Views
3 years ago

1 - InterCHARM.net

1 - InterCHARM.net

1 -

№ 5 (58) 16 – 31 χappleÚ‡ 2001 В Р О С С И И «Калина» в цифрах В 2000 году концерн «Калина» значительно расширил объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, увеличив свою долю на российском парфюмерно-косметическом рынке с 7 до 10 %. Совокупный объем выпущенной концерном парфюмерно-косметической продукции – ее в 2000 году было реализовано на сумму около 140 млн. долл. – составил около 340 млн. шт. Расходы на рекламу брэндов концерна в 2000 году составили около 10 млн. долларов. При этом основная часть средств была потрачена на продвижение брэндов – лидеров продаж, таких как «Черный жемчуг« (2,6 млн. долл.), «Маленькая фея» (1,7 млн. долл.), «32» (3,3 млн. долл.). В минувшем году расширилась производственная база концерна «Калина». В начале 2000 года концерн приобрел комбинат «Алые паруса». За истекший год на предприятии был налажен стабильный выпуск продукции, а объемы ее производства увеличились в четыре раза. Ассортимент выпускаемой продукции вырос почти в пять раз и достиг 140 позиций. Объем инвестиций в предприятие составил 44 480 000 руб. В 2000 НОВОСТИ 1 – 3, 6 ТЕМА НОМЕРА 4 – 5 Бразилия: пятый по величине парфюмерно-косметический рынок НОВОСТИ ä é ê é í ä é СОДЕРЖАНИЕ году в структуре концерна «Калина» начал также действовать завод по производству средств гигиены и аэрозолей, созданный на базе цеха, открытого в 1999 году. Другим важным событием в 2000 году стало подтверждение соответствия продукции концерна международному стандарту ISO 9001 и положительное решение экологического аудита. В конце 2000 года концерн «Калина» открыл собственный научно-исследовательский центр (НИЦ). Сегодня это крупнейший в России научно-исследовательский центр, действующий на базе парфюмерно-косметического предприятия. Работа специалистов НИЦ ведется в трех основных направлениях. Это разработка и внедрение в производство новых видов парфюмерных и косметических изделий, мыла и товаров бытовой химии; совершенствование рецептур действующего ассортимента с учетом новых источников сырья и новейших научных данных; исследование новых видов сырья для использования его в производстве. Особое внимание уделяется тестированию изделий для повышения их качества. ✓ îËappleχ «å‡ÒÔË ã‡ÈÌ» ̇˜‡Î‡ Ò‚Ó˛ apple‡·ÓÚÛ ‚ ÒÂÌÚfl·apple ÔappleÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂ- ÚÂapple·Ûapple„Â. Ç ÍÓ̈ ÁËÏ˚ ÓÚÍapple˚ÎÓÒ¸ Ôapple‰ÒÚ‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó ‚ åÓÒÍ‚Â. Ç ÌÓ‚ÓÏ ÓÙËÒ ÏÓÊ- ÌÓ ÔappleËÓ·appleÂÒÚË ÔappleÓ‰ÛÍˆË˛, ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÒÂÏË̇apple ËÎË ÔappleÓÈÚË Ó·Û˜ÂÌË ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍ ËڇθflÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Maspi International. ✓ Ç åÓÒÍ‚Â ÔÓÒΠÔÂappleÂapple˚‚‡ ÒÌÓ‚‡ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ô‡appleÙ˛ÏÂappleÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ «ã’ùÒ͇θ», ÔappleË̇‰ÎÂʇ˘ËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Temtrade. íÂÔÂapple¸ Â„Ó Ì‡‰Ó ËÒ͇ڸ ̇ å‡appleÓÒÂÈÍÂ. МАРКЕТИНГ 7 Лучшие духи 2000 года по итогам продаж крупнейших парфюмерных магазинов ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 7 З А Р У Б Е Ж О М Revlon потерял тридцать миллионов – и сына владельца компании Ç ˜ÂÚ‚ÂappleÚÓÏ Í‚‡appleڇΠ2000 „Ó‰‡ ÔÓÚÂappleË ÍÓÏÔ‡ÌËË Revlon ÒÓÒÚ‡‚ËÎË 29,6 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ. ä‡Ê‰‡fl ËÁ ÍÓappleÔÓapple‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍˆËÈ ÔӉ¯‚· ̇ 58 ˆÂÌÚÓ‚. ᇠ„Ó‰ ˆÂ̇ ̇ ‡ÍˆËË Ûԇ· ̇ 2,47 ‰ÓÎÎ. (˜ÚÓ ÔappleË‚ÂÎÓ Í ÔÓÚÂappleflÏ ‚ apple‡ÁÏÂapple 126,5 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ.), Ӊ̇ÍÓ ˝ÚÓ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÔappleÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÂappleË ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ 7,25 ‰ÓÎÎ. Ò Í‡Ê‰ÓÈ ‡ÍˆËË Ë 371,5 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ. ‚ ˆÂÎÓÏ. Ç ëòÄ Ó·˙ÂÏ ÔappleÓ‰‡Ê ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ˜ÂÚ‚ÂappleÚÓÏ Í‚‡appleڇΠ‚˚appleÓÒ Ì‡ 179,9 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ., ˜ÚÓ Ì‡ 8,4% ÎÛ˜¯Â ÔappleÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó appleÂÁÛθڇڇ. çÓ ˝ÍÒÔÓappleÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÛÏÂ̸¯ËÎÒfl ̇ 9,1%. Ç ËÚÓ„Â Á‡ „Ó‰ Ó·ÓappleÓÚ ÍÓÏ- Ô‡ÌËË ÒÌËÁËÎÒfl ̇ 5,1%, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚ 1,39 ÏÎapple‰. ‰ÓÎÎ. íÂÏ ‚appleÂÏÂÌÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ˜¸Ë ‰Â· ÔÓÒΉÌË ÚappleË „Ó‰‡ ˉÛÚ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ıÓappleÓ¯Ó, ÔappleËÌËχÂÚ ÏÂapple˚, ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒËÚÛ‡- ˆË˛. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·˚Î Á‡Íapple˚Ú applefl‰ Ôapple‰ÔappleËflÚËÈ Revlon, ̇ 14% ÒÓÍapple‡˘ÂÌ ÔÂappleÒÓ̇Î, ‡ ˜ÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‚ÓÁ‚apple‡Ú Ë ÒÌË- ÁËÚ¸ Ò·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡apple‡ – ÔÂappleÂÒÏÓÚappleÂÌ˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Ó„Ó- ‚ÓappleÓ‚ Ò ÓÔÚÓ‚Ë͇ÏË. íÂÏ ‚appleÂÏÂÌÂÏ ËÁ ÍÓÏÔ‡ÌËË Û¯ÂÎ ëÚË‚ÂÌ èÂappleÂθχÌ, Ò˚Ì ‚·‰Âθˆ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÏËÎΡapple‰Âapple‡ êÓ̇艇 èÂappleÂθχ̇. ëÚË‚ÂÌ apple‡·ÓڇΠ‚ˈÂ-ÔappleÂÁˉÂÌÚÓÏ ÔÓ‰apple‡Á‰ÂÎÂÌËfl Òapple‰ÒÚ‚ ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, Ë ÓÊˉ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ÓÁ„·‚ËÚ ÒÂÏÂÈ- Ì˚È ·ËÁÌÂÒ, ÍÓ„‰‡ ÓÚˆ ÛȉÂÚ Ì‡ ÔÂÌÒ˲. ç ÚÛÚ-ÚÓ ·˚ÎÓ. ëÚË‚ÂÌ Û¯ÂÎ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌflÚ¸Òfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ, ÍÓÚÓapple˚Ï ÓÌ ÏÓ„ ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÚappleÓÎËappleÓ‚‡Ú¸. ÇÔappleÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ ÛÊ Ì ÔÂapple‚˚È ÛıÓ‰ ëÚË‚Â̇ ËÁ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚˆ‡. Ç 1998 „Ó- ‰Û ÓÌ ÛÊ ÓÚ͇Á˚‚‡ÎÒfl ÓÚ ÔÓÒÚ‡ ‚ˈÂ-ÔappleÂÁˉÂÌÚ‡ Ô‡appleÙ˛- ÏÂappleÌÓ-ÍÓÒÏÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰apple‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁ„·‚ËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÙËappleÏÛ Sunbeam Corp., „‰Â Â„Ó ÓÚˆÛ ÔappleË̇‰ÎÂ- ʇΠ‚ÚÓappleÓÈ ÔÓ ‚Â΢ËÌ ԇÍÂÚ ‡ÍˆËÈ. Ä ÍÓ„‰‡ ‰Â· Sunbeam Corp. ‚ ÔappleÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓ¯ÎË Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ıÓappleÓ¯Ó, ‚ÂappleÌÛÎÒfl ‚ Revlon. èappleË ˝ÚÓÏ Úappleˉˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ ëÚË‚ ·˚Π‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÁ ¯ÂÒÚË ‰ÂÚÂÈ èÂappleÂθχ̇, ÍÚÓ ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó apple‡·ÓڇΠ‚ Â„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË. ■ Лидеры канадской торговли присоединятся к трудовому «этическому кодексу» ëapple‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ Í‡Ì‡‰ÒÍËı ÔappleÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Ôapple‰ÎÓÊËÎË ÚappleÂÏ ÍappleÛÔÌÂȯËÏ ÚÓapple„Ó‚˚Ï ÒÂÚflÏ ÒÚapple‡Ì˚, The Bay, Sears Ë Wal- Mart, ÔappleËÒÓ‰ËÌËÚ¸Òfl Í ÒÚÓappleÓÌÌËÍ‡Ï «˝Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡», Á‡Ôapple¢‡˛˘Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÚappleÛ‰‡, ‰ËÒÍappleËÏË̇- ˆË˛ ̇ ÔappleÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë ÔappleËÌÛʉÂÌËÂ Í ÚappleÛ‰Û. èÂapple‚˚ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓ‰ÔËÒË ÔÓ‰ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‰Ó- ÍÛÏÂÌÚ‡Ï Ôapple‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË The Bay. íappleÂÚ¸Â„Ó Ï‡fl ˜ÎÂÌ˚ ÔappleÓÙ- ÒÓ˛ÁÓ‚, fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ‡ÍˆËÓÌÂapple‡ÏË The Bay, Ôapple‰ÓÒÚ‡‚flÚ appleÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÍÓÏÔ‡ÌËË Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. èappleÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ ÎˉÂapple˚ ̇‰Â˛ÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ„Ó apple¯ÂÌËfl, Úapple·ӂ‡ÌËfl «˝Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡» ·Û‰ÛÚ Òӷβ‰‡Ú¸Òfl ‚ÒÂÏË Ô‡appleÚÌÂapple‡ÏË Ë ÔÓ‰apple‡Á‰ÂÎÂÌËflÏË ÚÓapple„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË. WWW.COSMOPRESS.COM ‘àìûå ñâåæèå íîâîñòè î ðûíêå ïàðôþìåðèè è êîñìåòèêè àÌÙÓappleχˆËÓÌÌÓ ÔappleËÎÓÊÂÌËÂ Í ÊÛapplėÎÛ «çéÇéëíà Ç åàêÖ äéëåÖíàäà» 1

799руб. 599руб. - Сети магазинов, адреса и телефоны ...
каталог товаров в PDF версии
Okladka2010.qxd (Page 1) - DuPont
Том 69 Книга 1. Лев Толстой.
a w Katalogu 1 2013 będziesz mógł kupić jeden z ... - Oriflame
170217takagi-1
Pondělí . . . hod. 1+1 2+1 1+1 - Rossmann
Война и мир. Книга 1
urządzamy kuchnie nr 1/2010 - Marmorin
Sklep drogeryjny nr 1
Załącznik nr 1 - iBeauty
15000324-673200776-Witamy+SponsorPL-1 - Oriflame
1-2 / 2013 LEDEN – ÚNOR Mladé oděvní ... - Mamma HELP
KORZYSTAJ Z UROKÓW SŁONECZNEGO LATA ZA 1 ZŁ! - Oriflame