Strokovno srečanje ravnateljev - Zavod RS za šolstvo

zrss.si

Strokovno srečanje ravnateljev - Zavod RS za šolstvo

DELOVNO SREČANJE RAVNATELJEV

OSNOVNIH ŠOL, OSNOVNIH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN LJUDSKIH UNIVERZ

Zavod RS za šolstvo, OE Koper

Alica Prinčič Röhler

Februar 2012


PROGRAM SREČANJA

1. Seznaniti se z dejavnostmi, ki potekajo na projektu

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem pismenosti

in dostopa do znanja

2. Spodbujanje motivacije za branje (Sandra Mršnik)

3. Komunikacija za boljše sodelovanje (verbalna in

neverbalna komunikacija, interakcije in transakcije v

razredu, pedagoški diskurz (mag. Katja Arzenšek)

4. Pobude in predlogi.


OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM

PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA


AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

NAMENJENO VSEM ŠOLAM

NACIONALNA KONFERENCA – BRALNA

PISMENOST V SLOVENIJI IN EVROPI, 25. in 26.

oktober v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju

REGIJSKI POSVET: UKREPI ZA IZBOLJŠANJE

BRALNE PISMENOSTI PRI POUKU, 6. december

na Osnovni šoli Koper


AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

ZA ŠOLE V PROJEKTU

SESTANEK RAVNATELJEV OŠ IN VODIJ ŠOLSKIH

PROJEKTNIH TIMOV, 16.12.2011, Brdo pri Lukovici

USPOSABLJANJE ZA REALIZACIJO CILJEV PROJEKTA

»OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM

BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA«,

3. - 4. februar 2012, Pedagoška fakulteta v Ljubljani


REGIJSKI POSVET NA OŠ KOPER

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI PRI POUKU

Naslov Namen oz. cilji Izvajalec Število

udeležen

cevREŠEVANJE IN

ANALIZA

NALOG IZ

BRALNE

PISMENOSTI V

RAZISKAVI

PISA

RAZVOJ

BRALNE

VEŠČINE: OD

BESED IN

STAVKOV K

BESEDILNIM

CELOTAMNamen delavnice je bil seznaniti udeležence z

reševanjem in analizo nalog PISA iz bralne

pismenosti, spoznati znanja in veščine, ki jih

naloge PISA zahtevajo, ter ugotavljati

povezanost zahtevanih znanj in veščin s

slovenskimi učnimi načrti in delom pri pouku.

Namen delavnice je bil seznaniti udeležence s

primeri nekaterih sklepov, ki jih je moral

narediti učenec, če je hotel pravilno rešiti

nekatere naloge, s katerimi so v raziskavi PISA

merili njegovo bralno pismenost, in sklepe, ki jih

mora učenec narediti za razumevanje nekaterih

odlomkov iz razlagalnih besedil v naših

učbenikih.

Dr. Mojca

Štraus

Mitja Čepič

Vogrinčič

22


REGIJSKI POSVET NA OŠ KOPER

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI PRI POUKU

Naslov Namen oz. cilji Izvajalec Število

udeleženc

ev


TIMSS:

MATEMATIČNA IN

NARAVOSLOVNA

PISMENOST


Namen delavnice je bil seznaniti učitelje z ugotovitvami o

pismenosti iz mednarodne raziskave trendov znanja

matematike in naravoslovja TIMSS 2011, s problemi, ki so

neposredno povezani z učenjem matematike in

naravoslovja in razmišljati skupaj, kako bi učence naučili

reševati naloge, ki so zajete v raziskavi in kako bi pri tem

razvijali bralne spretnosti in izražanje.

Karmen

Svetlik

18


PRI POUKU

MATEMATIKE

RAZVIJAMO

BRALNO IN

MATEMATIČNO

PISMENOST


Namen delavnice je bil seznaniti udeležence z vrstami

besedil, ki jih beremo pri pouku matematike in predstavitvi

različnih dejavnosti, ki lahko pripomorejo k razvijanju

bralne in matematične pismenosti.

Jerneja Bone


REGIJSKI POSVET NA OŠ KOPER

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI PRI POUKU

Naslov Namen oz. cilji Izvajalec Število

udeleženc

evUČNE

STRATEGIJE ZA

DOSEGANJE

RAZUMEVANJA

UPORABE IN

RAZMIŠLJANJA O

NAPISANEM

BESEDILU

"PEDAGOŠKE

PRAKSE

UČINKOVITIH

ŠOL"Namen delavnice je bil udeležence seznaniti z dvema

izzivoma, ki prispevata k izboljšanju bralne pismenosti in

sicer organizacija učnega procesa s smiselno integracijo

komunikacijskih veščin in organizacija učnega procesa, ki

temelji na visoki stopnji otrokove soudeležbe pri

načrtovanju in samorefleksiji procesa učenja.

Namen delavnice je bil udeležence seznaniti s

pedagoškimi praksami uspešnih šol na področju bralne

pismenosti in razpravi o tem, kako se uspešne

pedagoške prakse povezujejo s kulturnim kapitalom, ki se

kaže kot najmočnejši dejavnik na področju

opismenjevanja.

Mag. Sonja

Rutar

Mag. Sonja

Zajc

18


REGIJSKI POSVET NA OŠ KOPER

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI PRI POUKU

Naslov Namen oz. cilji Izvajalec Število

udeleženc

ev


ALI JE MOGOČE

UČENCE

NAVDUŠITI ZA

OPISMENJEVANJE

IN DELO Z

BESEDILI


Namen delavnice je bil predstavitev nekaterih strategij, ki

jih lahko uporabijo zlasti učitelji v prvem vzgojnoizobraževalnem

obdobju pri tem, da pri učencih spodbujajo

zanimanje za črke, pisanje in branje do sestave učne ure in

možnih načinih individualnega dela pri procesu

opismenjevanja.

Dr. Maša

Vidmar

22


VPLIV MOTIVACIJE

ZA BRANJE NA

RAZUMEVANJE

PREBRANEGA


Namen delavnice je bil predstavitev dejavnikov, ki vplivajo

na bralno učinkovitost učencev, s poudarkom na čustveno

motivacijskem, kot najbolj pomembnem dejavniku, ki pa je

Sandra

Mršnik

pri preučevanju branja pogosto zanemarjen, je pa osnoven

prav pri motivaciji za branje na razumevanje prebranega.


HVALA ZA POZORNOST.

More magazines by this user
Similar magazines