)

1) Uvedené hodnoty sú smerné hodnoty, pod¾a konkrétneho zariadenia je možné sa od nich odchýli

2) V závislosti od horáka; uvedené hodnoty sú smerné hodnoty. Horákové dvere sa môžu volite¾ne vyklápa do¾ava alebo doprava.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 77


9 Montáž

9.3.2 Rozmery miestnosti inštalácie pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L a SB825L LN

Pre opatrenia na tlmenie hluku treba do plánov zahrnú dodatoèný vo¾ný priestor. Pre zjednodušenie montážnych, servisných a

údržbových prác treba dodrža uvedené odstupy od stien. Ak nie je možné tieto odporúèané odstupy dodrža a aby bola aj

napriek tomu zabezpeèená funkènos zariadenia, obrá te sa prosím na pracovníkov spoloènos Buderus.

78/1 Rozmery miestnosti inštalácie a inštalaèné rozmery pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

Rozmery kotolne 1)

Dåžka 2) Dåžka Výška Boèný odstup 3) Boèný odstup 3)

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

na požiadanie

na požiadanie

78/2 Rozmery kotolne a inštalaèné rozmery pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN (rozmery podstavca

kotla → 87/2)

1) Uvedené hodnoty sú smerné hodnoty, pod¾a konkrétneho zariadenia je možné sa od nich odchýli

2) Dåžka sa vz ahuje ku kondenzaènému výmenníku tepla so zväzkom potrubí; v prípade kondenzaèného výmenníka tepla s dvoma

zväzkami potrubí sa rozmer predlžuje o 300 mm.

3) V závislosti od horáka; uvedené hodnoty sú smerné hodnoty. Horákové dvere sa môžu volite¾ne vyklápa do¾ava alebo doprava.

78

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.4 Doplnkové vybavenie pre bezpeènostno-technické vybavenie pod¾a EN 12953

9.4.1 Bezpeènostno-technické vybavenie

Potrebné vybavenie

Variant bezpeènostno-technického vybavenia

Havarijný termostat (STB)

s vypínacou teplotou ≤ 110 °C

Poistná skupina armatúr -

základné vybavenie

Súprava havarijného termostatu a

obmedzovaèa maximálneho tlaku

Obmedzovaè minimálneho tlaku

Zariadenie na výrobu tepla > 300 kW

potrebné

potrebné 1)

alternatívne k poistke proti nedostatku vody

79/1 Varianty bezpeènostno-technického vybavenia pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN

1) Alternatívne k uvo¾òovacej nádobe možno použi súpravu "havarijného termostatu a obmedzovaèa maximálneho tlaku"

Bezpeènostno-technická èas Výrobca Oznaèenie súèiastky

Poistka proti nedostatku vody

Obmedzovaè maximálneho tlaku

Obmedzovaè minimálneho tlaku

Havarijný termostat

79/2 Certifikaèné oznaèenie bezpeènostno-technických súèiastok pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

1) Alternatívne možno použi obmedzovaè minimálneho tlaku.

9.4.2 Poistná skupina kotlových armatúr pod¾a EN 12828

Pre montáž bezpeènostno-technického vybavenia je

potrebné použi medzikus výstupu a rameno s armatúrami.

Vyhotovenia príruba PN 16 pod¾a normy DIN 2633

DN 32/40/50/60/80/100/

125/150/200/250/300/350

Základné vybavenie poistnej skupiny kotlových armatúr

pozostáva z nasledovných èastí:

- medzikus výstupu

- uzatvárací ventil

- rameno s armatúrami

- poistka proti nedostatku vody alebo alternatívne

obmedzovaè minimálneho tlaku

- manometer

- uzatvárací ventil manometra so skúšobným

prípojom

- obmedzovaè maximálneho tlaku

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 79


9 Montáž

1 výstup

2 obmedzovaè hladiny (vyhotovený ako poistka proti

nedostatku vody, volite¾ne)

3 indikátor tlaku (s kontrolnou funkciou)

4 obmedzovaè maximálneho tlaku

5 obmedzovaè hladiny (vyhotovený ako spínaè minimálneho

tlaku)

6 uzatváracia armatúra DN 20

7 teplotný senzor (plynulá regulácia výkonu), volite¾ne

80/1 Poistná skupina kotlových armatúr pod¾a EN 12828 (medikus výstupu s ramenom armatúr a armatúrami, rozmery v mm)

Medzikus výstupu Rozmery Objem Dopravná

Menovitá

hmotnos

svetlos 1)

80/2 Technické údaje medikusu výstupu pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L a SB825L LN

1) vyhotovenie prírubových prípojov pod¾a normy DIN 2633 PN 16 (≤ 16 bar, ≤ 120 °C)

80

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.4.2 Medzikus spiatoèky

Kvôli montáži poistného expanzného potrubia a kvôli

vyrovnaniu výškového rozdielu, ktorý vznikol vïaka

medzikusu výstupu (→ 80/2) možno do projektu zahrnú

montáž medzikusu spiatoèky. K nemu možno

pripoji ïalšie snímaèe.

è V súprave pre zvyšovanie teploty spiatoèky

(→ strana 84) je už medzikus spiatoèky funkène

integrovaný.

Vysvetlivky k obrázku

1 rezervná matica R½; dåžka 120 mm

2 prípoj pre bezpeènostné expanzné potrubie

81/1 Rozmery medzikusu spiatoèky pre vykurovacie kotly Logano

S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN (rozmery v mm)

Medzikus spiatoèky Rozmery Objem Dopravná hmotnos

Menovitá svetlos 1) Priemer Menovitá svetlos

81/2 Technické údaje medzikusu spiatoèky pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L a SB825L LN

1) vyhotovenie prírubových prípojov: príruba PN 16 pod¾a normy DIN 2633

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 81


9 Montáž

9.4.4 Poistný ventil

Poistný ventil dodávaný firmou ARI, Figur 903 možno

namontova priamo na hrdlo kotla VSL (napr. → 12/1).

Menovitá svetlos hrdla kotla sa pri výrobe prispôsobí

potrebnej menovitej svetlosti poistného ventilu. Pre

výstupnú stranu poistného ventilu sa ako príslušenstvo

dodáva odpovedajúca protipríruba.

Vysvetlivky k obrázku

a dåžka ramena

A výstup

b výška ramena

E prívod

H výška

x odstup od stropu

82/1 Poistný ventil pre vodné vykurovacie zariadenia odpovedajúci

požiadavkám normy EN 12828

Poistný ventil od firmy ARI, Figur 903 Menovitá svetlos ve¾kos ventila 1)

menovitá svetlos výstupu 1)

maximálny reakèný tlak

dåžka ramena

výška ramena

výška

odstup od stropu

82/2 Technické údaje a rozmery poistného ventilu od firmy ARI, Figur 903

1) príruba PN 16 pod¾a normy DIN 2633

Poistný ventil od firmy ARI, Figur 903 Menovitá svetlos ve¾kos ventila 1)

maximálny reakèný tlak

82/3 Výkon poistného ventilu od firmy ARI, Figur 903 (obrázok → 82/1)

1) príruba PN 16 pod¾a normy DIN 2633

82

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.4.5 Uvo¾òovacia nádoba

Pod¾a normy EN 12828 je pre všetky vykurovacie kotly

s menovitým výkonom > 300 kW potrebné použi

uvo¾òovacie nádoby. U vykurovacích zariadení nie je

nutné inštalova uvo¾òovaciu nádobu. Predpokladom

je inštalácia prídavného havarijného termostatu a dodatoèného

obmedzovaèa maximálneho tlaku. Uvo¾òovacie

nádoby sa inštalujú do výfukového potrubia

poistných ventilov. V nich dochádza k oddeleniu parného

od vodného skupenstva. V najnižšom mieste

uvo¾òovacej nádoby treba nainštalova odtokové

potrubie vody. Vystupujúca vykurovacia voda môže

by týmto spôsobom bezpeène a sledovane odvádzaná.

V najvyššom mieste uvo¾òovacej nádoby treba

vyvies do vo¾ného priestoru výfukové potrubie pre

paru.

Vysvetlivky k obrázku

D priemer

H výška

83/1 Rozmery a oznaèenia uvo¾òovacej nádoby

Poistný

ventil

Uvo¾òovacia nádoba

Potrubie medzi poist.

ventilom a uvo¾òovacou

nádobou

Výfukové potrubie

Priemer Výfukový Výška Hmotnos

tlak

Dåžka

Poèet

oblúkov

Dåžka

Poèet

oblúkov

83/2 Tabu¾ka pre výber uvo¾òovacej nádoby urèenej pre montáž za poistnými ventilmi s oznaèením D/G/H

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 83


9 Montáž

9.4.6 Súprava pre zvyšovanie teploty spiatoèky

84/1 Rozsah dodávky súpravy pre zvyšovanie teploty spiatoèky (zvýraznené) pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre

plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

Pre dodržanie potrebnej minimálnej teploty spiatoèky

možno ako príslušenstvo použi súpravu pre zvyšovanie

teploty spiatoèky. Táto súprava sa môže inštalova

do vykurovacích zariadení, ktoré sú vybavené hydraulickou

výhybkou alebo nízkotlakovým rozvádzaèom

(príklady zariadení → 68/1, 70/1, 71/1 a 72/1).

Súprava sa dodáva v zmontovanom stave. Vïaka

tomu sa výrazným spôsobom skracuje èas potrebný

pre dokonèenie kotlového zariadenia. Použitie a montáž

súpravy je jednoduchá.

è Medzikus spiatoèky (→ 81/1) je funkène integrovaný

a preto ho nemožno dodatoène použi .

è Iné vyhotovenia súpravy pre zvyšovanie teploty

spiatoèky (napr. s obtokovým èerpadlom, s vodorovným

usporiadaním prípojov apod.) sú k dispozícii na

požiadanie.

è V rámci projektovania je potrebné vykona prispôsobenie

na špecifické vlastnosti príslušného zariadenia.

è Rozmery a technické údaje súpravy pre zvyšovanie

teploty spiatoèky Vám poskytneme na požiadanie.

Vysvetlivky k obrázku

1 uzatváracia klapka s pákou

2 trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom

3 obehové èerpadlo

4 spätný ventil alebo spätná klapka

5 prípoj pre zariadenie na udržiavanie tlaku

RK spiatoèka

VK výstup

84

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.5 Prídavné zariadenia pre tlmenie hluku

9.5.1 Požiadavky

Nevyhnutnos a rozsah opatrení na stlmenie hluku

závisí od hladiny zvuku a od spôsobeného ob ažovania

hlukom. Spoloènos Buderus ponúka tri špeciálne

zariadenia pre tlmenie hluku vhodné pre vykurovacie

kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové

kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN. Tieto môžu by doplnené dodatoènými

stavebnými opatreniami pre tlmenie hluku.

K opatreniam zo strany stavby patria okrem iného

tlmiace uchytenie potrubí, kompenzátory v spojovacích

potrubiach a pružné spoje s budovou. Zariadenia

na tlmenie hluku potrebujú dodatoèné miesto,

ktoré treba zoh¾adni pri projektovaní.

Použitie opatrení na tlmenie hluku závisí od využitia

budovy a od podmienok pre susedné miestnosti

a okolie.

9.5.2 Tlmiè hluku spalín

Znaèná èas hluku, ktorý vzniká pri spa¾ovaní sa môže

prenáša cez zariadenie na odvod spalín. Špeciálne

prispôsobený tlmiè hluku spalín dokáže podstatne

zníži hladinu hluku v systéme odvodu spalín.

V závislosti od vyhotovenia dokáže vyobrazený tlmiè

hluku 85/1 stlmi hluk v potrubí odvodu spalín o 10 až

15 dB(A) alebo o 20 až 25 dB(A). Tlmièe hluku spalín

sa dodávajú vo vyhotoveniach z oce¾ového plechu

a z uš¾achtilej ocele.

Pre plynové kondenzaèné zariadenia možno použi

výluène tlmièe hluku spalín vyrobené z uš¾achtilej

ocele odolnej voèi korózii s odvodom kondenzátu.

Vysvetlivky k obrázku

D 1 priemer vstupu a výstupu spalín

D 2 priemer tlmièa hluku

L 1 konštrukèná dåžka tlmièa hluku

85/1 Tlmiè hluku spalín pre vykurovacie kotly Logano S825L

a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L a SB825L LN

Tlmiè hluku spalín Rozmery Hmotnos

Priemer

Dåžka

Menovitá svetlos prípojov

Tlmenie hluku

o cca. 15 dB(A) 1)

Tlmenie hluku

o cca. 25 dB(A) 1)

Tlmenie hluku

o cca. 15 dB(A) 1)

Tlmenie hluku

o cca. 25 dB(A) 1)

85/2 Rozmery tlmièov hluku spalín pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L a SB825L LN

1) 15 dB(A) a 25 dB(A) sú oèakávané hodnoty

è Odpor (na strane spalín) tlmièa hluku spalín je max. 50 Pa.

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 85


9 Montáž

9.5.3 Tlmiè hluku horáka

Hluk vo vzduchu, ktorý vyvoláva horák poèas prevádzky,

sa dá redukova pomocou tlmièa hluku horáka.

Pri projektovaní miestnosti inštalácie je potrebné

zoh¾adni dodatoèný priestor potrebný pre manipuláciu

s tlmièom hluku horáka.

Pre jednotlivé typy pretlakových horákov ponúka spoloènos

Buderus vhodné tlmièe hluku horáka. Údaje

o potrebnom priestore pre inštaláciu, o rozmeroch

a o hodnotách tlmenia Vám na požiadanie poskytnú

pracovníci spoloènosti Buderus.

9.5.4 Tlmiace podložky kotla

Tlmiace podložky kotla zabraòujú šíreniu hluku do

podstavca kotla a do stien budovy. U vykurovacích

kotlov Logano S825L a S825L LN ako aj u plynových

kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L a

SB825L LN pozostávajú s 12 milimetrov hrubého polyéteruretánu

(PUR). Na zvukovoizolaèné pásy treba

uloži základný rám a to tak, aby vonkajšie okraje

spolu lícovali. Pre dosiahnutie požadovaného tlmenia

je potrebné, aby bola plocha urèená na postavenie

kotla úplne vyrovnaná (rozmery podstavca → strana

87).

Pri projektovaní tlmiacich podložiek kotla je potrebné

zoh¾adni , že sa pri ich použití zvýši výška umiestnenia

kotla a tým aj poloha prípojov pre potrubia. Pre

vyrovnanie zmien spôsobených pružením podložiek

kotla a pre ïalšie minimalizovanie prenosu hluku cez

vodovodné prípoje odporúèame do potrubí vykurovacej

vody dodatoèné zabudova rúrové kompenzátory.

Ve¾kos tlmiacej podložky kotla musí by stanovená

pod¾a príslušného kotla.

Maximálna prípustná prevádzková hmotnos vykurovacích

kotlov sa vypoèíta na základe odporúèanej

pracovnej oblasti od 0 do 0,3 N/mm 2 (zodpovedá 0 až

3 kg/cm 2 ) a základnej plochy zvukovoizolaèných

pásov (→ 86/2). Pozor treba dáva na rovnomerné

rozloženie hmotnosti kotla po celej ploche pásov

tlmiacich hluk.

86/1 Tlmiace podložky pre vykurovacie kotly Logano S825L

a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano

plus SB825L a SB825L LN

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

Rozmery

Maximálna možná

prevádzková

hmotnos

86/2 Rozmery tlmiacich podložiek pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L a SB825L LN

86

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.5.5 Podstavec vykurovacieho kotla

Vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj

plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L a

SB825L LN sú kvôli rovnomernému rozloženiu za aženia

vybavené stabilnými základovými nosníkmi, ktoré

pozostávajú z profilov U. Ak sa plánuje použitie podstavca,

tak by nemal siaha až k stenám kotolne a to

kvôli ochrane proti hluènosti.

Ak sa kvôli hluènosti plánujú použi tlmiace podložky

kotla (→ strana 86), tak musí by vyrovnávajúci poter

na podstavci vyhotovený s presnos ou 1 mm. Týmto

spôsobom bude zabezpeèené rovnomerné za aženie

podložiek kotla.

87/1 Podstavec pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN

ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

Podstavec Základný rám U - profil

Dåžka Šírka Dåžka Šírka Výška Šírka

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

87/2 Rozmery podstavcov pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

a SB825L LN

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 87


9 Montáž

9.6 Ïalšie príslušenstvo

9.6.1 Prípoj vypúš ania a odkalovacie zariadenie

Pre rýchle vypúš anie a pre prípadné odstraòovanie

usadenín z horúcovodného kotla odporúèame použi

prípoj vypúš ania, tak ako je znázornené na obrázku

88/2.

Vysvetlivky k obrázku

1 Logano S825L / S825L LN alebo

Logano plus SB825L / SB825L LN

2 vypúš anie kotla

3 vypúš ací ventil

88/2 Vyhotovenie prípoja vypúš ania pre vykurovacie kotly

Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné

kotly Logano plus SB825L a SB825L LN

88

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Montáž 9

9.6.2 Pochôdzny kotlový kryt

Ako doplnkové vybavenie ponúka spoloènos

Buderus pochôdzny kotlový kryt. K nemu sa dodáva

aj rebrík a bezpeènostné zábradlie s krycou lištou.

Pochôdzny kotlový kryt je už namontovaný na dodávanom

kotle. Rebrík a bezpeènostné zábradlie s krycou

lištou treba namontova v rámci stavebných prác.

Rebrík sa môže umiestni na¾avo alebo napravo od

kotla. Požadovaný variant treba uvies pri objednávaní

pochôdzneho kotlového krytu. V prípade spa¾ovania

plynu by sa mal rebrík umiestni oproti prívodu plynu.

Vysvetlivky k obrázku

1 zábradlie (volite¾ne)

2 rebrík na¾avo alebo

napravo (volite¾ne)

89/1 Rozmery pochôdzneho kotlového krytu pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN; zábradlie a rebrík volite¾ne; (rozmery v mm)

Pochôdzny kotlový kryt

Rozmery Hmotnos 1)

Dåžka Šírka Výška

Ve¾kos kotla

Ve¾kos kotla

89/2 Technické údaje pochôdzneho kotlového krytu pre vykurovacie kotly Logano S825L a S825L LN ako aj pre plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L a SB825L LN

1) vrátane zábradlia a rebríka

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 89


10 Zariadenie na odvod spalín

10 Zariadenie na odvod spalín

10.1 Požiadavky

10.1.1 Všeobecné pokyny

Základom pre výpoèet a dimenzovanie zariadenia na

odvod spalín je norma EN 13384. Pre výpoèet hmotnostného

toku spalín možno použi nasledovný vzorec:

Pri spa¾ovaní oleja (obsah CO 2 13,5 %):

Preh¾adné tabu¾ky s potrebnými parametrami pre

konštrukèné série kotlov Logano S825L a S825L LN

ako aj Logano plus SB825L a SB825L LN sú obsiahnuté

v podkladoch pre projektovanie komínovej

techniky.

Tepelný výkon vykurovania sa vypoèíta na základe

menovitého tepelného výkonu a priradeného stupòa

úèinnosti (→ strana 34).

90/1 Vzorec pre výpoèet hmotnostného toku spalín pri spa¾ovaní

oleja

Pri spa¾ovaní oleja (obsah CO 2 13,5 %)

90/2 Vzorec pre výpoèet hmotnostného toku spalín pri spa¾ovaní

plynu

90/3 Vzorec pre výpoèet tepelného výkonu vykurovania

Požiadavky na zariadenie na odvod spalín a na vedenie

spalín možno odvodi s výsledkov výpoètu.

Velièiny vo výpoète

η Κ stupeò úèinnosti kotla v %

m Abg, Öl hmotnostný tok spalín pri spa¾ovaní oleja v kg/s

m Abg, Gas hmotnostný tok spalín pri spa¾ovaní plynu v kg/s

Q F tepelný výkon vykurovania v kW

Q N menovitý tepelný výkon v kW

10.1.2 Špeciálne pokyny pre zariadenia na odvod spalín u plynových kondenzaèných

kotlov

Predpokladom pre bezchybnú funkènos a prevádzku

plynového kondenzaèného kotla je správne dimenzované

zariadenie na odvod spalín. Použi sa môžu iba

potrubia odvodu spalín, ktoré sú schválené stavebným

dozorom. Pri výbere zariadenia na odvod spalín

treba ešte zoh¾adni požiadavky uvedené v povolení.

Ak sa ráta s pretlakom aj v zariadení na odvod spalín

a toto zariadenie prechádza cez používané miestnosti,

musí by po celej svojej dåžke vyhotovené ako systém

v šachte so zadným vetraním. Dodržiava treba

špecifické podmienky platné v príslušnej krajine.

10.1.3 Požiadavky na materiál pre zariadenia na odvod spalín u plynových kondenzaèných

kotlov

Materiál, z ktorého je potrubie odvodu spalín vyhotovené

musí by odolný voèi teplote spalín, ïalej voèi

vlhkosti a taktiež aj voèi kyslému kondenzátu. Vhodné

sú potrubia odvodu spalín vyrobené z uš¾achtilej

ocele ako aj iné typy komínov odolné voèi vlhkosti.

Potrubia odvodu spalín sa rozde¾ujú do skupín pod¾a

maximálnej teploty spalín (80 °C, 120 °C, 160 °C a

200 °C). U plynových kondenzaèných kotlov môže by

teplota spalín nižšia ako 40 °C (nezávisle od maximálnej

teploty spalín). Komíny odolné voèi vlhkosti musia

by z tohto dôvodu prispôsobené aj pre nižšie teploty

ako 40 °C. Vhodné potrubie odvodu spalín musí ma

povolenie od Nemeckého inštitútu pre stavebnú

techniku so sídlom v Berlíne.

U komínov odolných voèi vlhkosti môže by hodnota

dopravného tlaku na vstupe do komína maximálne

0 Pa.

90

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Odvod kondenzátu 11

11 Odvod kondenzátu

11.1 Kondenzát

11.1.1 Vznik

Pri spa¾ovaní palív s obsahom vodíka dochádza v kondenzaènom

výmenníku tepla a v zariadení na odvod

spalín ku kondenzácii vodnej pary. Množstvo vznikajúceho

kondenzátu pripadajúce na jednu kilowatthodinu

sa urèí na základe pomeru uhlíka a vodíka v palive.

Množstvo kondenzátu závisí od teploty spiatoèky,

ïalej od prebytku vzduchu pri spa¾ovaní a od za aženia

zariadenia na výrobu tepla.

11.1.2 Odvod kondenzátu

Kondenzát z kondenzaèných kotlov sa musí odvádza

do siete odpadových vôd presne pod¾a predpisov.

Keïže sú menovité tepelné výkony plynových kondenzaèných

kotlov Logano plus SB825L a SB825L LN

vyššie ako 200 kW, je nutné skontrolova , èi sa musí

kondenzát pred odvedením neutralizova . Pri vykurovaní

s dvoma druhmi paliva treba špeciálne skontrolova

, èi je zariadenie na neutralizáciu vhodné pre

spa¾ovanie oleja.

Pre výpoèet presného množstva kondenzátu, ktoré

vznikne poèas jedného roka platí nasledovný vzorec:

91/1 pre výpoèet roèného prietoku kondenzátu

Velièiny vo vzorci

V K prietok kondenzátu v l/a

Q F menovité tepelné za aženie zariadenia na výrobu tepla v kW

m K špecifické množstvo kondenzátu v kg/kWh (predpokladaná

hustota ρ = 1 kg/l))

b VH doba plného využitia (pod¾a VDI 2067) v h/a

è Pred zaèatím inštalácie odporúèame informova sa

o miestnych predpisoch týkajúcich sa odvodu kondenzátu.

11.2 Zariadenie na neutralizáciu NE 2.0

11.2.1 Inštalácia

Pri vykurovaní plynom možno použi zariadenie na

neutralizáciu NE 2.0 (oblas použitia → strana 92).

Inštaluje sa medzi výstupom kondenzátu z kondenzaèného

kotla a prípojom do verejnej siete odpadových

vôd. Zariadenie na neutralizáciu sa umiestni za,

alebo ved¾a plynového kondenzaèného kotla. Kvôli

bezproblémovému pritekaniu kondenzátu by sa zariadenie

na neutralizáciu malo umiestni v rovnakej výške

ako plynový kondenzaèný kotol. Alternatívne možno

toto zariadenie umiestni aj nižšie.

è Potrubie kondenzátu musí by vyhotovené z vhodných

materiálov ako napr. umelá hmota PP. Taktiež

musí spåòa špecifické požiadavky vyplývajúce z predpisoch

platných v príslušnej krajine.

Rozmery a prípoje

Šírka

Håbka

Výška

Prívod

Odtok

Vypúš anie

Zariadenie na neutralizáciu

91/2 Rozmery a prípoje zariadenia na neutralizáciu NE 2.0

1) hmotnos v prevádzkovom stave približne 60 kg

2) volite¾ne pre pripojenie hadice

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 91


11 Odvod kondenzátu

11.2.2 Vyhotovenie

Zariadenie na neutralizáciu NE 2.0 pozostáva z plastového

puzdra s oddelenými komorami pre neutralizaèný

prostriedok a neutralizovaný kondenzát, ïalej

z kondenzaèného èerpadla s reguláciou hladiny a zo

zabudovanej regulaènej elektroniky.

Dopravná výška kondenzaèného èerpadla s reguláciou

hladiny je cca. 2 m. V prípade potreby ju možno

zvýši na cca. 4,5 metra a to s použitím modulu pre

zvýšenie tlaku.

Zabudovaná regulaèná elektronika má v sebe zahrnuté

monitorovacie a servisné funkcie:

- bezpeènostný vypínaè horáka v spojení s regulátormi

Buderus Logamatic

- ochrana proti preteèeniu

- indikácia potreby výmeny neutralizaèného granulátu

- indikácia prevádzkových stavov

- odovzdávanie poruchových signálov (napr. do systému

dia¾kového ovládania Logamatic)

11.2.3 Neutralizaèný prostriedok

Zariadenie na neutralizáciu NE 2.0 je potrebné naplni

neutralizaèným prostriedkom (17,5 kg). Pri kontakte

kondenzátu s naplneným neutralizaèným prostriedkom

sa zvýši jeho hodnota pH na 6,5 až 10. Kondenzát

s takouto hodnotou pH možno odvádza do domovej

kanalizácie. Ako dlho vydrží granulát, to závisí od

množstva kondenzátu. Používaný neutralizaèný granulát

musí by vymenený, keï klesne hodnota pH

kondenzátu pod 6,5. Pri rozsvietení signálnej diódy

treba doplni granulát.

11.2.4 Výkonový diagram èerpadiel

Obrázok 92/1 zobrazuje dopravnú výšku zariadenia

na neutralizáciu NE 2.0 v závislosti od dopravného

výkonu. V prípade použitia modulu pre zvýšenie tlaku

u zariadenia na neutralizáciu NE 2.0, sa dopravné

výšky sèítajú, keïže ide o dve paralelne zapojené

èerpadlá s rovnakou charakteristikou. Pri zis ovaní

skutoènej dopravnej výšky èerpadiel je potrebné

zoh¾adni potrubné straty tlaku.

è V prípade väèších množstiev kondenzátu možno

zapoji paralelne dve zariadenia na neutralizáciu

NE 2.0. Pre zariadenia s väèším výkonom a tým aj

s väèšími množstvami kondenzátu alebo pre zariadenia

so spa¾ovaním dvoch druhov palív dodáva spoloènos

Buderus ïalšie zariadenia na neutralizáciu. V takýchto

prípadoch sa obrá te na pracovníkov spoloènosti

Buderus.

Príklad

U plynového kondenzaèného kotla Logano plus

SB825L, ve¾kosti 3050 (vstupná teplota teplej vody

v kondenzaènom výmenníku tepla 30 °C) vznikne

poèas jednej hodiny vykurovacej prevádzky cca. 200

litrov kondenzátu. V tomto prípade je zariadenie na

neutralizáciu NE 2.0 postaèujúce.

92/1 Diagram výkonov èerpadla u zariadenia na neutralizáciu

NE 2.0

Vysvetlivky k obrázku

h dopravná výška

V dopravný prúd

92

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Pomoc pri výbere 12

12 Pomoc pri výbere

12.1 Výber kotla

V závislosti od požiadaviek projektovaného objektu

treba zvoli vhodný typ a ve¾kos kotla. Požiadavkami

závislými od objektu môžu by napríklad:

- výhodný pomer cena výkon

- vysoká hospodárnos

- vysoké nároky na emisie škodlivých látok

Pre výbere spomedzi kotlov Logano S825L a

S825L NL alebo Logano plus SB825L a SB825L NL

treba použi "formulár pre výber kotla". Tu je možné

preh¾adne zaznamena špecifické požiadavky projektovaného

objektu.

è Príklad vyplneného formuláru je uvedený na obrázku

93/1 (vzor tlaèiva → 94/1).

12.2 Formulár pre výber kotla

93/1 Formulár pre výber kotla Logano S825L a S825L LN alebo Logano plus SB825L a SB825L LN; vzor tlaèiva → 94/1

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 93


12 Pomoc pri výbere

94/1 Formulár pre výber kotla Logano S825L a S825L LN alebo Logano plus SB825L a SB825L LN

94

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005


Príloha 13

Zoznam k¾úèových slov

B

Bezpeènostné zábradlie……...........................……89

Bezpeènostno-technické vybavenie

Obmedzovaè maximálneho tlaku……………79-80, 83

Obmedzovaè minimálneho tlaku…………............…79

Požiadavky………..............................................……59

Skupina poistných armatúr výmenníka tepla............61

Skupina poistných kotlových armatúr..............…79-80

È

Èerpadlo kondenzátu………............................……92

D

Dopravné rozmery……........................….........……75

Držiak regulátora………...................................……53

H

Horák

Prispôsobené pretlakové horáky………............……39

Tlmiè hluku…………..............................................…86

Výber………….......................................................…39

Hydraulické oddelenie……...………66, 68-70, 72-73

Hydraulické vyrovnávacie potrubie………..…58, 64

CH

Chemické prísady…………..................................…50

I

Indikaèné a regulaèné prístroje DA... ....…………54

Investièné náklady………..................................……9

K

Kondenzaèná technika

Menovitý tepelný výkon (BWT) ……..................……36

Pokyny pre dimenzovanie………….........................…8

Prispôsobenie vykurovaciemu systému………...……7

Kondenzaèné teplo………….................................…6

Kvalita vody…………............................................…51

L

Latentné teplo……………..........................................6

Logano plus S825L

pozri vykurovacie kotly Logano S825L

Logano plus S825L LN

pozri vykurovacie kotly Logano S825L LN

Logano plus SB825L

pozri plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L

Logano plus SB825L LN

pozri plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L LN

M

Medzikus spiatoèky………........................……81, 84

Množstvo kondenzátu….............................………91

Možnosti dopravy………..................................……75

Možnosti použitia ………...................................……4

N

Nariadenia a predpisy………...............……48-49, 76

Normovaný stupeò využitia……….............……8, 35

O

Objemové za aženie spa¾ovacieho priestoru..32-33

Ohrev pitnej vody…………............................…57, 59

Ochrana proti korózii………............................……50

P

Partneri………...................................................……98

Plynové kondenzaèné kotly Logano plus SB825L

Dopravné rozmery………..................................……75

Charakteristické znaky a zvláštnosti……….........……5

Inštalaèné rozmery…………..................................…78

Poistné potrubie výstupu…….........................………26

Preh¾ad vybavenia…………...................................…10

Prevádzkové podmienky……........................………48

Princíp funkcie………….........................................…10

Prípoje…………................................................…26-27

Rozmery………….............................................…18-19

Rozmery kotolne…….....................................………78

Technické parametre spa¾ovania……….......……44-45

Technické údaje………….................................…22-23

Plynové kondenzaèné kotly Logano plus

SB825L LN

Dopravné rozmery………..................................……75

Charakteristické znaky a zvláštnosti….........…………5

Inštalaèné rozmery…………..................................…78

Poistné potrubie výstupu…............................………26

Preh¾ad vybavenia…………...................................…10

Prevádzkové podmienky……........................………48

Princíp funkcie…………........................................…10

Prípoje…………................................................…26-27

Rozmery………….............................................…20-21

Rozmery kotolne………….....................................…78

Technické parametre spa¾ovania………….......…46-47

Technické údaje………….................................…24-25

Podstavec kotla………................................…….5, 87

Pochôdzny kotlový kryt…………........................…89

Poistná skupina kotlových armatúr..................79-80

Poistné potrubie výstupu………............…..........…26

Poistný ventil……….……10, 26, 61-63, 71-74, 82-83

Prevádzková pohotovostná strata……….……34-35

Prevádzkové podmienky………......................……48

Prietokový odpor

Odpor na strane vykurovacieho plynu…..………30-31

Prietokový odpor na strane vody………...........….…29

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005 95


13 Príloha

Príklady zariadení

Dvojkotlové zariadenie………….........….63, 69-70, 73

Jednokotlové zariadenie…………62, 65-68, 71-72, 74

Obehové èerpadlá vykurovacieho okruhu…………58

Ohrev pitnej vody………....................................……59

Plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L............................................71-74

Regulácia…………................................................…59

Vykurovacie kotly Logano S825L……………65-70, 73

Zariadenia na zachytávanie neèistôt……......………58

Prípoj vypúš ania……..................................………88

Prípoje……………...............................................26-27

Prípojné hrdlá…………........................................…28

R

Rebrík……...................…..................................……89

Regulácia…………...............................................…52

Regulácia teploty teplej vody………..............……57

Regulaèné systémy

Indikaèné a regulaèné prístroje DA... ……...………54

Horákový skriòový rozvádzaè…….................………54

Regulátor Logamatic 4212……….….....................…52

Regulátory Logamatic 4311 a 4312…….…….......…52

Skriòový rozvádzaèový systém Logamatic 4411….54

Systém dia¾kového ovládania Logamatic…….…..…55

Rozmery kotolne

Plynové kondenzaèné kotly

Logano plus SB825L (LN) ……......................………78

Vykurovacie kotly Logano S825L (LN) ……...………77

Rozsah dodávky……....................................………75

S

Senzibilné teplo………...........................................…6

Sledovanie hospodárnosti……….....................……8

Smernice

Kvalita vody……….............................................……51

Snímaè teploty spiatoèky……..……62, 67-68, 70-73

Spalné teplo………….............................................…6

Spôsob dodávky………...................................……75

Stupeò úèinnosti kotla…………...............….6, 34-35

Systémová teplota

Dimenzovanie…………............................................…7

Stupeò úèinnosti kotla…………............................…34

Teplota spalín…………..........................................…37

T

Technické parametre spa¾ovania………....……40-47

Teplota spalín………….........................................…37

Tlmenie hluku

Tlmiè hluku spalín……...................................………85

Tlmiè hluku horáka…….................................………86

Podložky kotla………….........................................…86

Podstavec kotla………….......................................…87

Požiadavky……………..............................................85

Tvorba vodného kameòa………......................……51

U

Údržba…………..........................................…5, 48, 58

Uvo¾òovacia nádoba………….............................…83

V

Výber horáka………….........................................…39

Výkonový diagram èerpadiel……...............………92

Vykurovacie kotly Logano S825L

Dopravné rozmery………..................................……75

Charakteristické znaky a zvláštnosti……….........……5

Inštalaèné rozmery…………..................................…77

Poistné potrubie výstupu…….........................………26

Preh¾ad vybavenia…………..................................…10

Prevádzkové podmienky………........................……48

Princíp funkcie………….........................................…10

Prípoje…………................................................…26-27

Rozmery………….............................................…12-13

Rozmery kotolne…………………...................………77

Technické parametre spa¾ovania…….......………40-41

Technické údaje……………......................................16

Vykurovacie kotly Logano S825L LN

Dopravné rozmery………..................................……75

Charakteristické znaky a zvláštnosti……........………5

Inštalaèné rozmery…………..................................…77

Poistné potrubie výstupu…….........................………26

Preh¾ad vybavenia………...................................……10

Prevádzkové podmienky…………........................…48

Princíp funkcie………….........................................…10

Prípoje…………................................................…26-27

Rozmery………….............................................…14-15

Rozmery kotolne………….....................................…77

Technické parametre spa¾ovania…….......………42-43

Technické údaje…………......................................…17

Výhrevnos …………...............................................…6

Z

Zariadenie na neutralizáciu

Inštalácia……….................................................……91

Neutralizaèná povinnos ………….........................…91

Neutralizaèný prostriedok………......................……92

Vybavenie………...............................................……92

Zariadenie na odvod spalín

Požiadavky…………..............................................…90

Požiadavky na materiál u plynových

kondenzaèných kotlov...........................................…90

Špeciálne pokyny u plynových kondenzaèných

kotlov……….......................................................……90

Všeobecné pokyny………........………………………90

Záruka………...............................................……48, 58

Zásobovanie spa¾ovacím vzduchom……...………76

Zvýšenie teploty spiatoèky…..…8, 58, 65-66, 69, 84

96

Podklady pre projektovanie vykurovacích kotlov Logano S825L/S825L LN

a plynových kondenzaèných kotlov Logano plus SB825L/SB825L LN - 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines