Opisi ptic, na podlagi katerih je Cerkniško jezero vključeno v ...

life.notranjski.park.si

Opisi ptic, na podlagi katerih je Cerkniško jezero vključeno v ...

- ohranjanje naravne rečne dinamike,

- renaturacija vodotokov

Posebni ukrepi

- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,

- raziskovanje njegove razširjenosti

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka

- Vrata na Cerkniškem jezeru

- Trščenke

Varstveni status

- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02):

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07):

- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za

ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti

- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska

konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste)

More magazines by this user
Similar magazines