Predstavitev projekta - Zavod RS za Å¡olstvo

zrss.si

Predstavitev projekta - Zavod RS za Å¡olstvo

Informativni dan

Opolnomoenje uencev z izboljšanjem bralne

pismenosti in dostopa do znanja

24. avgust 2011

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v

okviru Operativnega programa razvoja loveških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj loveških virov in

vseživljenjsko uenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


Program


Pismenost

• Obvladovanje pismenosti je bilo že v

petdesetih letih preteklega stoletja s strani

UNESCA opredeljeno kot temeljna

spretnost in temeljna loveška vrednota, ki

prinaša napredek, razvoj, svobodo,

ozavešanje, enakost in demokracijo

(Možina 1999).


Osnovni namen projekta je:

• prispevati k zagotavljanju enakih

izobraževalnih možnosti;

• izboljšanju dostopa do kakovostnega

izobraževanja:

– integraciji uinkovitih didaktinih strategij za

doseganje višjih ravni bralne pismenosti v

okviru formalnega izobraževanja;

• prispevati k uresnievanju nacionalne

strategije (niz aktivnosti) za razvoj BP.


Dva veja vsebinska sklopa:

1. sklop:

Opolnomoenje uencev z

izboljšanjem bralne pismenosti –

razvoj pedagoških strategij

2. sklop:

Dvig kulturnega in socialnega kapitala


1. sklop: Opolnomoenje uencev z izboljšanjem

bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij

Bralna pismenost kot zmožnost:

• konstrukcije pomenov, ki so vezani na družbeni,

ekonomski in kulturni kontekst;

• obvladovanje razlinih vrst pisnih in elektronskih

medijev, ki posredujejo informacije in znanje;

• obvladovanje kognitivnih in meta-kognitivnih strategij, ki

omogoajo celovito in uinkovito interpretacijo sporoil;

• uinkovito rokovanje z razlinimi vrstami besedil, grafi,

tabelami, seznami, diagrami, risbami, zemljevidi;

interaktivno delo z besedili, postopno gradnjo

(konstruiranje) njihovega pomena itd. (Nart projekta BP 2011)


Bralna pismenost

• Razviti zmožnosti uencev, da samostojno

pridobivajo informacije, jih povezujejo in

interpretirajo, si na osnovi informacij

ustvarjajo celostne pomenske predstave in

razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo

o njih in jih vrednotijo, razvijajo argumente

za takšno ali drugano delovanje na

osnovi informacij, se znajdejo v novih

situacijah, kritino primerjajo, sklepajo itn.

(Nart projekta BP 2011)


Vsebine/podroja delovanja

• Motivacija za branje

• Bralne une strategije

• Strategije za razvoj sporazumevalnih

zmožnosti

• Refleksija in metakognitivni procesi

• Refleksija in samoevalvacija

• …


2.sklop: Dvig kulturnega in socialnega kapitala

Kulturni kapital in socialni kapital sta v

sodobnih družbah poleg ekonomske

deprivilegiranosti temeljna vira razrednih

razlik in kljuno vplivata na življenjske

priložnosti in življenjske izbire ter odloujoe

doloata družbeni položaj ranljivih skupin in

obratno, tj. razredni položaj doloa kulturni

in socialni kapital, ki ga otrok skozi

socializacijo pridobi.


• Opredelitev pojmov

– kulturni kapital

– socialni kapital

– spodbudno uno okolje

• Vloga družine

• Vloga šole


Ustvarjanje in vzdrževanje spodbudnega

unega okolja

Je opredeljeno tudi kot ena izmed

kompetenc uitelja, zato bomo v tem sklopu

osrednje aktivnosti usmerili v usposabljanje

oz. opolnomoenje uiteljev za ustvarjanje in

vzdrževanje spodbudnega unega okolja.


Ustvarjanje in vzdrževanje spodbudnega

unega okolja

Najboljše uno okolje je tisto:

• ki omogoa izzive,

• v katerem prevladujejo visoka priakovanja in nizek stres,

• v katerem se uporabljajo raznovrstna una gradiva,

• kjer se izvaja individualizacija (upoštevanje razlinosti

uencev),

• kjer se uporabljajo razline metode pouevanja,

• ki omogoa sodelovanje in uenje iz izkušenj,

• ki uence spodbuja k samostojnosti in aktivnosti,

• v katerem je opazna skrb za prijetno fizino okolje (plakati,

slike, risbe, rože, glasba…),

• v katerem se daje pozornost tudi rutini (kje je kaj, pravila).


Podroja/vsebine

• Nartovanje

• Aktivne metode uenja

• Motivacija

• Klima

• Komunikacija

• Sodelovalno uenje

• Individualizacija/diferenciacija

• Vodenje (šole, razreda)

• …….


1. in 2. sklop:

Dejavnosti za opolnomoenje uiteljev in uencev

• preuitev vzrokov za obstojee stanje na podroju bralne pismenosti slovenskih 15-

letnikov;

• krepitev (diferenciranega) pedagoškega procesa v smeri, ki omogoa bralno

razumevanje in doseganje višjih ravni bralne pismenosti vseh skupin uencev in

posameznikov, npr. obvladovanje bralnih unih strategij, razlinih jezikovnih zmožnosti,

kritino branje itn.;

• krepitev strokovnega znanja ravnateljev, uiteljev vseh predmetov idr. strokovnih

delavcev šol za ustvarjanje spodbudnih unih okolij in uinkovito pouevanje in uenje;

• nartovanje in izvajanje diferenciranih in individualiziranih (kompenzacija unih

primanjkljajev) strategij za izboljševanje ravni bralne pismenosti;

• izboljšanje motivacije za branje in uenje;

• raziskovanje in zviševanje ravni priakovanj uiteljev do vseh skupin uencev in

posameznikov;

• razvoj procesov refleksije in metakognicije (kontrolne strategije);

• razvoj strokovnih gradiv za podporo dobrih praks v povezavi s projektom;

• krepitev socialnega in kulturnega kapitala uencev v regijah in šolah, ki ne dosegajo

želene ravni bralne idr. pismenosti ;

• krepitev odgovornosti (ravnatelji, uitelji, uenci), spremljanja in (samo)evalvacije

dela šol na podroju bralne pismenosti.


Širši projektni tim

Zunanji lani (eksperti):

• dr. Sonja Pejak, FF

• ddr. Barica Marenti Požarnik

• dr. Janez Beaj

• dr. Mojca Štraus, PeI

• dr. Eva Klemeni, PeI

• mag. Marjeta Doupona Horvat,

PeI

• dr. Gašper Cankar, RIC

• dr. Marina Lukši Hacin, SAZU

• Mihaela Knez, Center za SLO

Notranji (zavodovi):

Oddelek OŠ in SŠ

• dr. Fani Nolimal, vodja projekta in 1. sklopa

• mag. Mojca Pušnik, vodja 2. sklopa

• Vlado Milekši, vodstvo

• Urška Margan, oddelek OŠ

• mag. Katica Pevec Semec, oddelek OŠ

Predmeti in podroja:

• mag. Mariza Skvar, vodja skupine NAMARS

• Sandra Mršnik, vodja skupine za RP

• Barbara Lesniar, vodja skupine JEZIKI

• mag. Milena Kerndl, SLO

• Igor Lipovšek, GEO, DRUŽBOSLOVJE

• mag. Vida Gomivnik Thuma, SLO kot uni jezik

Vodje OE:

• dr. Nataša Potonik, ekspert za opismenjevanje

• Brigita Rupar

• dr. Stanka Preskar


Nart izvajanja projekta

ZAP. ŠT.

NAZIV AKTIVNOSTI

1 Formiranje ekspertne

projektne skupine in

oblikovanje temeljnega

narta projekta

2 Formiranje projektne

skupine 1. in 2. sklopa

VRSTA

AKTIVNOSTI

Oblikovanje skupine

Oblikovanje skupine

PREDVIDENI

DATUM ZAKLJUKA OPIS AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

31.8.2011 Projektna skupina

Vsebinski nart projekta

31.8.2011


Projektna skupina za 1.

sklop:

Opolnomoenje uencev z

izboljšanjem bralne

pismenosti – razvoj

pedagoških strategij

Projektna skupina za 2.

sklop: Dvig kulturnega in

socialnega kapitala4 Oblikovanje programov

strokovnega usposabljanja

ravnateljev mentorjev

multiplikatorjev

šolskih projektnih timov

5 Oblikovanje vsebinskih

izhodiš (na osnovi poroil

in ugotovitev PIRLS 2006 in

PISA 2009; analiz poroil

šol in ugotovitev NPZ)

projekta ter

1. in 2. sklopa

! !

Oblikovanje programa

Oblikovanje izhodiš

31.8.2012 Seznam šol

Projektni timi na šolah

Skupina ravnateljev

mentorjev

Skupina multiplikatorjev

31.8.2012 Zbirnik poroil/ugotovitev

Vsebinska izhodiša

projekta

Vsebinska izhodiša 1. in

2. sklopa

Kvalitativna analiza


6 Oblikovanje programov

strokovnega usposabljanja

ravnateljev mentorjev

multiplikatorjev

šolskih projektnih timov

Priprava izvedbenega

narta strokovnega

usposabljanja in strokovnih

podlag

7 Strokovni posveti

sodelujoi v projektu

prijavljeni udeleženci

8 Priprava in izvedba

strokovnih usposabljanj

ravnateljev mentorjev

multiplikatorjev in

pedagoških svetovalcev

šolskih projektnih timov

Izvedba tematskih

konferenc na šolah 2.

sklopa glede na aktualne

potrebe šole pri realizaciji

ciljev projekta

Izvajanje

»multiplikatorstva« na

šolah 2. sklopa

(multipliciranje) in v okviru

OE ZRSŠ

9 (Samo)evalvacija na šoli in

poglabljanje tematike

10 Sprotno spremljanje in

(samo)evalvacija projekta

11 Sprotno in zakljuno

poroanje o poteku in

rezultatih projekta

Priprava gradiva

Zakljuna konferenca

Oblikovanje programa in

narta

Izpeljava programa

Izpeljava programa

Izpeljava

samoevalvacije

Izpeljava spremljave in

samoevalvacije

Izpeljava programa

31.8.2012 Program strokovnega

usposabljanja ravnateljev

mentorjev

Program strokovnega

usposabljanja

multiplikatorjev

Program strokovnega

usposabljanja šolskih

projektnih timov

Izvedbeni nart

strokovnega usposabljanja

Strokovne podlage

31.8.2012 Dva 2-dnevna posveta,

eden v povezavi z Eurydice

(SLO)

31.8.2013 Ciklina strokovna sreanja

4 strokovna sreanja ŠPT,

4 strokovna sreanja za

multiplikatorje, 4-6

strokovnih sreanj za

ravnatelje mentorje

Svetovanje timom po

potrebi

Diferencirani vzgojnoizobraževalni

programi in

didaktina gradiva

Tematske konference

Strokovna sreanja

(usposabljanje, svetovanje,

izmenjava izkušenj) na

šolah 2. sklopa

31.8.2013 Poroila, refleksije, narti

31.8.2013 Instrumentarij za

spremljavo in evalvacijo

(PALS idr..)

Poroila o spremljavi

Refleksije

31.8.2013 Vmesno poroilo

Zakljuno poroilo

Izpeljava zakljune

konference


Pomembni datumi

" #

" #

" #$%

" & #%

'

" #&

" (#

' )*

' ! +( ,#$-


Obrazec za prijavo


Finanna podpora šolam v projektu

• 20 % financiranje vodij projektnih timov

• Avtorski honorarji

• Potni stroški vodij ‘na sklic projekta

• Potni stroški lanov timov ‘na sklic projekta

• Strokovna izobraževanja

– Potni stroški, noitve

• Strokovna gradiva


Diskusija in vprašanja

More magazines by this user
Similar magazines