Drugi tuji jezik_Å¡ole - Zavod RS za Å¡olstvo

zrss.si

Drugi tuji jezik_Å¡ole - Zavod RS za Å¡olstvo

Drugi tuji jezik v osnovni šoli

Srečanje ravnateljev OE Kranj, 26.8.2010

Mag. Liljana Kač


Zakaj drugi tuji jezik

http://europa.eu/languages

• Na poti k večjezičnosti posameznika:

M + 2TJ

• TJ – ključna kompetenca za vseţivljenjsko

učenje

• TJ – predpogoj za medkulturno zmoţnost

• Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza

(sporočilo Komisije EU, nov. 08)

• Ekonomski dejavnik: večja mobilnost in

zaposljivost ljudi


Vključene šole

1. krog šol

47 šol, od teh: 2. krog šol

44 šol, od teh:

3. krog šol

• 37 nemščina

36 šol, od teh:

• 6 angleščina

• 3 italijanščina • 36 nemščina

• 1 francoščina • 8 angleščina

• 33 nemščina

• 1 italijanščina

• 3 angleščina

http://europa.eu/languages


http://www.zrss.si


Cilji spremljave poskusa

http://europa.eu/languages

Ugotoviti:

• ustreznost in uresničljivost učnega načrta,

• doseţeno raven znanja učencev,

• organizacijske vidike in posebnosti

uvajanja,

• stališča učencev, staršev, učiteljev in

ravnateljev do uvedbe drugega tujega

jezika.


Poročilo o poteku poskusa

• Spremljava poskusa kaţe nemoten potek

• Zadovoljstvo učencev, staršev, učiteljev in

ravnateljev

• Kakovosten pouk

• Ustrezno znanje učencev


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČITELJEV

• se strinjajo s konceptualnimi izhodišči

učnega načrta in sodobnimi načeli pouka

tujih jezikov

• znanje dveh tujih jezikov povečuje

učenčeve moţnosti za zaposlitev

• si ţelijo eno uro tedensko več pouka 2. TJ

• 2. TJ ni dodatna obremenitev za učence


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČITELJEV (2)

• notranji dejavniki učnega procesa so za

kakovost pouka 2. TJ pomembni

• Se navezujejo na pouk 1. TJ

• Ustrezno usposobljeni

• Nimajo teţav s pripravo gradiv za pouk

• Ustrezno opremljene učilnice

• Več IKT za pouk, manjše število učencev


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČITELJEV (3)

• Učni načrt je uporaben, najbolj poglavja:

cilji, vsebine in standardi znanj

• Uporabljajo učbenik (53)

• 23 učiteljev bi poučevalo tudi brez

učbenika


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČITELJEV (4)

Ţelene vsebine usposabljanj:

• medpredmetno povezovanje,

• notranja diferenciacija pouka,

• sinergijski učinki večjezikovne didaktike,

oţje jezikovne vsebine in

• medkulturna zmoţnost.


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČITELJEV (5)

Predlogi za spremembe (14):

• zgodnejši začetek prvega in drugega

tujega jezika,

• zunanja diferenciacija,

• povečanje ur pouka in

zagotovitev boljših materialnih pogojev za

izvedbo pouka.


Ugotovitve spremljave:

anketiranje RAVNATELJEV

• Izbira 2. TJ najbolj odvisna od staršev

• znanje dveh tujih jezikov povečuje

učenčeve moţnosti za zaposlitev

• potrebno je spodbujati učenje več jezikov

na različne načine

za uspeh v ţivljenju je potrebno znati več

tujih jezikov


Ugotovitve spremljave:

anketiranje RAVNATELJEV (2)

Teţave (8):

• raznolikost znanja učencev v oddelku in

• tehnična opremljenost učilnic


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV

Ocena 1. TJ v 6. razredu

Št. uč. %

Pričakovana ocena 2. TJ v

7. razredu

%

nezadostno 1 0,2

zadostno 50 8,7

dobro 125 21,9

prav dobro 194 33,9

odlično 202 35,3

SKUPAJ 572 100,0

0,7

5,9

13,4

28,3

46,9

95,2


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV (2)

Ţelje učencev po znanju:

• enega tujega jezika: 13,0 %

• dveh tujih jezikov: 36,0 %

• treh tujih jezikov: 30,9 %


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV (3)

Priljubljenost jezikov:

angleščina (92,8 %)

nemščina (78,2 %)

hrvaščina (36,8 %)

francoščina (34,6 %)

italijanščina (29,7 %)

španščina (24,1 %)


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV (4)

Zahtevnost pouka 2. TJ

Št. uč. %

premalo zahteven 45 7,9

ravno prav zahteven 468 81,8

prezahteven 59 10,3

skupaj 572 100,0


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV (5)

Mnenja o 2. TJ

Št. odg.

Povp.

ocena

Dobro je, da imamo v šoli dva obvezna tuja jezika. 570 3,77

Če bom znal/a najmanj dva tuja jezika, se bom laţje zaposlil/a. 568 4,29

Drugi tuji jezik bi se morali učiti več ur na teden (več kot dve uri). 558 2,63

Učenje drugega tujega jezika je zame dodatna obremenitev. 568 2,49

Če hočeš biti uspešen v ţivljenju, moraš govoriti več tujih jezikov. 572 4,14


Ugotovitve spremljave:

anketiranje UČENCEV (6)

Uporabnost 2. TJ

Št. odg.

Povp.

ocena

Lahko bom obiskal/a in spoznaval/a deţele, v katerih govorijo ta

jezik.

571 4,11

V tem jeziku se bom lahko sporazumeval/a z vrstniki iz tujine. 569 4,13

Lahko bom bral/a knjige, časopise in revije v tem jeziku. 565 3,63

Lahko bom gledal/a televizijske programe v tem jeziku. 563 3,79

Razumel/a bom besedila pesmi v tem jeziku. 569 3,67

Lahko bom obiskal/a spletne strani v tem jeziku. 550 3,85


Ugotovitve spremljave:

anketiranje STARŠEV (1)

• slovenščina je pri večini jezik sporazumevanja v

domačem okolju (92 %)

• angleščina je za večino otrok prvi tuji jezik

(90 %)

• nemščina je najpogosteje izbrani obvezni drugi

tuji jezik (73 %)

• starši so zadovoljni z izbiro drugega tujega

jezika (nem. in angl.) (90%) oz. 70 % (ital. in fr.)


Ugotovitve spremljave:

anketiranje STARŠEV (2)

• Znanje dveh tujih jezikov je za večino staršev

(64 %) nujno za uspešno nadaljevanje

izobraţevanja oz. za opravljanje poklica

• Angleščina in nemščina sta tista dva tuja jezika,

ki pomembno vplivata na uspešnost nadaljnjega

izobraţevanja oz. opravljanja poklica

• Znanje najmanj dveh tujih jezikov po mnenju

večine staršev povečuje otrokove moţnosti za

zaposlitev, za uspešno ţivljenje


Ugotovitve spremljave

anketiranje STARŠEV (3)

• uspešnost otrok pri prvem tujem jeziku je visoka:

2/3 otrok je imelo leto poprej pri 1. tujem jeziku

oceno 4 ali 5, 20 % oceno 3 in 11 % oceno 2

• Teţav z učenjem 2. tujega jezika 2/3 staršev ne

pričakuje, 1/4 teţav ne zna napovedati in 1/10

teţave pričakuje

• Otroci so motivirani za učenje tujih jezikov

• Otroci so zadovoljni z uvedbo dveh obveznih

tujih jezikov in z izbiro drugega tujega jezika


Ugotovitve iz anketiranja udeleţencev

• Podpora učenju in znanju obveznega 2. TJ

• Učitelji: strokovno usposobljeni, izkušeni,

zavzeti

• Ravnatelji: podporna in povezovalna vloga

• Učenci: uspeh odvisen od izkušenj pri 1.

TJ in stališč njihovih staršev


Kako naprej

‣Več usposabljanj za učitelje

‣Več jezikovnega ozaveščanja na šolah in

v javnosti

‣Prehodnost – nadaljevanje 2. TJ v srednji

šoli

‣Prilagojeni predmetniki

‣Dva različna 2TJ na eni šoli


Načrt dela v 2010/2011

• Usposabljanje v mentorski mreţi (36 ur)

• Oddaja polletnega poročila (januar 2011)

• Udeleţba na strokovnem posvetu (februar

2011; 8 ur)

• Udeleţba na strokovnem posvetu

organizacijske enote ZRSŠ

• Oddaja letnega poročila (avgust 2011)


Teme pri pouku 2. TJ v 7. razredu

‣JAZ

‣MOJA ŠOLA

‣MOJA DRUŢINA

‣MOJ DOM, MOJ KRAJ


Mentorska mreţa 2. TJ - 2010/2011

Mentorsko središče

OŠ Janka Glazerja Ruše

OŠ Beltinci

Vodja

Tatjana Lubej

Iris Vičar Novak

I. OŠ Celje Brigita Ornik

OŠ Bistrica ob Sotli

OŠ Naklo

OŠ A.G. Postojna

Simona Štamulak

Maruša Jazbec Colja

Aljaţ Štrancar


Sodelovalno delo na daljavo

Tretji krog Drugi tuji jezik v OŠ


Spletna mesta učiteljev

Natalija Lampič, OŠ Ledina

Simona Šarlah, OŠ Vojnik

Maruša Jazbec Colja, OŠ Naklo

Boštjan Prezelj, OŠ J. A. Kranj


Didaktične igre pri

pouku tujega jezika,

Simona Cajhen

Diferenciran pristop k

razvijanju pisne

zmoţnosti, Barbara

Lesničar

Vrednotenje znanja

drugega tujega jezika v

OŠ,

mag. Liljana Kač in

Neva Šečerov

Uvedba obveznega

drugega tujega jezika

v OŠ,

mag. Liljana Kač

Večjezičnost kot

dejstvo, cilj,

obogatitev,

mag. Nada Holc

Načrtovanje pouka

drugega tujega jezika

v OŠ: pouk usmerjen k

razvijanju

sporazumevalne in

medkulturne

zmoţnosti,

Neva Šečerov


Viri

• Kač, L. in ostali. 2010. Drugi tuji jezik v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za

šolstvo.

• Načrt uvajanja, predmetniki OŠ, učni načrt za obvezni drugi tuji jezik,

poročila o uvajanju in spremljavi. Dostopno:

http://www.zrss.si/default.asplink=predmet&tip=10&pID=161&rID=1907

• Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza. Sporočilo Komisije EU,

sprejeto 18. septembra 2008. Dostopno:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/08/st13/st13253-ad03.sl08.pdf


Vprašanja, komentarji, …

http://europa.eu/abc/symbols/motto/images/motto.gif

Hvala za pozornost in veliko

raznolikega “jezikanja”!

More magazines by this user
Similar magazines