BUILD No.1 - BUILD magazin

buildmagazin.com

BUILD No.1 - BUILD magazin

fokus

zidova i plafona, pa prostorije u stanu počnu

da mirišu na vlažni podrum) ili pukotine

na fasadi, kroz koje tokom vremena ulazi

voda, što neretko dovodi do degradacije, pa

i rušenja ne samo sloja za utopljavanje, već i

čitavih zidnih panela.

Postojanost pri eksploataciji

Veoma često se kod projektovanja i izvođenja

utopljavanja fasadnih zidova zanemaruje

činjenica da temperatura na samoj površini

zida, zavisno od orijentacije zida prema

stranama sveta i izabranog kolorita fasade,

može preći i preko 80°C, što veoma nepovoljno

utiče na raznorodne sisteme za utopljavanje

fasada, a vrlo često i na stabilnost

primenjenih slojeva za utopljavanje.

To je posebno izraženo kod utopljavanja

fasada ekspandiranim polistirolom (stiroporom),

koji pri temperaturi većoj od 75°C

počinje da se stanjuje i da „lapi”, mrežica sa

površinskim slojem lepka se odvaja od površine

i posle par ciklusa zamrzavanja puca

(sa posledičnim propuštanjem atmosferilija

u sloj za utopljavanje), a na spojevima sa

protivpožarnim razdelnicama, po pravilu,

pojavljuju se pukotine.

Opšte je poznato i starenje mineralne vune,

pri čemu tokom vremena slepljena vlakna

mineralne vune prelaze u igličastu prašinu.

Na to treba obratiti pažnju, posebno kod

slojeva za utopljavanje mansardi i svuda

tamo gde dolazi do direktnog kontakta životnog

prostora i termoizolacije.

Simprolit ® polistirolbeton i elementi Simprolit

® sistema postojani su pri eksploataciji,

ne upijaju vlagu, otporni su na biološku i hemijsku

agresiju iz vazduha, nisu radioaktivni

i nemaju kapacitet za zadržavanje radioaktivnosti,

otporni su na ekstremno visoke i

niske temperature.

Dugovečnost

Sposobnost materijala da posle određenog

vremena i pod određenim klimatskim uslovima

zadrži svoje prvobitne karakteristike

definiše se kao njegova dugovečnost. Dobra

i neometana paropropustljivost, odsustvo

kondenza, homogenost materijala i njegova

unutrašnja struktura, karakteristike vezivnih

sredstava samog materijala, otpornost na

visoke i niske temperature pri promenljivoj

važnosti i dr. direktno utiču na njegovu dugovečnost.

U poslednje vreme pojavljuje se sve više referata

i članaka o izvršenim ispitivanjima u

kojima se dugovečnost mineralne vune definiše

na više od 20 godina, a ploča ekspandiranog

polistirola (stiropora), u zavisnosti

od mesta i načina ugradnje, izloženosti

temperaturnim promenama i agresivnosti

vazdušne sredine, na više od 15 godina, pa

i mnogo manje.

Simprolit ® je, sa preko 100 ciklusa zamrzavanja

i otapanja, pri izlaganju vlagi od 0%

do 100% i dejstvu sunčeve radijacije i UV

zraka, uspešno prošao ispitivanja dugovečnosti

na 50 godina, a u toku su i ispitivanja

na preko 100 godina, što za analoge predstavlja

nedostižan rezultat (npr. u Evropi je

propisana dugovečnost 25 godina).

Čvrstoća i otpornost na udar

Simprolit ® sistem je ubedljivo najčvršći sistem

za utopljavanje fasada. Ova osobina je

posebno važna kod utopljavanja objekata

u područjima gde je grad česta pojava, kod

utopljavanja prizemlja objekata kao antivandalska

obloga, na uglovima objekata, za

utopljavanje pasaža, garaža i dr.

S obzirom da troslojna SUP5 ploča izdržava

opterećenje od 500 kg/m 2 , primenjuje se i

kao toplotna i zvučna izolacija podova.

Jednoslojne SOP ploče sa visokom otpornošću

na pritisak od preko 120.000 kg/m 2

bez konkurencije su kod utopljavanja podova

hala, garaža, temeljnih ploča, mostova,

donjeg stroja puteva i pruga.

Vatrootpornost

Simprolit ® sistem obuhvata dva načina utopljavanja

fasada:

• kombinovano utopljavanje SUP pločama,

sa protivpožarnim razdelnicama od

SOP ploča (trake širine 20-25 cm oko fasadnih

otvora, sokle, u nivou međuspratne

konstrukcije i ispod gorive krovne konstrukcije)

Simprolit ® blokovi

Svojim odnosom: kvalitet – niska toploprovodljivost

zida – dugovenost – dobra

zvuna izolacija – dobra hidrofobnost

– mala težina konstrukcije – ekološka

podobnost – ekonominost, Simprolit ®

blokovi nemaju premca meu analozima na

svetskom tržištu.

Zidovi od Simprolit ® blokova poseduju visoka

termoizolaciona svojstva, a takoe

mogu preuzeti na sebe i zvukoizolacione i

konstruktivne funkcije, zadržavajui svoju

dugovenost pri dugotrajnoj eksploataciji

(100 godina i više).

Izuzetne termofi zike karakteristike Simprolit

blokova omoguuju graenje objekata u

svim, ak i najoštrijim, klimatskim uslovima

Ruske Federacije (Sibir, polarni predeli Dalekoistonog

regiona) bez dopunskih mera

za utopljavanje fasade (u Anadiru na ukotki,

par stotina kilometara od Aljaske, sa

srednjom zimskom temperaturom -46°C,

izgraeni su aerodromski objekti Simprolit

blokom debljine 30 cm).

Simprolit blokovi se mogu primenjivati bilo

samostalno, u svojstvu fasadnog termoizolacionog

sistema u visokogradnji, bilo

kao trajno ugraena termika oplata pri izvoenju

noseih i seizmiki otpornih zidova

objekata.

Simprolit blokovi imaju izuzetne ekološke

(sanitarno-epidemiološke) pokazatelje, za

klasu kvalitetnije i stepen više nego što je

to predvieno po GOST R 51263-99. U

objektima izgraenim od Simprolit blokova

ne samo da se omoguava komfornost življenja

saglasno GOST 30494-96, ve su

u potpunosti ispunjeni i ekološki zahtevi po

GOST 30775-2011 i GOST R 51769-2001.

Više informacija o Simprolit ® blokovima možete

nai na sajtu www.simprolit.co.yu,

kao i u narednim brojevima BUILD

magazina.

• utopljavanje SOP pločama – ovaj način

daje za oko 60% veću debljinu ploča (SOP8

umesto SUP5), ali je otpornost na požar

sertifikovana na preko 120 minuta (EI120),

čak i pod uslovom da požar dejstvuje izvana

na ceo objekat. Primenjuje se kod utopljavanja

objekata od izuzetnog značaja (škole,

bolnice, javne i komandne ustanove i sl).

Simprolit d.o.o.

Kostolaka 67/2

11000 Beograd

tel/fax: +381 0(11) 397 67 70

397 67 71

www.simprolit.co.yu

37

More magazines by this user
Similar magazines