O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

neziskovky.cz

O projektu Cesty k účinnému fundraisingu - Neziskovky

Cesty k účinnému fundraisingu

Z výsledků výzkumu

Metodologie fundraisingu

• využívané metody fundraisingu (dotace, účelové granty, vlastní činnost,

přímé příspěvky firem, přímé dary od stálých individuálních dárců, nepeněžité

dary, veřejné sbírky, benefiční akce apod., odkazy v závěti)

• formy komunikace s dárci

• využívání databází

• forma převodu peněz

Prezentace na veřejnosti

• vztah PR a fundraisingu v neziskové organizaci

• využívané formy PR podpory fundraisingu

Vyhodnocování fundraisingu

• způsoby vyhodnocování

Úroveň znalostí v oblasti fundraisingu

• sebehodnocení organizací o obecných a specifických znalostech z oblasti

fundraisingu

4. Metoda výzkumu

Kvantitativní výzkum kombinoval uzavřené a otevřené otázky. Byl realizován

na reprezentativním vzorku neziskových organizací metodou samovyplňování

dotazníků. Výzkum byl prováděn anonymně. Rozesláno bylo 2 814

dotazníků. Do výzkumu se zapojilo 455 neziskových organizací. Návratnost

činila 16 %. Sběr dat se uskutečnil v červnu až srpnu 2003.

5. Respondenti výzkumu

Skupina respondentů byla sestavena tak, aby pokryla

• organizace s různě velkými objemy rozpočtů,

• standardní právní formy (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,

nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví),

• všechny obory činnosti neziskových organizací,

• organizace sídlící ve velkých, středních a malých městech,

• organizace sídlící ve všech regionech republiky.

Jako respondenty jsme oslovili ředitele neziskových organizací, členy představenstva,

zástupce správních rad.

6. Z výsledků výzkumu

S kolika typy finančních zdrojů organizace pracuje

Průměrná organizace využívá čtyři typy zdrojů. Podíl zdrojů na ročním rozpočtu

organizace není vyvážený. S jedním finančním zdrojem pracuje pouze

5 % neziskových organizací. Čím je rozpočet organizace větší, tím větší je i počet

jejích zdrojů. S menším počtem zdrojů pracují organizace sociální a zdravotní,

které se výrazněji než organizace jiné orientují na veřejné rozpočty.

Původ financí

85 % neziskových organizací čerpá finanční prostředky výlučně nebo většinou

z domácích zdrojů, pouze 5 % pracuje většinou se zahraničními zdroji.

Objem rozpočtů neziskových organizací

24 % neziskových organizací hospodaří s ročním rozpočtem menším než

100 000 Kč, 31 % s rozpočtem 100 000 Kč - 1 milion, 28 % s rozpočtem 1 – 5

milionů, 15 % s rozpočtem větším než 5 milionů.

Struktura finančních zdrojů

Struktura finančních zdrojů je ovlivněna tím, na jaký obor činnosti se organizace

zaměřují. Organizace z oblasti sociální a zdravotní a organizace, pečující

o volnočasové aktivity, jsou vysoce závislé na veřejných rozpočtech. U ostatních

organizací stoupá podíl soukromých zdrojů.

Veřejné rozpočty

Zhruba 36 % příjmů neziskových organizací pochází z veřejných rozpočtů.

Jak už bylo řečeno, nejvíce jsou na nich závislé organizace sociální a zdravotní

a organizace, zabývající se volnočasovými aktivitami. Čím je rozpočet organizace

větší, tím je větší i její závislost na veřejných rozpočtech (u tzv. velkých

organizací tvoří příjmy z tohoto zdroje až polovinu ročního rozpočtu).

Veřejné rozpočty vůbec nevyužívá 36 % respondentů. Pro dalších 16 % znamenají

jen malý doplněk rozpočtu. Naopak pro zhruba polovinu neziskových

organizací představují podstatnou část rozpočtu.

Vlastní činnost

20 % z celkových příjmů organizací plyne z jejich vlastní činnosti. V tomto

směru jsou nejaktivnější organizace ekologické, organizace z oblasti kultury

a ochrany památek a organizace servisní.

Téměř polovina neziskových organizací příjmy z vlastní činnosti nemá. Pro

čtvrtinu neziskových organizací je naopak vlastní činnost klíčovou příjmovou

10 11

More magazines by this user
Similar magazines