BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

sadržaj

Tema broja

ravni

krovovi

8

14 Holcim

10

Poslovanje

Smart

Kolektiv

Fokus

34

SIMPROLIT ®

sistem za utopljavanje fasada

42 44 48

Institut za materijale i konstrukcije

Graevinskog fakulteta

Utovarivai

Kineska Venecija

BUILD info 6

Poslovanje

Društvena odgovornost preduzea – DOP (Smart Kolektiv) 8

Pozitivne prakse DOP-a – HOLCIM 10

Tema broja

Ravan krov – varijante i rešenja 14

TRIMO rešenja za ravne krovove 15

Topao i suv ravan krov sa AUSTROTHERM-om 16

Problemi hidroizolacije objekata (Isomat) 18

EPDM hidroizolacioni sistemi (Izolacija Holding) 20

AKRILfl ex ® elastina hidroizolacija ravnih krovova (Prvi maj) 20

Ravni krovovi – koncipiranje sistema (Lensim Neoton) 21

Arhitektura

Budunost je sada 28

Fokus

SIMPROLIT ® sistem za utopljavanje fasada 34

BUILD transmaterijali 38

Pogled

Institut za materijale i konstrukcije Graevinskog fakulteta 42

Mehanizacija

Utovarivai 44

Poliesterna sredstva za vešanje tereta 47

Urbanizam

Obnova kineske Venecije 48

Ekologija

Štednja energije (Mivus) 52

BUILD zanimljivosti 57

BUILD promo

Sve za graevinarstvo (Procredit Leasing) 12

ISOBAU sendvi paneli 22

Ankerisanje i tiplovanje (Würth) 23

ALUMIL aluminijumski sistemi za primenu u graevinarstvu 24

Lexan ® pune i saaste ploe (Polymers Group) 26

ARMSTRONG plafoni nove generacije 30

EMPORIO – novi program prekidaa i prikljunica (Metalka) 32

Za udobnost življenja i poslovanja (Klima Centar) 33

TIM A lider u kamenu 39

Montažne drvene konstrukcije LKV CENTRA 40

Ulaganje u kvalitet - najbolji marketing (Mixer System) 46

Imate li viziju, ostvarite je sa nama (M-Profi l) 50

BUDERUS – efi kasno korišenje energije (Energy Net) 54

Index oglasa 5

Narudžbenica 58


BUILD

magazin

IZDAVA

AUTOR I GLAVNI UREDNIK

Tomislav Stameni

UREDNICI

Miljan Miki

Tijana Jovanovi

IZVRŠNI UREDNIK

Aleksandra Jovanovi

MARKETING

Dunja Filipovi

Jelena Boži

Tanja Vientijevi

Monika Ilomanoski

Peko Živkovi

DIZAJN I PRIPREMA

Ivan Anelovski

Jelena Stamenkovi

FINANSIJE

Dragana Stankovi

ADRESA

Izvorska 41/13

11030 Beograd

tel/fax:

+381 11 35 71 509

+381 11 35 71 510

email: info@infonetgroup.com

www.infonetgroup.com

ŠTAMPA

BUILD – prvi put. Nepretenciozno, ali sa određenim iskustvom i ambicijom. Pred Vama

je primerak prvog srpskog besplatnog poslovnog magazina o građevinarstvu i opremanju,

konceptualno uređenog po ugledu na besplatne poslovne magazine o građevinarstvu,

kakvi u industrijama razvijenijih zemalja postoje već duže vreme.

Značajna tema prvog broja BUILD-a jesu ravni krovovi. Predstavljen je Institut za materijale

i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu. Razgovarali smo sa Holcim-om i

Smart Kolektiv-om, pišemo o kineskoj Veneciji...

Aktuelnosti i zanimljivosti svetskog i domaćeg građevinarstva, predstavljanje značajnih projekata

i ekološke teme, takođe su deo rubrika koje možete i/ili koje ćete nadalje moći da

pronađete u BUILD-u. A BUILD će pronaći Vas.

Naša redakcija će rado primiti Vaše primedbe, predloge i više smo nego raspoloženi za

saradnju.

Miljan Mikić

Urednik

BUILD – for the first time. Without false pretences, yet with certain experience and

ambition. You are holding the first issue of the first Serbian free building construction

business magazine.

Significant topic of this issue is a flat roof. We have presented The Institute for Materials

and Construction of The Civil Engineering Faculty in Belgrade, socially responsable strategies

of the companies, such as Holcim and Smart Kolektiv.

Furthermore, You will find news and interesting facts, a story about chinese Venice, information

about important projects and companies, ecological topics.

We wish You an enjoyable reading, and please, don’t hesitate to contact BUILD for any

questions or suggestions You might have.

Miljan Mikić

Editor

Rotografika d.o.o.

Segedinski put 72

24000 Subotica

ISSN 1452-8495

CIP -

Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije,

Beograd 624

COBISS.SR-ID 139422220

Izdava ne snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost

objavljenih oglasa i promotivnih tekstova

INDEX OGLASA

Armstrong 31

Energy Net 54

Furnex Trading Co 9

Imo 29

Isomat 19

Klima Centar 33

Knauf Insulation 49

Komo Fenix 29

Lensim Neoton 21

LKV Centar 13

Mali Princ 11

M-Profi l 2

Polymers Group 3

ProCredit Leasing 55

Tim A 60

Tehpro 56

Termoplasting 51

TQ-Alu 59

Würth 23


okruženje

BRITANCI U BUGARSKOJ

Londonski Daily Telegraph piše da je 30.000 Britanaca

uložilo novac u nekretnine u Bugarskoj, zbog niskih cena

i opuštenog naina života kakav je, na primer, u Velikom

Trnovu. Nekada je u tom gradu, piše list, bilo samo nekoliko

agencija za prodaju nekretnina, dok je u poslednje

dve godine otvoreno oko 80. Bugarsko tržište nekretnina

poraslo je za oko 30 % poslednjih godina, a sada, kada

se zemlja ukljuila u Evropsku uniju, oekuje se dodatni

rast cena od 10 %. Britance u Bugarsku privlae za njih

izuzetno jeftine kue i stanovi, piše Daily Telegraph.

NOVA LINIJA METROA

U BUKUREŠTU

Japanska banka za meunarodnu saradnju (JBIC) trebalo

bi da uestvuje u izgradnji nove linije metroa u Bukureštu,

a koja bi trebalo da pone ove godine, kako je

dogovoreno tokom posete rumunskog premijera Kalina

Popeskua Tarieanua Tokiju. Dugoroni kredit za izgradnju

linije metroa koja bi išla od Trga Viktorija, u centru

Bukurešta, do meunarodnog aerodroma Henri Koanda

iznosi oko 700 miliona dolara. Tarieanu je izrazio interesovanje

za projekt smanjenja seizmikog rizika po zgrade

pošto je Bukurešt jedan od gradova sa velikim takvim

rizikom, a Japan ima veliko iskustvo u toj oblasti. Banka

JBIC ima niz zajednikih projekata s Rumunijom.

MIKROTUNEL ISPOD KORITA SAVE

Nakon što su brže od uobiajenih svetskih rokova sagradili

gasovod Pula-Karlovac, hrvatsko državno preduzee

Plinacro je u gradnji magistralnih gasovoda postiglo još

jedan uspeh. Magistralni plinovod Luko - Ivanja Reka,

gasovod Zagreb istok - Zagreb zapad, kao i cevi za provoenje

optikih kablova provueni su 10 m ispod dna

korita reke Save kroz 1050 m dug i 1,6 m širok tunel.

Specifinost tog gasovoda je u tome što je prvi put u

Hrvatskoj prelaz cevovoda s jedne na drugu obalu reke

izveden ispod korita, mikrotuneliranjem koje je izvelo

nemako preduzee Pfeiffer.

Re je o posebnoj metodi podzemnog polaganja zaštitnoga

betonskog cevovoda korišenjem sofi sticiranog,

daljinski upravljanog, laserski voenog ureaja za bušenje,

kojim se zaštitna betonska cev polaže utiskivanjem.

Betonski tunel izbušen je za 2 i po meseca, ispod zaštitnih

odbrambenih nasipa, korita Save i otvorenog kanala

otpadnih voda Strug sa njegovim nasipima.

Celokupan postupak utiskivanja cevi, tako velikog pre-

nika i dužine, prvi put je izveden ne samo u Hrvatskoj,

nego i u Evropi, istiu u Plinacrou.

Srbija

NAJBOLJE ROBNE MARKE

SRBIJE 2006.

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, dnevni ekonomski

list Pregled i Privredna komora Srbije, po trei put organizovali

su akciju „Najbolje robne marke Srbije”, koja

ima za cilj da promoviše jake domae robne i korporativne

brendove i da utie na svest potrošaa da se pri

kupovini opredele za domai proizvod ukoliko je po kvalitetu,

dizajnu, ceni i drugim parametrima konkurentan

stranim proizvodima. Ova znaajna i prestižna akcija,

korisna je i za razvoj srpske privrede jer su privrede jake

onoliko koliko imaju jake kompanije i brendove.

Nagrade su uruene u Skupštini grada 20. decembra

2006. godine. U akciji se predstavljaju i korporativni

brendovi (kompanije) i proizvodi (robne marke) koji su

prepoznatljivi i poznati na tržištu.

Izmeu ostalih, nagraeni su sledei proizvodi i

kompanije:

U robnoj grupi graevinski marerijali: Zorka Color - Šabac

za korporativni brend; Duga - Beograd za korporativni

brend; Zorka Color - Šabac za robnu marku Zoralux.

OVE GODINE, NA PRODAJU

49 VELIKIH SISTEMA

Centar za restruktuiranje Agencije za privatizaciju praktino

je završio posao u zakonom predvienom roku,

što znai da su sva preduzea iz njegove nadležnosti

restruktuirana, da je usvojen program njihove privatizacije,

doneta odluka o metodu prodaje i da e se do

kraja godine nai pred kupcima, kaže direktor tog Centra

Aleksandar Ljubi. O kakvim „sluajevima“ se tu radilo,

dovoljno govori i to što ni u jednom trenutku nije mogao

da se kaže taan broj fi rmi u restruktuiranju, jer je od

inicijalnih 49 velikih društvenih sistema od kojih je svaki

imao po nekoliko desetina zavisnih preduzea, posle

uvoenja otpusta dugova, spisak najpre uvean na 78,

da bi zatim, tokom sprovoenja samog restruktuiranja,

odnosno, deljenja fi rmi radi lakše prodaje, porastao na

nekoliko stotina. Samo je u Ei Holdingu, primera radi,

identifi kovano 106 preduzea, u Viskozi 13, u DMB-u

devet, u Filipu Kljajiu etiri itd. „Imajui u vidu stanje

u kojem su bila sva ta preduzea, kao i to da smo mi

meu poslednjima ušli u privatizaciju, injenica da smo

za šest godina praktino završili posao i da, kad je re o

restruktuiranju, nismo imali nijednu spornu privatizaciju

ili raskid kupoprodajnog ugovora, ukazuje na to da smo

posao obavili i brzo i uspešno“, ocenjuju iz Centra za

restruktuiranje Agencije za privatizaciju. Kako se navodi,

ostalo je da u narednih šest meseci kao celina ili u delovima

od preostalih 19 fi rmi koje se još vode u Centru, po

prvi put pred kupce izau jagodinska Industrija kablova,

Ivan Milutinovi-PIM, Raška Novi Pazar, Svetlost Bujanovac,

Voar Merošina, beogradski Generaleksport,

DMB i ICG, Energetika Kragujevac i Javno preduzee za

podzemnu eksploataciju uglja Resavica iz Resavice koje

u svom sastavu ima osam rudnika ije je restruktuiranje

trajalo punih osam meseci.

NOVI SKI-CENTAR NA KOPAONIKU

Izgleda da bi Kopaonik uskoro mogao da dobije nove

ski-staze, žiare i hotele, i to sa južne strane, koja se

nalazi na teritoriji Kosova. To je krajem prošle godine

najavio šef beogradskog Ekonomskog tima Nenad Popovi,

obilazei to podruje. Ono, inae, pripada opštini

Leposavi. Popovi je ubeen da je ta vrsta investicija

najbolji nain da Srbi ostanu na Kosovu, a sa tim se slažu

i lokalni politiari, koji veruju da je privredni oporavak

klju opstanka.

Za sada su tamo samo livade, bez ikakvih objekata. Nenad

Popovi, meutim, obeava da e uskoro tu poeti

izgradnja ski-staza i žiara: „Na ovom mestu e se stvoriti

hiljadu radnih mesta. Evo, videete za koju godinu -

ovde e da budu i hoteli, i pansioni, i samo jedna žiara,

ali sa najlepšim moguim terenima”. Popovi kaže da

su projekti gotovi, a da je ideja stara više od dvadeset

godina.

Vlada Srbije e, prema njegovim reima, uložiti više od

3 miliona evra u ovu investiciju, u domenu infrastrukture.

Predsednik opštine Leposavi, Rodoljub Bojovi, izrazio

je svoje oduševljenje skorim poetkom izgradnje ski-staza.

On kaže da veruje da e taj projekat spreiti odlazak

Srba sa Kosova. „Srbija, odnosno Beograd, smatrali su

da je Leposavi na Kosovu, a Priština je istovremeno

svesno razvijala samo jedan, zaista prelep turistiki centar

- Brezovicu”, kaže Potpredsednik Koordinacionog

centra za pokrajinu, Vuko Antonijevi za BBC.

60 MILIJARDI DINARA ZA PUTEVE

Prema najavama Branka Joia, direktora Puteva Srbije,

do kraja 2007. godine e u putnu mrežu Republike

Srbije biti uloženo 60 milijardi dinara. Kaže se da e biti

obnovljeno više od 40 km auto-puta, kao i da e saobraajnice

do bugarske i makedonske granice biti završene.

Radovi na obilaznici oko glavnog grada su, takoe,

uveliko u toku.

DA LI SE ŠPANCI POVLAE

IZ KONCESIJE HORGOŠ – POŽEGA

Vlasnik španske kompanije FCC zatražio je od Vlade

Srbije dodatna obaveštenja i zato još uvek nije potpisan

ugovor o koncesiji za autoput Horgoš – Požega, koji je

najavljivao ministar za kapitalne investicije Velimir Ili.

Prema reima Predraga Bubala, ministra privrede, inostrani

partner je bio „malo uznemiren zbog pisama koje

je dobijao sa raznih strana vezanih za tu koncesiju”.

„A vi proverite ko je sve pisao”, kazao je ministar Bubalo.

Koncesioni ugovor za autoput trebalo je da se potpiše

sa špansko-austrijskim konzorcijumom FCC-Alpina.

Ugovor je trebalo da bude potpisan pre januarskih parlamentarnih

izbora, a ministar Ili kaže da su predstavnici

španske fi rme insistirali na tome da obezbede garancije,

koje po mišljenju Vlade nisu dovoljne, jer je upravo poslednja

deonica autoputa najteža.

NOVI MOST I GRANINI PRELAZ

„SREMSKA RAA”

Preduzee Putevi Srbije i za ovu godinu planira znaajnu

obnovu postojee putne infrastrukture, ali i izgradnju

novih saobraajnica. U ovom preduzeu je potpisan i

ugovor za izgradnju drumsko železnikog mosta „Sremska

Raa” sa konzorcijumom, koji predvodi fi rma Intermost,

pišu Veernje novosti.

Posao je vredan više od 615 miliona dinara i bie završen

u roku od 330 dana. Novac je obezbeen Nacionalnim

investicionim planom.

Dnevno u proseku, na ovom graninom prelazu izmeu

Srbije i Republike Srpske na Savi, proe više od sedam

hiljada vozila. Zbog železnikog saobraaja, koji se takoe

odvija preko ovog mosta, dolazi do velikih zastoja,

jer vozila moraju da saekaju prolazak vozova. Postojei

drumski železniki most nema dovoljnu propusnu mo i

predstavlja usko grlo, koje mora da se otkloni posebno

zato što se oekuje poveanje obima saobraaja, kako

drumskog tako i železnikog. Inae, projekat izgradnje

mosta planiran je još devedesetih godina prošlog veka.

Postojei most služie za železniki saobraaj, dok e

na stubovima, koji su ranije uraeni, biti postavljen novi

drumski most dužine 400 m, širine 10,9 m sa dve kolovozne

i jednom pešakom trakom. Izgradnjom prilaza,

„Sremska Raa” e u celini poprimiti izgled modernog

graninog prelaza.

NAGRADE NOVOSADSKOG SAJMA

Na nedavno završenom 23. sajmu graevinarstva i 16.

sajmu Ambienta, meunarodnog karaktera održanog u

Novom Sadu, dodeljene su nagrade u nekoliko kategorija.

Industrija graevinskih mašina Jedinstvo iz Crvenke

proglašena je za šampiona Meunarodnog sajma graevinarstva,

dok je najviše priznanje dobila kompanija Forest

komerc iz Mladenovca za vrstou izrade, kvalitet

i prirodnost ugraenih materijala. Za dizajn enterijera

hotela „Vojvodina“ u Zrenjaninu, kompanija Bomeks iz

Novog Sada je dobila priznanje „Dobar dizajn“, koje dodeljuje

Privredna komora Vojvodine.

6 www.buildmagazin.com


DR DRAGOSLAV ŠUMARAC

NOVI PREDSEDNIK IKS–A

Na etvrtoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore

Srbije izabrani su novi Predsednik, Potpredsednik

i lanovi Upravnog odbora. Za predsednika je izabran

dr Dragoslav Šumarac, a za potpredsednika Milovan

Glavonji.

Dr Dragoslav Šumarac je redovni profesor Beogradskog

univerziteta i bivši ministar graevine. Komora je i osnovana

u vreme njegovog mandata, 14. juna 2003. god.

Komora, najznaajnija strukovna organizacija, okuplja

17.300 inženjera specijalizovanih za izgradnju graevinskih

objekata.

Profesor Šumarac je konstatovao da je u protekle dve

godine IKS zabeležila veoma dobre rezultate, ali i da

je za bolju pozicioniranost u društvu i za veu dobrobit

lanova potreban intenzivniji razvoj. „Zato je potrebno

izvršiti reorganizaciju, a time i decentralizaciju Komore,

odvojiti funkcije predsednika IKS od predsednika Upravnog

odbora. Potrudiu se da u rad ukljuim mnogo vei

broj lanova (sada je aktivno oko 2%), posebno da poboljšamo

saradnju sa resornim ministarstvom.“ Profesor

Šumarac je siguran da u narednom periodu može da

se unapredi rad Komore, istiui da je, svojevremeno,

i osnivanje Komore i njeno ulanjenje u Evropski savet

inženjerskih komora (ECEC), novembra 2005. godine,

bio veliki uspeh.

Beograd

PROBLEMI OKO PRODAJE

BOMBARDOVANE ZGRADE SMUP-A

Direktor Republike direkcije za imovinu Milan Tomi potpisao

je, 24. februara, odluku o prodaji kompleksa Saveznog

MUP-a u beogradskoj ulici Kneza Miloša 90-92

Soravija Investu za 35.050.000 evra. Tako je posle dva

neuspela pokušaja, odnosno poništena tendera, bombardovani

kompleks SMUP treba konano da dobije

novog vlasnika. Bilo je najavljeno da e ova kompanija

na ovoj lokaciji uložiti najmanje 100 miliona evra za izgradnju

hotela sa 400 soba, fi tnes centrom, konferencijskim

salama i kancelarijskim prostorom. Soravija invest,

po navodima iz Direkcije, nije bila u stanju da ispuni jedan

od uslova, odnosno, da sav novac uplati odjednom.

Direkcija za imovinu, dalje, ugovor nije potpisala ni sa

drugorangiranom, ameriko-švajcarskom kompanijom

Northamerican Search, ve sa Private Project Managment-om,

koji se obavezao da e celokupni iznos od

34,5 miliona evra uplatiti u roku od 30 dana.

Parcela u Kneza Miloša 90 površine je 13,09 ari, dok je

u Kneza Miloša 92 od 78,6 ari. Kompleks se sastoji od

više poslovnih i dvorišnih zgrada ukupne površine oko

22.600 m 2 . Poetna cena iznosila je 28.825.101 € i kompleks

se prodaje u vienom stanju. Novi vlasnik bie uknjižen

tek kada u potpunosti izmiri obaveze. Šta e se graditi

na toj lokaciji odluie ne samo novi vlasnik ve i Beograd,

u ijoj je nadležnosti izdavanje graevinske dozvole.

Sobzirom da je re o kompleksu koji je pogoen NATO

projektilima, pitanje je da li e zgrade biti delimino ili u

potpunosti srušene. Pretpostavlja se da se na ovoj lokaciji

nalazi još jedna bomba koja nije eksplodirala.

ZAVRŠENA PIJACA „ZELENI VENAC”

U petak, 16. februara, pijaca „Zeleni venac” je zvanino

poela da radi. Sveanom otvaranju prisustvovali

su predstavnici gradske vlasti i javnih preduzea.

Izgradnju pijace zajedniki su, po pola, fi nansirali grad

Beograd i preduzee Gradske pijace, a radovi su koštali

oko 9.000.000 €. Na oko 400 tezgi bie prodavani iskljuivo

poljoprivredni proizvodi, a garaža sa 125 parking

mesta bie dostupna graanima tek za dva meseca.

U natkrivenom, centralnom, delu tržnice smeštene su

154 tezge, a na drugom platou nalazi se 250 tezgi sa zasebnim

krovovima. Moderna mlena hala ima 60 vitrina,

dok se na obodima „Zelenog venca” nalazi oko 50 lokala

koji e uskoro biti useljeni. Ovo je prva gradska tržnica

koja ima i podzemnu etažu sa magacinima, prostranim

lokalima, javnim toaletima i smearom. Roba e, rano

ujutru, pomou dva teretna lifta biti prebacivana na gornji

prodajni plato.

„Zeleni venac” je jedna od najstarijih pijaca na Balkanu.

Prema zapisima iz 1918. godine, na ovom mestu održana

je prva skupština piljara, a osam godina kasnije

izgraena je za ondašnje prilike vrlo moderna tržnica.

Ovim preureenjem pijaca je zadržala autentini izgled

iz 1926. godine.

ore Bobi, gradski arhitekta koji je, kako je naglašeno,

projektovao „Zeleni venac” u vreme dok nije bio na

ovoj funkciji, naglasio je da je prezadovoljan izgledom

pijace.

„Projekat je uraen besprekorno. Zadovoljan sam, jer

smo uspeli da sauvamo kult pijace i ujedno napravimo

bolji model gradske tržnice sa manipulativnim prostorom

ispod pijace. Još jedan korak ka svetu je i nova beogradska

tezga. Ovaj tip tezgi e biti plasiran i na druge

gradske pijace, jer vidimo da su i prodavci zadovoljni

njihovom funkcionalnošu”, rekao je Bobi. On je najavio

da e u naredne etiri godine biti preureeno još

nekoliko kultnih beogradskih tržnica. Sledee na redu su

pijace „eram” i „Kalenia pijaca”.

SPECIJALNI CEMENT

ZA AVALSKI TORANJ

Cementara Lafarge iz Beoina saopštila je u ponedeljak,

5. marta da je proizvela specijalnu vrstu cementa

za pravljenje betona za izgradnju Avalskog tornja, koja

bi trebalo da bude nastavljena polovinom marta. Novi

toranj na Avali, koji e po izgledu biti gotovo identian

starom, bie visok 205 m i bie projektovan da izdrži

zemljotres od 9,2 stepena Merkalijeve skale. Izgradnja

je poela krajem 2006. godine, a ukupno e koštati 808

miliona dinara. Stari toranj na Avali je srušen u NATO

bombardovanju 29. aprila 1999. godine.

USKORO OBNOVA „GAZELE”

Radovi na obnovi mosta „Gazela” u Beogradu najverovatnije

e poeti u julu, a bie završeni u roku od dve godine,

saznaje dnevni list Politika. Za sada niko pouzdano

ne može da kaže kako e biti rešene velike saobraajne

gužve koje e izazvati radovi na najoptereenijem mostu

u ovom delu Evrope.

Kao mogue rešenje pominje se obnavljanje mosta po

trakama, dok bi se saobraaj odvijao u smanjenom obimu

ili pak potpuno izmeštanje tranzitnog saobraaja na

staru obilaznicu oko Beograda.

Vrednost radova na kompletnoj obnovi mosta procenjena

je na 32 miliona €, a u fi nansiranju ovog posla grad

Beograd uestvuje sa etvrtinom sredstava, odnosno

sa 7,5 miliona €. Evropske banke uestvovae u ovom

projektu sa 2 miliona € koji su namenjeni za troškove

nadzora.

Kako istiu u JP Putevi Srbije, idealno bi bilo kada bi se

završila obilaznica oko Beograda, ali je stanje na mostu

takvo da je dalje odlaganje radova skoro nemogue.

ENERGOPROJEKT:

DOLAZIMO NA LISTING BERZE

Energoprojekt holding je u završnim pregovorima sa

Beogradskom berzom oko izlaska na njen zvanian listing.

Nedavno su ugovoreni poslovi gradnje puteva u

Ugandi, vredni 25 miliona dolara. Oekivana bruto dobit

za prošlu godinu iznosi oko 7 miliona €, a za sledeu

10,5 miliona €.

Mi smo u fi nalnim razgovorima sa Beogradskom berzom,

i planiramo da uskoro izaemo na njen listing. „Ispunjavamo

potrebne kriterijume da izaemo na A listing“, tvrdi

Vladan Pirivatri, direktor Energoprojekt holdinga, najvee

graevinske kompanije u Srbiji.

GRAN PRI ŠPANCIMA

Autorski tim arhitekata koji ine: Huan Anjoz Gomez, Rafael

Martinez Sanez, Gema Marti Savuan, Roman Kalvo

Soto, Hoze Ramon Tormo, ovogodišnji su dobitnici

Gran prija arhitekture, koji ve 29 godina zaredom dodeljuje

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu. Nagrada

je njihovom predstavniku uruena na otvaranju tradicionalnog

Salona arhitekture, a osvojili su je za zgradu

Opštine u španskom gradu Benidrom. Žiri je dodelio još

nekoliko znaajnih nagrada. Priznanje za arhitekturu

dobili su još Zoran Radoji za porodinu kuu „Vila T“

u Baje Pivljanina 13, Beograd, Jovan Mitrovi i Dejan

Miljkovi za stambeni objekat rekonstrukcije i dogradnje

u Lazarevakoj ulici 1 u Beogradu, kao i Snežana Vesni

i Vladimir Milenkovi za poslovni objekat „Tekstil“

u Užicu.

U kategoriji „Enterijer“ nagraen je Mustafa Musi za

atelje arhitekte M.M. u Kralja Milutina 28, Beograd, a

u kategoriji „Urbanizam“ Miroslav Petrovi Balbdži za

kompleks za sport i rekreaciju „Naseljeni park“ na ukarici.

Mirjana Roter Blagojevi dobila je priznanje u kategoriji

„Publikacije“ za „Stambena arhitektura Beograda u

19. i poetkom 20. veka“.

DETALJNA REGULACIJA

SLAVUJEVOG VENCA

Plan detaljne regulacije dela Zvezdare izmeu ulica Svetog

Nikole (Baja Sekulia), Toplike, Dimitrija Tucovia i

Ruzveltove, nedavno usvojen u Gradskoj skupštini,

omoguie unapreenje invidualne izgradnje. Planom je

obuhvaen prostor površine oko 15 hektara.

„Ovaj prostor, poznatiji kao Slavujev venac, tipian je

beogradski prostor sa individualnom izgradnjom. Navedenim

planom podržava se ovaj izgled i uva specifian

duh tog kraja “, rekao je gradski arhitekta ore Bobi.

Planom se insistira da se na parcelama koje postoje dozvoli

maksimalno iskorišenje kapaciteta, to jest, da se

vlasnicima kua omogui unapreenje njihovih zgrada.

To e gradu obezbediti mogunost za ubiranje naknade

za korišenje graevinskog zemljišta, a ta sredstva e

biti iskorišena za rekonstrukciju infrastrukture, rekao je

Bobi.

www.buildmagazin.com 7


poslovanje

Društvena odgovornost preduzea

Jedna od trenutno aktuelnih

tema u privredi je i DOP,

odnosno društvena odgovornost

preduzea. Smart

Kolektiv je vodea organizacija

u ovoj oblasti kod nas,

tako da smo odgovore na

neka tekua pitanja potražili

upravo ovde

Razgovor vodila: Tijana Jovanovi

Razgovor na ovu temu vođen je sa izvršnim

direktorom Smart Kolektiva,

gospodinom Nevenom Marinovićem.

build: Koja su osnovna načela društvene

odgovornosti

N.M: Društvena odgovornost kompanija

predstavlja koncept u kome se firme svesno

i dobrovoljno posvećuju aktivnostima koje

izlaze iz njihove primarne delatnosti uvećanja

profita i pozitivno utiču na svoje radno,

društveno i prirodno okruženje. Društveno

odgovorno poslovanje je u suštini svest o

novom položaju i značaju koje kompanije

imaju u savremenom, globalnom društvu i

odgovornosti koja iz njih proizilazi. Praksa

društveno odgovornog poslovanja odnosi se

na celokupno delovanje jednog preduzeća:

šta proizvodi, kako kupuje i prodaje, da li

poštuje zakone, kako se odnosi prema zaposlenima,

da li ulaže u lokalnu zajednicu i na

koji način doprinosi očuvanju životne sredine.

build: Šta sve uključuje novi poslovni model

preduzeća

N.M: Održivost (sustainability) ili održivi

razvoj (sustainable development) predstavlja

ideju razvoja koji zadovoljava sadašnje potrebe,

ali koji uzima u obzir i potrebe budućih

generacija. Postalo je jasno da ekonomska

održivost, sama za sebe, nije dovoljan uslov

za sveukupnu, dugoročnu održivost jednog

društva. U tom smislu, odgovorno poslovanje

predstavlja jedno od ključnih rešenja za

dostizanje održivog razvoja, budući da doprinosi

harmonizaciji odnosa između sfere

ekonomije, kao glavnog nosioca razvoja, i

interesa društva u celini koji takođe ne smeju

biti zanemareni.

8

build: Kratki osvrt na istorijske početke

kod nas.

N.M: U Srbiji, koncept društvene odgovornosti

preduzeća definisan na današnji način

nije bio poznat u okviru socijalističkog

sistema društvenih odnosa. Ipak, privredni

subjekti iz bivših socijalističkih zemalja su u

velikoj meri praktikovali aktivnosti koje bi se

danas mogle nazvati društveno odgovornim.

Ovde su preduzeća takođe imala istaknutu

društvenu svrhu. Naime, za vreme socijalizma

su darivanja i sponzorstva od strane

pojedinaca i preduzeća za sportske klubove,

kulturna dešavanja, hendikepirane i decu

bila vrlo uobičajena. Ulaganje u zajednicu

je predstavljalo ključni aspekt ovakvog delovanja.

To naročito važi za takozvane „gradove-preduzeća”

(na primer Kragujevac) u

kojima je glavni poslodavac ili preduzeće

bio primarni pokretač razvoja, ne samo ekonomskog,

već i razvoja čitave zajednice. Stoga

su preduzeća investirala u sve što je bilo

od značaja za zajednicu, od infrastrukture

do škola i bolnica. Socijalistički period je,

takođe, ostavio zaveštanje visokog stepena

zaštite prava radnika i zaposlenih razvijajući

sistem „radničkog samoupravljanja” koji

je uveo i praksu učestvovanja zaposlenih u

upravljanju i donošenju odluka, iako se ispostavilo

da je taj sistem krajnje neefikasan,

i da se svodio pre svega na retoriku.

build: Društvena odgovornost u praksi i

primeri dobre domaće prakse.

N.M: Istraživanje „Odnos javnosti, lidera

poslovnog, neprofitnog i javnog sektora

prema konceptu DOP-a u Srbiji”, koje je

sproveo Smart Kolektiv 2005, obuhvatilo

je pet ciljnih grupa: javnost, poslovni sektor,

neprofitni sektor (NVO), međunarodne institucije,

državnu i lokalnu upravu i pokazalo

da je svest o društveno odgovornom poslovanju

(DOP) u Srbiji prisutna više na nivou

koncepta u formiranju, koji tek počinje da se

prepoznaje kao važan i društveno poželjan,

nego na nivou realizovanog ponašanja, sa

kojim imamo sopstveno iskustvo.

Većina kompanija kao glavni motiv i glavnu

korist od praktikovanja DOP za sopstvenu

firmu vidi u kreiranju pozitivne predstave

o kompaniji („image” kompanije), odnosno

bolje pozicioniranje na tržištu. Kao akteri

Neven Marinovi,

izvršni direktor Smart Kolektiva

DOP najčešće su navođeni potrošači (84%),

zaposleni (76%) i lokalna zajednica (61%).

Samo sedam kompanija navelo je društvo u

celini kao glavnog aktera (korisnika) DOP.

Nedostatak svesti o značaju ovog koncepta

ocenjen je kao glavna prepreka većoj inicijativi

za društvenu odgovornost u Srbiji.Svest

građana o konceptu društveno odgovornog

poslovanja veoma je niska. Građani, kao i

kompanije, nisu u stanju da ideju sopstvenog

„benefita” vide u celini, već sopstveni

interes posmatraju kroz trenutnu ulogu u

kojoj se nalaze, jednom kao potrošači, drugi

put kao zaposleni kompanije.

build: Koju vrstu akcija preduzimaju domaća

preduzeća i na koji način su društveno

odgovorna

N.M: Novo istraživanje, koje smo sproveli

krajem 2006. godine ukazuje na činjenicu

da se većina kompanija odlučuje da finansira

projekte koji se tiču nekog oblika edukacije

(75%), na drugom mestu su projekti koji se

odnose na razvoj lokalne zajednice (67%),

zatim projekti vezani za zdravstvo (62%),

infrastrukturni projekti (gradnja), ekološki

projekti i sport. Zanemarljiv je broj kompanija

koje su spremne da investiraju u kulturu

i umetnost, kao i religijske programe. Mnoge

kompanije, svoj društveni angažman tretiraju

kao oprobano PR sredstvo. Svaka velika

kompanija u Srbiji imala je barem neku

vrstu filantropske delatnosti. Velike domaće

kompanije, poput Telekoma i NIS-a,

najčešće ostaju na terenu velikih donacija


i filantropije i viđeni su često kao kompanije

koje podržavaju takozvane projekte od

nacionalnog značaja. Slična je situacija i sa

najvećom privatnom kompanijom Delta

Holdingom koja u poslednje vreme vidno

razvija svoje aktivnosti u oblasti društveno

odgovornog poslovanja. Soko Štark je, recimo,

zaposlio žene iz Sigurne kuće, što je sve

zajedno pokazatelj da ova tema dobija sve

više na značaju. Za razliku od domaćih firmi,

strane kompanije prisutne u Srbiji, poput

Philip Morris-a, Carlsberg-a, Lafarge-a

ili Holcim-a ponašaju se transparentnije, i

imaju strateški pristup ovom konceptu.

build: Zašto se kompanije opredeljuju za

CSR (Corporate Social Responsability)

startegije

N.M: Koristi od usvajanja DOP-a, gledano

iz perspektive poslovnog sveta, razlikuju se u

zavisnosti od tipa poslovanja, datog trenutka

ili tržišnog okruženja. U tranzicionim zemljama

koristi od DOP-a u vidu smanjenja

troškova (odnosno energetske efikasnosti)

ili boljeg pristupa međunarodnim tržištima

imaju znatniji uticaj od „benefita” kao što su

olakšano upravljanje ljudskim resursima ili

jačanje reputacije i imena brenda, na šta su

mnogo više upućene velike međunarodne

kompanije. Potreba da se ublaži negativan

uticaj biznisa na lokalne zajednice predstavlja

društveno odgovornu temu koja preovlađuje

u zemljama u razvitku.

Svest o konceptu društveno odgovornog

poslovanja je u Srbiji tek delimično prisutna

i ni približno ne predstavlja dominantan

trend u poslovanju, niti ima značajniji uticaj

na formiranje mišljenja javnosti o ulozi privatnog

sektora u društvu. Takođe, poslovni

ljudi još uvek ne poimaju u dovoljnoj meri

DOP kao sredstvo koji bi moglo da im donese

poslovnu korist i pomogne u ostvarivanju

njihovih primarnih ciljeva. I pored toga,

određena svest o koristima od strateškog

usvajanja odgovornog pristupa poslovanju

postoji, barem na principijelnom nivou.

Osnovni motivi najčešće su: unapređenje

reputacije kompanije, povećanje produktivnosti,

kvaliteta i prodaje, veća lojalnost

i motivacija zaposlenih, prihvaćenost u lokalnoj

zajednici i kompetitivnost i tržišno

pozicioniranje.

build: Najčešće prepreke za uključivanje

preduzeća (strah od troškova, nedovoljna informisanost,

shvatanje da uključivanje u društvenu

zajednicu nije povezano sa biznisom).

N.M: Istraživanja su takođe utvrdila da

među predstavnicima poslovnog sektora

postoji svest o postojanju određenih prepreka

i rizika skopčanih sa uvođenjem koncepta

DOP-a, i to su najčešće: uvećanje troškova,

nedostatak svesti o značaju koncepta kao i

neodgovarajući zakonski okvir.

Društvena odgovornost kompanija

predstavlja koncept u kome se fi rme

svesno i dobrovoljno posveuju

aktivnostima koje izlaze iz njihove

primarne delatnosti uveanja profi ta

i pozitivno utiu na svoje radno,

društveno i prirodno okruženje

build: Koliki je angažman preduzeća u

kulturnom sektoru (na primeru Privredne

banke iz Zagreba koja je osnovala fond za

razvoj kulture)

N.M: Postoje i brojni primeri, u kojima se

kompanije javljaju najviše kao sponzori kulturnih

manifestacija. Moj utisak je da se tu

izdvaja finansijski sektor, a posebno banke,

koje zaista dosta sredstava ulažu u kulturne

projekte. Posebno bih izdvojio Erste Banku,

sa njihovom nesvakidašnjom kolekcijom

savremene vizuelne umetnosti iz celog regiona

koja je prikazana u saradnji sa Muzejom

savremene umetnosti u Beogradu pod

nazivom „Kontakt”. Zatim, tu su kompanije

koje daju nagrade umetnicima kao sto su

Henkel Art Awards, ili Philip Morris kroz

Niš Art Foundation, i druge kompanije koje

su pokretale i pomagale projekte i kulturne

institucije kod nas kao što su Raiffeisen,

Mercedes, Knjaz Miloš... Ali nažalost, kao

sto smo videli u podacima iz istraživanja,

poslovanje

ova podrška često ide za nacionalne i veoma

vidljive manifestacije u formi sponzorstava,

a umetnički projekti ne zauzimaju visoko

mesto među kategorijama koje kompanije

pomažu.

build: Koje aktivnosti sporovodi Smart

Kolektiv

N.M: Smart Kolektiv je još 2004. godine,

u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i

Fondom za otvoreno društvo pokrenuo program

„Inicijativa za odgovorno poslovanje”,

sa ciljem da promoviše razvoj ove oblasti.

Danas Smart radi na uspostavljanju i institucionalizovanju

ove oblasti kroz kreiranje

mreže – foruma poslovnih lidera, koja bi

predstavljala kompanije spremne da integrišu

ovaj koncept u svoje poslovanje, i koja

će služiti kao primer i inspiracija svim drugim

kompanijama aktivnim u Srbiji. Smart

Kolektiv takođe nastavlja da sistemski razvija,

unapređuje i promoviše ovaj koncept u

Srbiji tako što kroz niz edukativnih aktivnosti,

javnih i stručnih događaja, ali i kroz

pokretanje praktičnih projekata i inicijativa,

radi i povezuje sve ključne aktere kao što su

predstavnici biznis sektora, medija, nevladinih

organizacija, javne uprave i akademskih

institucija. Na ovaj način stvara se međusektorska

mreža pojedinaca i institucija koje su

u stanju da, svaka u svom domenu, doprinesu

razvoju i implementaciji društveno odgovornog

poslovanja.

Radimo na promociji oblasti i kroz obrazovanje,

informisanje i širenje vesti iz ove i

srodnih oblasti, izdajemo RBI (Responsible

Business Initiative) Newsletter, razne publikacije,

studije, priručnike, a pokrenuli smo

i svojevrsni CSR resurs centar. Sprovodimo

redovna istraživanja na temu društvene

odgovornosti kompanije, sa raznim ciljnim

grupama. Prikupljamo i promovišemo najbolje

prakse kroz bazu podataka koju sada

počinjemo da kreiramo, i na kraju, radimo

kao partneri sa pojedinim kompanijama,

kako bi što konkretnije ova oblast u Srbiji

postala deo svakidašnje prakse.

9


poslovanje

Pozitivne prakse

društvene odgovornosti preduzea

HOLCIM

Razgovor na temu

društveno odgovornog

poslovanja voen je sa

gospodinom Gustavom

Navarrom, generalnim

direktorom kompanije

Holcim Srbija iz Popovca

kod Paraina

Razgovor vodila: Tijana Jovanovi

Povod za razgovor je izuzetno angažovanje

kompanije Holcim svojom strateškom

orijentacijom poboljšanja poslovnog

ambijenta u Srbiji i društveno odgovornog

odnosa prema zajednici u kojoj postoji.

build: Šta organizacije mogu učiniti kako

bi doprinele rešavanju fundamentalnih problema

savremenog čovečanstva Kako jedna

organizacija može dati neki odlučujući doprinos

G.N: Kompanije ne mogu da reše fundamentalne

probleme jednog društva, ali

mogu da investiraju sredstva i ulože napor

da reše probleme zajednica u okviru kojih

posluju, na taj način doprinoseći da zajednica,

ili društvo uopšte, rastu i jačaju zajedno

sa kompanijom. Ukoliko kompanija posveti

vreme dijalogu sa zainteresovanim partnerima

i pravilno proceni povratne informacije,

nema sumnje da će značajno doprineti jačanju

ekonomije i odnosa u zajednicama u

okviru kojih se odvijao dijalog. Kompanije

ne smeju da se ponašaju autistično – one

moraju da osluškuju i razumeju potrebe

društva, one moraju na vreme da odgovore

na identifikovane potrebe i treba da imaju

efikasna i primenjiva rešenja za sve, ili bar

za najveći deo. Biti globalan, ali nastupati

lokalno, može doneti više dobrog nego pokušavati

da se nađe rešenje za sve probleme

jednog društva u isto vreme.

build: Kakav je Vaš stav prema odnosu

biznisa i ekologije

G.N: Život u dobu klimatskih promena naterao

je kompanije da osmisle akcije, u zavisnosti

od delatnosti kojom se bave, a koje

će doprineti poboljšanju uslova zaštite životne

sredine. Pored procenjivanja poslovanja

jedne kompanije na osnovu profita koji

ostvaruje i njenom angažovanju u oblasti

društveno odgovornog poslovanja, sve više

klijenata sagledava jednu mnogo širu sliku

industrije, koja insistira na hitnim akcijama

kao protivteži rezultatima zanemarivanja

zaštite životne sredine širom sveta, kojima

smo svi svedoci. Na taj način, odnosi između

biznisa i ekologije postaju sve bitniji.

build: Kakva je inicijativa Holcima za

održivi razvoj

G.N: Holcim je odavno prepoznao princip

da poštovanje zaštite životne sredine

i zajednica u okviru kojih poslujete jeste

odlučujući faktor za stalni poslovni uspeh.

Uz stalni ekonomski rast, ova dva faktora

doprinose nesmetanom razvoju društva,

omogućavajući održivi razvoj za generacije

koje dolaze.

Prioriteti Holcim Srbije, koja je deo Holcim

Group-a, jesu:

• klimatske promene

• upotreba alternativnih goriva i sirovina

• bezbednost i zaštita na radu

• izgradnja odnosa sa zajednicama u okviru

kojih poslujemo

Za sve svoje aktivnosti mi se trudimo da

nađemo odgovarajuće respektabilne partnere

i da sa njima zajedno delujemo. Po sistemu

„zajedno smo jači”. Tako smo na međunarodnom

planu sklopili sa GTZ-om strateško

Gustavo Navarro, generalni direktor

partnerstvo i promovisali dokumet o procesuiranju

otpada u cementnim pećima.

U Srbiji, potpisali smo memorandum o

namerama sa Ministarstvom za nauku i

životnu sredinu Srbije o učestvovanju u pilot

projektu Ministarstva za dobijanje tzv.

IPPC dozvole (integrisana dozvola za velike

industrijske zagađivače) u Srbiji. Projekat je

započet krajem oktobra 2006, a podržala ga

je Evropska agencija za rekonstrukciju.

Holcim Group je proglašen za

“Industrijskog lidera” po Dow Jones

Sustainability Indeksu održivosti za

2006. godinu

build: Posvećenost Holcima održivom razvoju.

G.N: Holcim Srbija je posvećena održivom

razvoju zato što:

• Želimo da i dalje razvijamo svoje poslovanje

doprinoseći ekonomskom razvoju

zemlje, podržavajući buduće generacije u

njihovom razvoju

• Prema prirodnim resursima se moramo

odnositi na odgovoran način omogućujući

svojim naslednicima da na raspolaganju

imaju iste, zarad ostvarenja sopstvenih

potreba

• Delimo i imamo odgovornost prema zajednicama

u okviru kojih poslujemo.

10


uild: Koje akcije Holcima prate osnovna

načela društvene odgovornosti

G.N: Holcim je jedna od prvih kompanija

u Srbiji koja je počela da primenjuje principe

Društveno odgovornog poslovanja. Naša

politika oslanja se na šest glavnih principa:

• Poslovna etika

• Odnosi sa zaposlenima

• Odnosi sa lokalnom zajednicom

• Zdravlje i bezbednost na radu

• Odnosi sa kupcima i dobavljačima

• Monitoring i izveštavanje

Svaki princip je podržan odgovarajućom

akcijom. Holcim Srbija je poštujući pravila

principa etičkog poslovanja izdala u 2005.

godini Poslovni kodeks, koji je javni dokument,

ujedno obavezujući za sve zaposlene.

Ovaj Kodeks propisuje moralne i etičke

standarde svakodnevnog poslovanja. Akcije

u okviru principa izgradnje odnosa sa zaposlenima

odnose se na razvoj zaposlenih – organizaciju

treninga (u zemlji i inostranstvu),

raznih događaja koji promovišu timski duh

i aktivnosti van radnog vremena (Dan otvorenih

vrata za sve zaposlene sa porodicama

i meštane Popovca, Menadžment godišnji

sastanak, Cementarijada).

Takođe, Holcim Srbija je jedna od prvih

kompanija koja promoviše žene na bitnim

rukovodećim mestima. Mi ne pravimo nikakvu

diskriminaciju u pogledu religije, pola,

nacionalnosti ili bilo čega drugog. Ponosni

smo što smo uspostavili i održavamo redovan

dijalog sa zajednicama u okviru kojih poslujemo,

što je rezultiralo realizacijom mnogih

infrastrukturnih projekata od značaja za sve

ljude koji žive u opštini. Do sada smo ulagali

prosečno godišnje oko 900.000 dolara

u razne infrastkturne, kulturne, obrazovne

projekte u opštini Paraćin (izgradnja Aneksa

obdaništa u Paraćinu, Centra za majku

i dete, fiskulturne sale, grejanje ili pijaća voda

u mnogim gradskim i seoskim školama, rekonstrukcija

srednjoškolskog centra, sanacija

Hale sportova (Paraćin), nova, moderna vozila

za odnošenje komunalnog otpada).

Svoje kupce i dobavljače tretiramo kao jedne

od najbitnijih partnera. Vršimo redovna istraživanja

nivoa zadovoljstva kupaca našim

uslugama, organizujemo tehničku podršku,

stručne skupove namenjene građevinarima,

investitorima i dr.

Težimo da imamo transparentnu komunikaciju

– zato je Holcim Srbija prvi u zemlji

izdao Izveštaj o održivom razvoju i društveno

odgovornom poslovanju, pre dve godine.

Ovih dana, objavljujemo i drugi Izveštaj o

održivom razvoju za 2005. i 2006. godinu.

build: Kakva je politika bezbednosti i zaštite

zdravlja zaposlenih u Holcimu

G.N: Politika zdravlja i bezbednosti na radu

u Holcim Srbija stavlja zaposlenog u samo

poslovanje

središte i njena namena je izgradnja svesti

među zaposlenima o odgovornosti svakog

pojedinca za sopstveni život i život kolega.

Najbitnija stvar identifikovana u Holcim

Srbija jeste potpuna eliminacija rizika po

zaposlene u smislu incidenata sa fatalnim

ishodom ili pojave povreda na radu koje

rezultiraju stalnim invaliditetom. Ovo je

naš najvažniji poslovni cilj. Svi naši novozaposleni

imaju obavezu da prođu trening iz

oblasti zdravlja i zaštite na radu, kao i svi naši

podugovarači, treća lica i posetioci. Pravila

iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu su

sastavni deo opštih uslova svakog ugovora u

našoj kompaniji. Rezultat je smanjenje broja

povreda na godišnjem nivou sa osamdesetak

u 2002. na 6 povreda tokom 2006. godine.

Cementara Holcim Srbija

gradi nove preišivae

Cementara Holcim Srbija zapoela

je izgradnju novog sistema za preišavanje

otpadnih voda vredan više

od 500 hiljada evra. Ovaj sistem za

preišavanje vode namenjen je reci

Topli, a po njegovom završetku Holcim

namerava da izgradi još jedan koji

e preišavati vode koje se ispuštaju

u vodotok reke Crnice. Poslovodstvo

Holcima veliku pažnju poklanja zaštiti

životne sredine. U toku proteklih nekoliko

godina cementara je zamenila sve

stare filtere pa je vazduh nad fabrikom

daleko istiji nego pre desetak godina.

Za nove filtere i drugu opremu za merenje

zagaenosti, Holcim je do sada

investirao više od 5 miliona evra.

11


promo

Sve za graevinarstvo

ProCredit Leasing d.o.o. je kompanija

koja je osnovana u februaru 2005.

od strane ProCredit bank a.d. Beograd, sa

ciljem da zadovolji potrebe kako postojećih,

tako i novih klijenata za finansiranjem

opreme i vozila putem finansijskog lizinga.

Ukratko, finansijski lizing je način finansiranja

pokretne, nepotrošne imovine po pojednostavljenim

procedurama i povoljnijim

kamatnim stopama u odnosu na klasične

kredite. Sredstva obezbeđenja su svedena na

minimum, s obzirom da je predmet lizinga

u vlasništvu lizing kuće do trenutka otplate

poslednje lizing rate.

U fokusu ProCredit Leasing-a se nalazi finansiranje

malih i srednjih preduzeća, budući

da smo ubeđeni da upravo ovaj sektor

privrede otvara nova radna mesta i daje doprinos

od vitalnog značaja za privredu u kojoj

posluje. Lizing obezbeđuje investiranje

uz minimum sopstvenih ulaganja, zbog čega

je naročito pogodan za ovaj sektor čija su

slobodna sredstva za finansiranje, u čestim

slučajevima, već angažovana. Kompanija

ProCredit Leasing preduzetnicima u najkraćem

mogućem roku omogućuje lizing:

• građevinskih mašina i opreme

• uređaja i opreme (štamparske mašine,

fotografska, pekarska i druga oprema i

uređaji, medicinski aparati, poljoprivredna

oprema...)

• motornih vozila (putnički, teretni i komercijalni

program)

ProCredit Leasing je zainteresovan da podrži

sektor malih i srednjih preduzeća nudeći im

12

mogućnost da na racionalan, efikasan, fleksibilan

i ekonomičan način unaprede ili prošire

svoju delatnost nabavkom potrebne pokretne

stvari (nove ili korišćene) – sredstva za rad.

Zašto je lizing koristan

Lizing svojim korisnicima pruža brojne

prednosti:

• investiranje: zahvaljujući lizingu, pravna

lica i preduzetnici mogu proširiti svoje poslovanje

uz minimum sopstvenih ulaganja

• zato je lizing naročito pogodan za mala i

srednja preduzeća čija su slobodna sredstva

za finansiranje, u čestim slučajevima,

već angažovana

• fleksibilnost u sredstvima obezbeđenja:

tokom trajanja ugovora lizing kompanija

ostaje pravni vlasnik predmeta lizinga,

pa zato nema potrebu za dodatnim

obezbeđenjem

• jednostavnost lizinga: lizing može biti

ugovoren po vrlo jednostavnoj proceduri;

uz to, lizing olakšava upravljanje troškovima

i poreskim obavezama

• brzina lizinga: lizing takođe može biti ugovoren

brzo, ponekad i za samo jedan dan

• prilagodljivost: plan i rok otplate rata

usklađuje se sa specifičnim potrebama

korisnika

• ekonomičnost: preduzetnici, pravna lica ili

poljoprivrednici mogu pribavljati sredstva

za plaćanje naknade iz zarade ostvarene

korišćenjem samog predmeta lizinga

• dodatne pogodnosti: moguće je prilagođavanje

plana otplate sezonskom prilivu

sredstava...

Ukoliko postoji potreba za nabavkom opreme,

mehanizacije, postrojenja, motornih vozila,

mašina i dr, a u ovom trenutku je preduzeće

(ili pojedinac) već angažovalo raspoložive finansijske

resurse na drugoj strani, ako su zainteresovani

za drugačiji način pribavljanja

sredstava nego što je kreditno zaduživanje, ili

ako postoji interes za pribavljanjem pokretne

stvari po pojednostavljenoj proceduri, onda

lizing predstavlja idealno rešenje.

Lizing za pravna lica

i preduzetnike

Kompanija ProCredit Leasing svim preduzetnicima

koji posluju najmanje 6 meseci

u najkraćem mogućem roku (ponekad i za

samo jedan dan) omogućava lizing:

• građevinskih mašina i opreme

• motornih vozila (putnički i komercijalni

program)

• mašina, uređaja i opreme (štamparske mašine,

fotografska, pekarska i druga oprema

i uređaji, medicinski aparati...),

po vrlo povoljnim uslovima i veoma jednostavnoj

proceduri.

Pod opremom se podrazumevaju:

• bageri, buldožeri, utovarivači, mikseri,

pumpe za beton i ostale mašine za građevinsku

industriju

• rashladne mašine

• štamparske mašine

• uređaji, medicinski aparati

• pekarske peći i dr.

ProCredit Leasing odobrava lizing koji

omogućuje da na racionalan, efikasan, fleksibilan

i ekonomičan način unaprede ili prošire

poslovanje nabavkom potrebne pokretne

stvari – sredstva za privređivanje.

Lizing omogućava modernizaciju sredstava

i načina poslovanja nabavkom novih tehnologija

– čime se postiže dodatna konkurentnost

na tržištu a takođe olakšava upravljanje

troškovima. Dodatno, sredstva za plaćanje

mesečnih rata lizinga mogu proizilaziti iz

zarade ostvarene korišćenjem samog predmeta

lizinga.

Sve informacije u vezi lizinga možete dobiti

u centrali ProCredit Leasing-a u Beogradu,

na adresi: Milutina Milankovića 9, ili putem

telefona 011 3012-700, kao i u svim ekspoziturama

ProCredit banke širom Srbije.


TEMAbroja

Ravan krov

varijante i rešenja

Na početku, treba biti precizan i reći da ravni krovovi kao takvi

ne postoje. Pod terminom ravni krovovi podrazumevaju

se krovovi sa nagibom manjim od 15 % (ravni krovovi sa velikim

nagibom), a većim od minimalno potrebnog za nesmetano odvodnjavanje,

od 0,5 %.

Iako to uglavnom zavisi od tipa ravnog krova, navodi se da bi njegov

prosečni vek trajanja trebalo da bude najmanje 10 godina. Međutim,

kako bi ravni krov uspešno ispunjavao osnovnu namenu, neophodno

je da se kontrola i održavanje obavljaju redovno.

Tipovi ravnog krova

Ravni krovovi se prema materijalima i načinu izrade mogu svrstati

u grupe. Ovde je data jedna osnovna podela, a vrste krovova su date

u rastućem redosledu prema trajnosti, ali i prema troškovima izgradnje.

To su:

• Asfaltni ravni krovovi

• Ravni krovovi sa jednoslojnom membranom

• Višeslojni ravni krovovi

• Ravni krovovi od ravnog ili profilisanog lima

Troškovi izgradnje variraju od 1-2 evra po kvadratu za asfaltne, odnosno

jednoslojne krovne pokrivače koji se postavljaju preko postojeće

krovne ploče, do 20 evra po kvadratu za metalni krov.

1. Asfaltni ravan krov se koristi od 1890-ih i najčešće se sastoji od

jednog sloja smese na bazi asfalta, nanešenog na krovnu ploču, preko

koga je obično sloj mineralnog granulata. Uz manje popravke

vek trajanja ovog tipa ravnog krova je oko 10 godina.

2. Jednoslojna membrana jeste najnoviji tip rešenja ravnog krova i

koristi se često umesto postojećih višeslojnih membrana. Na tržištu

postoje brojni tipovi membrana, koje su na bazi modifikovanog

bitumena, asfalta sa dodatkom gume, a tu su i elastomerne mebrane

(EPDM), kao i PVC. Postavljanje membrane se u zavisnosti od

materijala vrši na različite načine, a uobičajna garancija se kreće od

10 do 12 godina. Samo postavljanje je ujedno i veoma bitno za nepropusnost

i dalje održavanje.

Na našem tržištu, dostupni su polikarbonatni, odnosno polietilenski

pokrivači visoke gustine.

3. Višeslojni ravni krovovi se sastoje od više naizmenično postavljenih

slojeva impregniranog platna ili hartije premazanih slojevima

bitumena, iznad kojih dolazi sloj granulata, odnosno balast.

Granulat ima zadatak da štiti unutrašnje slojeve od vlage i vezan je

asfaltnom smesom. Predviđeno je da ovakvi krovovi traju 10 do 30

godina. Međutim, budući da granulat pokriva membranu, inspekcija

i održavaje samog krova jesu teži.

4. Metalni ravni krovovi se konstruišu od 19. veka, od tabli ravnog

ili profilisanog lima koje se na spojevima zavaruju. Mogu trajati

decenijama, naravno, u zavisnosti od kvaliteta upotrebljenog materijala,

od načina održavanja i izloženosti atmosferalijama. Metalne

površine zahtevaju redovno farbanje, pa se danas često koriste bakar

i nerđajući čelik, posebno za površine teško dostupne za održavanje.

U slučaju upotrebe metalnih krovova jako bitan element jeste

termoizolacija, koja može biti između dva sloja lima, u takozvanim

sendvič panelima, ili kao zaseban sloj.

Rutinske kontrole i popravke

Sobzirom da većina problema sa ravnim krovovima potiče od nemogućnosti

da se pronađe tačno mesto manjeg defekta, te da se on

popravi u ranoj fazi, inspekcije krova se moraju obavljati redovno.

Preporučuje se da to bude 2 puta godišnje, u proleće i jesen, te da se

zabeleži stanje i sve eventualno uočene promene.

To mogu biti nabori, mehuri, problemi sa odvodnjavanjem, pocepan

materijal, naprsline, rupe, otvori ili otpad i šut koji se ponekad nagomilavaju

čak i na krovu. Važno je proveravati krov tokom velikih

i obilnih kiša, kako bi se utvrdilo da li se, u kojoj meri i koliko dugo

voda na krovu zadržava. Tokom provere, treba pogledati i unutrašnje

zidove i plafone. Inspekcija ravnih krovova se u razvijenijim zemljama

vrši čak i uz pomoć infracrvenih kamera, noćnim snimcima koji

tačno pokazuju vlažna mesta nevidljiva golim okom, koja se sporije

hlade od ostatka krova.

Ukoliko se problem na vreme uoči i dijagnostikuje, može se značajan

novac uštedeti, pre nego što veća intervencija postane neophodna.

Otvori se mogu zapuniti, materijal koji nedostaje dodati, a ukoliko

postoji problem sa zadržavanjem vode, moguće rešenje je povećanje

nagiba ravnog krova. Zadržavanje vode se ranije najčešće rešavalo

postavljanjem sloja ter hartije i agregata na postojeće slojeve, dok se

danas za takve, manje popravke, mogu koristiti bitumenozni premazi.

Veoma je važno, takođe, redovno čistiti krov od vegetacije koja se

na samoj površini pojavljuje jer biljke stvaraju i proširuju pukotine i

slaba mesta, te zadržavajući vodu povećavaju vlažnost i opasnost od

curenja. Poseban slučaj povoljnog rešenja ravnog krova uz upotrebu

vegetacije jesu krovne bašte o kojima će u nekom od narednih brojeva

biti više reči.

Kada, nakon predviđenog vremena, koje se eventualno može produžiti,

do određene mere, krovu istekne predviđeni vek trajanja, i

pored poravki, postoje procurivanja, umesto dodavanja novog sloja,

preporučuje se zamena celog ravnog krova i to možda nekim od

savremenijih rešenja.

Proizvođači i zastupnici na našem tržištu nude različita rešenja ravnih

krovova, ili zasebno, membrana, odnosno hidro i termoizolacije

koja se primenjuje u izradi ravnih krovova. Trimo Inženjering,

Austrotherm, Sika, Prvi maj Čačak, Lensim Neoton, Izolacija

Holding, Rich Brigita, Fim Kanjiža, Isomat imaju u svojoj ponudi

kompletna rešenja ili proizvode za izolaciju ravnih krovova. Podaci

o svim firmama koje proizvode elemente ravnih krovova, mogu se

naći na web-sajtu www.gradjevinarstvo.co.yu. U nastavku rubrike,

detaljnije su data moguća rešenja ravnog krova i prikazi nekih od

vrsta hidro i termoizolacija, koje su na našem tržištu dostupne.

14

www.buildmagazin.com


TEMAbroja

TRIMO rešenja za ravne krovove

Kompanija Trimo-Inženjering jedina u

Srbiji proizvodi kompletni program

prefabrikovanih sendvič panela. Uzimajući

u obzir potrebu tržišta za novim, tehnološki

poboljšanim proizvodima, koji ohrabruju

kreativnost u arhitekturi, kompanija osmišljava

inovacije i bavi se neprekidnim usavršavanjem

svojih proizvoda.

U paleti svojih proizvoda, pored rešenja za

fasade, TRIMO nudi i rešenja za krovove u

obliku panela za pokrivanje krovova nagiba

> 5 º , od 3 do 5 º i za pokrivanje krovova nagiba

manjeg od 3 º (5%). U pitanju su Trimoterm

SNV i SRV paneli.

Trimoterm SNV

krovni paneli

Trimoterm SNV paneli su vatrootporni

krovni paneli sa spoljnom oblogom trapezastog

oblika. Postoje tri tipa unutrašnje

obloge:

• Stepenasti (standardni) profil

• „V“ profil (SNVv)

• Glatki profil (SNVg)

Ovi profili se koriste za krovove minimalnog

nagiba 5 º (8,8%), odnosno i za nagibe

od 3 do 5 º , sa dodatnim zaptivanjem.

Debljina SNV panela kreće se od 60 do

200 mm, težina od 18,9 kg za profil debljine

60 mm, do 35,7 za profil debljine 200 mm.

Koeficijent prolaza toplote, u zavisnosti od

debljine profila iznosi od 0,53 W/m²K do

0,18 W/m²K. Širina panela iznosi 1000 mm,

dužina od 2 do 14 m.

Posebni tip SNV panela je Trimoterm

SNV-3L panel, koji se koristi za krovove

blažeg nagiba, od minimum 3 º . Sastoji se

od obostrano galvanizovanog, obojenog čeličnog

lima sa unutrašnje i spoljašnje strane,

između kojih je sloj lamelirane mineralne

vune, klase A1, otporne na požar (EN

ISO 1182). Širina ove vrste panela iznosi

1100 mm.

Trimoterm SRV paneli

za ravne krovove

Paneli za ravne krovove – Trimoterm SRV

paneli se koriste za pokrivanje ravnih krovova

poslovnih, industrijskih, magacinskih

i komercijalnih objekata. Paneli se odlikuju

odličnom termo i zvučnom izolacijom.

SRV paneli koriste se za krovove minimalnog

nagiba 2%. Postavljanje panela je brzo i

jednostavno.

Trimoterm SRV paneli su izrađeni od obostrano

galvanizovanog, duboko profilisanog,

obojenog čeličnog lima sa unutrašnje strane,

i umesto sloja lima sa spoljašnje strane, koji

se uobičajeno pojavljuje kod ovakvih panela,

Trimoterm SRV panel ima PVC vodootpornu

membranu debljine 1,5 mm. Između

njih se nalazi sloj lamelirane mineralne vune,

klase A1, otporne na požar (EN ISO 1182).

Širina panela iznosi takođe 1000 mm, dužina

se kreće do 14 m, a dostupne debljine su:

60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.

Sami paneli inovativnog sistema izrade ravnih

krovova koji podrazumeva gotove panele

sa svim pratećim elementima, jesu nešto skuplji

u odnosu na elemente standardnog sistema

polaganja višeslojnog ravnog krova, ali su

sa druge strane, smanjeni troškovi transporta,

manipulacije i postavljanja panela.

Sobzirom na dugu referenc-listu, za TRI-

MO rešenja ravnih krovova se može reći da

polako postaju prepoznatljiv brand-name,

kako na našem tržištu, tako i u regionu. Osim

panela za izradu ravnih krovova, TRIMO,

između ostalog, proizvodi i prefabrikovane

elemente za kompletnu izradu, sanaciju i

rekonstrukciju kosih krovova individualnih

objekata – TRIMO FORM.

Trimo Inženjering d.o.o.

Bul. Arsenija arnojevia 99b,

11070 Novi Beograd, Srbija

T: + 381 11 2129 724

+ 381 11 2129 731

F/T: + 381 11 2129 726

E: office@trimo.co.yu

I: www.trimo.co.yu

15


TEMAbroja

Topao i suv ravan krov

sa Austrotherm-om

Renomirani proizvoa

termoizolacionih materijala

na bazi polistirena nudi

više rešenja za kvalitetnu

termiku izolaciju ravnih

krovnih površina

piše: Vladimir uji,

dipl. inž. graevine

Kvalitetna termička izolacija (kao i hidroizolacija)

krovnih površina predstavlja

nezaobilaznu meru u cilju obezbeđivanja

neophodnog komfora za boravak, život

i rad ljudi u objektima koji se grade ili restauriraju.

Krovovi građevinskih objekata su

„prvi na udaru“ kada su u pitanju atmosferske

prilike, tj. meteorološka dejstva, njihove

posledice, a time i njihov uticaj na objekte u

kojima ljudi borave, bez obzira da li se radi

o jakom zračenju sunčeve svetlosti, jakim

vazdušnim strujanjima (vetrovima) ili padavinama

manjeg ili većeg inteziteta (sneg,

grad, kiša itd.).

Proizvodi austrijskog koncerna Austrotherm

(kompanije koja poseduje sopstvene

proizvodne pogone u 7 evropskih zemalja,

među kojima je i Srbija) namenjeni su, između

ostalog, i termičkoj izolaciji krovnih

površina na objektu. Ti proizvodi izrađeni

su na bazi polistirena koji se u postupku

proizvodnje u Austrotherm-u ili ekspandira

(tako nastaje „EPS“ – ekspandirani polistiren

ili još rasprostranjenije „stiropor“) ili ekstrudira

(„XPS“).

Rešenja za termiku izolaciju

ravnih krovova

Dragomir Ili, generalni direktor

„Naša rešenja za kvalitetnu izolaciju ravnih

krovova baziraju se pre svega na primeni

Austrotherm XPS ® proizvoda, koji se odlikuje

ne samo izvanrednim termoizolacionim

svojstvima, već i odličnim zaptivanjem

vlage.Ovo svojstvo omogućava zaštitu hidroizolacionog

sloja, koji se postavlja ispod

termoizolacionog sloja.“ kaže Dragomir

Ilić, generalni direktor Austrotherm d.o.o,

srpske ćerke kompanije istoimenog austrijskog

koncerna.

Austrotherm XPS ® , debljine od

2 cm do 6 cm se izrauje u Nišu, a

u Austriji ak i do debljine od 20 cm!

Ploe koje uvozimo iz Austrije su

desetak posto skuplje, tako da

kupcima ostavljamo dve mogunosti

– ili da koriste naše jeftinije ploe iz

Niša i postavljaju ih u više slojeva,

ili da koriste naše skuplje ploe iz

Austrije i postavljaju ih jednoslojno.

Obzirom na relativno nisku

kupovnu mo u Srbiji, naši kupci se

po pravilu odluuju za ploe

proizvedene u Nišu

Ravni krovovi mogu imati višestruku namenu.

Postoje ozelenjene krovne površine,

pošljunčani krovovi, krovne parking-površine,

krovne terase, kao i druge vrste krovnih

površina. Na donjem primeru može se uočiti

visinski raspored različitih slojeva kod

takozvanog ozelenjenog krova:

1 – vegetacioni sloj

2 – zaštitni sloj (folija)

3 – drenažni sloj

(šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)

4 – Austrotherm XPS ®

5 – hidroizolacija (npr. bitumenska)

6 – armirana betonska ploa

16


TEMAbroja

Iz ovog primera se mogu izvesti i visinski

preseci slojeva za druge vrste namena ravnih

krovova. Tako kod krovnih parking-površina

imamo, umesto gore prikazanog vegetacionog

sloja, najčešće armirani beton kao

završni sloj, kod krovnih terasa završni sloj

čine terasne ploče (koje se mogu oslanjati na

sloj šljunka, ali i na „lagere“ od XPS-a) itd.

Na ovom mestu, pomenućemo još i pojam

„plus-krova“. Ovaj pojam vezuje se za stare,

već postojeće krovne konstrukcije koje

možda ni u današnje vreme ne propuštaju

vlagu, ali čija toplotna zaštita nije više adekvatna,

to jest, nije prilagođena današnjim

klimatskim uslovima. U takvim slučajevima,

najbolje je ugraditi dodatni „plus-krov“, pri

čemu se mogu koristiti ploče Austrotherm

XPS ® sa ravnim ili usečenim ivicama:

20 cm! Ploče koje uvozimo iz Austrije su

desetak posto skuplje, tako da kupcima

ostavljamo dve mogućnosti – ili da koriste

naše jeftinije ploče iz Niša i postavljaju ih u

više slojeva, ili da koriste naše skuplje ploče

iz Austrije i postavljaju ih jednoslojno.

Obzirom na relativno nisku kupovnu moć

u Srbiji, jasno je da se naši kupci gotovo po

pravilu odlučuju za naše ploče proizvedene

u Nišu.“ završava Ilić.

krovne parking-površine

1 – drenažni sloj

(šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)

2 – zaštitni sloj (folija)

3 – Austrotherm XPS ®

4 – od ranije postojea hidroizolacija

(npr. bitumenska)

5 – od ranije postojea EPS-termoizolacija

6 – od ranije postojea parna brana

7 – armirana betonska ploa

krovne terase

„Želimo posebno da istaknemo da, nezavisno

od namene ravnog krova, ukupna

debljina termoizolacionog sloja na

ravnim krovovima treba da iznosi minimum

10 cm! Naša kompanija Termoizolacione

ploče Austrotherm XPS ® izrađuje

u Srbiji, u Nišu, u debljine od 2 cm

do 6 cm, a u Austriji čak i do debljine od

Austrotherm d.o.o.

Mirka Obradovia bb,

SRB-14000 Valjevo

tel: 014 / 29 13 10; fax: 014 / 29 13 13

email: office@austrotherm.co.yu

www.austrotherm.com

17


TEMAbroja

Problemi

hidroizolacije objekata

Pravilna hidroizolacija objekta, kao i problemi

koji proističu od pogrešno izvedene

ili nepravilno održavane hidroizolacije,

treba da bude faza na koju podjednako

obraćaju pažnju i vlasnik objekta i izvođač

radova.

Isomat tretira i rešava svaki problem hidroizolacije

pojedinačno, uz korišćenje visoke

tehnologije i dugogodišnjeg iskustva. U

članku ove dužine nemoguće je obuhvatiti

do detalja sve moguće situacije i određene

specifičnosti svakog objekta pojedinačno.

Zbog toga su vam na raspolaganju naši

stručnjaci iz Odeljenja tehničke podrške.

HIDROIZOLACIJA

RAVNIH KROVOVA

U stanovima na poslednjem spratu se često

javlja problem vlage, što je posledica nepostojeće

ili loše izvedene hidroizolacije, lošeg

odabira materijala, loše termoizolacije i neadekvatnog

održavanja. Ovde vam preporučujemo

nekoliko načina rešavanja problema,

zavisno od stanja krova i vaših budućih potreba.

Lokalno zaptivanje

pukotina, fuga i spojnica

U velikom broju slučajeva, jednostavno zaptivanje

pukotine, dilatacije ili fuge u potpunosti

rešava hidroizolacioni problem, što je

ujedno i najekonomičniji način eliminisanja

vlage.

Prvo se lociraju pukotine u cementnoj košuljici

ili staroj izolaciji i dobro se očiste od

prašine i svih drugih nečistoća. Suva površina

se premaže, celom dužinom pukotine,

prajmerom ISO-PRIMER, u širini od

≈ 12 cm. Kada se prajmer osuši, četkom se

lokalno nanosi ISOFLEX, elastomerni hidroizolacioni

premaz. U sveži namaz ISO-

FLEX-a utiskuje se armaturna traka od poliesterske

tkanine ili staklenog voala. Kada

se prvi sloj ISOFLEX-a osuši, slede još dva

lokalna pokrivajuća premaza. Posebnu pažnju

treba posvetiti sastavu ravnog krova i

vertikalnih površina, kod koga se primenjuje

isti postupak uz posebnu pažnju na mesta

prodora metalnih elemenata kroz ravni krov

(cevi, ograda), koja treba dobro očistiti od

prašine i korozije.

18

Izolacija krova sa nagibom

(bez akumulacije vode)

Uobičajeno je da ravni krovovi sa nagibnim

slojem od cementne košuljice ili teraco-materijala

imaju problem propuštanja

vode. Generalno, koriste se dva tipa rešenja:

1) hidroizolacija elastomernim premazom

ISOFLEX i 2) hidroizolacija plastomernom

bitumenskom membranom sa mineralnim

posipom ISOGUM P.

Hidroizolacija elastomernim

premazom Isoflex

Prvo se obave lokalne popravke nagibnog

sloja uz pomoć cementnog maltera

DUROCRET. Nanošenje ISOFLEX-a

zahteva čistu i suvu površinu. Cela površina

ravnog krova se prajmeriše premazom

ISO-PRIMER. Kada se prajmer osuši, lokalno

se nanosi jedan premaz ISOFLEX-a

duž svih sastava vertikalnih i horizontalnih

površina (holkeri), duž očišćenih pukotina

i dilatacija, kao i na mestima prodora. Dok

je premaz još uvek svež, u njega se utiskuje

armatura od 10 cm široke trake od poliestera

ili staklenog voala. Potom se po celoj

površini krova četkom ili valjkom nanosi

ISOFLEX. Ukoliko je neophodno, ISO-

FLEX može da se, radi lakšeg nanošenja,

razredi vodom do 5%. Kada se taj premaz

osuši, poprečno u odnosu na prethodni, nanosi

se još jedan sloj ISOFLEX-a. Finalni

rezultat je kontinualna i elastična hidroizolaciona

membrana bez nastavaka. Osnovna

prednost premaza ISOFLEX je njegova

dugotrajnost, budući da je projektovan kao

hidroizolacioni materijal, a ne boja.

Materijal:

• ISOFLEX – elastomerni hidroizolacioni

premaz

• ISO-PRIMER – prajmer za ISOFLEX

• TREVIRA – traka od poliesterske tkanine

ili staklenog voala širine 10 cm

Hidroizolacija bitumenskom

membranom sa Isogum P

Prvo se obave lokalne popravke nagibnog

sloja pomoću cementnog maltera DUROC-

RET. Postavljanje bitumenskih membrana

zahteva čistu i suvu površinu. Površina se

prajmeriše bitumenskom emulzijom ISO-

PAST (razređuje se vodom 30-50%), ili bitumenskim

lakom ISOLAC. Kada se prajmer

osuši, plamenikom se vare membrane

ISOGUM P, upravno u odnosu na nagib,

počev od najniže tačke. Bočni preklopi pri

varenju su 10 cm. Preklopi se obrađuju malim

plamenikom i špahtlom. Radi dodatne

zaštite bitumena na spojevima, preporučujemo

premazivanje ISOFLEX-om. Prelazi

membrane na holkerima i vertikalnim

površinama se takođe obrađuju špahtlom

i malim plamenikom. Slivnici se, posle čišćenja,

izoluju ISOFLEX-om pojačanim

trakom od poliesterske tkanine. Prodori

metalnih cevi ili ograde kroz membranu se

premazuju ISOFLEX-om pojačanim trakom

od poliesterske tkanine. Primena bitumenske

membrane je dobro rešenje ukoliko

se postupak varenja pravilno izvede. Zato je

neophodno da ovaj postupak obave profesionalci.

Materijal:

• ISOGUM P – plastomerna (APP) bitumenska

membrana sa poliester uloškom

180 g/m 2

• ISOPAST – bitumenska emulzija

• ISOLAC – bitumenski lak

• ISOFLEX – elastomerni hidroizolacioni

premaz

• TREVIRA – traka od poliesterske tkanine

ili staklenog voala širine 10 cm

Izolacija krova bez nagiba

(akumulirana voda)

Prvo se dobro očisti podloga od prašine i

ostalih trošnih materijala. Potom se podloga

dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

Spojevi horizontalnih i vertikalnih površina

se dobro pokvase i na njima se, pomoću polimer

cementnog maltera DUROCRET i

adekvatne alatke, prave zaobljenja (holkeri).

Pravi se AQUAMAT-ELASTIC, mešanjem

komponenti A (prah) i B (elastifikator).

Nanosi se četkom prvi premaz AQUA-

MAT-ELASTIC u trakama širine 1 m.

Premaz se podiže na vertikale 15-20 cm.

U još uvek sveži namaz utiskuje se poliesterska

tkanina (TREVIRA) širine 1 m. Poliesterskom

tkaninom armirani prvi premaz

se, posle sušenja, pokriva novim premazom

AQUAMAT-ELASTIC-a. Potom sledi

treći kompletni premaz sa AQUAMAT-

ELASTIC-om u beloj boji, unakrst u odnosu

na prethodni. Sloj ne sme da bude

deblji od 1 mm. Finalni sloj AQUAMAT-


ELASTIC u beloj boji štiti hidroizolaciju

od UV zračenja, te tako povećava njen životni

vek i funkcionalnost.

Materijal:

• AQUAMAT-ELASTIC – elastični 2K

hidroizolacioni premaz

• TREVIRA – poliesterska tkanina za armiranje

hidroizolacionih slojeva

• DUROCRET – polimer-modifikovani

cementni malter

Izolacija krova i pokrivanje

ploicama

Lokalne popravke košuljice se vrše cementnim

malterom DUROCRET. Ukoliko

je potrebna nova košuljica po celoj površini,

koristi se SCREED-100. Posle 7 dana,

može da se radi hidroizolacija. Prvo se

površina dobro očisti od prašine i trošnih

delova. Sledi dobro kvašenje, ali bez akumulacije

vode. Priprema se AQUAMAT-

FLEX mešanjem komponenti A (prah) i

B (elastifikator). Na svim mestima gde se

susreću horizontalne i vertikalne površine

(holkeri), na izrazitijim pukotinama i dilatacijama,

kao i na svim mestima gde postoje

prodori kroz ploču, nanosi se četkom jedan

sloj AQUAMAT-FLEX-a u koji se utiskuje

10 cm široka traka od poliesterske tkanine.

Ukoliko je neophodno, radi boljeg pokrivanja

armature, posle sušenja uraditi još jedan

premaz. Kada se lokalni premazi potpuno

osuše, cela površina se ravnomerno premazuje

AQUAMAT-FLEX-om. Kada se prvi

premaz osuši, unakrst se premazuje sledeći

sloj. Debljina svakog pojedinačnog sloja ne

sme da bude preko 1 mm. Za lepljenje pločica

se koristi lepak Isomat AK-ELASTIC.

Popunjavanje fuga se obavlja MULTIFILL

3-15 sa dodatkom aditiva DS-99. Kombinacija

AQUAMAT-FLEX-a i Isomat AK-

ELASTIC-a daje izuzetan hidroizolacioni

sistem.

Materijal:

• AQUAMAT-FLEX – elastični 2K hidroizolacioni

premaz

• TREVIRA – traka od poliesterske tkanine

ili staklenog voala širine 10 cm za

armiranje hidroizolacionih premaza

• Isomat AK-ELASTIC – veoma elastični

2K lepak za pločice

• MULTIFILL 3-15 – polimer-modifikovana

fug-masa za fuge širine 3 - 15 mm

• DS-99 – aditiv za vodonepropusnost fugmase

Izolacija krova ispod

termo-izolacionog sloja

Lokalne popravke košuljice se vrše cementnim

malterom DUROCRET. Ukoliko

je potrebna nova košuljica po celoj površini,

koristi se SCREED-100. Posle 7 dana,

može da se radi hidroizolacija. Prvo se površina

dobro očisti od prašine i trošnih delova.

TEMAbroja

Sledi dobro kvašenje, ali bez akumulacije

vode. Priprema se AQUAMAT-FLEX mešanjem

komponenti A (prah) i B (elastifikator).

Četkom se nanosi prvi sloj AQUA-

MAT-FLEX-a u širini od 1 m. Premaz

podići uz vertikale 15-20 cm. U još uvek

sveži namaz utiskuje se poliesterska tkanina

(TREVIRA) širine 1 m. Nastavlja se sa

premazivanjem cele površine AQUAMAT-

FLEX-om, uvek u pojasevima od 1 m. Rolne

od poliesterske tkanine treba da se bočno

preklapaju 10 cm. Kada se prvi sloj, armiran

poliesterom, osuši, sledi još jedan premaz po

celoj površini. Kada se drugi premaz osuši,

neophodan je i treći premaz AQUAMAT-

FLEX-om, poprečno u odnosu na prethodni.

Debljina svakog sloja pojedinačno ne

sme da prelazi 1 mm. Kada se hidroizolacioni

sloj osuši, jednostavnim polaganjem

se postavljaju termoizolacione ploče od

ekspandiranog polistirena. Termoizolacija

se prekriva geotekstilom ili polietilenskom

folijom. Na kraju se sistem opterećuje krovnim

pločama ili šljunkom debljine 6-8 cm,

što predstavlja zaštitu od sunca i vetra.

Materijal:

• AQUAMAT-FLEX – elastični 2K hidroizolacioni

premaz

• TREVIRA – poliesterska tkanina za armiranje

hidroizolacionih slojeva

Za sve dodatne informacije javite se na

telefone 011/ 2710-141 i 2710-045


TEMAbroja

EPDM

hidroizolacioni sistemi

Firestone Building Products

AKRILflex ®

elastina

hidroizolacija

ravnih krovova

Osnovna komponenta sistema je EPDM

(etilen propilen dien-monomer), jednoslojna

hidroizolaciona folija od sintetičke

gume, koja zahvaljujući svojim karakteristikama,

kako u pogledu kvaliteta samog

materijala tako i u pogledu tehnologije

izvođenja, u potpunosti zadovoljava kriterijume

koje zahtevaju standardi u modernom

građevinarstvu.

EPDM folije debljine 1,15 i 1,52 mm primenjuju

se za hidroizolaciju novih krovova

(ravnih, lučnih, kosih) i sanaciju postojećih,

hidroizolaciju krovnih bašta, parking-prostora,

temeljnih ploča, bazena i sl. U zavisnosti

od uslova primene na raspolaganju su

folije armirane poliesterskom mrežom i folije

sa protivpožarnom zaštitom gornje površine.

Za hidroizolaciju rezervoara, ribnjaka, kanala,

taložnih polja proizvode se EPDM geomembrane

u debljinama 1,02, 1,15 i 1,52 mm.

EPDM folije su dostupne u panelima do 15 m

širine i 61 m dužine što kao rezultat daje

izradu manjeg broja spojeva i kraće vreme

ugradnje. Zahvaljujući svom sastavu, posebno

EPDM polimerima i čađi, ovaj materijal

poseduje izuzetnu otpornost na ozon i UV

zračenje i na kraju – starenje. Izrazita fleksibilnost,

čak i pri temperaturama nižim od

-45°C, i mogućnost elastičnog izduženja od

preko 300% omogućuju primenu ovog materijala

i u najoštrijim klimatskim uslovima.

EPDM je inertan materijal sa ograničenim

uticajem na životnu sredinu u toku proizvodnje,

ugradnje i eksploatacije. Trajnost materijala,

zanemarljivi troškovi održavanja i

konkurentna cena ugradnje rezultiraju ekonomski

vrlo povoljnim rešenjem.

EPDM folije za hidroizolaciju krovova

ugrađuju se slobodnim polaganjem u sistemu

sa balastom i kod inverznih krovova,

mehaničkim fiksiranjem i lepljenjem. Spajanje

susednih panela vrši se po hladnom

postupku hemijski aktivnim materijalima

(prajmer, samolepljiva traka). Za obradu karakterističnih

detalja na krovovima kao što

su slivnici i drugi otvori i prodori, svetlarnici,

rigole, unutrašnji i spoljašnji uglovi, atike...

Firestone Buliding Products kompanija

je razvila kompletan asortiman pomoćnog

materijala, čime je omogućena ugradnja

kvalitetnog hidroizolacionog sistema.

Preduzeće Izolacija Holding a.d. sa osposobljenim

izvođačima i tehničkim licima,

uz potpunu tehničku i operativnu podršku

proizvođača materijala, nudi, pored usluga

izvođenja hidroizolacije EPDM folijama, i

saradnju u fazi projektovanja i izbora najpogodnijeg

hidroizolacionog sistema.

AKRILflex® sistem, proizvod Prvog maja iz

Čačka, štiti krovne površine od spoljašnjih

atmosferskih uticaja i predstavlja alternativu

za tradicionalno korišćene sisteme zaštite

krovova proizvodima na bazi bitumena, sintetičkih

folija i slično.

AKRILflex® je jednokomponentna vodorastvorna

disperzija napravljena na bazi

specijalne polimerne emulzije i dodataka.

Premaz je temperaturno elastičan (na toplo

i hladno), vodonepropustan i stabilan na ultravioletne

zrake.

AKRILflex® se koristi u novogradnji kao i

za sanaciju ravnih krovova. Podloga na koju

se nanosi može biti od betona, nove i stare

bitumenske izolacije, lima i eternit ploča.

Premaz se ne preporučuje za površine koje su

trajno opterećene vodom pod pritiskom, odnosno

površine premazane AKRILflex®-om

moraju imati nagib 0,5%-8%. Pri premazivanju

bitumenskih podloga, kao i podloga

koje imaju dilatacije, područja posebnih

opterećenja ili površine sklone pukotinama

preporučuje se armiranje AKRILflex® platnom.

Kod određenih hidroizolacionih krovnih

sistema uslov garancije kvaliteta primene

AKRILflex® sistema je postojanje parne

brane.

AKRILflex® sistem sastoji se od:

• AKRILflex® prajmera, za impregnaciju

podloge

• AKRILflex® platna

• AKRILflex® premaza

TEHNIKE KARAKTERISTIKE

• Izgled: bela, oksidno-crvena ili zelena

homogena masa

• Prekidno izduženje AKRILfl ex® sistema 160%

• Prionjivost na :

- beton 0,513 N/mm 2

- bitumen 0,569 N/mm 2

- pocinkovani lim 0,656 N/mm 2

- eternit plou 0,565 N/mm 2

• Vodonepropustljivost do pritiska od 6 bara

20


TEMAbroja

RAVNI KROVOVI

koncipiranje sistema

Ravan krov – da ili ne Ovo je svakodnevna

dilema projektanata i investitora na našem

klimatskom području, dilema sasvim opravdana

kada se imaju u vidu neposredna iskustva

iz proteklih godina. Naime, kod velikog broja

objekata sa ravnim krovovima izgrađenih u

prethodnom periodu je vrlo evidentan problem

hidroizolacije. Osnovni uzrok je, po

našem mišljenju, protok vremena udružen sa

tehnološkim karakteristikama materijala primenjivanih

prilikom izrade hidroizolacionih

sistema (najčešće baziranih na bitumenu).

Treba li se zbog toga lišiti svih onih pogodnosti

koje nam pruža pravilno izrađena krovna

terasa Naš odgovor je: Naravno, NE.

Savremena tehnologija građevinskih materijala

primenjivih u sistemu ravnog krova je

toliko napredovala da možemo da, uz pravilno

koncipiranje, izgradimo objekat čiji će krovni

sistem biti funkcionalno pouzdan tokom celog

životnog veka zgrade. Naravno, pri tome

bivamo nagrađeni visokim estetskim rezultatom

i zadovoljstvom upotrebe krovne terase.

Na krovnoj terasi pogledu je dostupan samo

završni sloj, koji je ujedno najviše izložen negativnom

dejstvu spoljnih faktora (kiša, sneg,

mraz, UV zraci, toplota, mehaničko opterećenje

– habanje, hemijski uticaji...). To nipošto

ne znači da smemo da zanemarimo prethodne,

„nevidljive“ slojeve. Jedino nam kompletan

sistem, izveden u svakoj od faza na pravilan

način, garantuje pouzdanost i dugotrajnu

funkcionalnost krovne terase.

Gledano odozdo na gore, elementi sistema su

sledeći:

1. Podloga mora da bude čvrsta, zdrava i

statički adekvatno proračunata da uspešno

podnese, kako predviđena pomeranja objekta,

tako i opterećenje koje će se pojaviti postavljanjem

narednih slojeva sistema i samim

korišćenjem terase. Ukoliko je u pitanju betonska

ploča, neophodno je da se pre izrade

narednih slojeva saniraju sve eventualne pukotine

u betonu i da se na adekvatan način

obrade dilatacioni spojevi. U ovoj, kao i u

svim narednim fazama, odabir adekvatnih

materijala je presudan (MEGACRET-10,

DUREBOND, ELASTOTAN...). Moguće

je već u fazi betoniranja rešiti vodonepropusnost

ploče korišćenjem materijala PENE-

TRON, PENETRON Admix, ili PENE-

TRON Plus

2 Parna brana, kao i paroregulacioni slojevi,

su često zanemarivani elementi (građevinska

folija NE može da obavi taj zadatak!). Mazanje

podloge bitumenskim emulzijama Esha-

Elastic ili EshaCoat 6-s je jedno od rešenja,

a optimalno rešenje za branu je bitumenska

membrana EshaProtex sa aluminijumskom

folijom. Kao sloj za otparivanje može da se

koristi membrana EshaPerfo

3. Termoizolacija i nagibni sloj su obično rešavani

polaganjem EPS ili XPS ploča preko

kojih se izrađuje polusuva cementna

košuljica. Naš predlog je daleko brže, jeftinije,

efikasnije (=0,067 W/mk) i LAKŠE

(265 kg/m 3 ) rešenje pomoću materijala PO-

LITERM BLU. Čvrstinu ovog sloja možemo

da prilagođavamo očekivanom opterećenju,

a ako je potrebna i zvučna izolacija veća

od 21,5 dB, koristimo neku od membrana iz

serije dBred

4. Odabir vrste hidroizolacije u mnogome

zavisi od tipa krova (neprohodan, slabo

prohodan, krovna terasa, krovna bašta) i od

željenog finalnog izgleda krovne površine

(keramika, kamen, behaton ploče, mineralni

posip, poliuretan, itd...). Zajednička osobina

svakog od sistema je, osim vodonepropusnosti,

vrhunska elastičnost, mehanička otpornost

i otpornost na sve klimatske uticaje karakteristične

za naše podneblje

a) Cementna hidroizolacija AQUAMATE-

LASTIC je pogodna kada je predviđena

obloga od keramičkih ili kamenih ploča, fiksiranih

lepkom AK-20 ili AK-ELASTIC

(treba izbegavati polaganje „na materijal“) i

fugovanih sa MULTIFILL 0-5 sa dodatkom

DS-99

b) POLIURETANSKI premazi su predviđeni

za situacije kada želimo da nam je

hidroizolacioni sloj ujedno i finalna obloga.

Zahvaljujući paleti boja, mogućnosti izrade

protivkliznih površina i samolivosti materijala,

mogući su izuzetno visoki estetski dometi

c) Na slabo prohodnim i neprohodnim krovovima

koristićemo elastomerne (SBS) bitumenske

membrane EshaDien, od kojih je

završna sa obojenim mineralnim posipom.

Naravno, prilikom reparacije oštećene izolacije

na postojećim objektima, odabir materijala

za sanaciju umnogome zavisi od tipa

originalnih materijala, od stepena oštećenja i

od raspoloživog budžeta. U svakom slučaju,

neophodno je detaljno sondiranje kako bi se

validno utvrdio stepen oštećenja, a saniranje

treba obaviti u obimu koji u potpunosti

otklanja postojeća oštećenja i na minimum

smanjuje mogućnost pojave novih.

21


promo

ISOBAU

sendvi paneli

Isobau Hellas S.A. je jedna od vodećih

grčkih kompanija u oblasti proizvodnje

i isporuke izolacionih krovnih i zidnih poliuretanskih

sendvič panela sa tradicijom

preko 25 godina i ogromnim iskustvom u

proizvodnji i radu na razvoju moderne tehnologije

ISOBAU.

U svom proizvodnom programu poseduje

najsavremenije tehnologije za proizvodnju

poliuretanskih panela za krovno i zidno

oblaganje, tankih trapezoidnih limova,

PVC svetlarnika i pratećih fazonskih elemenata.

Termoizolacioni krovni i zidni sendvič paneli

ISOBAU, sa ispunom od poliuretana,

odlikuju se velikom energetskom efikasnošću,

kvalitetnom izradom prema standardu

EN ISO 9001:2000, a u cilju zaštite čovekove

sredine proizvodi poseduju ekološki

sertifikat ISO 14001. Osnovne karakteristike

sendvič panela su takve, da umnogome

smanjuju potrošnju energije. Proizvode se

u dve varijante sa izolacijom od samogasive

poliuretanske pene klase B1 i B2. Zbog

svojih odličnih termoizolacionih karakteristika

zadovoljavaju savremene zahteve za

toplotnom izolacijom.

Prednosti panela

Sloboda kreativnog oblikovanja i arhitektonskog

izraza, lakoća primena, mala specifična

težina, odlična termoizolaciona svojstva i jednostavna

montaža pružaju projektantima i

izvodjačima velike mogućnosti za moderno,

brzo i ekonomično arhitektonsko rešenje.

Primena panela

22

Paneli se jednako dobro mogu koristiti za

izgradnju jednostavnog skladišnog prostora,

ekskluzivnih poslovnih objekata, tržnih centara,

distributivnih centara, sportskih objekata,

poljoprivrednih objekata, proizvodnih

pogona, industrijskih hala, i gotovo su

nezamenivi u izgradnji hladnjača.

Energetski pregled

Iako u većini zgrada krovni pokrivač pouzdano

apsorbuje energetsku razliku spoljašnjosti

i unutrašnjosti, postoje lokalne slabe

tačke na strukturi zgrade, gde prolazi više

toplote nego na okolnim površinama. One

nastaju usled nekog oštećenja ili loše izrade

zgrade, pa im se zbog toga mora posvetiti

posebna pažnja. Ove tačke prouzrokuju lokalizovane

površinske temperature, čija je

posledica formiranje kondenzacije i plesni.

Postoji bliska veza izmedju karakteristika

izolacije i kontrole vlažnosti, zbog visoke toplotne

provodljivosti vode, koja je skoro trideset

puta veća nego provodljivost vazduha

koji miruje. Toplotna provodljivost u izolacionom

materijalu povećava se kao funkcija

sadržaja vode. Oštećenja od mraza, korozija,

efekat rastvaranja kod drugih materijala, kao

i promene u dimenzijama, takodje mogu biti

prouzrokovani širenjem vlage.

Potreba za nižim vrednostima koeficijenta

prolaza toplote k (W/m 2 K) i kontinuitet izolacije

zahtevaju sigurnost izolacije tokom veka

trajanja zgrade, kao i otklanjanje bilo kakvog

rizika od povećane toplotne propustljivosti,

bez obzira na uzrok. ISOBAU izolacioni

krovni i zidni paneli koriste izolaciju sistema

zatvorenih ćelija između nepropustljivih

metalnih obloga, koje sprečavaju da vlaga i

para uopšte dospeju do izolacionog jezgra, što

obezbedjuje dugoročnu toplotnu pouzdanost

i izolacioni kontinuitet.

Tačnost i brzina isporuka, visok nivo podrške

kupcima uz garantovani kvalitet i široki

asortiman čine ISOBAU HELLAS S.A.

pouzdanim partnerom pri izboru termoizolacionih

poliuretanskih sendvič panela.

Otvaranje kancelarije u Beogradu je želja da

se klijentima sa teritorije bivše Jugoslavije

omogući lakše i brže dolaženje do podrobnijih

tehničkih informacija o proizvodima,

karakteristikama materijala, načinu instaliranja

i drugih relevantnih detalja neophodnih

za pravilnu izgradnju.

Predstavništvo Beograd

Vile Ravijojle 11, Beograd,

Tel: +381 11 367 90 19

Fax:+381 11 367 90 18

Mail: isobausrb@isobau.gr

Site : www.isobau.gr


promo

Ankerisanje i tiplovanje

Međunarodni koncern Würth, prisutan

u 80 zemalja sa 330 kompanija, snabdeva

profesionalce u oblasti montaže sa preko

100.000 artikala. Saradnja sa Würthom

je garancija kvaliteta i efikasnosti svakog

profesionalca.

Proizvodi iz našeg programa su rađeni prema

DIN i ISO standardima propisanim za

razna područja delatnosti gde se koriste tiplovi,

vijci, proizvodi tehničke hemije, ručni,

električni i pneumatski alati za izolaciju,

održavanje i negu. Zahvaljujući radu svojih

stručnjaka Würth ima vodeću poziciju na

tržištu montažne opreme i tehnike u svetu.

Würth je u Srbiji i Crnoj Gori prisutan od

1996. godine. Tim mladih ljudi koje su školovali

stručnjaci Würth-a, donosi novosti i

kvalitetna rešenja za dnevne poslove i probleme

u skoro svako mesto naše zemlje. Stalno

usavršavanje i dnevni kontakt sa brojnim

korisnicima naših artikala obezbeđuju da

ljudi iz struke imaju stručne sagovornike koji

razumeju procese i poznaju tehnologije. Našim

kupcima na taj način obezbeđujemo stalno

praćenje najnovijih dostignuća iz oblasti

montažne tehnike bez obzira gde se nalaze.

Ovom prilikom predstavljamo sistem za ankerisanje

i tiplovanje. Sistem se sastoji iz:

• softvera za proračun i odabir ankera i

tiplova

• asortimana ankera

• uređaja za ispitivanje podloge u koju se

ugrađuje anker

• uređaja za ispitivanje nosivosti ankera.

Softver za proračun ankera daje mogućnost

odabira pravog ankera, koji svojom karakteristikama

može da izdrži opterećenje koje

mu se zadaje.

U ponudi postoje ankeri koji su prilagođeni

različitim vrstama opterećenja i namena.

Uređaj za ispitivanje podloge se sastoji iz

sledećeg:

1. Šmitov čekić

Ovo je uređaj koji na osnovu mehaničkog

otpora prodoru kuglice u beton daje približnu

vrednost tvrdoće betona na pritisak, što

je najvažnija karakteristika betona u statičkom

smislu.

2. TICO

Ultrazvučni instrument za ispitivanje betona

bez razaranja.

Pomoću ovog uređaja mogu se odrediti:

• uniformnost betona

• naprsline, pukotine, oštećenja u betonu

usled vatre i mraza

• modul elastičnosti (indirektno i približno)

• čvrstoća betona sa velikom tačnošću ako

je poznata vrednost R dobijena Šmitovim

čekićem.

Uređaj za ispitivanje nosivosti ankera

(hidraulična čupalica, elektronski modul

dinametar i štampač).

Ankeri koji se mogu testirati ovim

uređajem su svi ankeri koji su postavljeni

u betonu i koji imaju navojno

stablo M8, M10, M12, M16 ili

čauru sa unutrašnjim navojem M8,

M10, M12, M16.

Takođe i svi ankeri M8-M16 koji su postavljeni

u kombinaciji sa nekim hemijskim

ankerom.

Ankeri koji postoje u ponudi su ispitani na

Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Istovremeno želimo da spomenemo i Institut

za ispitivanje materijala “IMS” u Beogradu,

koji prati naš rad u području detaljnog

ispitivanja ankera.

Pozivamo Vas da nas posetite na Sajmu

građevinarstva ove godine i pogledate našu

prezentaciju na temu sistema koji smo

ukratko predstavili.

Würth d.o.o. Beograd

Panevaki put 38,

11210 Beograd, Krnjaa

tel: 011/2078 200

fax: 011/2078 210

e-mail: prodaja@wurth.co.yu

www.wurth.co.yu

23


promo

ALUMIL aluminijumski sistemi

za primenu u graevinarstvu

Alumil razvija visokokvalitetna rešenja aluminijumskih

profila za sve moguće arhitektonske

primene. Skoro 30 godina iskustva i

inovaciona rešenja učinila su Alumil širom sveta

vodećim snabdevačem profilima. Sistemi su

dizajnirani tako da ispunjavaju čitav niz zahteva

i imaju sva neophodna svojstva da zadovolje

sve kriterijume termalne i zvučne izolacije,

zaštitu od provale, kao i otpornost na požare.

Alumil danas ulaže značajne napore u domenu

unapređenja tehnologije i uvođenja

savremenih tehničkih rešenja u proces proizvodnje,

a koja su izvedena na funkcionalno

i ekonomski prihvatljivom nivou. Sistemi

aluminijuma atestirani su od strane međunarodnih

instituta: IFT ROSENHEIM, ISO,

A.A.M.A. i dr.

Na našem tržištu Alumil je prisutan od

1995. godine. Razvijena je distributivna

mreža sa regionalnim centrima u Čačku,

Beogradu, Novom Sadu, Nišu, kao i u Podgorici

u Crnoj Gori. U Beogradu je osnovan

i korisnički servis u cilju kontinuiranog

informisanja projektantskih kuća i tehničkih

službi o proizvodima i rešenjima koje

nudi Alumil.

U ovom broju magazina Build predstavljamo

tehničke karakteristike lanterne M 10800 i

sistema klasične staklene fasade M6 koje,

pored odlične kompatibilnosti, karakteriše i

višestruk izbor konstruktivnih rešenja.

M 10800 staklena krovna

konstrukcija

Karakteristike sistema:

• Pokrivanje u različitim oblicima i primenama

kao što su piramide, svetlarnici,

kupole, nadstrešnice itd.

• Građevinska rešenja za izradu višestranih

piramida koje se harmonično sjedinjuju

sa ostatkom konstrukcije

• Različite dimenzije poprečnih

preseka profila koji omogućavaju

izradu atrijuma velikih

razmera

• Svi materijali koji se ugrađuju,

uključujući horizontalne i vertikalne

aluminijumske elemente,

nerđajuće zavrtnje i ostale

vezivne elemente, dugotrajni su

i otporni na koroziju čak i pod

najoštrijim vremenskim uslovima

• Termoprekid sa dvostrukim zastakljivanjem

od 24 do 54 mm

• Izuzetna kompatibilnost sa

sistemom M6 radi izrade kompleksnih

struktura

• Sistem drenaže za odvođenje

vode stvorene kondenzacijom

Sertifikati

Projektovanje, proizvodni procesi

i kontrola kvaliteta svih profila

proizvedenih od strane Alumil-a

su sertifikovani po ISO9001

Proces elektrostatičkog farbanja

je sertifikovan od strane QUA-

LICOAT i RAL (GSB) u svim

Alumilovim fabrikama

Posle serije M 10800 Alumil je

na tržište plasirao i staklenu kliznu

krovnu konstrukciju – serija

10880

TEHNIKE KARAKTERISTIKE AL PROFILA (M 10800)

Legura Aluminijuma AIMgSi 0,5 F22 6060 (1725)

Tvrdoa

Debljina zaštitnog sloja

Debljina profi la (min-max)

Geometrijska kontrola profi la

12-14 HB

75 m minimum

2,2-2,5 mm

DIN 17615 Compliant

TEHNIKI PODACI SISTEMA

Širina profi la

55 mm

Maksimalni moment inercije do 883 cm 4

Mogunost zastakljivanja

Zaptivanje

jednostruko, dvostruko ili trostruko

staklo, od 24 mm do 50 mm

dva nivoa zaptivanja, EPDM

zaptivka perimetriki

24


promo

M6 klasina staklena fasada

Serija je predstavljena posle serije klasične

fasade Ml i usavršena je u tri različita smera:

• bolja izolacija

• naglasak na jednostavnoj izradi

• poboljšan sistem za drenažu, što je postignuto

specijalnim gumama i velikim kanalima

za odvođenje vode

Karakteristike sistema:

• Širok spektar poklopnih profila i stubova,

čime se postiže raznolikost fasada, kao što

su dekorativni aluminijum ili poklopni

profili od nerđajućeg čelika

• Koeficijent prenosa toplote do RMG 1.0

(prema DIN V 4108-4)

• Zaptivenost klase E600 (prema prEN

12208)

• Nije potrebna dodatna mehanička potkonstrukcija

za njegovu ugradnju

• Širok spektar primena, počev od jednostavnih

ravnih konstrukcija do složenih

konstrukcija pod nagibom i atrijum konstrukcija

(veliki holovi, dvorane), kombinuje

se sa sistemom M10800

• Širina poliamida 25 mm, primenjiv za

grupu 2,1 termičke izolacije

• Rasteri velikih razmera

• Sertifikovan od strane IFT ROSEN-

HEIM i svrstan u najvišu kategoriju na

svim izvršenim testovima

• Otvoriva polja (vrata i prozori serije

M11000) koja se ugrađuju u istoj ravni sa

ostatkom konstrukcije

• Mogućnost ugradnje INOX poklopaca

Sertifikati

Projektovanje, proizvodni procesi i kontrola

kvaliteta svih profila proizvedenih od strane

Alumila su sertifikovani po ISO900L

Proces elektrostatičkog farbanja je sertifikovan

od strane QUALICOAT i RAL (GSB)

u svim Alumilovim fabrikama

TEHNIKE KARAKTERISTIKE AL PROFILA (M 6)

Legura Aluminijuma

AIMgSi 0,5 F22 6060 (DIN1725)

Tvrdoa

12-14 HB

Debljina zaštitnog sloja

75 m minimum

Debljina profi la (min-max)

1,8- 5,0 mm

Geometrijska kontrola profi la

DIN 17615 Compliant

TEHNIKI PODACI SISTEMA

Širina profi la

55 mm

Maksimalni moment inercije do 2073,53 cm 4

Mogunost zastakljivanja

Zaptivanje

jednostruko, dvostruko

ili trostruko staklo, do 52 mm

dva nivoa zaptivanja,

EPDM zaptivka

Beograd

Batajniki drum 283c

tel/fax: 011 375 74 44

Zrenjaninski put 139e

tel/fax: 011 208 35 97

aak

Dragoslava Bojovia 586

tel/fax: 032 320 480

Niš

Toponiki put bb

tel/fax: 018 583 090

Novi Sad

Tekelijina 72

tel/fax: 021 424 926

Podgorica

Cijevna bb

tel/fax: 081 606 370

Korisniki servis

Beograd

Terazije 10/1

tel/fax: 011 361 22 76

25


promo

Lexan ® pune

i saaste ploe

Polymers Group iz Beograda je

autorizovani zastupnik firme GE

Plastics Specialty Film & Sheet – lidera u

proizvodnji polikarbonatskih ploča pod zaštićenim

imenom Lexan ® .

Dvadesetogodišnja saradnja sa firmom GE

Plastics Specialty Film & Sheet u okviru

prodaje i tehničke pomoći, uz stalno širenje

prodajnog programa, omogućila je Polymers

Group-u da ispuni i najsloženije zahteve

svojih kupaca. Polymers Group, pored

prodaje i tehničke pomoći, svojim klijentima

obezbeđuje i konsultantske usluge pri

izboru tipa, vrste i debljine ploča i pratećeg

materijala, kao i stručnu podršku u cilju optimalnog

načina ugradnje Lexan ® ploča.

U okviru svog prodajnog programa, pored

velikog izbora Lexan ® ploča i razgranate

prodajne mreže, u ponudi je i kompletan

prateći materijal, razvijen specijalno za

ugradnju Lexan ® ploča.

Iz proizvodnog programa GE Plastics Specialty

Film & Sheet izdvajaju se tri osnovna

tipa ploča:

1. Lexan ® Thermoclear – višeslojne ploče

2. Lexan ® Solid – pune ploče

3. Lexan ® Corrugated - valovite ploče

Višeslojne ploe

Lexan ® Thermoclear je višeslojna termoizolaciona

polikarbonatna ploča sa visokom

svetlosnom propustljivošću, obostrano UV

zaštićena i otporna na udar. Idealan je krovni

pokrivač i materijal za zastakljivanje sa širokim

spektrom primene: muzeji, staklenici,

šoping-centri, industrijski objekti, sportski

centri, nadstrešnice.

Mnogostranost Lexan ® Thermoclear višeslojnih

ploča za zastakljivanje ogleda se u:

• maloj masi

26

• lakoj montaži

• visokoj energetskoj efikasnosti

• samogasivosti

• UV otpornosti

• garanciji

• širokom portfoliu – dostupnom u asortimanu

struktura, premaza, boja, dimenzija

i debljina

• ekološkim standardima

Lexan ® višeslojne polikarbonatske ploče

proizvode se u širokom spektru boja, dimenzija,

debljina, struktura i vrsta. Prema

potrebama kupca mogu se izabrati:

• debljine: 4,5; 6; 8; 10; 16; 20; 25 i

32 mm

• boje: providna, opal bela, dim, siva, žuta,

crvena, zelena, plava, tirkiz, led efekat

• dimenzije: 2100 × 6000, 2100 × 7000,

1250 × 6000, 1250 × 7000 mm, a postoji i

mogućnost sečenja na meru

Vrste Lexan ® Thermoclear ploča su:

• Lexan ® Thermoclear dvostrano UV zaštićena

ploča je jedinstvena ploča takvog

tipa na tržištu. Za razliku od ploča drugih

proizvođača jedinstvena je po lakoći ugradnje,

prvenstveno zbog toga što omogućava

da obe strane ploče budu okrenute

prema suncu, bez bojazni da će vremenom

požuteti. Kod ovog tipa ne postoji

mogućnost greške prilikom montaže

• Lexan ® Thermoclear samoperiva ploča je

prva na svetu samoperiva ploča obostrano

UV zaštićena. Obezbeđuje smanjenje

površinske napetosti polikarbonata i povećava

kontaktni ugao vode na ploči. Ovo

prouzrokuje formiranje veće kapljice koja

odnosi prljavštinu i ostavlja ploču skoro

bez fleka

• Lexan ® Thermoclear Dripgard ploča se

preporučuje za krovna pokrivanja kod

kojih su vodene kapljice neprihvatljive.

Najbolji primer za to su komercijalni staklenici,

kod kojih vodene kapljice mogu

da prouzrokuju propadanje useva

• Lexan ® Thermoclear Solar Control IR

višeslojna ploča – providna, sa blagozelenom

bojom, blokira bliski infracrveni

spektar zračenja, ali ima veliku svetlosnu

propustljivost. To znači da je smanjen

prolazak solarne energije, a da svetlosna

propustljivost ostaje na visokom nivou


promo

Pune ploe

Pune Lexan ® ploče proizvođača GE Plastics

Specialty Film & Sheet imaju široku

primenu u raznim granama industrije:

avio-industriji, građevinarstvu, telekomunikacijama,

elektronici, mašinstvu,

saobraćaju... Lexan ® polikarbonat je amorfna

tehnička termoplastična masa koju odlikuje

visok nivo mehaničkih, optičkih, električnih

i termičkih osobina.

Pune ploče se dele na: Lexan ® Exell-d i

Lexan ® Margard

Lexan ® Exell-d je dvostruko UV zaštićena

i nepropusna transparentna polikarbonatna

ploča. Ovaj tip ploča je specijalno razvijen

za spoljašnju upotrebu. Osobine su mu:

• visoka otpornost na vremenske uticaje

• savijanje na hladno

• mala masa

• providnost – kao staklo

• izvanredna otpornost na udar – 20 puta

veća od otpornosti klirita i 250 puta veća

od otpornosti stakla

• visoka čvrstoća i prilagodljivost

• jednostavan za upotrebu: za formiranje,

sečenje, bušenje, štampu

• 10-godišnja garancija

Najčešće se primenjuje kod:

• sigurnosnog zastakljivanja

• spoljašnjeg zastakljivanja

• kao zvučna barijera

• kod zastakljivanja krovova

• kod kupola

• kao separator

Lexan ® Margard je dopuna standardnim

Lexan ® polikarbonatskim pločama.

Lexan ® Margard ploča poseduje tvrdi površinski

premaz sa jedne ili obe strane, zavisno

od tipa, što povećava otpornost na abraziju i

spoljašnje uticaje. Osobine:

• mala masa

• providnost

• izvanredna otpornost na udar

• visoka otpornost na grebanje

• visoka čvrstoća i prilagodljivost

• 10-godišnja garancija

Koristi se za:

• sigurnosno zastakljivanje

• separatore na tribinama

• antivandal zastakljivanje

• specijalna vozila

• vizire

• zaštitu mašina

• sporohodna vozila

Pratei materijal

Za kvalitetnu ugradnju Lexan ® ploča neophodno

je koristiti određen prateći materijal,

kako ne bi došlo do ulaska vode u ploče,

a samim tim stvaranja vlage i buđi. Polymers

Group je tokom svog dugogodišnjeg rada

sa Lexan ® pločama u saradnji sa GEP-om

razvio niz pratećih materijala za kvalitetnu

ugradnju.

Polymers Group

Bul. Mihajla Pupina 165a

11070 Novi Beograd

Tel: 011/ 213-27-99, 130-821

e-mail: office@polymers.co.yu

www.polymers.co.yu

27


arhitektura

Budunost je sada

Tehnološka revolucija, na

ijem smo pragu, trebalo

bi da ponudi odgovor na

aktuelne probleme

Sve prisutniji slogani „ukorak sa svetom’’,

„rame uz rame sa Evropom’’, imaju naravno

samo jednu funkciju – da nas ubede

da smo i mi deo onoga što nazivamo svetom

ili, ako ništa drugo, deo Evrope. Ono

što dolazi posle obećavajućeg uvoda najčešće

i nije tako ubedljivo. Kolektivna ideja

da smo potpuno izopšteni iz sveobuhvatne

slike sveta, makar u kontekstu arhitekture,

je nažalost pre stvarnost nego mit. Dovoljno

je setiti se da je arhitektura samo refleksija

kompleksnosti društva i našeg humanizma

i jasno je gde smo.

Globalizacija kao jedna od najuticajnijih

ideja koja se pojavila poslednjih decenija,

ukazuje nam da postoje koncepti i problemi

u celom svetu koji su bez izuzetaka zajednički

i liderima i ostalima: klimatske promene,

manjak resursa, prirodne nepogode...

Očuvanje okoline od neprestanih ljudskih

razaranja jeste najdominantnije pitanje koje

utiče na našu sutrašnjicu, pothranjujući strahovanja

da će nam ovaj treći milenijum biti

i poslednji.

U narednoj deceniji trebaće nam odgovori

na pitanje kako da isprojektujemo našu izgrađenu

okolinu i kako da vodimo poslove

za održivu budućnost.

Neophodno je da redefinišemo našu percepciju

arhitekture: Kako će biti projektovana

Kako bi trebalo da funkcioniše u biosferi i

zašto moramo da projektujemo i za period

nakon njenog životnog ciklusa gledano iz

perspektive kako ekologa tako i projektanta

U retrospektivi, period čiji smo savremenici

može biti kulminacija podele između

projektovanja i izvođenja, građenja i mesta,

koja je počela u renesansi. Iskustva iz

poslednjih decenija – razvoj i globalizacija

tehnike (CAD, numeričko modelovanje

performansi građenja), tehnologije, problema

(održivost u glavnim aspektima) i talenta

(arhitekte kao internacionalne zvezde)

– potrebno je sistematizovati i rangirati, u

cilju umanjivanja uopštenosti predviđanja i

zavođenja reda u perspektivi.

U tom kontekstu čini se prikladnim da se

dosadašnja arhitektura zaokruži zgradom

muzeja Gugenhajm u Bilbau, delom Frenka

Gerija, zato što je prvo delo koje je pokrenulo

pitanje slobode ekspresije i napravilo

uticaj na arhitekturu Geri kuća iz 1979. god.

Tehnologija kuće nije bila ni na koji način

napredna, ali ta mala građevina bila je prepuna

ideja koje su anticipirale

kasniji razvoj

u savremenoj umetnosti,

kao što je upotreba

nepravilnih formi prividno

oslobođenih gravitacije

i postavljanje

jednih uz druge uzoraka

različitih materijala.

Ovo pokazuje neverovatnu

brzinu kojom je

arhitektura oslobođena

predrasuda evoluirala,

zapravo može se reći da

je današnja brzina razvoja

prevazišla ljudsku

moć imaginacije. Kompjuterskim alatima

ukorist brzine čini se da avanturizam arhitekata

neće imati granice.

Razvoj kompjuterskih programa i pravljenje

modela objekata su očigledno značajno

uticali na dizajn u arhitekturi. Ma koliko je

to stvorilo fantastične nove mogućnosti, isuviše

često se dešava da radije zgrade prerastaju

u modele nego što modeli prerastaju u

zgrade. U tom smislu, kao potpuna suprotnost,

rad Luja Kana vremenom postaje sve

značajniji i uticajniji. Okrećući svojevremeno

leđa trendovima i vrativši se klasicima,

on je pokazao savremenoj arhitekturi novi

pravac i čini se da Kanova arhitektura nudi

tihi protest savremenom radu.

Kao prirodni nastavak ideala modernog

pokreta, godinu dana nakon Gerijeve kuće,

1980. godine završena su dva projekta koji

su predstavljali pionire inovativnog razmišljanja

i upotrebe nove tehnologije u smislu

konstruktivnog sistema i materijalizacije.

Lojd zgrada, Ričarda Rodžersa i Partnera i

zdanje Hongkong i Šangaj Banke, Normana

Fostera i Saradnika bile su veliki korak napred

u smislu kvaliteta izgrađene okoline, ali

su i otvorile mnoga danas aktuelna pitanja,

održivost rešenja okruženja, niskog utroška

energije, što je pokazalo potrebu za iznalaženjem

novih rešenja u tehnologiji gradnje.

Tehnološka revolucija, na čijem smo pragu,

trebalo bi da ponudi odgovor na aktuelne

probleme, od kojih bi neki konkretniji bili:

• Razvoj i prihvatanje „egzotičnih’’ materijala

sa visokim performansama, kao

što su karbon vlakna, Airex i ostali radi

28 www.buildmagazin.com


zamene metala i betona u konstrukciji

objekata i mostova, što će se desiti kako

cene budu padale

• Naglasak na očuvanju energije, kako

energije za proizvodnju građevinskog

materijala, tako i utrošene energije prilikom

izgradnje

• Striktna pravila u vezi sa reciklažom svih

građevinskih materijala

• Razvoj alternativnih pogonskih izvora

za vozila kao što su električni motori i

hidrogenske ćelije goriva

• Napredak u energetskim sistemima

baziranim na eksploataciji snage vetrova i

talasa

• Dalji napredak u tehnologiji stakla u cilju

prodiranja što više prirodne svetlosti u

objekte

• Razvoj tehnički naprednijih i energetski

efikasnijih izolacionih sistema

• Pomaci u tehnologiji strukturalnih membrana

• Razvoj ETFE folija

• Naprednija upotreba tzv. zelene

drvene građe

Neka od navedenih predviđanja su već u

naznakama naša stvarnost i desiće nam se

i ranije nego što pretpostavljamo. Imperativi

okoline sa razmenom ideja, informacija

i najpozitivnijim mogućim značenjem globalne

homogenizacije mogu biti katalizatori

rasta drugačijih kultura građenja, globalno

svesnih, a lokalno ukorenjenih i izazvati

arhitekte da opremljeni alatima budućnosti

odgovore na nove izazove, redefinišući

vekovima stare podele. Možda će to doneti

mirniju budućnost, iako je veoma teško videti

kako bi to moglo da se desi.

Poslednjih decenija trendovi u arhitekturi

evoluiraju poput vrste životinja, na bogatoj

ekološkoj podlozi. Kao i u prirodi, raznovrsnost

i pluralizam su ključni pojmovi. Najinteresantniji

događaji i ideje u arhitekturi

, rođeni su lokalno i individualno. Rođeni

su mimo zadataka i u okolini u kojoj su

prirodno duboko ukorenjeni kao deo entiteta.

Budućnost Imaće kontinuitet arhitekturalnih

vrsta iz prošlosti, sa kohezijom

arhitektura

i doslednošću i sa povećanim brojem nekih

mutacija i hibrida. Ratovi i ekološke krize

učiniće da društvo i arhitekte budu konzervativniji

i skloniji poštovanju propisa. Preovlađivaće

averzija ka riziku. Tako da će uloga

progresivnih stručnih časopisa pre svega biti

promovisanje arhitekture kao kulturnog diskursa

koji će pružati optor strahu od nikad

jačih snaga konformizma, filistinizma i vladavine

straha.

Kreativna hrabrost, ne tehnologija, je ono

što otvara nove horizonte.

www.buildmagazin.com 29


promo

ARMSTRONG

plafoni nove generacije

Armstrong, svetski lider u proizvodnji

spuštenih plafona, neprekidno se razvija

i unapređuje svoj proizvodni program,

osvaja nove materijale i tehnologije i svojim

korisnicima pruža nove mogućnosti u

oblasti projektovanja i izvođenja plafonskih

sistema.

Na našem tržištu najprepoznatljiviji proizvod

Armstronga, mineralni plafon dimenzija

60 × 60 cm sa vidljivom potkonstrukcijom,

u svetskim razmerama je sve manje

zastupljen.

Umesto njega, poslednjih godina sve više se

upotrebljavaju plafoni od drugih materijala,

pre svih metala i drveta, dok elementi od

mineralnih vlakana dobijaju nove dimenzije

i forme.

Metalni spušteni plafoni, u Armstrongu poznati

pod komercijalnim nazivom ORCAL,

danas se proizvode ne bi li ispunili i najspecifičnije

zahteve projektanata, izvođača i

krajnjih korisnika prostora.

Sistemi poput ORCAL CLIP IN plafona

mogu se koristiti čak i u slučaju najrigoroznijih

higijenskih zahteva za čistoću prostora.

Ovaj plafonski sistem u varijanti sa

specijalnom završnom bojom BIOGUARD

uništava bakterije i druge mikroorganizme

koji dođu u kontakt sa površinom ploče, što

ga čini upotrebljivim u prostorijama čistoće

ISO 3 (klasa 1)!

Tradicionalno najzastupljenija grupa spuštenih

plafona – plafoni od mineralnih vlakana,

dobila je predstavnika nove generacije

– ULTIMA CANOPY panele. ULTIMA

CANOPY su fabrički oblikovani konveksni

ili konkavni paneli sa povećanom sposobnošću

apsorpcije zvuka, koji se posebno preporučuju

za velike otvorene prostorije, call

centre, tržne centre, konferencijske sale, ali i

sve druge prostore u kojima je potrebno poboljšati

kontrolu zvuka. Panele čini nekoliko

slojeva na bazi mineralnih vlakana, ukupne

30


debljine 32 mm, sa završnom obradom u

obliku specijalne akustičke membrane. Paneli

se proizvode u standardnim dimenzijama

1905 × 1180 × 32 mm i bele su boje.

Isporučuju se sa kompletnom opremom neophodnom

za montažu.

Sličan proizvod, samo sa naglašenom dekorativnom

ulogom su INFUSION CANO-

PY paneli. Za razliku od ULTIMA CANO-

PY, INFUSION paneli su napravljeni od

polikarbonata koji može biti proizveden u

velikom broju boja, što govori da je osnovna

funkcija ovog proizvoda dekorativna. Paneli

se savijaju na licu mesta po željenom prečniku

uz pomoć pratećih sajli za montažu.

U prostoru se mogu postavljati pojedinačno,

grupisati u različite kompozicije ili jednom

stranom oslanjati na zid.

Još jedno od rešenja iz CANOPY programa

su AXIOM CANOPIES. Njihov koncept

se zasniva na kombinaciji već poznatih

standardnih Armstrongovih ploča svih vrsta

i relativno novih prefabrikovanih aluminijumskih

profila pod komercijalnim nazivom

AXIOM. Mineralne, metalne ili drvene

ploče se postavljaju u ram od AXIOM profila

visine 5, 10, 15 ili 20 cm i željene dužine,

formirajući na taj način popularno nazvane

„oblake“ u spuštenom plafonu. Kačenje za

međuspratnu tavanicu vrši se pomoću standarnih

elemenata koji su, zahvaljujući svom

položaju, nevidljivi posmatraču zbog čega se

stiče utisak da plafon pluta, poput oblaka.


promo

EMPORIO – novi program

prekidaa i prikljunica

Metalke Majur

Prekidači i priključnice iz proizvodnog

programa Metalke Majur svojim dizajnom

i kvalitetom nametnuli su se kao svojevrstan

tržišni fenomen koji duže od decenije

predstavlja najprodavaniji program u Srbiji,

Crnoj Gori i Makedoniji, uz veliko tržišno

učešće i u Bosni i Hercegovini. Značajan

rast izvoza u poslednjih nekoliko godina i

prisustvo na čak 12 inostranih tržišta (Rusija,

Norveška, Španija, Grčka, Mađarska,

Rumunija, Bugarska, kao i sve države nastale

posle raspada Jugoslavije) dodatno doprinose

pozicioniranju Metalke Majur kao

regionalnog lidera u proizvodnji prekidača

i priključnica.

Svoj dinamičan rast Metalka Majur je zaslužila

bogatom ponudom i novim proizvodnim

programima koji se na tržištu

pojavljuju u veoma malom razmaku, što je

posebno uočljivo u poslednjih nekoliko godina.

Prodaju programa prekidača i priključnica

pod nazivom Set Q OG Metalka Majur

je počela 2004, godinu dana kasnije pojavio

se program Status (kasnije će se ispostaviti

- program sa izuzetnim prodajnim rezultatima),

2006. tržište je imalo mogućnost i

privilegiju da bira između čak tri nove linije

– Royal, Royal Exclusive i Happy, od kojih

je ovaj poslednji izazvao nepodeljene pozitivne

reakcije najšire javnosti, jer je kreiran

za decu, pa su prekidači zanimljivih oblika i

boja (cvet, sunce, zvezda, jaje na oko...) vrlo

brzo osvojili tržište, kako u Srbiji, tako i širom

Evrope.

Novi proizvodni program prekidača i priključnica

pod nazivom Emporio pojavio se

u prodaji početkom aprila ove godine. Novi

program vodećeg regionalnog proizvođača

elektro galanterije, logično, odmah je privukao

veliku pažnju ljudi iz branše i krajnjih

potrošača.

Emporio je program prefinjenog izgleda,

modernog dizajna, i lako se uklapa u različite

enterijere. Konstruktivno rešenje i odabir

materijala omogućava korisnicima potpunu

personalizaciju, tj. prilagođavanje željama

i potrebama korisnika. Pored široke palete

boja, biće moguće naknadno menjanje izgleda

transparentnog (providnog) ukrasnog

rama različitim dezenima i šarama, pa će

konačan izgled prekidača i priključnica zavisiti

samo od mašte potrošača. Ova osobina

32

otvara neslućene mogućnosti – od prilagođavanja

izgleda proizvoda promeni boje

zidova, do toga da na prekidaču ili utičnici

možete imati deo fotografije Vama dragih

osoba, poruku lične prirode, svoj crtež ili

bilo šta drugo što zamislite, a što se može

napisati, nacrtati ili odštampati na papiru!

Za razliku od drugih programa ovog tipa,

zamena ukrasnog okvira ne zahteva prethodnu

demontažu tipkala ili poklopca

priključnice, već se brzo i jednostavno skida

samo ukrasni okvir i vrši njegova zamena

drugim, ili se u njega (u slučaju transparentnog

okvira koji postoji u ponudi) ubacuje

samostalno dizajnirani papirić i ponovo se

vraća na nosač ukrasnog okvira bez skidanja

tipkala ili poklopca priključnice. Ovakva

izmena ukrasnih okvira je velika prednost u

odnosu na konkurentske programe drugih

proizvođača.

Inovativan dizajn modernih linija, u skladu

sa evropskim trendovima, osmišljen je da zadovolji

zahteve savremenog potrošača. Namera

dizajnera bila je da se debljina proizvoda

minimizira i što više stopi sa zidom, u

skladu sa minimalističkim trendovima koji

trenutno dominiraju u ovoj oblasti.

Metalka Majur u startu nudi osam različitih

boja ukrasnih okvira: belu, svetlo sivu,

transparentnu, krem, svetlo plavu, tamno

zelenu, bordo i crnu, dok je boja osnovnih

elemenata svetlo siva, što je takođe novina

na domaćem tržištu. Kako bi se na najbolji

način promovisale mogućnosti proizvoda

Emporio sa transparentnim ramom, Metalka

Majur će u narednom periodu trgovcima

besplatno distribuirati papiriće sa različitim

dezenima, kako bi stimulisala krajnje korisnike

da eksperimentišu i puste mašti na

volju. Biće organizovane i nagradne igre

za najkreativnije kupce, a ova akcija će biti

ispraćena na internet prezentaciji Metalke

Majur.

Prekidači i priključnice Emporio proizvode

se u skladu sa međunarodnim standardima i

njihov kvalitet se testira u renomiranim inostranim

laboratorijama za proveru kvaliteta.

Osnovni cilj rigorozne kontrole kvaliteta

jeste brz, jednostavan i potpuno bezbedan

kontakt potrošača sa električnom energijom.

Proizvodi imaju sertifikate za prodaju

na tržištima Nemačke, Švedske, Norveške,

Finske, Danske, Rusije i drugih evropskih

zemalja.

Superioran dizajn je karakteristika koja

je osnovno obeležje Metalke Majur, jer je

namera da se proizvodima sa kojima smo

u svakodnevnom kontaktu kreira dodatna

vrednost, tako da prekidači i priključnice

pored svoje upotrebne dobiju i estetsku dimenziju,

tj. postanu specifičan ukras u domu

kupaca. To najbolje govori i slogan Metalke

Majur: “Lepota je u detalju...”, što novi program

Emporio još jednom na najbolji način

potvrđuje.

Emporio je, uprkos svojim superiornim karakteristikama,

cenovno kreiran u skladu sa

mogućnostima domaćih kupaca. Paralelno

sa početkom prodaje u Srbiji, Emporio će

se naći i na svih dvanaest inostranih tržišta,

na kojima su prisutni proizvodi Metalke

Majur. Spisak zvaničnih prodajnih mesta

Metalke Majur, pod nazivom Metalka Shop

(kojima će Emporio biti ponuđen pod vrlo

stimulativnim uslovima, kako bi se što pre

našao na rafovima) može se pronaći na internet

prezentaciji Metalke Majur.

Metalka Majur

Šangieva 6

35270 Majur

office@metalka-m.com

www.metalka-majur.com


promo

Za udobnost življenja

i poslovanja

Kada se teži savršenstvu,

samo dobro nije dovoljno

dobro. Rukovodei se ovim

principom, Klima Centar d.o.o.

svojim klijentima donosi

opremu koja spada u grupu

VRHUNSKIH proizvoda

svetskih lidera u oblasti

klimatizacije, ventilacije i

grejanja

Okosnicu ponude Klima Centra d.o.o.

čini ovlašćena distribucija najšire game

opreme za hlađenje i grejanje, Johnson

Controls York i Wolf GmbH. Kako bi se u

potpunosti udovoljilo istančanim zahtevima

domaćeg tržišta, početkom ove godine

Klima Centar dopunila je svoju ponudu

proizvodima svetskog doajena iz oblasti

ventilacije – švedskog Lindab Ventilation.

Najvažnija karakteristika programa koji

obuhvataju opremu navedena četiri inostrana

proizvođača je KVALITET utemeljen na

dugogodišnjoj tradiciji. Uz to, usmerenje na

najnovija tehnološka dostignuća, kao i primena

rezultata aktuelnih naučnih istraživanja

iz oblasti KGH, opremi koju distribuira

Klima Centar obezbeđuju maksimalne radne

performanse, neverovatnu ekonomičnost

i neobičnu dugotrajnost.

Uz to, proizvodni programi četiri svetska

partnera Klima Centra međusobno se dopunjuju,

te tako pružaju mogućnost tretiranja

vazduha na NAJŠIREM DIJAPAZONU

objekata, različitih veličina, vrsta i namena,

BEZ PRESTANKA, TOKOM CELE GODINE.

Kvalitet, najbolje performanse, ekonomičnost

i mogućnost najšire primene KGH

opreme svojih partnera Klima Centar upotpunjuje

i primenom svetskih standarda

distribucije. Oni podrazumevaju isporuku

u najkraćem vremenskom roku, na naznačenu

adresu, u skladu sa svim propisanim

transportnim, uvoznim i standardizacijskim

zahtevima i procedurama, po, naravno, najboljoj

mogućoj ceni i uz razne mogućnosti

plaćanja.

Uz opremu se još isporučuje i potpuna

tehničko-informativna dokumentacija neophodna

za njeno pravilno instaliranje i rad,

prevedena i u celosti prilagođena srpskom

govornom području, kao i sve neophodne

garancije.

Isporuka opreme za Klima Centar ne predstavlja

završetak posla. Kompanija sa svojim

klijentima održava redovne veze obezbeđujući

potpuni after sales service, što podrazumeva

obavljanje adekvatnih garancijskih

(2-6 godina) i servisnih aktivnosti (preventivno,

a prema zahtevu i urgentno). Klijenti

kompanije takođe su redovno obavešteni o

najnovijim proizvodima inostranih partnera,

te aktuelnostima iz sveta KGH, kako putem

javnih prezentacija na lokalnom i širem regionalnom

nivou, tako i putem web izdanja

sajta kompanije, dok marketinško-informativna

služba kompanije već drugu godinu

izdaje tromesečni Bilten, čija je besplatna

elektronska verzija posebno popularna u

najširim krugovima KGH javnosti.

Pored vrhunskog kvaliteta i primene obrazaca

modernog i kolegijalnog poslovanja,

Klima Centar je za optimalan rad opremljena

i u organizacionom pogledu.

Stručni tim kompanije čine profesionalci

koji poseduju kvalifikacije prestižnih

međunarodnih obrazovnih ustanova, i to

na interdisciplinarnom post-diplomskom

nivou, kao i istraživačko iskustvo i zavidna

međunarodna priznanja, te na taj način daju

SISTEMATSKI pristup svim fazama svoga

rada.

Dodajući ovome još i neprekidna usavršavanja

u stručnim oblastima, te ulaganja u

najmodernija IT dostignuća, Klima Centar

d.o.o. Sombor već četvrtu godinu uspešno

ispunjava i najsloženije zahteve svojih klijenata.

ZA VAŠU KGH OPREMU

VAŠ KLIMA CENTAR

www.buildmagazin.com 33


fokus

SIMPROLIT ® sistem

za utopljavanje fasada

Simprolit ® sistem za

utopljavanje fasada je

sistem za utopljavanje

postojeih i novoizvedenih

objekata, sa briljantnim

fizikim i termo-tehnikim

karakteristikama kao što su:

dugovenost, paropropusnost,

termoizolaciona sposobnost,

otpornost na požar,

otpornost na mraz, vrstoa

na pritisak i otpornost na

udar, hidrofobnost, itd.

Piše: PhD (DTech) Milan Devi, dipl.ing.gra.

Inostrani lan Akademije

Tehnoloških nauka Ruske Federacije

Doktor tehnologije graenja i inženjeringa

u graevinarstvu

Primena Simprolit ® ploča u Simprolit ®

sistemu za utopljavanje fasada omogućava

svekoliku arhitektonsku izražajnost,

sve vrste obrade fasade – od najosnovnijih

fasadnih premaza, pa sve do izrade

„veštačkog kamena” u vidu pikovane fasade,

oblaganja fasade mermerom ili granitnim

pločama.

Simprolit ® sistem za utopljavanje fasada sastoji

se iz elemenata:

• Simprolit ® jednoslojne ploče (SOP)

• Simprolit ® troslojne ploče za utopljavanje

(SUP)

• Simprolit ® protivpožarne razdelnice

(SPPR)

• Elementi za pričvršćivanje – tiplovi za

ploče, ankeri za granit i dr.

• Elementi za povezivanje – lepak, uglovi,

fazonski elementi i dr.

• Elementi za armiranje – plastična mreža,

fibrin, rabic mreža i dr.

• Završna obrada – gletovanje, pikovanje,

keramogranit, bojenje i dr.

Po projektu i specijalnoj narudžbini, od

Simprolit ® polistirolbetona moguće je izraditi

i druge fasadne elemente: lepnine, ornamente,

lukove, atiku i druge najraznovrsnije

dekorativne fasadne elemente koji su,

za razliku od betonskih, osam puta lakši od

betona i tri puta lakši od vode, a za razliku

34

od sličnih gipsanih, ne upijaju vlagu, otporni

su na mraz i paropropusni, pa su daleko

dugovečniji od analoga.

SUP i SOP ploe

Simprolit ® troslojne SUP ploče najčešće se

primenjuju za utopljavanje postojećih fasada

ili konstruktivnih elemenata (stubova, AB

ploča i greda) radi prekida termičkih mostova.

Osim toga, Simprolit ® SUP ploče primenjuju

se i za oblaganje postojećih fasada

u cilju trajnog rešenja problema razrušenih

spojeva fasadnih panela objekata izgrađenih

u panelnom sistemu gradnje.

Kod troslojne Simprolit ® SUP ploče, srednji

sloj se sastoji od ploča stiropora zapreminske

težine ~15,0 kg/m 3 , a krajnji slojevi od

Simprolit polistirolbetona marke D300

(zapreminske težine 300 kg/m 3 ).

Simprolit ® ploče za utopljavanje fasada

(SUP) proizvode se standardnih dimenzija

75,0 cm × 100,0 cm, a u 6 standardnih

debljina:

• SUP 3 - Simprolit ® ploča za utopljavanje

debljine 3 cm, bez falca

• SUP 5 - Simprolit ® troslojna ploča

debljine 5 cm, sa falcom

• SUP 8 - Simprolit ® troslojna ploča

debljine 8 cm, sa falcom

• SUP 10 - Simprolit ® troslojna ploča

debljine 10 cm, sa falcom

• SUP 12 - Simprolit ® troslojna ploča

debljine 12 cm, sa falcom

• SUP 15 - Simprolit ® troslojna ploča

debljine 15 cm, sa falcom

Razlika u debljini Simprolit ® SUP ploča

proističe iz razlike u debljini srednjeg sloja

od stiropora, dok debljina Simprolita – patentiranog

polistirolbetona, u svim slučajevima,

sa obe strane, iznosi 10 mm.

Simprolit ® SUP ploče, po koeficijentima

toploprovodljivosti (K), odnosno otporu

prolasku toplote (R), u poređenju sa termotehničkim

ekvivalentom zida od pune opeke

odgovaraju debljinama zidova od pune opeke

debljine:

• od 31 cm (ploča SUP3)

• do 218 cm (ploča SUP15).

Simprolit ® jednoslojne SOP ploče u potpunosti

su izrađene od Simprolit ® smese

marke D300. U poređenju sa troslojnim

Simprolit ® SUP pločama, SOP ploče imaju

manju termoizolacionu moć, ali veću

čvrstoću, paropropusnost, vatrootpornost,

otpornost na udar.

Simprolit ® SOP ploče se primenjuju za

utopljavanje sokli objekata, stepenišnog

negrejanog prostora, na uglovima objekata,

oko otvora na fasadi za prozore i vrata i na

ostalim mestima gde je potrebna povećana

vatrootpornost, čvrstoća na udar, paropropusnost.

Zahvaljujući svim nabrojanim

karakteristikama, Simprolit ® SOP ploče

predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata

Simprolit ® sistema za utopljavanje fasada.

Simprolit ® jednoslojne ploče proizvode

se bez falcova, standardnih dimenzija

75,0 cm × 100,0 cm ili 60,0 cm × 80,0 cm,

a u 6 standardnih debljina: SOP 3, SOP

5, SOP 8, SOP 10, SOP 12, SOP 15,


fokus

gde SOP – označava Simprolit ® jednoslojnu

ploču, a brojevi: 3, 5, 8, 10, 12, 15 – označavaju

debljinu ploča u cm.

Po porudžbini, ukoliko je to neophodno i

predviđeno projektom, Simprolit ® SOP ploče

se mogu izrađivati u drugim dimenzijama.

Simprolit ® SOP ploče u Simprolit ® sistemu

za utopljavanje obavezno se primenjuju za

izradu sokle objekata, na spojevima sa izbočenim

ornamentima na fasadi (karnizi,

lukovi i dr.), za obradu špaletni fasadnih

otvora, te na spoju Simprolit ® SUP ploča

i krovne konstrukcije. Kao samostalni element

u građevinarstvu, Simprolit ® SOP

ploče se koriste za protivpožarne pregrade

(pregradni zid od Simprolit ® 2 × SOP5 ploča

na metalnoj potkonstrukciji u IMS-u

Beograd i pregradni zid od SOP8 ploča na

drvenoj potkonstrukciji u Moskvi dobili su

sertifikat na vatrootpornost EI120 – dejstvo

požara od 2 časa, pri temperaturi od preko

1100°C), kao zidovi za liftovska okna izvedena

u metalnoj konstrukcji, za ornamente

fasada, kao montažne podne ploče itd.

Prednosti SIMPROLIT ®

sistema za utopljavanje

fasada

Osnovne odlike i prednosti Simprolit ® sistema

za utopljavanje fasada u odnosu na druge

postojeće sisteme utopljavanja fasada (osim

ventilisane fasade) su: njena paropropusnost

(zidovi nastavljaju da „dišu”, a u zidu se ne

formira kondenz), vatrootpornost, otpornost

na vlagu, otpornost na mraz, otpornost

na sunčanu radijaciju i UV zrake, čvrstoća i

dugovečnost.

Simprolit ® sistem za utopljavanje fasada čini

homogen sistem materijala sa istorodnom

završnom površinom, sa svim pozitivnim

karakteristikama koje iz toga proističu - za

razliku od utopljavanja fasada pločama od

ekspandiranog (stiropor i sl.) ili ekstrudiranog

(stirodur i sl.) polistirola, kod kojih se

protivpožarne razdelnice izvode od traka

mineralne vune, što sa druge strane, posle

par godina, na spojevima dovodi do neizbežnog

formiranja prslina na fasadi).

U poređenju sa danas široko primenjenim

sistemima utopljavanja fasada tzv. „efektivnim”

pločama za utopljavanje (od ekspandiranog

ili ekstrudiranog polistirola, mineralne

vune i dr.), utopljavanje zidova Simprolit ®

sistemom ima niz prednosti, kao što su:

Jednostavnost i brzina montaže

Simprolit ® ploče su, i po dimenzijama i po

težini, veoma udobne za montažu – u njih

se rupe za „šešire” tiplova „frezenkuju” bez

teškoća (što omogućava da se tiplovi uopšte

ne vide na površini ploča), posle montaže se

finim „rendisanjem” mogu dovesti u idealnu

ravan, zbog sopstvene čvrstoće i autostabilnosti

ne zahtevaju da zidovi objekta koji se

utopljavaju budu idealno ravni (npr. pri utopljavanju

objekata mineralnom vunom ne

retko se potroši i 300% više lepka na ravnanje

postojećih zidova nego što je normirano,

jer mineralna vuna zahteva idealno ravnu

podlogu). Simprolit ® ploče pri montaži ne

zahtevaju posebne mere zaštite na radu, jer

ne izazivaju nikakva štetna dejstva po organe

vida i disanja radnika (radnici izbegavaju

da rade sa maskama na licu, u rukavicama

i sa zaštitnim naočarima, kako to kao obaveznu

meru pri radu propisuju proizvođači

mineralne vune).

Paropropusnost

Zid utopljen Simprolit ® sistemom „diše”, što

u potpunosti zadovoljava sanitarno-higijenske

uslove eksploatacije životnog prostora i

omogućava povoljne uslove toka pare kroz

utopljen fasadni zid, a samim tim i veću

komfornost životnog prostora. Sa druge

O Simprolitu ®

Simprolit ® – patentirani polistirolbeton predstavlja

vrstu lakog betona na bazi agregata

od ekspandiranih granula polistirola-stiropora.

Pri tome, primena polistirolbetona

u graevinarstvu nije novost ve nekoliko

decenija. Naime, ekspandirani polistirol je

otkriven 1951. godine i vrlo brzo je poeo da

se primenjuje u oblasti lakih betona.

Ovakav proizvod spravlja se na bazi granula

stiropora, portland cementa, vode i

posebnih aditiva. Samo ekspandiranje sirovine

- prethodno nabavljenog praškastog

polistirola - može se veoma jednostavno

izvesti u vruoj vodi temperature cca 98°C

ili u pari temperature cca 90°C - 110°C, s

tim da zapreminska masa ovako dobijenog

agregata može da varira u granicama od

10-40 kg/m 3 . Za proizvodnju Simprolita

uglavnom se koriste granule zapreminske

mase 10-15 kg/m 3 .

Ono što Simprolit ® izdvaja u okviru grupe

polistirolbetona kojoj pripada je njegova

mala zapreminska težina, malo upijanje

vode iz okolne sredine, putem absorbcije i

putem kapilarnog penjanja, visoka otpornost

na mraz, postojanost fi ziko-mehanikih karakteristika

bez obzira na procenat sadržaja

vlage u njemu i optimalna korelacija izmeu

vrstoe i toplotne provodljivosti.

Simprolit ® polistirolbeton je negoriv materijal,

klase gorivosti NG (negoriv). Zavisno od

projektovanog i primenjenog tipa dodatnih

termoizolacionih uložaka, konstrukcije od

Simprolita mogu imati grupu gorivosti od G1

do NG.

strane, treba istaći da su i mineralna vuna

i ekspandirani „stiropori” male zapreminske

gustine paropropusni, ali i da se, zbog nagle

promene pritiska vodene pare ispod završnog

sloja fasade nanesenog na mineralnu

vunu ili „stiropor”, posebno zimi, formira

koncentrovana vlaga koja se zadržava u

sloju za utopljavanje. Kako samo 1% viška

vlažnosti u mineralnoj vuni za preko 20%

smanjuje njene termoizolacijske sposobnosti

i isto toliko njenu dugovečnost, jasni

su razlozi zašto takve fasade posle desetak

godina prskaju, a mineralna vuna sleže i čak

otpada.

Sa pločama ekspandiranog ili ekstrudiranog

polistirola je još složenija situacija – promena

pritiska pare neizbežno izaziva ili kondenz,

koji se posle vraća u zid (izazivajući već posle

7-10 godina gljivice i buđ na spojevima

35


fokus

36


fokus

zidova i plafona, pa prostorije u stanu počnu

da mirišu na vlažni podrum) ili pukotine

na fasadi, kroz koje tokom vremena ulazi

voda, što neretko dovodi do degradacije, pa

i rušenja ne samo sloja za utopljavanje, već i

čitavih zidnih panela.

Postojanost pri eksploataciji

Veoma često se kod projektovanja i izvođenja

utopljavanja fasadnih zidova zanemaruje

činjenica da temperatura na samoj površini

zida, zavisno od orijentacije zida prema

stranama sveta i izabranog kolorita fasade,

može preći i preko 80°C, što veoma nepovoljno

utiče na raznorodne sisteme za utopljavanje

fasada, a vrlo često i na stabilnost

primenjenih slojeva za utopljavanje.

To je posebno izraženo kod utopljavanja

fasada ekspandiranim polistirolom (stiroporom),

koji pri temperaturi većoj od 75°C

počinje da se stanjuje i da „lapi”, mrežica sa

površinskim slojem lepka se odvaja od površine

i posle par ciklusa zamrzavanja puca

(sa posledičnim propuštanjem atmosferilija

u sloj za utopljavanje), a na spojevima sa

protivpožarnim razdelnicama, po pravilu,

pojavljuju se pukotine.

Opšte je poznato i starenje mineralne vune,

pri čemu tokom vremena slepljena vlakna

mineralne vune prelaze u igličastu prašinu.

Na to treba obratiti pažnju, posebno kod

slojeva za utopljavanje mansardi i svuda

tamo gde dolazi do direktnog kontakta životnog

prostora i termoizolacije.

Simprolit ® polistirolbeton i elementi Simprolit

® sistema postojani su pri eksploataciji,

ne upijaju vlagu, otporni su na biološku i hemijsku

agresiju iz vazduha, nisu radioaktivni

i nemaju kapacitet za zadržavanje radioaktivnosti,

otporni su na ekstremno visoke i

niske temperature.

Dugovečnost

Sposobnost materijala da posle određenog

vremena i pod određenim klimatskim uslovima

zadrži svoje prvobitne karakteristike

definiše se kao njegova dugovečnost. Dobra

i neometana paropropustljivost, odsustvo

kondenza, homogenost materijala i njegova

unutrašnja struktura, karakteristike vezivnih

sredstava samog materijala, otpornost na

visoke i niske temperature pri promenljivoj

važnosti i dr. direktno utiču na njegovu dugovečnost.

U poslednje vreme pojavljuje se sve više referata

i članaka o izvršenim ispitivanjima u

kojima se dugovečnost mineralne vune definiše

na više od 20 godina, a ploča ekspandiranog

polistirola (stiropora), u zavisnosti

od mesta i načina ugradnje, izloženosti

temperaturnim promenama i agresivnosti

vazdušne sredine, na više od 15 godina, pa

i mnogo manje.

Simprolit ® je, sa preko 100 ciklusa zamrzavanja

i otapanja, pri izlaganju vlagi od 0%

do 100% i dejstvu sunčeve radijacije i UV

zraka, uspešno prošao ispitivanja dugovečnosti

na 50 godina, a u toku su i ispitivanja

na preko 100 godina, što za analoge predstavlja

nedostižan rezultat (npr. u Evropi je

propisana dugovečnost 25 godina).

Čvrstoća i otpornost na udar

Simprolit ® sistem je ubedljivo najčvršći sistem

za utopljavanje fasada. Ova osobina je

posebno važna kod utopljavanja objekata

u područjima gde je grad česta pojava, kod

utopljavanja prizemlja objekata kao antivandalska

obloga, na uglovima objekata, za

utopljavanje pasaža, garaža i dr.

S obzirom da troslojna SUP5 ploča izdržava

opterećenje od 500 kg/m 2 , primenjuje se i

kao toplotna i zvučna izolacija podova.

Jednoslojne SOP ploče sa visokom otpornošću

na pritisak od preko 120.000 kg/m 2

bez konkurencije su kod utopljavanja podova

hala, garaža, temeljnih ploča, mostova,

donjeg stroja puteva i pruga.

Vatrootpornost

Simprolit ® sistem obuhvata dva načina utopljavanja

fasada:

• kombinovano utopljavanje SUP pločama,

sa protivpožarnim razdelnicama od

SOP ploča (trake širine 20-25 cm oko fasadnih

otvora, sokle, u nivou međuspratne

konstrukcije i ispod gorive krovne konstrukcije)

Simprolit ® blokovi

Svojim odnosom: kvalitet – niska toploprovodljivost

zida – dugovenost – dobra

zvuna izolacija – dobra hidrofobnost

– mala težina konstrukcije – ekološka

podobnost – ekonominost, Simprolit ®

blokovi nemaju premca meu analozima na

svetskom tržištu.

Zidovi od Simprolit ® blokova poseduju visoka

termoizolaciona svojstva, a takoe

mogu preuzeti na sebe i zvukoizolacione i

konstruktivne funkcije, zadržavajui svoju

dugovenost pri dugotrajnoj eksploataciji

(100 godina i više).

Izuzetne termofi zike karakteristike Simprolit

blokova omoguuju graenje objekata u

svim, ak i najoštrijim, klimatskim uslovima

Ruske Federacije (Sibir, polarni predeli Dalekoistonog

regiona) bez dopunskih mera

za utopljavanje fasade (u Anadiru na ukotki,

par stotina kilometara od Aljaske, sa

srednjom zimskom temperaturom -46°C,

izgraeni su aerodromski objekti Simprolit

blokom debljine 30 cm).

Simprolit blokovi se mogu primenjivati bilo

samostalno, u svojstvu fasadnog termoizolacionog

sistema u visokogradnji, bilo

kao trajno ugraena termika oplata pri izvoenju

noseih i seizmiki otpornih zidova

objekata.

Simprolit blokovi imaju izuzetne ekološke

(sanitarno-epidemiološke) pokazatelje, za

klasu kvalitetnije i stepen više nego što je

to predvieno po GOST R 51263-99. U

objektima izgraenim od Simprolit blokova

ne samo da se omoguava komfornost življenja

saglasno GOST 30494-96, ve su

u potpunosti ispunjeni i ekološki zahtevi po

GOST 30775-2011 i GOST R 51769-2001.

Više informacija o Simprolit ® blokovima možete

nai na sajtu www.simprolit.co.yu,

kao i u narednim brojevima BUILD

magazina.

• utopljavanje SOP pločama – ovaj način

daje za oko 60% veću debljinu ploča (SOP8

umesto SUP5), ali je otpornost na požar

sertifikovana na preko 120 minuta (EI120),

čak i pod uslovom da požar dejstvuje izvana

na ceo objekat. Primenjuje se kod utopljavanja

objekata od izuzetnog značaja (škole,

bolnice, javne i komandne ustanove i sl).

Simprolit d.o.o.

Kostolaka 67/2

11000 Beograd

tel/fax: +381 0(11) 397 67 70

397 67 71

www.simprolit.co.yu

37


EKO CIGLA

Francuski proizvoa keramike VBC nedavno

je izbacio u prodaju novu vrstu eko

cigle, iji se sastav bazira na mešavini biljnih

ostataka i gline. VBC tvrdi da njihov proizvod

predstavlja mnogo bolji izolator nego standardna

cigla.

Istovremeno u Južnoj Americi se užurbano

radi na pronalaženju adekvatnog materijala,

koji e biti ne samo kvalitetan, ve i dovoljno

jeftin kako bi mogao da posluži kao “low-cost“

materijal za izgradnju stambenih jedinica za

porodice sa niskim primanjima. Profesor

Njuton Lima sa Luteranskog univerziteta u

Brazilu, razvio je jedinstven primerak eko cigle.

Za njenu izradu koristi se PET ambalaža

i to cela boca. U izradi je vrlo bitno napuniti

boce vazduhom, zatim se cela boca umee

u drveni kalup, koji se puni kvarcom i cementom.

Kada jednom ovrsne, PET cigla se

uklanja iz kalupa. Vazduh u boci igra važnu

ulogu, jer je ova vazdušna barijera efektan

izolator, što je posebno važno u oblastima

kao što je Amazon, gde je tokom cele godine

velika vruina. Profesor Lima kaže da testovi

otpornosti pokazuju da je PET cigla jednako

vrsta kao standardna cigla, i da je uraena

u okviru standarda koje nalaže ABNT (Brazilian

Standards Association) za tehnike

normative konstrukcionih materijala. U izradi

eko cigli koriste se i drugi materijali, kao što

su mešavina cementa i ljuski od kikirikija, kao

i mešavina piljevine i

cementa. Procenjuje

se da bi ovakve cigle

mogle da se prodaju po

vrlo popularnoj ceni od

1 pezosa, odnosno 35

amerikih centi.

Za to vreme, na drugom kraju zemljine kugle,

u Engleskoj, dizajner Kris Fild, izmislio je

ciglu za zvunu izolaciju. Ova polikarbonatna

cigla koristi serije akustinih rezonatora

da blokira 85% buke, ali istovremeno dozvoljava

savršeno strujanje vazduha. Engleska

je prva zemlja u kojoj je plasirana ova vrsta

cigle, jer je to najrazvijenije tržište po pitanju

standarda buke i ventilacionih potreba.

LITRACUBE

Maarski istraživa optikih vlakana Áron

Losonzí, razvio je specijalni materijal nazvan

Litracube, koji ima sve tradicionalne osobine

betona, ali zahvaljujui utisnutim staklenim

vlaknima može da pokaže i svet spolja, poput

nešto jasnijih silueta.

Ovaj specijalni efekat stvara genijalnu impresiju

da su debljina i težina betona nestale,

tako da ovaj materijal ima veliku budunost u

graevinskoj industriji pred sobom.

BAKTERIJA ZA ODLAGANJE

OPASNIH SUPSTANCI

Biorazgradljiva plastika koja se dobija iz

ostataka stirena, mogla bi da reši probleme

odlaganja opasnih supstanci i kreira „ecofriendly“

polimer, sudei prema najnovijim

saznanjima Društva za industrijsku mikrobiologiju,

do kojih se došlo na njenom 155.

zasedanju u Dablinu.

Tim istraživaa, otkrio

je da bakterija

tipa Pseudomonas

putida može da pretvori

100% stirena

u tip biorazgradljive

plastike zvane polihidroksialkanoat

ili skraeno PHA. Bakterije

se ponašaju kao minijaturne biofabrike i jedinice

zaliha, koje akumuliraju plastiku istovremeno

sa proizvodnjom. Otpad stirena je toksini

nus-produkt vrlo razvijene polistirenske

industrije. U svetu se godišnje proizvede oko

50.000 t ovog otrova, od ega je Amerika

prvi zagaiva sa 25.000 t (njena godišnja

proizvodnja). Ovaj otrov izaziva iritaciju plu-

a, slabost mišia, utie na mozak i nervni

sistem, tako da je preko potrebno pronai

nain za njegovo pravilno odlaganje.

Sadašnji metod odlaganja ostataka stirena

ukljuuje njegovo rasprskavanje po zemlji,

ubrizgavanje u tlo ili paljenje, što proizvodi

širenje toksinih materija, kako objašnjava

Patrik Vord, sa Odeljenja za industrijsku

mikrobiologiju na univerzitetu u Dablinu. On

dodaje da sporo raspadanje ovog otrova

znai da e se u našem prirodnom okruženju

zadržati nekih 1.000 godina. Plastika koja se

dobija iz ovih bakterija spada u tip elastinog

polimera, što znai da ima široku industrijsku

i komercijalnu primenu. Sam PHA nije

novina, pošto je otkriven još 1920. godine,

ali mogunost njegovog dobijanja iz bakterija

jeste. Za sada se ovim putem uspelo dobiti

tek nekoliko grama, dok se svetska potražnja

za PHA broji u tonama.

PAPIRNE CEVI –

NOVI GRAEVINSKI MATERIJAL

Papirne cevi, prvi put su korišene na izložbi

Alvara Alta 1970. godine, kada je uoen

i njihov potencijal kao graevinskog materijala.

Novi materijal, prvi put je primenjen za

izradu privremenih kua za zemljotresom

pogoenu regiju Hanshin Awaji u zapadnom

Japanu 1995. godine. Jedan od najveih pobornika

je arhitekta Shigeru Ban, koji je radio

prefabrikovane kuice za regiju Kobe. Ovde

je izgradio Takatori crkvu od papira, koja je

konstruisana za samo 5 nedelja.

IQ STAKLO

Ova nova vrsta stakla pretvara njegovu

hladnu površinu u izvor grejanja. Radi se zapravo

o specijalnim folijama koje se stavljaju

preko stakla, a koje su povezane sa izvorom

elektrine energije u prostorijama, tako

da ravnomerno rasporeuje toplotu, koja je

savršeno zdrava i može se porediti sa sun-

evom (minus UV zraci).

U bližoj budunosti, ovakvi prozori mogli bi

biti jedini izvor toplote u porodinim kuama

ili kancelarijama. Posebnu pogodnost predstavlja

i to što se ovaj proizvod lako montira

na prozore, vrata i sve ravne površine.

Termostatom kojim se reguliše temperatura

može se upravljati na daljinu, tako da na

putu od kancelarije do kue možemo podesiti

željenu temperaturu.

PROIZVODI SHETKA STONE

Shetka Stone je revolucionarni proizvod koji

ima 100 % održiv životni vek. Proizvodi se od

ostataka papira asopisa, telefonskih knjiga,

biljaka i odee.

Pronalaza Stanley Shetka, osnovao je

kompaniju All Paper Recycling (Sve od recikliranog

papira) pre deset godina. Sa održivošu

kao jedinim ciljem, kompanija Shetka

Stone, tražila je nain da ponovo iskoristi

otpad. Ovi proizvodi se prave od prethodno

samlevenog otpadnog papira koji se uz dodatak

tenosti pretvara u žitku masu, u koju

se dodaju vezivni materijali i uvršivai.

Gotov proizvod predstavljaju vrste table za

izradu radnih ploa, koje mogu biti zamena

za kamen, drvo i plastiku.

38

www.buildmagazin.com


promo

TIM A lider u kamenu

Tim A je nastao udruživanjem 6 firmi

(vidi zadnju stranu korice) koje se bave

kamenorezačkim radovima i koje pojedinačno

imaju iskustvo od 10 do 25 godina u

navedenoj delatnosti, uz predhodnu međusobnu

intezivnu saradnju u realizaciji većih

poslova. Cilj udruživanja je da se postane

lider u Srbiji.

Udruženi imaju preko 160 radnika i stručnjaka

odgovarajućih profila koji sa dobrom

opremom mogu da odgovore sve većim zahtevima

tržišta, a to su: sve složeniji i kvalitetniji

radovi i kraći rokovi uz niže cene,

sa nabavkom sirovine, obradom kamena

prema projektu i ugradnjom. Količine su, po

objektu, od samo jednog kamina do nekoliko

hiljada m 2 kamena. Radovi se najčešće

ugovaraju po sistemu „ključ u ruke”.

U delu realizacije arhitektonsko građevinskog

kamena se do sada nije naišlo na zahtev

Naručioca ili Investitora koji nije mogao

da se realizuje prema dogovoru.

Zaokruživanjem radova od početka do kraja

i izvršenjem sa sopstvenim kadrovima, Naručiocu

se pruža dinamika i kvalitet traženih

poslova.

Zato realizaciju počinjemo kvalitetnom

nabavkom kamenih blokova na svetskom

tržištu, sa što nižim troškovima transporta

do vlastitog depozita u Smederevu. Na raspolaganju

je uvek 70 vrsta granita i sve više

mermera, što čini količinu od oko 2.500 m 3

kamena ili masu od 7.500 t, za čiji prevoz je

potrebno više od 350 šlepera.

Kameni blok po dovozu u proizvodni pogon

u Topoli (koji se prostire na površini

većoj od 3 ha, sa zatvorenim prostorom u

više objekata površine 3.000 m 2 ) i po planiranom

redosledu „ulazi” u jedan od pet

DžAMBO GATERA na masu gde se seče

u ploče standardne debljine 2 ili 3 cm, ili pak

neku drugu zadatu dimenziju-debljinu. Po

završetku najgrublje faze radova u pogonu,

sirove ploče se raspoređuju na jednu od dve

linije za automatsko poliranje ploča, širine

do 210 cm. Sem poliranja mogu se izvršiti

i druge obrade: flamovanje, štokovanje, brušenje

itd.

Na osnovu projekata koje i sami izrađujemo

i tačnih specifikacija proverenih na licu

mesta, pristupa se sečenju ploča na tražene

dimezije, a za ovu fazu stoji na raspolaganju

7 freza. Sledeće je nastup specijalista za

različite završne obrade ivica kod kamena,

kao i drugih posebnih zahteva. Potom sledi

pakovanje i transport volizilima iz sopstvenog

voznog parka do objekta. Na objektu se

dešava priča za sebe, jer na raspolaganju je

ekipa koja je montirala više stotina hiljada

m 2 kamena u zemlji i inostranstvu (podova,

fasada u mokrom i suvom postupku tzv.

ventilisanih fasada, stepenica, trgova itd).

Uz kordinaciju radova, koja Naručiocu omogućava

kontakt samo sa jednom osobom, izvodi

se kvalitet radova koji prevazilazi sada

važeći standard JUS B.B3.200.

Koristeći dostupna svetska saznanja planira

se korišćenje inovativne podkonstrukcije

LAPIDEA (inox ili pocinkovana) za ventilisane

fasade na zahtevnim objektima.

U proizvodni pogon u Topoli je već stigla

WATER JET specijalna mašina za sečenje

kamena vodenim mlazom, a uskoro se očekuje

i nabavka nove najsavremenije CNC

opreme za najsloženiju automatsku obradu

kamena.

Kapiten TIM A je Ljubomir Timotijević,

koga prate ostali igrači: Goran Radojčić,

Milorad Močević, Radovan Milivojević,

Miloš Timotijević i Jovica Tabašević, a svi

pojedinačno opet oko sebe imaju i svoj deo

tima, a sve u cilju da se preuzete obaveze što

uspešnije realizuju.

Kako na našem tržištu ne postoji kvalitetan

katalog u kome bi se videlo više od dvestotine

primera granita i mermera, a koji bi

projektantima i investitorima olakšao izbor

materijala, pristupilo se izradi tako što će

biti i prilog sa orijentacionim cenama materijala,

i deo sa specifičnim detaljima

I dalje smo na raspolaganju za konsultacije

oko izbora rešenja kod kamena i saradnju sa

drugim kolegama.

TIM A

Trajka Rajkovia 3,

Novi Beograd

tel: 011/227 05 54

fax: 228 01 83

www.tabas.co.yu

e-mail: info@tabas.co.yu

39


promo

Montažne drvene konstrukcije

LKV CENTRA

Lkv Centar iz Beograda je specijalizovana

kompanija koja se bavi prvenstveno

projektovanjem, proizvodnjom i montažom

drvenih konstrukcija.

Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen

putem LKV – Lakih Krovnih Vezača i

LLD – Lepljenih Lameliranih Konstrukcija.

Osim drvenih konstrukcija, kompanija

poseduje svoju proizvodnu liniju čeličnog

pocinkovanog bojenog trapeznog lima LKV

PRIME® 40/200.

LKV konstrukcija korišćenjem LKV programskog

paketa za statičku analizu i izradu

tehničke dokumentacije.

Magacinski prostor formiran LKV nosaima

u Dobanovcima, Beograd

krovne konstrukcije, potpuno raznorodna i

po funkciji i po dispoziciji, zamenjuju jednim

jedinstvenim elementom konstrukcije

koji je produkt industrijalizovane proizvodnje

u specijalizovanim pogonima za proizvodnju

LKV nosača.

Objekat kolektivnog stanovanja u Nišu

LKV – Laki Krovni Vezači predstavljaju

industrijalizovani sistem za prefabrikovanu

gradnju drvenih krovnih struktura po strogo

kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Sistem

je zasnovan na upotrebi specijalnog spojnog

sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuje

se pri gradnji krovova objekata u

izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim

krovnim pokrivačem, pri pretvaranju

ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i

stambenih objekata, industrijskih, poslovnih

i proizvodnih objekata, magacina, sportskih

objekata...

Detalj LKV-C konektera

Primena sistema LKV krovnih struktura

je opravdana i sa ekološkog aspekta, jer su

uštede u utrošku građe u poređenju sa klasičnim

krovnim konstrukcijama i do 50%.

Ovde je drvo upotrebljeno na najracionalniji

način, a njegove fizičke i mehaničke karakteristike

su iskorišćene do maksimuma.

Bolnica “Sveti Vrai” u Bijeljini,

Republika Srpska

LKV nosači se transportuju na gradilište

i montiraju bez primene teške mehanizacije.

Primenom ovog sistema gradnje krovova

rad na gradilištu je sveden na minimum i to

na jednostavnu i brzu montažu elemenata

male mase u svim vremenskim uslovima.

Formiranje lunog krova u LKV sistemu

Velike oblikovne mogućnosti sistema i

njegova prilagodljivost skoro svakoj osnovi

objekta doprinele su da se ovaj sistem primenjuje

podjednako i kod kolektivnog i kod

individualnog stanovanja, bez obzira da li se

radi o postojećem ili novoprojektovanom

objektu. Usavršavanje sistema je doprinelo

razvoju različitih formi i projektovanju i izvođenju

veoma smelih oblika.

Stambeno potkrovlje u Beogradu

Sportske šatoraste (balon) dvorane dozvoljavaju

pripremu, razvoj i takmičarsku

organizaciju svih vrsta malih sportova, osim

rukometa, a uključujući mali fudbal i tenis,

kao i odvijanje svih oblika rekreacije.

Lkv Centar je transferisao svoju tehnologiju

u više zemalja u okruženju, ali i u Rusiju

gde je drvo kao građevinski materijal

na visokoj ceni. Takođe Lkv Centar pruža

svu stručnu pomoć za definisanje uslova

proizvodnje i obuku kadrova za ovladavanje

tehnikom formiranja (proizvodnje) nosača

primenom LKV tehnologije i za pripremu

40

Transport i montaža LKV nosaa nad

proizvodnom halom u Beogradu

Jedan LKV nosač, u okviru krovne strukture,

istovremeno ima ulogu roga, rožnjače i

kompletnog krovnog vezača – što znači da

se tri funkcionalna elementa tradicionalne

Šatorasta balon hala za mali fudbal,

Pionorski grad, Beograd


Volumen objekta je definisan uslovima

smeštaja borilišta dimenzija širine 18,00 m

i dužine od 36,00 do 44,00 m, sa maksimalnom

visinom od 8,90 m, što omogućuje organizaciju

zvaničnih sportskih takmičenja.

Šatorasta balon hala za mali fudbal,

formiranje duple tende, Beograd

Sa druge strane, dvorana se može koristiti

i za organizaciju kulturno - umetničkih

manifestacija, posebnih filmskih projekcija,

pozorišnih predstava tipa total teatra, muzičkih

koncerata, do organizacije javnih

skupova i organizacije posebnih svečanosti

sa većim brojem učesnika i gostiju.

Formiranje LKV konstrukcije “paunov rep”,

sportska hala za odbojku, Go

Osnovni konstruktivni sistem sportske

dvorane je u tehnici Lakih Krovnih Vezača.

Tom tehnikom je projektovan i izveden

veliki broj sportskih i drugih objekata na

prostorima Republike Srbije i Crne Gore

i prostorima bivše Jugoslavije. Ona se odlikuje

veoma velikom ekonomičnošću, fleksibilnošću,

posebnim dizajnom i izuzetnim

stepenom funkcionalnosti.

vezuje za prihvatnicu - podužni LKV rešetkasti

nosač.

Enterijer šatoraste balon hale,

Dobanovci, Beograd

Takav podužni LKV nosač se koristi i za

prihvatanje dela tende koja ima ulogu podužnih

zavesastih fasadnih zidova. Pomeranjem

ovih delova fasadne tende omogućava

se intenzivno poprečno provetravanje

objekta u letnjem periodu.

LLD - Lepljeno Lamelirano Drvo je

građevinski materijal dobijen od tankih drvenih

lamela, (dasaka, talpi), podjednake širine,

postavljenih jedna preko druge, međusobno

slepljenih određenim vrstama lepila

pod određenim uslovima i najčešće predstavlja

štapasti element konstrukcije praktično

neograničenih dimenzija poprečnog preseka

i dužine. Ovako dobijeni materijal ima

mehaničke karakteristike ujednačenije od

mehaničkih karakteristika masivnog drveta

- materijala od koga je parapetne betonske

grede, a na podužnim stranama vezuje za

prihvatnicu - podužni Lepljeno Lamelirano

Drvo nastalo.

Dom kulture i sportova u Obrenovcu

Estetski efekat struktura u Lepljenom

Lameliranom Drvetu je izvanredan i daje

poseban ton današnjoj arhitekturi. Objekti

izvedeni u ovoj tehnici nameću se svojim

izgledom, skladnošću forme i toplinom enterijera.

promo

Fleksibilnost primene omogućava da se

konstrukcije u lepljenom lameliranom drvetu

sreću u objektima različite namene:

- javni i industrijski objekti: fabričke hale,

skladišta, garaže, supermarketi, montažne

sajamske hale, tržnice, aerodromi, železničke

stanice, prodajni saloni nameštaja ...

- poljoprivredni objekti: farme za uzgoj

krava, farme za uzgoj ovaca, peradske farme,

skladišta veštačkog đubriva, hangari za poljoprivredne

mašine...

- sportski objekti: tribine na stadionima,

pokriveni plivački bazeni, sportske dvorane,

univerzalne dvorane, teniske dvorane i pokrivena

klizališta ...

- sakralni objekti: crkve, kapele ...

- razni elementi konstrukcije: stepeništa,

pešački mostovi, pasarele, nadvožnjaci ...

Viminacijum, Kostolac

– Mauzolej rimskog cara Hostilijana

Brojni podignuti objekti su dokaz da danas

raspolažemo vrhunskom svetskom tehnologijom

i kadrom koji može da se uhvati

u koštac i sa najvećim problemima koje

konstrukcije u drvetu mogu da postave. Veliki

broj objekata poljoprivredne arhitekture,

sportskih objekata, hotela i javnih objekata

skrenuo je pažnju stručne javnosti na velikim

izložbama i konkursima naše arhitekture kakvi

su, na primer, Borbina nagrada za arhitekturu

i salon arhitekture. Objekti u drvetu

privlače pažnju svojim estetskim, funkcionalnim

i ekonomskim kvalitetima. Lepljeno

Lamelirano Drvo, koje isporučuje Lkv Centar,

je strogo kontrolisan industrijski proizvod

standardnog kvaliteta, koji je potvrđen

licencom “OTTO-GRAF” Instituta za ispitivanje

drvenih konstrukcija iz Študgarta.

LKV konstrukcija balon hale nad košarkaškim

igralištem, Colonial Sun, Beograd

Projektant se, dakle, usredsredio punom

pažnjom ka oblikovanju dvorane iz uslova

funkcije, arhitektonskog izraza i isplativosti.

Iz tih razloga krovni pokrivač hale je tenda -

visokootporna plastificirana tkanina, koja se

razvalači preko LKV nosača i na kalkanskim

stranama spušta do zakrivljene parapetne

betonske grede, a na podužnim stranama

Ekološki dom “akalica” u Požarevcu

Viminacijum, Kostolac

– Mauzolej rimskog cara Hostilijana

LKV centar d.o.o.

BEOGRAD

Bledska 2/I, Beograd

Ugrinovaka 270p, Dobanovci, Beograd

tel./fax: 011/8468 090

8468 096

e-mail: office@lkvcentar.com

www.lkvcentar.com

41


pogled

Institut za materijale i konstrukcije

Graevinskog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Graevinski fakultet

Univerziteta u Beogradu,

kao najstarija i najviša

obrazovna i nauna

institucija u oblasti

graevinarstva i geodezije

u zemlji, ima dugu

i bogatu tradiciju

Priredio: Miljan Miki

Počeci nastave iz oblasti građevinarstva na

ovim prostorima vezuju se za 1846. godinu,

kada je knez Aleksandar Karađorđević

svojim ukazom osnovao Indžinirsku školu

u Beogradu. Tokom više od vek i po duge

istorije, Indžinirska škola prerasla je najpre

u Veliku školu sa tri fakulteta, od kojih je

jedan bio Tehnički fakultet, da bi zatim Velika

škola 1905. godine postala Univerzitet.

Prošle godine, Građevinski fakultet Univerziteta

u Beogradu proslavio je 160 godina

postojanja.

Na fakultetu postoji sedam instituta:

• Institut za materijale i konstrukcije

• Institut za hidrotehniku

i vodno-ekološko inženjerstvo

• Institut za saobraćajnice i geotehniku

• Institut za geodeziju i geoinformatiku

• Institut za matematiku, fiziku i nacrtnu

geometriju

• Institut za numeričku analizu i projektovanje

konstrukcija

• Institut za menadžment, tehnologiju i informatiku

u građevinarstvu

42

U ovom broju predstavljamo Institut za

materijale i konstrukcije. Osnivanjem ovog

Instituta 1978. godine, pet dotadašnjih zasebnih

Zavoda ušlo je u njegov sastav. Zbog

značaja koji su Zavodi imali za građevinarstvo

u tadašnjoj državi i regionu, u nastavku

je dat kratak pregled istorijata i aktivnosti

ovih Zavoda.

Zavod za ispitivanje

materijala

Zavod za ispitivanje materijala je osnovan

1906. godine. U početku se radilo o mehaničkoj

radionici, ali je ona ubrzo prerasla

u Zavod koji je za to vreme bio izuzetno

dobro opremljen. Između dva svetska rata,

Zavod za ispitivanje materijala je bio najveća

takva institucija na Balkanu i jedna od

najvećih u svetu, sa najmodernijim laboratorijama,

radionicama i bogatom bibliotekom.

Nakon Drugog svetskog rata, Zavod postaje

Institut za ispitivanje materijala da bi 1955.

ušao u sastav Građevinskog fakulteta. Od

1978. godine u okviru Instituta za materijale

i konstrukcije deluje Zavod za ispitivanje

materijala, u kojem se vrši nastavni, naučnoistraživački

i stručni rad iz oblasti ispitivanja

i istraživanja građevinskih materijala. Neprestano

se vrše ispitivanja materijala radi

dobijanja podataka za izradu tehničke regulative,

analize kvaliteta materijala ugrađenih

u nove objekte i brojne druge ekspertize.

Zavod za ispitivanje

konstrukcija

prof. dr Dušan Najdanovi, upravnik Instituta

Zavod za ispitivanje konstrukcija osnovan je

1951. godine, kao Laboratorija za ispitivanje

konstrukcija. U početku je Laboratorija

bila oskudno opremljena ali su vremenom

dodavani instrumenti od kojih su neki projektovani

i izrađeni u samoj Laboratoriji. U

Zavodu za ispitivanje konstrukcija, koji je

kao takav ušao u sastav Instituta za ispitivanje

materijala i konstrukcija, obavljan je

i obavlja se eksperimentalni rad u nastavi

iz ispitivanja konstrukcija, bez kojeg je ovu

oblast teško zamisliti.

Izvršena su modelska ispitivanja niza konstrukcija

ili njihovih delova, radi utvrđivanja

podobnosti usvojenih konstrukcijskih

rešenja (delovi Pančevačkog mosta, delovi

mosta Gazela, kompletan železnički viseći

most preko Save u Beogradu). Na pojedinim

objektima ispitivana je konstrukcija u

toku građenja (most preko Save u produžetku

Brankove ulice), dok je na mnogim

novim objektima ispitivana nosivost konstrukcije,

radi pripreme dokumentacije za

tehnički prijem.

Zavod za betonske

konstrukcije

Zavod za betonske konstrukcije postoji

od 1962. godine. Od osnivanja, u ovom

Zavodu se odvijao veoma intenzivan naučnoistraživački

i stručni rad iz oblasti betonskih

konstrukcija. Naučnoistraživački

rad se, najčešće, odvijao u okviru realizacije

višegodišnjih projekata. Raznovrsne stručne

aktivnosti obavljane su za niz objekata

u zemlji i inostranstvu. Izrađeni su idejni

ili glavni projekti objekata različite namene:

poslovni objekti (kompleks Radničkog

univerziteta u Novom Sadu, zgrada Biroa za

ekonomske ekspertize u Novom Beogradu),

stambeni i industrijski objekti, aerodormski

objekti (hangar 1 aerodroma „Nikola Tesla“

u Beogradu, podzemni komandni centar

i šest hangara za helikoptere aerodroma u

Kuvajtu), mostovi (drumski mostovi na saobraćajnoj

petlji Autokomanda, idejno rešenje

drumskog mosta preko Dunava kod

Bezdana), tunela, rezervoara, vodotornjeva i

objekata druge namene.


pogled

Zavod za metalne

konstrukcije

Zavod za metalne konstrukcije je kao Zavod

za čelik osnovan 1964. Rezultati naučnoistraživačkog

i stručnog rada u okviru Zavoda

neprestano su korišćeni za unapređivanje

nastave i prakse. U Zavodu su vršena brojna

laboratorijska eksperimentalna ispitivanja

materijala i konstrukcija za mnoge objekte.

Članovi Zavoda učestvovali su u projektovanju,

izgradnji i ispitivanju mosta preko

Save u produžetku Brankove ulice u Beogradu.

Taj most, sa rasponima 75 m + 261 m

+ 75 m, dugo je bio najduži most sistema

punih čeličnih kontinualnih nosača. Izrađen

je, takođe, glavni projekat visećeg mosta

za cevovod preko Dunava kod Smedereva.

Ovaj most, srednjeg raspona 479,7 m, ukupne

dužine 865,4 m, najduži je most ove vrste

u Evropi. Izrađene su studije nosivosti i

projekti sanacije brojnih konstrukcija hala i

mostova.

Zavod za graevinarstvo

Iako postoji od 1955. godine, Zavod za

građevinarstvo je u sastav Instituta za materijale

i konstrukcije Građevinskog fakulteta

ušao tek 1994. godine. Sa ovim Zavodom

je, međutim od samog osnivanja, nastavno

osoblje Građevinskog fakulteta tesno sarađivalo.

U zavodu su izrađeni projekti kao što su

projekat zgrade Narodne Banke u Beogradu,

sportskog centra „25. maj“ u Beogradu,

kompleksa hala Industrije poljoprivrednih

mašina „Zmaj“ u Zemunu, drumskog mosta

preko reke Eufrat u Iraku, dužine 511,48 m.

Institut za materijale

i konstrukcije

Sam Institut za materijale i konstrukcije

oformljen je 1. januara 1978. godine. Formiranjem

ovakvog instituta stvorena je, po

kadrovima i opremi, jaka radna jedinica,

sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka

u oblastima naučnog, nastavnog i

visokostručnog rada iz oblasti materijala i

konstrukcija.

Osnovne aktivnosti Instituta su:

• Obavljanje nastave

• Naučni i istraživački rad

• Saradnja sa privredom

Laboratorije koje u okviru Instituta za materijale

i konstrukcije postoje jesu:

• Laboratorija za materijale

• Laboratorija za konstrukcije

• Laboratorija za beton i reologiju

• Laboratorija za metale

• Laboratorija za keramiku, opekarske proizvode

i druge nemetale

• Laboratorija za ispitivanje krupnih modela

• Laboratorija za optičko naponsku analizu

• Računarska laboratorija

Godine 1988, ponovnim uvođenjem katedri,

nastavni predmeti iz oblasti materijala i

konstrukcija raspoređuju se u četiri katedre:

Katedra za betonske, Katedra za metalne i

drvene konstrukcije, Katedra za materijale

i ispitivanje konstrukcija i Katedra za zgradarstvo.

Kasnije su ove četiri katedre objedinjene

u jednu.

Naučnoistraživačka aktivnost se odvija kroz

naučni i istraživački rad u okviru Instituta.

U okviru laboratorije za ispitivanje modela

u velikoj razmeri urađeni su, u poslednje

vreme, eksperimentalni delovi dva doktorata:

iz oblasti probijanja stubova kroz prethodno

napregnutu ploču, a drugi iz oblasti

sprezanja drvene konstrukcije i betona.

Stručna aktivnost Instituta veoma je razvijena

kroz saradnju sa privrednim organizacijama.

Interakcija teorije i prakse u

građevinarstvu, kroz saradnju Instituta i

građevinskih firmi veoma je značajna i od

obostrane je koristi. Institut aktivno učestvuje

u rešavanju stručnih problema u praksi,

a građevinske firme svojim kadrovima,

i kao sponzori, učestvuju u mnogim akcijama

Instituta, koje su od opšteg interesa za

građevinsku struku.

Veoma je veliki broj objekata u zemlji i inostranstvu

za koje je Institut za materijale i

konstrukcije do sada obavljao odgovarajuće

stručne aktivnosti. Projektovane su

konstrukcije poslovnih zgrada, stambenih

zgrada, industrijskih i privrednih objekata,

banaka, garaža, sportskih objekata (na primer:

„Beogradska arena“), izrađeni su projekti

sanacije konstrukcija i rekonstrukcije

objekata (zgrada Nove opere u Moskvi) i

vršena ispitivanja ponašanja konstrukcija u

uslovima eksploatacije pod probnim opterećenjem.

U Institutu su, takođe, urađene

brojne ekspertize različitih problema koji su

se u praksi javljali.

Trenutne aktivnosti

Instituta

U razgovoru sa prof. dr Dušanom Najdanovićem,

upravnikom Instituta za materijale

i konstrukcije, saznali smo nešto više o

projektima u koje je Institut za materijale i

konstrukcije trenutno uključen. Uglavnom su

to projekti izrade tehničke dokumentacije i

tehničke kontrole tehničke dokumentacije.

Neki od projekata koji su u toku ili su nedavno

završeni jesu:

• Izrada tehničke dokumentacije – idejni i

glavni građevinski projekat za tržni centar

„Delta City“ u bloku 67, Novi Beograd

• Tehnička kontrola glavnog projekta konstrukcije

za kompleks objekata (Olimpijsko

selo za Univerzijadu 2009.) u bloku

67 u Novom Beogradu, koji radi Mašinoprojekt

iz Beograda.

• Izrada tehničke dokumentacije konstrukcije

objekta „Tempo“ u Novom Sadu i

„Tempo 2“ u Nišu i Novom Beogradu

• Izrada glavnog i izvođačkog projekta

konstrukcije (osim dela koji se odnosi na

fundiranje) za objekat Office Complex, u

bloku 41a, koji gradi Alpine

• Tehnička kontrola glavnog projekta Novog

mosta Beška, koji će takođe izgraditi

Alpine

• Tehnička kontrola glavnih projekata sanacije

mosta „Gazela“ i pristupnih konstrukcija

u Beogradu, koji se rade u Mostprojekt-u,

Beograd

43


mehanizacija

Graevinska mehanizacija

Utovarivai

Rad na gradilištu, ili

eksploataciji materijala iz

površinskih i podzemnih

kopova je, danas, gotovo

nezamisliv bez mašina

Posmatrano uže, vezano za građevinarstvo,

primena građevinskih mašina je jedan

od najbitnih faktora za realizaciju bilo kog

investicionog projekta. Da bi građevinarstvo

beležilo stalni napredak, neophodan je stalni

razvoj i usavršavanje radnih karakteristika

mašina (brzine kretanja, veličine radnih

organa, manevarskih sposobnosti). Akcenat

je na bezbednosti i komforu rukovaoca mašinom,

pouzdanosti vitalnih delova ili mašinskih

sistema, uz istovremeno smanjenje

troškova rada u pogledu potrošnje goriva i

maziva, kao i habajućih delova.

Sa povećanjem angažovanja mehanizacije

na zameni ljudskog rada raste i uloga i odgovornost

planera rada mašina koji vrši njihov

izbor, tehnološku povezanost u proizvodnom

procesu, planira brzinu i efikasnost

otklanjanja kvarova. Najvažniji opšti pojmovi

koji su bitni za sve mašine jesu:

• pretpostavke i proračun praktičnog

učinka mašina

• proračun troškova mehanizacije

i cene rada

• parametri relevantni za izbor mašina

• analiza raspoloživosti mašina angažovanih

na nekom poslu

Mašine sa ciklinim

dejstvom

Jedna od opštih podela mašina jeste prema

načinu rada, i to na mašine sa kontinulanim

dejstvom i mašine sa cikličnim dejstvom.

Mašine sa ciklčnim dejstvom svoj rad obavljaju

u ciklusima, tj. postoji određen broj

radnih operacija koje se periodično ponavljaju.

Skup svih tih operacija čini jedan radni

ciklus mašine. Trajanje ciklusa izražava se

u vremenskim jedinicama, označava sa Tc

i koristi kod proračuna praktičnog učinka

mašina. Tc se određuje posebno za svaku

mašinu u zavisnosti od konkretnih operacija

koje obavlja, samih uslova na terenu, sposobnosti

i kapaciteta same mašine.

U mašine sa cikličnim dejstvom spadaju:

bageri, dozeri, utovarivači, skreperi, kamioni,

fabrike betona. Bitan parametar kod ovih

mašina je zapremina radnog organa „q”.

Utovarivai

Želeći da u ovoj rubrici, iz broja u broj, kažemo

više o različitim tipovima građevinskih

mašina, ovog puta smo odabrali utovarivače,

koji spadaju u mašine sa cikličnim

dejstvom.

Utovarivači (loaders) se koriste za utovar

vezanog i nevezanog zemljanog materijala

ili za iskop zemlje prve i druge kategorije

i utovar. Utovarivač je samohodna mašina,

a radni organ je izdužena kašika, montirana

na traktor sa gusenicama ili pneumaticima.

Zapremina kašike se kreće od 0,3 do 4,0 m 3 ,

a može biti i veća. Princip koji treba koristiti

za ostvarenje ekonomičnog rada transportnih

vozila je da ona moraju biti od 3 do 5

puta veće zapremine od zapremine utovarne

lopate. Rukovanje je pomoću mehaničke ili

hidrauličnih komandi. Utovarnom lopatom

utovarivač zahvata materijal, istresa uglavnom

čeono ili bočno u transportno sredstvo,

te izvodi tzv. „V” kretanje. Kod standardnih

zglobnih utovarivača na gumenim pneumaticima

prednji točkovi i utovarna lopata

zglobno su vezani za zadnji deo mašine na

drugom paru pneumatika. Gumeni pneumatici

utovarivača su najčešće zaštićeni

mrežom lanaca koja ih obavija. Mogućnost

višestruke izmene radnih alata daje utovarivaču

obeležje univerzalne građevinske

mašine. Posebna grupa mašina jesu bageri

– utovarivači (kombinirke).

U zavisnosti od konstrukcije utovarivača i

načina rada, oni mogu vršiti utovar:

• sa čela

• „preko glave”, tj. preko sebe

• sa strane – bočno

Po vrsti pogona postoji druga podela:

• utovarivači sa motorom sa unutrašnjim

sagorevanjem

• utovarivači sa pneumo pogonom

• utovarivači sa dizel - električnim pogonom

Prema vrsti uređaja za kretanje dele se na:

• točkaše na pneumaticima

• točkaše koji se kreću po šinama

• guseničare

Posebni tipovi utovarivaa

- Mini-utovarivači (skid-steer loader) su

mali, robusni, vrlo pokretljivi i u mestu vrlo

okretni utovarivači na pneumaticima, namenjeni

za utovar i prenos svih zemljanih

materijala. Prednja utovarna lopata učvršćena

je na zadnju stranu vozne konstrukcije,

pa mogu tovariti preko sebe. Pokretljivost

se postiže mogućim nezavisnim okretanjem

svih pneumatika. Posebno je bitno da postoji

mogućnost izmene raznih alata i spreda i

pozadi na dodatnom bagerskom kraku. To

ga čini univerzalnom građevinskom mašinom

i gotovo je nemoguće da bilo kakav rad

u gradskim uslovima (npr. rekonstrukcija

ulica) prođe bez mini-utovarivača. Postoji

veliki broj mini-utovarivača različitih po

veličini, snazi, koncepciji kretanja, a takođe

postoji 20-tak radnih alata.

- Teleskopski utovarivači - handleri

(telescopic materials handlers), posebna vrsta

utovarivača na vrlo pokretljivoj voznoj

konstrukciji sa gumenim pneumaticima sa

teleskopskim (produžnim) krakom, koji se

može kretati u horizontalnom i vertikalnom

pravcu. Koriste se za utovar, prenos i

dizanje svih vrsta građevinskih materijala.

Takođe, služe kao pokretno postolje za rad

na visini i položajima koji su teško dostupni

sa zemlje. Postoji mogućnost korišćenja više

radnih alata što ga čini univerzalnom građevinskom

mašinom.

- Tunelski (podzemni) utovarivači

(undergraund loaders) su posebna vrsta utovarivača

za utovar i prenos svih vrsta rastresitih

materijala u tesnim podzemnim prostorima

i tunelima. Postoji nekoliko vrsta konstrukcija

tunelskih utovarivača. Jedni su niski

zglobni podzemni utovarivači na gumenim

pneumaticima s velikom utovarnom lopatom

koja je zglobno vezana na zadnji deo

mašine. Drugi su manji tunelski utovarivači

na gusenicama, pneumaticima ili šinama,

koji tovare transportna sredstva prebacivanjem

utovarne lopate iza sebe. Mogu biti na

dizel, električni, hidraulični ili pneumatski

pogon. Posebna vrsta su utovarivači sa grabilicom

koji zahvataju materijal u transportnu

traku koja kroz njih prolazi, te tako dopremaju

materijal iza sebe. Konstruktivno, po

snazi i priključcima razlikujemo ogroman

broj ovih mašina.

44 www.buildmagazin.com


Proraun praktinog uinka

Proračun praktičnog učinka utovarivača vrši

se po sledećoj formuli:

Up = Ut × Kv × Kp × Kr

Ut = T / Tc × q

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kp - koeficijent punjenja kašike

q - zapremina radnog organa - kašike

Kr - koeficijent rastresitosti materijala

Koeficijente neophodne za proračun vadimo

iz tabela, kao i izbor samih utovarivača

koji vršimo iz podloga.

Tc = tp + tpod + tpre + ti +tpov + tspu + tnam

tp - vreme punjenja kašike

tpod - vreme podizanja kašike

tpre - vreme premeštanja kašike

ti - vreme istovara na kamion

tpov - vreme povratka

tspu - vreme spuštanja kašike

tnam - vreme nameštanja na novu

operaciju

Tc jeste trajanje ciklusa i kreće se orijentaciono

u granicama 50 - 90s.

Mone mašine

U nastavku su date specifikacije pojedinih,

novijih tipova utovarivača na točkovima

(wheel loaders), srednje veličine, snaga od

100 do 560 kW, onako kako ih proizvođači

prikazuju. U pitanju su različiti proizvođači

kao što su: KramerAllrad, Volvo, JCB,

Caterpillar.

Iako se radi o moćnim mašinama za utovar,

transport i eventualni iskop, oni ipak zadovoljavaju

najstrožije propise u pogledu emisije

štetnih gasova.

Volvo L220E

Motor

Volvo D12D LB E3

Max snaga, o/s (o/min) 26,7 (1 600)

SAE J1995 ukupno, kW (KS) 261 (355)

ISO 9249, SAE J1349 neto, kW (KS) 259 (352)

Sila iskopa, kN 224,5*

Težina podignutog tovara, kg 20 660*

Kapacitet utovarne kašike, m 3 4,5 – 14,0

Operativna težina, t 31,0 – 33,0

Gume

29.5 R25 875/65 R29

*Kašika: 5,4 m 3 Gume: 29.5 R25 L4

Volvo L90F

Motor

Volvo D6E LAE3

Max snaga, o/s (o/min) 28,3 (1 700)

SAE J1995 ukupno, kW (KS) 129 (175*)

ISO 9249, SAE J1349 neto, kW (KS) 128 (174*)

Sila iskopa, kN 118,5**

Težina podignutog tovara, kg 9 568**

Kapacitet utovarne kašike, m³ 2,3 – 7,0

Operativna težina, t 15,0 – 17,0

Gume

20.5 R25 650/65 R25

* metrike jedinice ** Kašika 2,5 m 3 Gume: 20.5 R25 L2

Volvo 350F

Motor

Volvo D16E LA E3

Max snaga, o/s (o/min) 28,3 – 30,0 (1700 – 1800)

SAE J1995 ukupno, kW (KS) 397 (540*)

ISO 9249, SAE J1349 neto, kW (KS) 394 (536*)

Sila iskopa, kN 472,8**

Težina podignutog tovara, kg 34 290**

Kapacitet utovarne kašike, m 3 6,2 – 12,7

Operativna težina, t 50,0 – 56,0

Gume

35/65 R33 875/65 R33

*metrike jedinice ** Kašika: 6,9 m 3 (8,6 yd 3 ), Gume: 875/65 R33

Caterpillar 972H

Neto snaga - ISO 9249

214 kW

Model motora

Cat C13 ACERT

Ukupna snaga - SAE J1995

229 kW

Kapacitet utovarne kašike 3,8-5,5 m 3

Max kapacitet utovarne kašike 5,5 m 3

Prednje osovine

Vertikalna oscilacija +/- 13°

Konice

odgovaraju standardima

Tip pumpe za navoenje sistema

Piston

Kabina ROPS/FOPS

ispunjava ISO standarde

mehanizacija

Caterpillar 880H

Neto snaga

354 kW

Model motora

Cat C18 ACERT

Ukupna snaga

395 kW

Neto snaga - ISO 9249

354 kW

Ukupna snaga - ISO 3046-2

388 kW

Kapacitet utovarne kašike 6,3 m 3 - 7,0 m 3 (8,2 yd 3 - 9,2 yd 3 )

Max. kapacitet utovarne kašike 7 m 3

Težina podignutog tovara

1 1,4 t

Ukupno vreme hidraulikog ciklusa

15,6 sekundi

Visina do vrha kabine

4128 mm

Visina do centra volana

978 mm

Caterpillar 990H

Neto snaga

468 kW

Model motora

Cat C27 MEUI ACERT

Ukupna snaga

512 kW

Neto snaga - ISO 9249

468 kW

Operativna težina

77842 kg

Težina podignutog tovara

15 t

Kapacitet utovarne kašike 8,4-9,2 m 3 (11-12 yd 3 )

Sila iskopa

583,6 kN

Operativna težina

83252 kg

Ukupno vreme hidraulikog ciklusa

15,9 sekundi

Minimalni radijus okreta

10757 mm

Rezervoar

1074 L

Ukupna dužina - standard

12839 mm

Ukupna dužina

13578 mm

Širina iznad guma

4071 mm

JCB 426 ZX

Max operativna težina

14210 kg

Max ukupna snaga motora

113 kW (152 KS)

Kapacitet utovarne kašike 2,1 m 3

Težina podignutog tovara

7660 kg

Max sila iskopa

135 kN

Visina istovara (45º)

2850 mm

JCB 436 ZX

Max operativna težina

15576 kg

Max ukupna snaga motora

132 kW (177 KS)

Kapacitet utovarne kašike 2,3 m 3

Težina podignutog tovara

8363 kg

Max sila iskopa

176 kN

Visina istovara (45º)

2843 mm

Kramer 880

Snaga kW / HP (standard) 74,9 / 102

Snaga kW / HP (opciono) 88 / 120

Kapacitet utovarne kašike m³ 1.5 - 2.5

Visina mm 2950

Širina mm 2240

Brzina kretanja km/h (standard) 0 - 20

Brzina kretanja km/h (opciono) 0 - 35

Težina tovara kg 5400

Max visina dizanja mm 3530

Radius okreta mm 3450

Težina kg 8400

korišen materijal sa web-sajta

www.mti-construction.org

www.buildmagazin.com 45


promo

Ulaganje u kvalitet,

najbolji marketing

Za dvadesetpet godina postojanja i uz

princip neprestanog ulaganja u kvalitet

proizvoda i usluga, od lokalnog proizvođača

mašina za mašinsko malterisanje i opreme

za građevinarstvo Mixer srl iz Vićence

je postao lider u Zapadnoj Evropi.

Ulazak na tržište Jugoistočne Evrope započinje

pre nešto više od godinu dana otvaranjem

kancelarije u Srbiji, uz primenu prethodno

stečenog iskustva u otvaranju tržišta

van Italije, a koje je započeto pre 10 godina

u Španiji gde danas Mixer srl sa 80% učešća

na tržištu ima vodeću ulogu. Sa istim ciljem

i novim iskustvom za nešto više od godinu

dana od otvaranja kancelarije u Beogradu,

Mixer postaje operativan i u Rumuniji, Bosni

i Hercegovini i Hrvatskoj. Na taj način,

region jugoistočne Evrope polako postaje

još jedna zaokružena celina u poslovanju

Mixera i pridružuje se već formiranim

tržištima Španije, Francuske, Nemačke,

Engleske, Švajcarske, Poljske, Mađarske i

Latinske Amerike.

Dvadesetpetogodišnje iskustvo u sektoru

građevinarstva, novi proizvodi, tehnološko

iskustvo, poznavanje materijala za mašinsko

malterisanje, kao i uvažavanje specifičnosti

Originalni rezervni delovi

OBUKA • LIZING

svakog tržišta, omogućili su nam da klijentima

ponudimo kompletan paket usluga, ne

samo u prodaji, nego i kapilarni servis i svu

neophodnu tehničku pomoć na terenu. Tehničko

usavršavanje i potrebe klijenta omogućili

su razvoj i širenje Mixera na međunarodnom

nivou.

Krajem 2006. godine Mixer srl započinje

proceduru sertifikacije kvaliteta u skladu

sa direktivom Evropske unije i standardima

UNI EN ISO 9001:2000. Direktiva

se odnosi na kontrolu porudžbina, obeležavanje,

količinu porudžbina, cene, uslove

ugovaranja i isporuke.

Mašine za mašinsko malterisanje

Ugaone lajsne

Voice

Rotori

Statori

Geka spojke

Ravnjae

ITALY

MIXER srl

Via dei Carabinieri 45,

36040 Torri di Quartesolo

(VI) ITALY

tel: +39 0444 583599

fax: +39 0444 583559

info@mixersrl.com

www.mixersrl.com

BOSNA I HERCEGOVINA

MIXER doo Doboj BiH

Vojvode Mišia bb,

74000 Doboj

BiH

tel: +387 (0)53 223 400

fax: +387 (0)53 223 400

mob: +387 (0)65 668 590

sasa074@teol.net

RUMUNIJA

MIXER srl

Str. Plavnei nr. 121,

Cluj Napoca

Romania

tel: +40 (0)264 444 422

fax: +40 (0)264 444 411

office@mixersrl.ro

www.mixersrl.ro

SRBIJA

MIXER SYSTEM doo

Jovanke Radakovi 38,

11060 Beograd

Srbija

tel: +381 (0)11 343 30 28

fax: +381 (0)11 343 54 92

mob: +381 (0)64 634 30 02

mixersystem@sezampro.yu

HRVATSKA

EMIDAL

Nedešina 40,

52231 Nedešina

Hrvatska

tel: +385 (0)52 865 420

fax: +385 (0)52 865 420

mob: +385 (0)98 309 414

emil.n@mail.inter.hr

www.emidal.hr

RUSIJA

CRNA GORA

MAKEDONIA

BUGARSKA

mob: +381 (0)64 634 30 02

mixersystem@sezampro.yu

46


Savremeno, lako i sigurno

mehanizacija

Poliesterna sredstva

za vešanje tereta

Sve vrste poslova vezanih

za prenošenje teških tereta,

nezamislivi su bez

odgovarajuih sredstava za

vešanje tereta u koje

spadaju: lanci, elina užad,

kudeljna užad, a od skorijeg

vremena i poliester

mr Vlada Gaši, maš. inž.

Mašinski fakultet u Beogradu

Svaka od ovih grupa ima svoje prednosti

i mane koje određuju odgovarajuću primenu.

Sajle imaju široku primenu u građevinarstvu

zbog lakoće i sigurnosti. Lanci su

veoma pogodni za upotrebu u teškim uslovima

rada, sa radnom temperaturom od -40°

do +200°C, ali su teški i samim tim nezgodni

za manipulaciju.

Poliesterna sredstva su, može se slobodno

reći, novina u transportnim uređajima jer

datiraju tek od devedesetih godina XX veka.

Razvoj plastičnih masa i njihova primena u

mašinstvu uslovila je i pojavu sredstva za vešanje

tereta izuzetnih karakteristika.

POLIESTER

KARAKTERISTIKE

prekidna vrstoa 650...800 N/mm 2

gustina 1,38 g/cm 3

maks. radna temperatura 100°C

otpornost na:

- baze umerena

- kiseline dobra

- organske rastvore dobra

- oksidirajue materije dobra

Poliesterna sredstva za vešanje tereta imaju

sledeće prednosti:

• laka su, pa samim tim i jednostavna za

manipulaciju

• ne oštećuju nalegle površine

• ne korodiraju

• lako rukovanje i održavanje

• ne povređuju ruke osoblja

• mogu se koristiti i u baznim i u kiselim

sredinama

• krakovi se ravnomerno opterećuju

• odlično prijanjanje, sa odgovarajućom

navlakom

• prilagođavaju se konturi tereta

Glavna prednost, da ne oštećuju nalegle

povšine, čini ih izuzetno primenjivim u pogonima

za obradu kamenih ploča, za prenošenje

izolovanih cevi i za prenošenje fino

obrađenih i osetljivih delova. Fleksibilnost

i lakoća, čini ih u praksi jako pogodnim za

vezivanje tereta čime se skraćuje transportni

ciklus. Najveća mana ovih sredstava jeste

osetljivost na oštre ivice koje mogu da izazovu

oštećenje i kidanje. U tom smislu, postoji

veliki broj zaštitnih plastičnih navlaka i

podmetača kojima se mogućnost za habanje

i oštećenje znatno smanjuje, a upotrebni vek

poliestera se višestruko povećava!

Poliesterna sredstva se izrađuju saglasno odredbama

standarda EN 1492 (2000), kojim su

propisane standardne nosivosti, odgovarajuće

boje, uputstva za rukovan je, kontrolu i održavanje.

U našoj praksi je prihvaćen ovaj standard,

saglasno tendencijama usvajanja evropskih

normi u mašinstvu i građevinarstvu.

Na našem tržištu mogu se naći poliesterna

sredstva evropskih i kineskih proizvođača.

Kina ima dugu tradiciju sa proizvodnjom plastičnih

masa i sve veći zamah u industriji čelika

i dizaličnih uređaja. Renomirani evropski

proizvođači iz Nemačke, Mađarske i Švedske

imaju definisan sistem kvaliteta proizvoda,

kontrolu proizvodnih procesa

i obavezu sertifikacije proizvoda.

Potrebno je da poliesterni

proizvodi imaju CE deklaraciju

i sertifikat TUV, jer je rad sa

prenošenjem tereta u bliskoj vezi

sa merama bezbednosti i podrazumeva

visok kvalitet sredstava

koje se koriste u te svrhe. Svaki

proizvod mora da ima na sebi

vidljivu deklaraciju sa osnovnim

podacima. Svaki rad sa ovim

sredstvima mora biti u skladu sa našim Zakonom

o bezbednosti i zdravlju na radu.

Nosivost poliesternih sredstava je uvek data

tabelarno, saglasno mogućim načinima vešanja

tereta. Mogu se izraditi sa nosivostima

do 40,0 t! Korisnik mora da bude upoznat sa

svim preporukama iz ove oblasti i pri izboru

odgovarajućeg sredstva treba da bude upoznat

sa nominalnim težinama tereta, načinima

vezivanja ali i uticajem pogonske klase

opterećenja. Nominalna-direktna nosivost

sredstva je u tabelama proizvođača označena

koeficijentom K=1, pa se mogu svi pomenuti

uticaji uključiti proporcionalno tome. U bilo

kojoj varijanti vezivanja, nije dozvoljeno da se

kraci postavljaju pod uglom većim od 60°C.

Takođe, pri korišćenju više krakova potrebno

je voditi računa o pravilnom postavljanju u

odnosu na težište tereta. Za proračun nosivosti

pri korišćenju više krakova preporučljivo

je uzimati da samo dva kraka nose celokupno

opterećenje, iako se opterećenje ravnomernije

raspoređuje na krakove poliesternih sredstava

zbog postojanja elongacije istih.

Korisnik je dužan, pre upotrebe, da pregleda

sredstvo na eventualna oštećenja. Stručno

lice mora jednom godišnje da pregleda i atestira

poliesterno sredstvo za vešanje tereta.

Ova sredstva se moraju skladištiti u hladnim

i suvim, provetrenim prostorijama, zaštićenim

od agresivnih hemijskih uticaja i velike

toplote (preko 120°C).

Osnovni tipovi poliesternih sredstava su:

• kružna užad

• trake sa uškama

• priveznice

Kružna poliesterna užad se izrađuju obmotavanjem

poliesternih vlakana do određenog

“prečnika”, šivenjem i stavljanjem navlake.

Poliesterne trake sa uškama se izrađuju šivenjem

već gotovih poliesternih traka određene

širine i formiranjem uški na krajevima.

Za češću upotebu poliesternih traka

preporučuje se zašivanje čeličnih alki na

krajevima.

Priveznice od poliestera se prave kombinacijom

poliesternih traka i užadi sa čeličnim

kukama, omčama i alkama.

Ukratko, poliester polako zauzima vodeće

mesto za vešanje tereta u građevinarstvu i

mašinstvu!

Više informacija potražite na sajtu:

www.gutmanlifting.co.yu

47


urbanizam

Obnova kineske Venecije

Kina danas doživljava

jednu od najmasovnijih

urbanizacija u ljudskoj

istoriji i taj proces

najupeatljiviji je u Šangaju.

U njemu danas živi oko

18 miliona stanovnika,

a procenjuje se da e se

do 2020. godine taj broj

udvostruiti. Shodno

tome, od velikog znaaja

su trenutne akcije u

pravcu vee urbanizacije

dojuerašnjih predgraa,

a danas ve gradova

– satelita. Jedan od važnih

arhitektonskih projekata

sprovedenih u Kini u

poslednje vreme, je i

projekat za obnovu grada

Quingpu.

Važnu ulogu u transformaciji

ovoga grada ima i uveni

kineski arhitekta Quingyun

Ma, koji je projektovao dve

celine važne za dalji održivi

razvoj ovog grada.

Na 37 km severozapadno od arhitektonske

meke Šangaja, nalazi se predgrađe

Qingpu koje je kao neki stariji ignorisani

rođak svog glamuroznog brata. Ovo predgrađe

poznato je kao kineska Venecija jer

leži na mnogobrojnim kanalima koji već vekovima

predstavljaju glavni vid transporta.

Takođe, Quingpu je od nedavno postao investicioni

centar stranih kompanija kao što

su Dupont, Honeywell i Hitachi, tako da je

spreman da primi injekciju arhitektonskog

modernizma.

Razvoj Quingpua, počeo je 2002. godine,

kada je na mesto gradonačelnika došao

gospodin Sun, koji je do tada bio šef komiteta

za izgradnju centralne šangajske

oblasti Luwan. Pred njim je bio zaista veliki

izazov. Osnovni zadatak bio je da se Quingpu

izgradi u skladu sa održivim razvojem,

jer se predviđa da će njegova populacija

porasti sa sadašnjih 250.000 na pola miliona

stanovnika do 2020. godine. Po rečima

gospodina Suna, Quingpu je nekada smatran

predgrađem, ali danas je to važan grad

– satelit. Pored toga što je poznat po svojim

kanalima i neobičnom geografskom obliku

(podseća na leptira), ovaj grad, do nedavno

bio je glavni centar državnih fabrika koje

su proizvodile sve, od soja sosa do cementa.

Međutim, ubrzana tranzicija Kine, usmerila

je njenu ekonomiju više ka samom tržištu,

što je značilo da će mnoge fabrike morati

da se zatvore.

Sun takođe navodi da je prednost Quingpua

u odnosu na druge kineske gradove to što je

njegov urbanistički plan dugo vremena bio

zanemaren, pa samim tim i nerazvijen, tako

da sada može dosta da nauči na greškama

nekadašnjeg planiranja kineskih gradova.

On posebno navodi slučaj Šangaja, čiji se

centar razvio u kratkom vremenskom periodu,

zbog čega danas pati od niza propusta.

Još jedna bitna stavka je ta da ranije, arhitekte

nisu obraćale toliko pažnju na estetsku

komponentu urbanizacije, tako da se sada

može obratiti mnogo više pažnje na taj itekako

važan aspekt u planiranju gradova.

Sa novim imidžom, grad je dobio i novo

ime. Danas se zove Quingpu - Novi grad.

Oko četrdesetak kvadratnih kilometara odvojeno

je za fabrike multinacionalnih kompanija,

dok će skoro dvadeset kvadratnih kilometara

biti dograđeno novim stambenim

i komercijalnim građevinama.

Vrlo bitna stavka u planiranju grada je očuvanje

njegovog geografskog oblika u vidu

leptira, čuvenih kanala i istorijskog jezgra.

Sun je ovaj težak zadatak poverio poznatim

svetskim arhitektonskim imenima, kao što

su Jacques Ferrier iz Francuske, arhitektonski

biro Sancho – Madridejos iz Španije,

Kunzan Deng iz Tajvana i trenutno najuticajnijem

kineskom arhitekti Qingyun Mau.

Među projektnim rešenjima za Quingpu,

posebno se ističu rešenja arhitekte Qingyun

Ma. Ma ističe da je veliki izazov bio uvesti

nešto novo u ovo istorijsko okruženje, pošto

se ovde nalazi i hram iz vremena dinastije

Qing. Novinu predstavlja njegova Luka

visećeg mosta (Qiao Zi), koja se nalazi na

komadu zemlje ovalnog oblika okruženog

kanalima.

Drugi projekat

je za ostrvo

Thumb, veliki

društveni centar

podignut na

jezeru. Projektno

rešenje sastoji se od dve građevine koje

se podižu i spuštaju poput klackalica, dok se

krov kompleksa sastoji od dve ozelenjene

trake koje na savršen način prate talasanje

vode i imaju ulogu otvorenog parka.

Veći deo rekonstrukcije uključuje ono što je

već postojeće ili što čini istorijsko okruženje

projekta. Španska firma, Sancho Madridejos,

ima zadatak da ponovo izgradi hrišćansku

crkvu, što predstavlja pravu retkost u

Kini, naročito pošto će biti urađena u futurističkom

stilu sa oštrim linijama.

Takođe, postoji tendencija da se nekadašnja

fabrika brašna pretvori u umetnički atelje, a

da državno skladište bude pretvoreno u veliki

izložbeni centar.

Bilo kako bilo, sa mnogim projektima koji

su još uvek u stanju inkubacije, ostaje još

da se vidi kakva budućnost čeka Quingpu.

Qingyun Ma konstatuje da je za sada najveća

promena ovog grada ne fizička, već psihološka,

jer ovaj gradić sada dobija potpuno

novu ulogu.

48 www.buildmagazin.com


promo

Imate li viziju,

ostvarite je sa nama

M

– Profil je preduzeće sa sopstvenom

proizvodnjom krovnih i fasadnih

sendvič panela sa ispunama od kamene vune

(protivpožarni paneli) i polistirena (samogasivi

paneli).

Sendvi paneli

Konstrukcije od sendvič panela proizvode

se od kvalitetnih i trajnih materijala,

ugrađuju se brzo, dugog su životnog veka uz

jednostavno održavanje, pa su izuzetno ekonomski

opravdane. Svojstva sendvič panela

proizilaze iz načina spajanja pojedinih sastavnih

elemenata u kompozitni panel. Dva

površinska lima lepe se na jezgru od kamene

vune ili polistirena. Limovi imaju superiornije

mehaničke karakteristike, dok je jezgro

odličan toplotni izolator. Limovi su čelični,

pocinkovani i plastificirani. Proizvedeni su

po normi EN 10147 i EN 143 i zadovoljavaju

protivpožarne norme.

Proizvode se u debljinama od 60 do 200

mm, a dužina i boja panela je po izboru. Bez

obzira na debljinu, svi paneli zadovoljavaju

statiku nosivosti.

M-Profil sendvič panel se izrađuje na gradilištu,

a sastoji se od:

• gornjeg trapezno profilisanog lima

OTP 30

• parapropusno - vodonepropusne membrane

• termoizolacije d=14 cm

• parne brane

• donjeg trapezno profilisanog lima

OTP 18

Panel ima odlične toplotne karakteristike i u

smislu fizike zgrade zamenjuje klasičan zid

debljine 50 cm. Moguće su i druge kombinacije

sendvič panela prema uslovima gradnje

(raspon konstrukcije, debljina izolacije i sl.).

Preduzeće M-Profil uskoro počinje proizvodnju

panela sa ispunom od poliuretana.

Trapezno profilisani limovi

U proizvodni program M-Profila spadaju

i jednostruki trapezno profilisani limovi.

U ponudi ima sledeće vrste trapeznih profila:

OTP14, OTP18, OTP30, OTP45

i OTP150. Visoki trapezni profil OTP

150/280, debljina od 0,75; 0,88 i 1,00 m,

takođe je počeo da se proizvodi.

50

Osnovni materijal za izradu profilisanih limova

je kvalitetan čelični lim proizveden u

Švedskoj prema evropskim normama EN

10142 i EN 10147. Antikorozivna zaštita

čeličnih limenih traka je višestruka. Kontinuirano

su vruće cinkane, uranjanjem u rastaljeni

cink čistoće 99%, sa ukupno 275 g/m

cinka na obe strane, M kvaliteta cinkanja i

B kvaliteta površine. Tako obrađene trake

su plastificirane, prema evropskoj normi

EN 10469-1, poliester boje u sloju debljine

25 μm. Svi limovi se rade prema specifikacijama,

dužine prema potrebama kupca u

bojama prema karti boja M-Profila.

Lim u obliku crepa

Lim u obliku crepa je visokokvalitetni proizvod

u području profilisanja limova. Na

tržištu je zastupljen kao jedna od najboljih

varijanti izbora za pokrivanje svih vrsta

objekata od onih najzahtevnijih stambenih

do malih individualnih vikend kuća. OCP

lim u obliku crepa zbog svoje težine i jednostavne

montaže vrlo je pogodan za pokrivanje

stambenih zgrada i objekata na kojima

se rade nadogradnje. Postojanost boja na

svim limovima odnosno profilima vrlo je

bitna i treba je naglasiti. Izdržljivost krovnog

lima je velika i ima vrlo veliku čvrstoću

i otpornost uz mali presek. Krovni limovi se

proizvode u pločama čija se dužina određuje

prema narudžbi kupca.

Pokrov se može montirati na sve vrste objekata

i nije potrebno skidati postojeći pokrov

i konstrukciju. Limovi se mogu montirati u

dve verzije: izolirani i neizolirani. Osnovni

materijal za izradu je isti kao i kod trapezno

profilisanih limova, uz preporuku korišćenja

parapropusno - vodonepropusne folije.

Krovne ploče su vrhunskog kvaliteta jer se

koristi pocinkovani čelik obojen poliesterskom

bojom ili presvučen plastisolom. Prednost

našeg proizvoda je u njegovoj trajnosti

(ne puca, ne lomi se, ne ljušti se), podložan

je svim vremenskim uslovima, jednostavno

i brzo se montira. Limovi zadovoljavaju sve

savremene estetske i ekološke standarde.

Sinusno profilisani limovi

Sinusno profilisani limovi su nov proizvod

M-Profila. Upotrebljava se profilisani lim

koji se koristi kod velikih sala jer se odlikuje

odličnom statikom nosivosti i ima mogućnost

horizontalnog i vertikalnog montiranja.

Ovakvi limovi se sve više koriste zbog

zahteva većih gradnji.

Za sve svoje proizvode M-Profil nudi i svu

prateću opremu.

U delatnosti M-Profila spada i proizvodnja

armaturnih mreža, projektovanje, izrada i

montaža poslovnih, proizvodnih i skladišnih

objekata, kao i izrada čeličnih konstrukcija.

Tim stručnjaka M-Profila svakodnevno

prati zahteve tržišta, usvaja inovativna rešenja

i podržava promene, težeći da postane i

ostane vaš partner u građenju.

U sklopu grupe, osim M-Profil-a iz Stare Pazove,

posluju preduzeća: M-Profil iz Zaboka,

M-Steel iz Sarajeva, M-Profil iz Budimpešte,

Jelšingrad FMD iz Prnjavora, Inteks iz

Mladenovca i Konstruktor iz Zlatara.

M-Profil

Golubinaki put bb,

22300 Stara Pazova

tel: 022/311 231

310 517

310 237

e-mail: office@m-profil.co.yu

www.m-profil.co.yu


ekologija

ŠTEDNJA ENERGIJE – odgovornost

države i svakog pojedinca!

našem društvu i dalje vlada nasleđen,

U a pogrešan stav – da je Srbija bogata

energijom i da je energija element socijalne

politike, a ne roba.

U kojoj meri je ovo netačno pokazuju podaci

iz strategije energetskog razvoja Srbije:

rezerve kvalitetnih energenata, nafte i gasa,

čine manje od 1% u ukupnim bilansnim rezervama

Srbije. Ostatak rezervi čini ugalj, i

to u najvećoj meri niskokvalitetni lignit, sa

čak 92%. Srbija je, dakle, prinuđena da uvozi

energente, a sudeći po trendu rasta njihovih

cena na svetskom tržištu, rasipanje tako

skupog artikla mora da se odrazi na budžet,

kako države, tako i svakog pojedinca.

Upravo rasipanje energije je ono što se u Srbiji

događa danas. Statistike kažu da Srbija

troši i do dva i po puta više energije nego

što bi trebalo (150 – 250 kWh/m 2 , nasuprot

evropskom proseku od 138 kWh/m 2 ).

• Ko i kako troši tu energiju

Bahatost u raspolaganju energijom zastupljena

je u svim sektorima (industrija, saobraćaj),

ali ubedljivo najviše energije, što (ne)

iznenađuje, troši se u zgradarstvu!

U EU na zgrade odlazi 40% ukupne energije,

a u Srbiji i do 46%! Od toga, čak do

65% odlazi na grejanje i hlađenje stambenih

i poslovnih prostora.

52

Neobaveštenost, (ne)kultura stanovanja, relativno

jeftina i dostupna čvrsta goriva, potpuno

neracionalan sistem naplate utroška

električne energije u Srbiji (po kvadraturi a

ne po realnoj potrošnji) i inertnost države u

rešavanju

ovih

problema,

dopuštaju našim

građanima

ovakvo ponašanje.

• Kako to izgleda

u Evropi

U EU se odavno bore

protiv ovakvih navika, a

imaju i više razloga za to:

- visoke cene energenata (ako

mislimo da je električna energija

u Srbiji skupa, osvrnimo se

malo na okolne zemlje, da ne govorimo

o visokorazvijenim zemljama

Zapada)

- zavisnost od uvoza energenata (svaka

mala promena u kriznim područjima iz kojih

se energenti uvoze izaziva skok cena na

svetskom tržištu)

- potpisan Kjoto protokol (koji svaku zemlju

obavezuje da smanji emisiju CO 2

za

određeni procenat).

• Na koji način Evropa štedi energiju

Sobzirom da se energija najviše troši u zgradama,

najracionalnije i dugoročno najisplativije

rešenje jeste – ulaganje u energetsku

efikasnost zgrada.

U stambenim objektima toplota se gubi kroz:

• Spoljašnje zidove 21%

• Krov 10%

• Pod na tlu 6%

• Prozore 51%

• Sastave grejanja 12%

Shvatajući ozbiljnost situacije, proizvođači

mineralnih vuna u Evropi su se ujedinili u

organizaciju pod imenom EURIMA (European

Insulation Manufacturers Association;

www.eurima.org). EURIMA postoji

od 1959. godine i bavi se promovisanjem

standarda i regulativa za profesionalnu i

kvalitetnu upotrebu izolacionih materijala.

U poslednje vreme, njen razvoj i rad ide u

smeru rešavanja gorućih pitanja zaštite

životne sredine, a u tome imaju podršku

evropskih institucija, kao i drugih

sličnih organizacija u svetu.

Imajući za uzor ovakvu

organizaciju, koja sagledava

probleme

potrošnje i uštede

energije iz

šireg, društvenog

ugla,

srpski proizvođači

i uvoznici

mineralnih vuna

su se ujedinili u organizaciju

MIVUS (Mineralne Vune

Srbije).

Budući da je jedan od najvažnijih načina za

usporavanje i smanjenje globalnog zagrevanja

ušteda energije koja se koristi za grejanje

i hlađenje, uvođenje i korišćenje termoizolacije

u cilju optimalnog trošenja energije,

MIVUS – lanice

Asocijaciju MIVUS sainjavaju tri lana: KNAUF-

INSULATION (proizvoa kamene vune), URSA i

ISOVER (proizvoai staklene vune).


ekologija

predstavlja najefikasniji i najbezbedniji način

inteligentne kombinacije privatnih i opštih

interesa.

Izolacioni materijali na bazi mineralnih

vlakana, u prvom redu kamena i staklena

vuna, predstavlja optimalnu formu termoizolacione

i zvučne zaštite koja je ekološki

poželjna. Primarni cilj promocije ove vrste

izolacije je poboljšanje kvaliteta života ljudi

i očuvanje planete, što je ključni izazov savremene

ubrzane industrijalizacije.

Ugradnjom toplotne izolacije postižemo

nekoliko efekata u isto vreme:

• velika ušteda energije, samim tim i novca

• brzi povraćaj investicije (3-5 godina)

• doživotni vek izolacije i doživotna ušteda.

Ostali efekti: zvučna izolacija i protivpožarna

zaštita

MIVUS će se truditi da javnim akcijama

skrene pažnju stručne javnosti, Vladinih

agencija i same Vlade na neophodnost šire

društvene akcije i ozbiljnijeg pristupa problemima

energetske efikasnosti, kao i da

podigne svest stanovništva o ovim problemima,

pruži neophodnu tehničku podršku i

informacije o načinima da se energija pametno

sačuva i uštedi ukorist svih nas.

MIVUS na Sajmu graevinarstva

– Konferencija o uštedi energije

U petak, 13.04. u maloj sali Hale 14, od 12 – 14h,

u organizaciji MIVUS-a bie održana konferencija

o uštedi energije, na kojoj e biti rei o

problemima sa kojima se evropske zemlje i Srbija

susreu kada su u pitanju energetski resursi,

održivi razvoj i naini uštede energije. Pozivamo

sve zainteresovane, strunu javnost i graanstvo,

da prisustvuju ovoj konferenciji kako bi se ovom

pitanju dao znaaj koji mu zaista pripada.

53


promo

BUDERUS – efikasno

korišenje energije

Energy Net je renomirana kompanija koja

se bavi uvozom, distribucijom i servisom

gasnih uređaja, opreme za instalaciju grejanja

i vodovoda, klimatizacije, ventilacije, alata,

pribora i ostale opreme vodećih svetskih i

domaćih proizvođača.

Svoju delatnost preduzeće obavlja kako preko

matične poslovne zgrade u Kaću, tako

i na teritoriji cele Srbije putem sopstvenih

poslovnica u Novom Sadu, Beogradu, na

Dedinju i Batajnici i rasprostranjenom mrežom

distributera po čitavoj zemlji.

Poseduje centar za prodajnu i tehničku

podršku, školski centar za obuku servisera,

organizovanu servisnu mrežu sa osiguranim

snabdevanjem rezervnim delovima iz

sopstvenog centralnog skladišta i sve ostalo,

kako biste Vi bili bezbedni i bezbrižni u toplini

svog doma.

Kroz delovanje marketinga, prodaje, finansija,

nabavke i tehničke podrške ostvaruje se

misija kompanije da kupcima prenese najveće

koristi od najboljih robnih marki.

Vizija Energy Net-a je da postane i trajno

ostane lider u distribuciji gasnih uređaja i

kompletne opreme za grejanje.

U našem prodajnom asortimanu nalazi se

kompletan program vodećih domaćih i svetskih

brendova kao što su:

Buderus, Vaillant, Protherm, Centrometal,

Weishaupt, Giersch, Vogel & Noot, Jugoterm,

Global, Calidor, Caleffi, Ivar, Herz, Kovina,

Itap, Unipipe, Viega, IMP-pumps, Grundfos,

Unitas, Rems, Rothenberger, Felder, Inka i

mnogi drugi...

Energy Net je ekskluzivni uvoznik kotlova i

opreme za grejanje vodećeg svetskog proizvođača

u oblasti grejne tehnike BUDERUS

iz Nemačke.

Zašto Buderus

Efikasno korišćenje energije.

Buderus komercijalni i industrijski kotlovi

su konstruisani tako da odaju visok nivo

korisne energije, obezbeđuju pouzdanu

proizvodnju energije i dug vek korišćenja.

Buderus proizvodi nastaju u pogonima u

Nemačkoj i Holandiji, i svi moraju da prođu

rigorozne testove kvaliteta, sigurnosti, izdržljivosti

i da imaju visoke performanse iz

godine u godinu. Buderus kotlovi postoje u

rasponu snaga od 12 kW do 19 MW. Većina

njih se mogu kombinovati u kaskade sa više

kotlova, uključujći kondenzacionu tehnologiju.

Bez obzira da li se projektuju individualni

objekti, ili industrijska postrojenja

– široka paleta Buderus proizvoda uvek je na


aspolaganju, kako bi odabrali rešenje koje

je najbolje za datu situaciju.

U svom proizvodnom programu kotlova

Budrus nudi sve: od visećih kotlova male

snage, preko ogromne palete uljo-gasnih livenih

i čeličnih kotlova srednje snage, pa sve

do vrelovodnih i parnih kotlova velike snage.

Pored kotlova Buderus je proizvođač solarnih

sistema, kotlova na čvrsto

gorivo, kogeneracionih uređaja

i termo pumpi, rezervoara sanitarne

i pijaće vode, regulacionih

uređaja i radijatora.

Buderus poseduje nekoliko patenata

u oblasti konstruisanja i

razvoja grejne tehnike:

• Thermostream

Thermostream je Buderusova

patentirana tehnologija koja

omogućava kotlu da radi bez

kontrole minimalne temperature

povratne vode i bez kontrole minimalnog

protoka (bez zaštite „hladnog kraja“).

Unutar Buderusovog Thermostream kotla

(livenog ili čeličnog), hladna voda se ubrizgava

u kotao daleko od ogrevnih površina

plamene cevi preko jedne perforirane cevi

koja je savijena prema potisu kotla. Hladna

voda se meša sa toplom vodom u gornjem

delu kotla. Na taj način se podiže temperatura

povratne vode u samom kotlu i nisu

potrebne nikakve mere zaštite kotla. Kada

jednom instalirate Buderus Thermostream

kotao, više nećete imati potrebu da instalirate

običan čelični kotao.

• Alu-plus

Inovativna tehnologija Alu-plus za izradu i

dizajn aluminijumskog izmenjivača toplote

kod visećih kotlova. Orebrena spoljnja strana

izmenjivača povećava kontakt dimnih

gasova sa izmenjivačem. Unutrašnjost cevi

je obrađena u obliku spirale, tako da utiče na

podsticanje turbulentnog kretanja vode kroz

cev, što u konačnom prouzrokuje bolje predavanje

toplote sa dimnih gasova na vodu.

• Plasma-polymerisation

Spoljna površina cevnog izmenjivača toplote

ima osobinu samočišćenja zahvaljuljući

promo

sloju inovativne plazma-polimerizacije koja

ne vezuje za sebe produkte sagorevanja iz

dimnih gasova. Na taj način izmenjivač kod

visećih kotlova ostaje uvek čist.

• EMS

EMS (Energy Management System) je oblik

inteligentne kontrole koja se koristi za ostvarivanje

lake i kontinualne komunikacije između

digitalnog menadžera sagorevanja,

koji upravlja gorionikom,

i eksterne automatike za

upravljanje sitemom kod visećih

i stabilnih kotlova. Ovo podiže

ukupnu efikasnost i omogućava

lakše projektovanje potrebne regulacije

za ceo sistem.

• Kondens +

Ova patentirana tehnologija,

kako joj i samo ime kaže, poboljšava

sposobnost kondenzacije

kod čeličnih kondenzacionih

kotlova srednje snage, tako

što kreira mikro-turbulenciju u protoku dimnih

gasova kroz dimne cevi. Proračunato je

da tehnologija Kondens + može da podigne

efikasnost sistema za preko10% kada se primenjuje

čista površina izmenjivača toplote i

temperatura gasa od 5 do 10 stepeni ispod

temperature povratne vode kotla.

Uverite se da je ENERGY NET Vaša dobra

odluka za grejanje.


MAŠINA ZA CELU KUU

Behrokh Khoshevis, iranski inženjer robotike,

izmislio je novi nain gradnje koji bi u

budunosti mogao da bude revolucionaran u

graevinarstvu. Nakon velikog zemljotresa u

Kaliforniji 1994. godine, odluio je da prona-

e bolji i brži nain za izgradnju kua. Da bi

dokazao da je mogue automatizovati proces

izgradnje, izmislio je mašinu koju pokre-

e kompjuterski softver. Ovaj mali robot, u

stanju je da na svaka 2 minuta i 14 sekundi

postavi jedan red blokova i poveže ih malterom.

Ipak, jedan zid ne ini celu kuu, pošto

je potrebno ugraditi i odgovarajue instalacije.

Meutim, Khoshevis kaže da je to trivijalan

problem za nauku kao što je robotika,

koja se svakodnevno razvija. Ovaj prototip,

koji košta 30 000 dolara, trenutno se nalazi

u NASA centru (Marshall Space Flight Center),

gde e inženjeri raditi na razvijanju ove

tehnologije koja bi se mogla koristiti da se

na mesecu podignu graevine od meseeve

prašine.

VERTIKALNI VRT

Zelenilo se sve više koristi kao živi graevinski

materijal sa pragmatinim efektima

vazdušnog preišavanja, akustine apsorpcije

i termoizolacije. Vertikalni vrt Patrika

Blana nastao je nakon prouavanja više

vrsta prirodnih okruženja. Tehnika ozelenjavanja

zida poiva na novom nainu

uzgajanja biljaka bez zemlje. Pošto je ova

konstrukcija vrlo lagana, mogue je postaviti

je na bilo koji zid. Vertikalni vrt može

se implementirati u enterijeru i eksterijeru

u svakom klimatskom okruženju, pošto se

pažljivo odaberu odgovarajue vrste biljaka.

Za enterijere, potrebno je veštako

osvetljenje, dok su navodnjavanje i fertilizacija

automatski.

ABU DABI DOBIJA LUVR NA

ZAJAM

Tidesetogodišnjim sporazumom, koji su potpisali

francuski ministar kulture Reno Donadije

de Vabr i šef turistikog odseka, šeik

Sultan bin Tahnou al Nahzan, omogueno je

da se u ovom delu sveta predstave dela iz

najboljih francuskih muzeja, kao što su Luvr,

Žorž Pompidu, Orsej i Versaj.

Dela e biti smeštena u muzej u obliku leteeg

tanjira koji je dizajnirao francuski arhitekta

Žan Nuvel, a koji e biti podignut u luci

Abu Dabia do 2012. godine. Gospodin de

Vabr istie da ovaj potez predstavlja globalizaciju

francuske kulture i prvi potez u saradnji

sa monim regionom persijskog zaliva. S

druge strane, vodee figure francuske umetnike

scene, optužile su vladu da eksploatiše

umetnost zbog trgovine i diplomatije i da

e ovo preopteretiti francuske muzeje. Meutim,

to nije spreilo dalje planove francuske

vlade u vidu otvaranja ogranka centra Pompidu

u Šangaju. Kako je planirano, Abu Dabi

e izdvojiti neverovatnih 325 miliona dolara

za korišenje brenda Luvra i priložie još 33

miliona dolara za renoviranje krila pariskog

muzeja, koje e dobiti ime po nekadašnjem

šeiku Zayed bin Sultan al Nahyanu, i ovde e

biti smešten deo islamske umetnike baštine.

Takoe, njujorška fondacija Gugenhajm,

najavila je izgradnju ogranka ovog muzeja,

koji e dizajnirati Frenk Geri.

NEOBINI VODENI TORNJEVI

Mnogi vodeni tornjevi konstruisani su tokom

industrijske revolucije, a danas predstavljaju

simboli gradova u kojima se nalaze i važne

arhitektonske spomenike. Neki su danas

pretvoreni u stanove i luksuzne apartmane

na poslednjem spratu. U Njujorku, manji vodeni

tornjevi konstruisani su kao individualne

graevine. Neki od njih služe i kao osmatranice,

ili restorani-vidikovci kao Goldbergtum

u Sindefingenu, Nemaka. Vodeni toranj iz

ikaga, nalazi se na Sevenoj Miigen aveniji.

Nalazi se na nacionalnoj listi registrovanih

istorijskih mesta i služi kao turistiki biro grada

ikaga. Sagradio ga je 1869.Godine arhitekta

Vilijam V. Bojington, a postao je poznat

nakon velikog požara s poetka prošlog

veka u ikagu, kada je opstao kao jedina neošteena

graevina u tom delu grada. Širom

Amerike i dalje postoje vodeni tornjevi, odavno

izašli iz upotrebe, koji danas nose oznaku

glavne privredne grane manjih gradova u

kojima se nalaze.

www.buildmagazin.com

SMANJITE MOGUNOST

KUNE KATASTROFE

Level TM ® Panel odoleva raznim ekstremnim

vremenskim uslovima. ak i u oblastima

gde nema uragana, ali ni nekog jaeg vetra,

ovi paneli su se pokazali vrlo korisnim.

Glavna prednost im je to što imaju modularnu

konstrukciju, iz jednog komada su, fleksibilni,

savitljivi i postojani, tako da i pored

jakog pritiska nisu skloni pucanju. Prednost

predstavlja i to što se se vrlo lako instaliraju,

a ima ih i u razliitim veliinama.

MINKA KUE

Minka kue predstavljaju japanski ekvivalent

brvnarama. Do polovine 20. veka ljudi su

ih aktivno koristili za stanovanje. Pravljene

su od lokalnih materijala kao drvo i papir, u

tehnici graenja na šav. Ove kuice bile su

savršeno prilagoene klimatskim uslovima i

nainu života lokalnog stanovništva. Ovakve

graevine savršeno su odolevale estim zemljotresima,

a u sluaju rušenja, mogle su

se brzo i lako ponovo izgraditi. Iako su izašle

iz upotrebe do polovine 20. veka, pokazalo

se da je njihov povratak neophodan. Usled

brze promene klime, sve eših zemljotresa

i cunamija na azijskom kontinentu, ljudi su

poeli da shvataju vrednost minke. Još jedna

pogodnost je i to što se ovakve kue mogu

reciklirati. U Japanu osnovana je Japan Minka

& Reuse Recycle asocijacija, koja lobira

za što brži povratak ovih kua.

INTERAKTIVNE FASADNE

POVRŠINE

APERTURE je delo dvojice mladih dizajnera,

Frederika Ejla i Gunara Grina iz Berlina.

U pitanju je fasadna instalacija sa interaktivnim

i narativnim ekranom. Sastoji se od

tanke površine sa foto elijama koje snimaju

pokret sluajnih prolaznika i dobijenu sliku

emituju na spoljašnji ekran fasade. To praktino

znai da se prolaznici snimaju i emituju

u realnom vremenu, što doprinosi dinaminosti

velikih površina kao i njihovom boljem

uklapanju u sredinu koja ih okružuje.

57

More magazines by this user
Similar magazines