Nekateri poudarki v izvajanju postopka usmerjanja - Zavod RS za ...

zrss.si

Nekateri poudarki v izvajanju postopka usmerjanja - Zavod RS za ...

Nekateri poudarki v izvajanju postopka usmerjanja

mag. Karmen Klavžar


1.

POSTOPEK USMERJANJA OTROK S

POSEBNIMI POTREBAMI

• Poglavitne zakonske podlage v postopku usmerjanja :

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 -

UPB1 – v nadaljevanju ZUOPP);

• Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l.

RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06 in 23/07 - v nadaljevanju Pravilnik)

• Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 25/06 in 60/06) -


Pomembni poudarki, ki vsebinsko določajo

postopke usmerjanja

• Otroci s posebnimi potrebami med vključevanjem in

izključenostjo (trikotnik otrok-starši-šola)

• V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (1989) bi

moralo izobraţevanje zagotoviti razvijanje otrokove

osebnosti, talentov ter miselnih in telesnih

sposobnosti do največje moţne mere. Izobraţevanje

naj pripravi otroka za aktivno odraslo ţivljenje v

svobodni druţbi.


Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in načela

vzgoje in izobraţevanja

- Drţavne avtoritete za področje izobraţevanja so odgovorne

za izobraţevanje oseb s posebnimi potrebami v integriranem

okolju.

- Izobraţevanje oseb s posebnimi potrebami mora biti

integralni del nacionalnega izobraţevalnega načrtovanja,

razvijanja kurikuluma in šolske organizacije.


Pomembna načela v osnovnošolskem izobraţevanju

učencev s posebnimi potrebami

- Načelo integracije (sodobna oblika izobraţevanja)

- Načelo zagotovitve ustreznih razmer (temelj za uspešno

učenje)

- Načelo enakih moţnosti s hkratnim upoštevanjem drugačnosti

- Načelo pravice do izbire (pravica do izbire šole, ki izvaja

ustrezen vzgojnoizobraţevalni program)

- Načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraţevanja

- Načelo organiziranja izobraţevanja čim bliţe domu

- Načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in

individualiziranimi programi


- Načelo organiziranja izobraţevanja čim bliţe domu

- Načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in

individualiziranimi programi

- Načelo kontinuiranosti programov, ki zagotavlja fleksibilnost

in prehajanje med različnimi oblikami izobraţevanja

- Načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in

izobraţevanja (čimprejšnja pomoč)

- Načelo interdisciplinarnosti, ki zahteva da v vzgoji in

izobraţevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

sodelujejo različni strokovnjaki, da so njihove potrebe celovito

zaznane


Integracija, inkluzija, vključevanje

• Integracija otrok s posebnimi potrebami v šolo naj bi

pomenila namestitev otroka v razred oz. skupino s

pričakovanjem, da se bo prilagodil vsem predpisanim

standardom.

• Inkluzija pa naj bi pomenila tudi odstranjevanje ovir v

izobraţevalnem procesu in prilagoditev okolja otroku, ki mu

bo omogočilo optimalni razvoj potencialov.

• Vključevanje je lep slovenski izraz, ki nadomesti obe

sposojenki.


2. VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE OTROK IN

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V

SLOVENIJI

• Programi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi

potrebami

- prilagojeno izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo

- prilagojeni programi

- posebni programi

- vzgojni programi

• Konceptualni vidiki prenove ter umestitev in delovanje

programov za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi

potrebami znotraj nacionalnega vzgojno-izobraţevalnega

sistema (2003-2007)


Konceptualni vidiki prenove ter umestitev in delovanje

programov za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi

potrebami znotraj nacionalnega vzgojno-izobraţevalnega sistema

(2003; 2007)

• IZHODIŠČA KONCEPTUALNIH SPREMEMB

• PRENOS PRISTOJNOSTI

• POSTOPEK USMERITVE V OKVIRU CENTRA ZA

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

• USMERJANJE V PROGRAM

• USMERITEV DO SPREMEMBE RAVNI

IZOBRAŢEVANJA IN PREVERJANJE USTREZNOSTI

USMERITVE


• RAZLIČNI PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA V

ISTI INSTITUCIJI

• PREHAJANJE MED PROGRAMI

• INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

• DODATNA STROKOVNA IN DODATNA STROKOVNA

UČNA POMOČ

• PRILAGAJANJE IZVEDBE PROGRAMOV

• AKTIVNEJŠA VLOGA STARŠEV

• KRAJ PREBIVALIŠČA OTROKA


Usmerjanje otrok v ustrezne programe:

• Naj bi zagotovilo premik poudarka z vrste in stopnje

motnje posameznika na njegove sposobnosti

• ugotavljanje posameznikove učne uspešnosti

• usmeritev v zanj najustreznejši program


3. VLOGA SVETOVALCEV ZRSŠ PRI URESNIČEVANJU

VKLJUČEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V

VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNI SISTEM

• Razblinjanje stereotipov in predsodkov, pojasnjevanje

(etiketiranje)

• Stališča in odnos posameznika do »problematike« (izkušnje,

obveščenost in seznanjenost, pretekle obravnave…)

• Vloga svetovalke/ca v odnosu do stranke v postopku:

– pozitivna podpora;

– svetovanje v okviru lastne vednosti oz. znanja;

– svetovanje, kje poiskati pomoč (svetovalni centri, mentalni oddelki

zdravstvenih domov ali pedopsihiatrične sluţbe v bolnišnicah idr.)


• Vloga svetovalke/ca v odnosu do vrtca, šole, zavoda…

• Vloga svetovalke/ca v odnosu do strokovnih delavcev:

– Ravnatelji (zagotavljanje moţnosti za doseganje optimalnega razvoja

vsakega učenca, zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih

razmer);

– Svetovalni delavci (ki se glede na svojo strokovno usmeritev

vključujejo v delo z otrokom s posebnimi potrebami);

– Vzgojiteljev, učiteljev (imajo v učnem procesu najbolj odgovorno

nalogo)

– Interdisciplinarno sodelovanje različnih strokovnjakov


Obrazci in dokumenti v postopku usmerjanja otroka

• Zahteva za začetek postopka usmerjanja

• Poročilo šole

• Strokovno mnenje

• Odločba o usmeritvi otroka

• Individualizirani program

• Preostala dokumentacija (poročila, medicinska dokumentacija,

izvidi, ipd.)


ZAHTEVA ZA ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA

• Pomembni osebni in druţinski podatki o vlagateljih in otroku

• Podatki o inštituciji, v kateri se otrok izobraţuje (vzgaja)

• Domnevna motnja, primanjkljaj, ovira otroka

• Podatki o institucijah, kjer je (bil) otrok ţe obravnavan


POROČILO O OTROKU

- ga posreduje vrtec ali šola


STROKOVNO MNENJE

• 1- 8 – pomembni podatki o otroku

• 9 – sinteza ugotovitev o obravnavanem otroku

• 10 – predlog usmeritve :

- da ali ne;

- v program;

- vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje;

- predlagani vrtec, šola, zavod;


STROKOVNO MNENJE

• 10 – predlog usmeritve :

- datum vključitve v vrtec, šolo, zavod;

- rok za preverjanje ustreznosti usmeritve;

- prehajanje med programi;

- vključitev v OPB od 7. – 9. razreda ;

- v primerih usmeritve v programe vzgoje in izobraţevanja s

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo:

• Obseg, vrsta in način izvajanja ter izvajalec DSP


STROKOVNO MNENJE

• Pripomočki, ki so potrebni za vključitev otroka v program ter

prilagoditev prostora in opreme

• Prilagajanje izvedbe programov (v skladu s 7. členom

ZUOPP)

• Spremljevalec za nudenje fizične pomoči (stalni, občasni…

• Morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku

• Predlog za uveljavljanje pravic, ki jih določajo drugi predpisi

• Na podlagi 15. člena ZUOPP


INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (IP)

• vsakemu otroku s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v

program, je institucija dolţna najkasneje v roku 30 dni po

sprejemu, izdelati IP

• IP pripravi strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, in starši

otroka

• z IP se določijo: - oblike dela na posameznih področji oz. predmetih,

- način izvajanja dodatne strokovne pomoči,

- prehajanje med programi,

- prilagoditve pri organizaciji pouka,

- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter

napredovanju,

- časovna razporeditev pouka.


DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) IN DODATNA

STROKOVNA UČNA POMOČ

• DSP se izvaja kot pomoč pri vzgoji in izobraţevanju, v smislu

premagovanja primanjkljajev, ovir oz. motenj in kot pomoč pri

učenju.

• dodeli se v skladu z odločbo o usmeritvi v program, otrokom,

ki so usmerjeni v:

– programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno

strokovno pomočjo in

– izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno

strokovno pomočjo.


AKTIVNEJŠA VLOGA STARŠEV

• v samem postopku usmerjanja v program

• pri pripravi individualiziranega programa


PRIMERI IZ LITERATURE IN PRAKSE

• Dogodki iz šolskega ţivljenja, citirani in zbrani resnični

dogodki s šol v Afriki, ZDA in Evropi, zapisani v Izhodiščih

za učitelje pri obravnavi Evropske konvencije o človekovih

pravicah

• Dogodki iz šolskega ţivljenja, zbrani iz šol po Gorenjskem

Nekateri pomisleki


VLOGA SVETOVALKE/CA v odnosu do KUOPP in

obratno

• vzajemna pozitivna podpora

• svetovanje v okviru lastne vednosti oz. znanja in odprtost za

učenje novega, za iskanje novih rešitev

• svetovanje, sodelovanje, interdisciplinarnost

• skupina za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi

potrebami – sodelovanje, so-obveščanje

• ponudba ZRSŠ na področju nadaljnjega izobraţevanja in

usposabljanja, vzajemnega obveščanja, izmenjave

informacij,ipd.

More magazines by this user
Similar magazines