O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

neziskovky.cz

O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

Cesty k účinnému fundraisingu

Veřejné rozpočty

jekty, současně je dostupný i malým organizacím s nenáročnými záměry.

Jeden z projektových manažerů města se věnuje téměř výhradně spolupráci

s neziskovými organizacemi, takže radnice své neziskovky, jejich možnosti

a schopnosti dobře zná. Město se snaží své neziskové organizace podporovat

a poskytnout jim nezbytný základ pro rozvoj vícezdrojového financování.

Na workshopu se diskutovalo se o praktickém využití všech prezentovaných

grantových modelů, o jejich kritériích, vyhodnocovacích mechanismech

a o harmonogramech grantových procesů.

Neziskové organizace se musí připravit na zásadní změnu ve financování

z veřejných rozpočtů. Nejde jen o mechanickou obměnu poskytovatelů financí,

ale o vstup do zcela jiného prostředí s jinými pravidly. Co je pro toto prostředí

charakteristické Konkurence, zvýšené nároky na zpracování projektu

a na finanční spoluúčast žadatele. Tato okolnost předpokládá aktivní finanční

politiku neziskových organizací, vycházející s vícezdrojového financování.

III/2 „Zákon o 1 %“ – přínosy a rizika

Zákon o 1 % (zákon o daňových asignacích) dává osobě, která je plátcem

daně z příjmu, možnost převést 1 % z vypočítané výše daně na účet

neziskové organizace. Proč jsme tuto tematiku zařadili do bloku „veřejné

rozpočty“ Asignovanou částku (tedy 1 % daně) měl původně obdržet

stát a jeho příjem je o tuto částku snížen. Na daňové asignace je tedy třeba

pohlížet jako na součást veřejných rozpočtů.

Jak jsme daleko s přípravou „zákona o 1%“ Jak vymezuje proces asignací

legislativa sousedních zemí Je tento zákon rizikem nebo přínosem pro

neziskové organizace

Moderátorka:

Daniela Brůhová, Český rozhlas, Praha

Informační vstupy:

Pavlína Kalousová, Fórum dárců, Praha

Jakub Wygnanski, Klon, Varšava

Anikó Porkoláb, Niok, Budapešť

Milan Andrejkovič, 1.SNSC, Bratislava

Shrnutí:

1. Zákon o daňových asignacích je v platnosti v Maďarsku a na Slovensku,

zpracovává se v Polsku a v Litvě.

2. Na přípravě „zákona o 1 %“ pracuje v ČR Fórum dárců. Tato nezisková organizace

očekává, že se daňové asignace uplatní už pro daňové období 2004.

3. Zákon může zvýšit příjmy do neziskového sektoru, nikoliv však plošně.

Obecně lze říci, že ze zákona budou profitovat na jedné straně velké a veřejnosti

známé neziskové organizace, na druhé straně malé organizace, ke

kterým má vztah veřejnost v regionech.

4. Proces daňových asignací může přispět k propagaci neziskového sektoru.

5. Největším rizikem je špatné pochopení záměru zákona státní správou.

Asignace by měla pouze doplnit, nikoliv nahradit stávající formy státního

financování neziskového sektoru. Neměla by být důvodem pro rušení daňových

úlev nebo redukci dosavadní státní podpory.

Fórum dárců pracuje déle než rok na legislativním návrhu, který by měl

asignace zavést do českého právního řádu. Jak sdělila Pavlína Kalousová,

návrh počítá s tím, že asignovat mohou jen fyzické osoby. Příjemcem asignace

by měly být „veřejně prospěšné“ organizace těchto právních forem - nadace,

nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a církevní

právnické osoby. Projednávání zákona bude předcházet přijetí právní definice

„veřejné prospěšnosti“. Příjemci asignací budou neziskové subjekty

vykonávající veřejně prospěšnou činnost v zákonem vymezených oblastech.

Nebudou se předem registrovat, ale na výzvu příslušného finančního úřadu

musí doložit potřebné náležitosti (mj. též bezdlužnost). Fórum dárců očekává,

že se asignace uplatní již pro daňové období za rok 2004 a že očekávaný výnos

pro první rok bude cca 300 milionů Kč, přičemž příjem z asignací nenaruší

stávající objemy prostředků z veřejných rozpočtů.

Jakub Wygnanski se domnívá, že asignace zastírají podstatu a smysl neziskových

organizací a jejich problémy zbytečně převádějí jen na rovinu financí. On

sám preferuje dlouhodobý rozvoj filantropie, který vede k vytváření sociálního

kapitálu. Objem financí, které asignace přinášejí, považuje za nevýznamný.

Za přínosné naopak považuje to, že neziskové organizace budou nutně

zkvalitňovat komunikaci s veřejností, pokud budou chtít asignace získat.

Model daňových asignací je podle názoru Wygnanského výhodný zvláště

pro stát, který se nepochybně stane subjektem budoucí kampaně. Kromě toho

mohou být daňové asignace vhodnou záminkou k omezení jiných podpor

z veřejných zdrojů.

38 39

More magazines by this user
Similar magazines