Výroční zpráva 2012 - REICO investiční společnost České spořitelny ...

reico.cz

Výroční zpráva 2012 - REICO investiční společnost České spořitelny ...

2012

ČS nemovitostní fond

Výroční zpráva 2012


Obsah

Základní údaje 2

Slovo generálního ředitele 3

Makroekonomický přehled 4

Vývoj na realitních trzích 5

Informace pro investory 6

Informace o nemovitostním portfoliu 13

Další povinné náležitosti výroční zprávy 18

Finanční část 21

Zpráva nezávislého auditora 22

Výrok auditora 23

Rozvaha 24

Podrozvaha 25

Výkaz zisku a ztráty 26

Přehled o změnách vlastního kapitálu 27

Příloha účetní závěrky 28


Základní údaje

Základní informace o fondu k 31. 12. 2012

Identifikace fondu:

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond

REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Správce fondu:

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.*

Depozitář:

Česká spořitelna, a. s.*

Auditor: Ernst & Young Audit, s. r. o.

Datum založení fondu: 9. 2. 2007

Frekvence oceňování a obchodování:

denně

Doporučený investiční horizont:

min. 5 let

První a každá další investice:

min. 100 Kč

Číslo účtu fondu: 35-2001349369/0800

ISIN:

CZ0008472545

Měna fondu:

CZK

Prodejní poplatek: v roce 2012 nepřekročil 1,5 %

Obhospodařovatelský poplatek: 1,75 %

(* po celé období existence fondu)

Vybrané klíčové ekonomické informace 31. 12. 2012

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Klíčové ekonomické ukazatele za dané účetní období

(tis. Kč)

Aktiva celkem 2 052 095

Celková hodnota nemovitostí (tržní ocenění) 2 669 491

– vlastněných napřímo fondem −

– vlastněných skrze nemovitostní společnost 2 669 491

Počet nemovitostí 7

– vlastněných napřímo fondem −

– vlastněných skrze nemovitostní společnost 7

Obsazenost nemovitostí 92,2 %

Změny za dané období

Změny v nemovitosním portfoliu

Nákupy nemovitostí


– vlastněných napřímo fondem −

– vlastněných skrze nemovitostní společnost −

Prodeje nemovitostí


– vlastněných napřímo fondem −

– vlastněných skrze nemovitostní společnost −

Výkonnost fondu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 2,3 %

Vlastní kapitál 2 046 384

Vlastní kapitál na jeden podílový list 1,0040


Slovo generálního ředitele

Ing. Martin Skalický, MRICS

Předseda představenstva

a generální ředitel

Vážené dámy a pánové, vážení podílníci,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu ČS nemovitostního

fondu, otevřeného podílového fondu REICO, investiční společnosti

České spořitelny a. s., za rok 2012.

V úvodu zprávy Vám předkládáme informace o celkovém vývoji situace

a změnách, které se odehrály v roce 2012. Z makroekonomického

pohledu nebyla situace v České republice nikterak pozitivní.

Ekonomika zpomalovala v každém čtvrtletí roku 2012. Vývoj byl

charakterizován poklesem výdajů na konečnou spotřebu domácností,

a také poklesem tvorby hrubého kapitálu o téměř desetinu

proti stejnému období roku 2011. Reálný hrubý domácí produkt

meziročně klesl. Výsledek zahraničního obchodu představoval pro

HDP jediný růstový impuls, přestože jeho přírůstky během jednotlivých

čtvrtletí slábly.

Přes nepříznivý makroekonomický vývoj vykázal fond v roce

2012, stejně jako v předcházejících dvou letech, pozitivní výsledky.

Výkonnost fondu byla 2,3 %. Celkový objem hrubých prodejů podílových

listů překročil očekávání a dosáhl částky 690 mil. Kč.

Hodnota nemovitostní složky v portfoliu byla jako celek stabilní.

Průměrná neobsazenost nemovitostí v portfoliu k 31. 12. 2012

byla 7,8 %.

Představenstvo v novém složení ve vazbě na vývoj makroekonomických

ukazatelů vypracovalo aktualizaci investiční strategie

fondu. To ve druhé polovině roku 2012 vyústilo v zahájení procesu

nákupu významné komerční nemovitosti. Jedná se o budovu

Trianon, umístěnou v Praze, na adrese Budějovická 1518. Akvizice

byla dokončena 27. 3. 2013.

Přes nelehkou ekonomickou situaci jsme vstoupili do roku 2013

s cílem zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

Budoucí vývoj v oblasti investic do nemovitostí vnímáme pozitivně.

Investování do nemovitostí se stále častěji stává nedílnou součástí

investičních aktivit korporátních i privátních investorů. Narůstá

počet investorů do nemovitostí a zvyšuje se jejich zkušenost v této

oblasti. V měnící se makroekonomické situaci představují kvalitní

komerční nemovitosti investiční příležitost, kde lze předpokládat

nízký výkyv hodnot a jejich dlouhodobou udržitelnost.

Tým společnosti REICO, investiční společnosti České spořitelny,

a. s. která obhospodařuje ČS nemovitostní fond, tvoří kompaktní

skupina zkušených odborníků. Tento tým je připraven intenzivně

pracovat s vysokou odbornou péčí tak, aby zajistil za dané situace

ty nejlepší dosažitelné výsledky.

Ve společnosti REICO, investiční společnosti České spořitelny, a. s.,

došlo v uplynulém roce k personálním změnám na pozici generálního

a investičního ředitele. K 31. 1. 2012 skončil ve své pozici

generálního ředitele a předsedy představenstva pan Tomáš Trčka,

dne 31. 5. 2012 se předsedou představenstva stal Martin Skalický,

dne 1. 5. 2012 začal působit v pozici investičního ředitele a člena

představenstva pan Wolfgang Lunardon.

Ing. Martin Skalický MRICS

Předseda představenstva a generální ředitel

REICO, investiční společnost České spořitelny


Makroekonomický přehled

Eurozóně, která je pro českou ekonomiku klíčová, se v roce 2012 podařilo

odvrátit hrozbu možného dalšího negativního vývoje. Hlavní roli

sehrála Evropská centrální banka, která nejprve strádajícímu bankovnímu

systému poskytla neomezenou likviditu, čímž odvrátila hrozící

zamrznutí trhů. V létě se pak Evropská centrální banka vložila do hry

podruhé, když nabídla ohroženým zemím, Itálii a Španělsku, nákup

jejich dluhopisů za účelem snížení růstu výnosů.

Německo, které je pro vývoj ekonomiky České republiky velmi důležité,

se sice také v posledním čtvrtletí roku 2012 nevyhnulo propadu, za celý

rok ale jeho ekonomika rostla o 0,9 % zatímco ta evropská se o 0,5 %

propadla. Německu se daří zejména díky zvýšené orientaci exportu na

stále rostoucí rozvojové trhy.

Česká ekonomika se v minulém roce nevyhnula recesi. HDP se propadlo

o 1,2 %. Na nabídkové straně se nejvíce projevilo zpomalení průmyslu,

který byl ještě do poloviny roku 2011 hnací silou růstu. Z pohledu poptávky

měla nejvíce negativní vliv nízká poptávka domácností, což bylo

odrazem rostoucí neochoty domácností utrácet. Index důvěry se propadl

i pod úroveň zaznamenanou v krizovém roce 2009. Podepsaly se na něm

zejména fiskální kroky vlády, stagnující trh práce a nervozita ohledně

dalšího vývoje v EMU. Klesala ale i investiční aktivita firem, a tak jediným

pozitivním přispěvatelem k růstu byl čistý export, který těžil z relativně

dobré výkonnosti Německa, kam míří 30 % českého exportu.

Index růstu spotřebitelských cen se celý rok pohyboval nad 3 %, tedy

nad inflačním cílem České národní banky (ČNB), který byl předpokládán

ve výši 2 %. Inflaci ale zvyšovaly pouze daně a regulované ceny.

Poptávková inflace zůstává v důsledku slabé poptávky domácností už

od roku 2010 záporná, a tak se ČNB odhodlala k dalšímu snižování

sazeb. Svou základní sazbu postupně snížila v průběhu roku 2012

z 0,75 % na 0,05 %. A po posledním snížení začala dokonce zvažovat

další opatření pro podporu ekonomiky, konkrétně oslabení kurzu koruny

k euru, což by zvýšilo konkurenceschopnost exportně orientované

české ekonomiky.

Výnosy českých státních dluhopisů prošly v roce 2012 zlomovým momentem.

Trh je začal více vnímat jako bezpečném aktivum, a v době

stupňujícího se napětí okolo Itálie a Španělska začaly české výnosy

výrazně klesat. Zatím co výnosy německý desetiletých dluhopisů klesly

v důsledku přesunu zájmu investorů ke kvalitě z 2 % na 1,3 %, stejně

dlouhé české dluhopisy klesly z hodnot nad 3,5 % až na 1,8 % na konci

roku. Podobným vývojem prošly i výnosy jednoletých dluhopisů, výnosy

těch českých klesly z 1,4 % až pod 0,1 %.


Vývoj na realitních

trzích

Kancelářské prostory

V loňském roce bylo dokončeno téměř 200 tisíc m² kancelářských prostor,

z čehož přibližně polovina v Praze. Hladina nájemného u tohoto

sektoru v roce 2012 stagnovala, přičemž míra neobsazenosti v Praze

zůstala stabilní na přijatelné úrovni 12 %, zatímco v dalších regionech

v České republice byl zaznamenán nárůst objemu neobsazených kancelářských

prostor. V Brně dosáhla míra neobsazenosti 16 %, v Ostravě

dokonce 25 %.

Maloobchodní prostory

V roce 2012 bylo dokončeno celkem 102 000 m² maloobchodních

center, 64 000 m² retail parků a více jak 6 000 m² maloobchodních

prostor bylo zrekonstruováno ve stávajících objektech. K největšímu

rozvoji maloobchodních ploch došlo na Severní Moravě. V průběhu

celého roku se postupně mírně zvyšovala poptávka po maloobchodních

prostorách, zejména v Praze, dále v Brně a Ostravě. Nájemné

ze srovnatelné maloobchodní jednotky v atraktivních lokalitách zůstalo

převážně nezměněno.

pouze 33,5 mil. Eur. Pokles objemu investic byl způsoben především

nižší poprávkou ze strany zahraničních investorů. Dalším důvodem

je skutečnost, že transakce od zahájení do ukončení trvají nyní déle,

investoři věnují větší péči prověrkám všech relevantních informací.

Navíc se investoři zaměřovali převážně na nemovitosti špičkové kvality.

Ne všichni vlastníci takovýchto nemovitostí byli v minulém roce

ochotni své nemovitosti prodat. Současně se na trhu zvýšila nabídka

méně atraktivních nemovitostí. O ty však výrazný zájem ze strany investorů

nebyl. Tato skutečnost měla rovněž vliv na výsledky dosažené

v oblasti investic do nemovitostí v roce 2012. Aktivitu na realitním

trhu výrazněji nedokázaly podpořit ani výhodnější podmínky financování

– rekordně nízké sazby.

Z pohledu výnosů z atraktivních komerčních nemovitostí se loňský rok

nesl ve znamení stagnace, když výnosy na kancelářském trhu zůstaly

nezměněny na úrovni 6,5 %, na retailovém trhu na 6,3 % a výnosy

u průmyslových objektů se pohybovaly na 8,0 %.

V roce 2012 narostl význam lokálních investorů do komerčních nemovitostí.

Lokální investoři realizovali 49 % z celkového investičního

objemu. O zbývající část investičního objemu se pak podělili investoři

z USA, Rakouska, Německa a Řecka.

Logistika

Výstavba nových skladových kapacit se oproti roku 2011 snížila

přibližně o 12 %. Hladina nájmů zůstala na obdobné úrovni, jako

v předcházejícím roce. Míra neobsazenosti rostla v průběhu prvních

třech čtvrtletí. Ve čtvrtém čtvrtletí začala klesat. Koncem roku byla na

úrovni 7 %. Meziročně se míra neobsazenosti snížila v Praze, Středních

Čechách, na Plzeňsku a na Vysočině. Nárůst neobsazenosti byl zaznamenán

v Liberci, Ostravě, Olomouci, Brně a Ústí nad Labem.

Investice do nemovitostí

Zatímco rok 2011 patřil k rekordním z hlediska objemu investic, rok

2012 se nesl ve znamení výrazného útlumu. V první polovině roku

2012 byl celkový objem investic na realitním trhu přibližně 255 mil.

Eur, ve druhé polovině roku byl trh aktivnější a došlo k uzavření

transakcí za 355 mil Eur. Celkový objem investic na realitním trhu

tak poklesl o 71 % na 610 mil. Eur z předchozích 2,1 mld. Eur dosažených

v roce 2011. Převážná většina investic v roce 2012 směřovala do

kancelářského segmentu (63 %) následovaného retailovým segmentem

(18 %) a průmyslovým segmentem (11 %).

Z pohledu množství transakcí však byly poslední dva roky celkem

vyrovnané. V roce 2011 bylo uzavřeno 24 transakcí, v roce 2012

bylo uzavřeno 20 transakcí. Pokles celkového objemu investic byl

tak do značné míry ovlivněn vysokou srovnávací základnou, respektive

absencí několika významných transakcí. Zatímco v roce 2011

byla průměrná hodnota transakce téměř 100 mil. Eur, tak v roce 2012


Informace pro investory

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu je stabilní dlouhodobé zhodnocování vložených peněžních prostředků podílníků. Strategií fondu je investování do komerčních

nemovitostí (administrativních budov, obchodních center a logistických parků). Fond se převážně soustřeďuje na nemovitosti, které generují,

nebo mají potenciál generovat výnosy v podobě příjmu z pronájmů. Fond nevyplácí dividendu a veškeré výnosy jsou reinvestovány. Postupně

dochází k rozšiřování a obnově portfolia nemovitostí. To, vedle akvizic atraktivních komerčních nemovitostí, znamená do budoucna i prodej

některých nemovitostí z portfolia. Fond v současné době nemá záměr změnit vytyčenou strategii. Součástí strategie je dlouhodobé držení nemovitostí

v portfoliu. Fond tedy nemá v úmyslu prodat žádnou nemovitost během dvou let po jejím nabytí.

Výkonnost fondu, hodnota vlastního kapitálu fondu, vlastní kapitál na jeden podílový list

Likvidní složka fondu je oceňována na denní bázi. Nemovitostní složka se oceňuje minimálně dvakrát do roka. Tzv. „schody“ na grafu výkonnosti

fondu jsou způsobeny promítnutím ocenění nemovitostní složky do majetku fondu.

Graf ukazuje vývoj za rozhodné období:

Hodnota podílového listu

1,0044

1,0020

0,9996

0,9973

0,9949

0,9925

0,9901

0,9877

0,9854

0,9830

0,9806

2. 1. 2012 8. 2. 2012 16. 3. 2012 21. 4. 2012 27. 5. 2012 2. 7. 2012 7. 8. 2012 12. 09. 202 18. 10. 2012 23. 11. 2012 31. 12. 2012

Hodnota podílového listu


Údaje o vlastním kapitálu:

datum Vlastní kapitál podílového fondu Vlastní kapitál na jeden podílový list

31. 12. 2010 1 778 390 tis. Kč 0,9472 Kč

31. 12. 2011 1 826 364 tis. Kč 0,9815 Kč

31. 12. 2012 2 046 384 tis. Kč 1,0040 Kč

Počet vydaných podílových listů a struktura investorů

Počet podílových listů k 31. 12. 2012 činil 2 038 162 720 ks.

Strukturu investorů ukazuje následující graf.

Struktura investorů

% podle podílů v CZK

73%

Drobní investoři

12%

5%

6%

1%

3%

ISČS

ČS

Pojišťovna ČS

Kooperativa

Ostatní

Nemovitostní portfolio

Stručný přehled

S cílem minimalizovat rizika spojená s obhospodařováním nemovitostí je portfolio diverzifikováno jak geograficky, tak z hlediska jejich typu

a velikosti. Velikost nemovitostí, respektive jejich tržní hodnoty jsou důležitým parametrem. Větší nemovitosti zpravidla nabízí vyšší flexibilitu

využití, generují stabilnější příjmy z pronájmu a jejich hodnotu lze dlouhodobě udržovat na vysoké úrovni. Grafy ukazují geografické rozložení

portfolia a složení tržních hodnot nemovitostí.

Geografické rozložení

% podle tržní hodnoty

Tržní hodnota budov

% z celkové tržní hodnoty portfolia

55%

2%

Praha

22%

< 100 mil Kč

22%

Brno

100-300 mil Kč

Ostrava

300-500 mil Kč

14%

2%

Č.Budějovice

Bratislava

40%

22%

14%

500-700 mil Kč

> 750 mil Kč

7%


Potenciál využití portfolia

Následující graf ukazuje využití nemovitostí v portfoliu dle typu ploch. Vhodná kombinace různého typu a využití ploch v portfoliu přispívá

k jeho stabilitě.

Složení fondu podle charakteru využití plochy

% podle m 2 Kanceláře

40%

29%

Maloobchod

Logistika

Rezidence

7%

6%

18%

Ostatní

Obsazenost portfolia nemovitostí

Průměrná neobsazenost nemovitostí v portfoliu k 31. 12. 2012 byla 7,8 %. Míra neobsazenosti se stanovuje jako procento z celkové obvyklé hodnoty

nájemného ke dni posledního ocenění nemovitosti, vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem odborníků.

10 největších nájemníků

% podle příjmu z nájemného

59%

10 největších

Ostatní

41%

Přehled „Top 10“ nájemníků demonstruje kvalitu struktury nájemníků a stabilitu příjmů z pronájmu.

10 největších nájemníků

% podle příjmu z nájemného

50% 10%

Marks & Spencer

9%

Cinestar

Sweco Hydroprojekt

4%

4%

4%

4%

4%

7%

5%

ČSOB

Old Town Prague

Ahold

PMZCZ cousins

Riva

KPMG

Gardner Denver


Ekonomické informace

Souhrn aktiv:

(tis. Kč)

Hodnota

aktiv

I. Nemovitostní část fondu 1 323 082

I.I Dlouhodobý hmotný majetek


−pozemky a stavby (nemovitosti vlastněné napřímo)


I.II Účasti s rozhodujícím vlivem 1 323 082

−nemovitosní společnosti v ČR (nemovitosti skrze nemovitostní společnost) 1 282 088

−nemovitosní společnosti mimo ČR (nemovitosti skrze nemovitostní společnost) 40 994

II. Pohledávky za nebankovními subjekty 244 173

−úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem 244 173

III. Likvidní část fondu 484 624

III.I Pohledávky za bankami 321 181

−běžné účty 261 027

−termínované vklady 60 154

III.II Dluhové cenné papíry 163 443

−vydané vládními institucemi 31 812

−vydané ostatními osobami 131 631

IV. Ostatní aktiva 216

−ostatní aktiva 216

AKTIVA CELKEM 2 052 095

Bankovní úvěry a finanční výpomoci:

ČS nemovitostní fond měl k 31. 12. 2012 nepřímo, skrze financování nemovitostních společností, závazky vůči financujícím bankám v celkové

výši cca 1,2 mld. Kč. Všech 7 nemovitostí bylo v průběhu roku 2012 vlastněno prostřednictvím 4 nemovitostních společností:

REICO Investment ALFA, s. r. o.

REICO Investment BETA, s. r. o.

REICO Investmant GAMA, a. s.

– JRA, s. r. o.

Nemovitostní společnosti jsou financovány bankovními úvěry s různými bankami a délkami úvěrů. K 31. 12. 2012 činila hodnota

úvěrů vůči tržním hodnotám nemovitostí 45,4 %.

Přehled bankovních úvěrů

Celkové

úvěry (přímo

vlastněné

nemovitosti)

v tis. Kč

Celkové

úvěry

(nepřímo

vlastněné

nemovitosti)

v tis. Kč

Méně než 1

rok

Zbývající doba splatnosti v %

z celkového objemu půjček

1−2 roky 2−5 let 5−10 let

CZK úvěry v ČR − 779 899 15,5 % 48,9 %

EUR úvěry v ČR − 319 119 26,3 %

EUR úvěry mimo ČR − 113 130 9,3 %

Celkem − 1 212 148 9,3 % 15,5 % 75,2 % 0,0 %


INDEX NEMOVITOSTÍ

k 31. prosinci 2012

Pořadí

Spoluvlastnický podíl

Název nemovitosti,

adresa, země

Název nemovitostní

společnosti, adresa,

země, hodnota účasti,

výše poskytnutého

úvěru

Typ nemovitosti

Účel nájmu

Datum pořízení

Datum kolaudace

nemovitosti

Velikost pozemku (v m²)

Počet parkovacích míst

Právní titul k pozemku

Pronajímatelná plocha

(v m²)

Vybavení nemovitosti

Tržní hodnota

(v tis. CZK)

Podíl na celkových

aktivech portfolia

Bankovní úvěr

(v tis. CZK)

Podíl bankovního úvěru

vůči tržní hodnotě

nemovitosti

Neobsazenost prostor

dle obvyklé hodnoty

nájemného ke dni

posledního ocenění

nemovitosti

Lhůta zbývající do

ukončení nájemních

smluv (v letech)

Příjem z pronájmu za

rok 2012 (v tis. CZK)

Očekávaný příjem

z pronájmu v roce 2013

(v tis. CZK)

Příjem z pronájmu

stanovený znalcem

(v tis. CZK)

Náklady na akvizici

(v % z kupní ceny)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Nepřímo vlastněné nemovitosti v České republice

1 100 % „Platinium“

Veveří

3163/111

616 00 Brno,

CR

2 100 % „Čtyři Dvory“

Milady

Horákové

1498

370 05 České

Budějovice,

CR

3 100 % „Táborská“

Táborská

940/31

140 00

Praha 4 , CR

4 100 % „Barbican“

U Prioru

804/1

161 01

Praha 6, CR

5 100 % „Antonína

Macka“

Antonína

Macka 122

702 00

Ostrava, CR

6 100 % „Melantrich“

Václavské

náměstí

793/36

110 00 Praha

1, CR

JRA s. r. o.

Veveří 3163/111, 616 00 Brno, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

402 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

40 mil. CZK

REICO investment ALFA s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

262 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

91 mil. CZK

REICO investment ALFA s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem: 262

mil.CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

91 mil. CZK

REICO investment ALFA s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

262 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní

společnosti:91 mil. CZK

REICO investment ALFA s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

262 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

91 mil. CZK

REICO investment GAMA a. s.

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, CR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

617 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

79 mil. CZK

OC O (75 %) C

(25 %)

08/07 2005 9 645 165 F 9 645 AC, SL PL 592 700 19,3 % 187 164 32 % 4,0 % 4,1 31 593 37 351 36 960 1,7 %

C C (99%) 12/07 2002 9 036 F

13 401 L

300 F/L 10 993 AC, D

PL

367 900 15,2 % 210 708 57 % 13,0 % 3,1 23 534 25 473 28 945 1,3 %

O O (95 %) 12/07 1961 1996⁹) 2 199 22 F 7 559 PL 280 000 11,4 % 160 365 57 % 15,6 % 4,3 17 209 18 126 21 687 1,2 %

OW W (90 %)

O ( 9 %)

OCR O (40 %) C

(60 %)

OCR O (10 %) C

(90 %)

12/07 1975 21 039 59 F 11 020 117 500 6,0 % 67 296 57 % 12,1 % 1,0 9 254 9 485 11 367 1,1 %

12/07 1900 2001⁹) 373 0 F 1 410 AC, PL 58 400 2,0 % 33 448 57 % 1,8 % 2,1 3 808 3 565 3 775 1,2 %

11/10 1913 2004⁹) 1 838 36 F 10 344 AC, E SL, 1 075 000 39,4 % 440 037 41 % 0,0 % 2,8 74 747 75 087 75 185 0,3 %

PL

II. Nepřímo vlastněné nemovitosti ve Slovenské republice

7 100 % „Trnávka“

Mokráň

Záhon 2

821 04

Bratislava, SR

REICO investment BETA s. r. o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SR

Hodnota účasti s rozhodujícím vlivem:

41 mil. CZK

Úvěr poskytnutý nemovitostní společnosti:

32 mil. CZK

O O (93 %) 6/08 2008 3 566 90 F 4 500 AC, PL 177 991 6,9 % 113 130 64 % 36,8 % 2,4 8 391 8 382 13 107 2,7 %

III. Nemovitostní aktiva celkem 55 471 2 669 491 100,0 % 1 212 147 45 % 7,8 % 3,1 168 536 177 470 191 027 1,2 %

10 11


Vysvětlení pojmů k indexu nemovitostí:

4 Typ nemovitosti Typ nemovitosti je určen dle platného kolaudačního rozhodnutí

Zkratky:

O …– Office (kanceláře);

C …– Commercial (maloobchod);

OCR …– Office/Commercial/Residential (kanceláře/maloobchod/rezidence);

OW …– Office/ Warehouse (kanceláře/logistika)

5 Účel nájmu Rozložení typu využití je kalkulováno dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě

momentální příjem z pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti

vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem

odborníků; Kurzy zahraničních měn jsou kalkulovány ke dni vyhotovení zprávy.

Zkratky:

O …– Office (kanceláře);

C …– Commercial (maloobchod);

W …– Warehouse (logistika)

6 Datum pořízení MM/YYYY … Datum uzavření transakce

7 Datum kolaudace nemovitosti YYYY … Rok původního kolaudačního rozhodnutí; v případě dostavby/

přestavby rok kolaudace po provedení dostavby/ přestavby;

8 Velikost pozemku Výměra dle katastru nemovitostí;

10 Právní titul k pozemku Zkratky:

F …– Freehold/Vlastnický titul;

L …– Leasehold/Nájemní titul

12 Vybavení nemovitosti Zkratky:

AC …– Air conditioning (klimatizace);

SL …– Service lift (technický výtah);

PL …– Passenger lift (osobní výtah);

E …– Escalator (eskalátor);

D …– District heating (dálkové vytápění)

13 Tržní hodnota Tržní hodnota ke dni posledního znaleckého posudku vypracovaného

schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem odborníků;

Kurzy zahraničních měn jsou kalkulovány ke dni vyhotovení zprávy;

17 Neobsazenost prostor dle obvyklé

hodnoty nájemného ke dni posledního

ocenění nemovitosti

18 Lhůta zbývající do ukončení nájemních

smluv

Procento dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě momentální příjem

z pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti vypracovaného

schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem odborníků;

Uváděno v letech a je kalkulováno dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě

momentální příjem z pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti

vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem

odborníků; Kurzy zahraničních měn jsou kalkulovány ke dni vyhotovení

znaleckého posudku;

Nájemní smlouvy na dobu neurčitou s množností ukončení v období kratším

než dva roky jsou započítávány na období 2 let;

19 Příjem z pronájmu za rok 2012 Čistý příjem z pronájmu fakturovaný v uplynulém roce

(bez ohledu na DPH a poplatky za služby); Kurzy zahraničních měn jsou

kalkulovány ke dni vyhotovení zprávy;

20 Očekávaný příjem z pronájmu Plánovaný roční příjem z pronájmu (bez ohledu na DPH a poplatky za služby);

Kurzy zahraničních měn jsou kalkulovány ke dni vyhotovení zprávy;

21 Příjem z pronájmu stanovený znalcem Roční příjem z pronájmu za předpokladu plné obsazenosti ke dni posledního

ocenění nemovitosti vypracovaného schváleným nezávislým znalcem

a odsouhlaseného Výborem odborníků; Kurzy zahraničních měn jsou

kalkulovány ke dni vyhotovení znaleckého posudku.

12


Informace o nemovitostním portfoliu

Všechny nemovitosti v portfoliu ČS nemovitostního fondu jsou

vlastněny formou 100 % účasti na nemovitostních společnostech,

které mají v majetku jednu, nebo více nemovitostí.

Nemovitostní společnost JRA, s. r. o.

Dne 31. 8. 2007 nabyl ČS nemovitostní fond 100 % účast v nemovitostní

společnosti JRA, s. r. o. Sídlo společnosti je na adrese Brno,

Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ: 60720824. Cash flow v nemovitostní

společnosti je stabilní a neočekáváme výrazné změny.

V majetku nemovitostní společnosti je 1 nemovitost ve smyslu definice

nemovitosti v zákoně o kolektivním investování:

Administrativní centrum Platinium

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky,

616 00 Brno 16.

Kód katastrálního území: 610470 Žabovřesky, okres: CZ0642 Brno

Město, obec: 582786 Brno, list vlastnictví: 1751. Druh nemovitosti

dle zákona 344/1992 Sb.: pozemky v podobě parcel, budovy spojené

se zemí pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Nemovitost tvoří jedna komerční budova spolu s příslušným pozemkem

nacházející se na atraktivním místě v Brně, s dobrou dostupností

městskou hromadnou i individuální dopravou. Budova

byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 2005 jako moderní

kancelářské centrum splňující nejvyšší standardy. Budova

je ve velmi dobrém technickém stavu a je pronajímána především

pro kancelářské účely. Dále se zde nacházejí v omezeném rozsahu

maloobchodní prostory. Nejvýznamnějšími nájemci jsou ČSOB

a Generali.

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího provozování

dle ustanovení § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování.

Ke změně tohoto účelu nedošlo.

Správa nemovitosti

Správa nemovitosti je smluvně zajištěna společností JRA

Management, s. r. o., IČ: 27714489, sídlo: Brno, Atriová 29, PSČ 621 00,

na základě smlouvy o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcná břemena:

Telefónica O2 – telekomunikační sítě

T-Mobile Czech Republic – telekomunikační sítě

Budova Platinium, Brno

13


Masarykova univerzita – komunikační vedení

E.ON distribuce – trafostanice

Zástavní práva:

Zástavní právo první v pořadí k nemovitostem ve prospěch Aareal

Bank, Wiesbaden, Německo

Zástavní právo druhé v pořadí k nemovitostem ve prospěch ČS

nemovitostního fondu

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. Ocenění nemovitosti

provedl znaleckým ústav A-Consult plus, spol. s r. o. Stanovení

hodnoty nemovitosti v majetku JRA s. r. o. a obchodního podílu bylo

provedeno výborem odborníků ke dni 19. 12. 2012. Tržní hodnota

nemovitosti je uvedena v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást

výroční zprávy.

Nemovitostní společnost REICO

INVESTMENT ALFA

Dne 7. 12. 2007 nabyl ČS nemovitostní fond 100 % účast v nemovitostní

společnosti REICO Investment ALFA, s. r. o. Sídlo společnosti

je registrováno na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79,

PSČ 140 00, IČ: 27108619. Cash flow v nemovitostní společnosti

je stabilní a neočekáváme výrazné změny. V majetku nemovitostní

společnosti jsou 4 nemovitosti ve smyslu definice nemovitosti v zákoně

o kolektivním investování.

1. Nákupní centrum Čtyři Dvory

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nalézá na adrese Milady Horákové 1498, České

Budějovice 2.

Kód katastrálního území a název: 621943 České Budějovice 2,

okres: CZ0311 České Budějovice, kód a název obce: 544256 České

Budějovice, list vlastnictví 1861. Druh nemovitosti dle zákona

344/1992 Sb.: pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí

pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Jedná se o maloobchodní centrum, které tvoří jeden celek. Obchodní

část budovy byla vystavěna v roce 2001, zábavní část v roce 2002.

Budova je v technickém stavu, který je úměrný jejímu stáří. Průběžně

jsou prováděny opravy a řádná údržba. Budova je využívána k pronájmu

nebytových prostor pro maloobchodní, stravovací a zábavní

účely. Nejvýznamnějšími nájemci jsou Ahold a Cinestar.

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování

dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování.

Ke změně tohoto účelu nedošlo.

Správa nemovitosti

Správa nemovitosti byla v roce 2012 zajištována společností

KNIGHT FRANK, spol. s r. o., IČ: 41191536, sídlo Praha 1,

Václavské nám. 1, na základě smlouvy o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcná břemena:

Technické služby města České Budějovice – pozemní sítě

Dopravní podnik města České Budějovice – pozemní sítě

Telefónica O2 Czech Republic – pozemní sítě

Teplárna České Budějovice – pozemní sítě

Zástavní práva:

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch UniCredit Bank Czech

Republic, a. s.

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. Ocenění nemovitosti

provedl znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r. o. , a znalec

Vladimír Pauer, soudní znalec, U nových domů III-1/533, 140 00

Praha 4 – Krč. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní

společnosti a obchodního podílu bylo provedeno výborem

odborníků ke dni 19. 12. 2012. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena

v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy.

2. Logistický park Barbican

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese U Prioru 1, Praha 6. Kód a název katastrálního

území: 729710 Ruzyně, kód a název obce: 554782 Praha, list

vlastnictví: 1461. Druh nemovitosti dle zákona 344/1992 sb.: pozemky

v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Logistický park Barbican byl vystavěn počátkem 70. let jako sklady

OD Prior. Je umístěn v lokalitě tradičně využívané pro účely logistiky

a skladování. Lokalita těží z dobrého dopravního přístupu

na městský okruh i do centra Prahy. Technický stav budovy odpovídá

jejímu stáří, průběžně jsou prováděny opravy a řádná údržba.

Budova je využívána k pronájmu nebytových prostor pro skladové

účely včetně administrativního zázemí. Mezi významné nájemníky

patří společnosti Riva a JAB.

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování

dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování

a nedošlo ke změně tohoto účelu.

Správa nemovitosti

Správa nemovitosti je zajištěna společností KNIGHT FRANK,

spol. s r. o., IČ: 41191536, sídlo Praha 1, Václavské nám. 1, na základě

smlouvy o správě.

14


Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcná břemena:

PREdistribuce – rozvaděč VN

Zástavní práva:

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch UniCredit Bank Czech

Republic, a. s.

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního

fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. Ocenění

nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting s. r. o. Stanovení

hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti a obchodního

podílu bylo provedeno výborem odborníků dne 19. 12. 2012. Tržní hodnota

nemovitosti je uvedena v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást

výroční zprávy.

3. Administrativní budova Táborská

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese Táborská 31, 140 00 Praha 4. Kód

a název katastrálního území: 728161 Nusle, kód a název obce: 554782

Praha. Druh nemovitosti dle zákona 344/1992 b.: pozemky v podobě

parcel, budovy spojené se zemí pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další údaje

Jedná se o městský dům z roku 1962, který byl v roce 1993 rekonstruován

a přeměněn na kancelářskou budovu. Celkový stav objektu je dobrý.

Odpovídá původnímu stáří budovy a provedené rekonstrukci. Budova

je průběžně udržována a jsou řádně prováděny opravy. Nemovitost těží

z dobrého přístupu jak městskou hromadnou dopravou, tak automobilem.

Z převážné části je využívána k pronájmu nebytových prostor především

pro kancelářské účely. Nejvýznamnějšími nájemci jsou Sweco

Hydroprojekt a ESSOX.

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování

dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování a nedošlo

ke změně tohoto účelu.

Správa nemovitosti

Správu nemovitosti zajišťuje společnost KNIGHT FRANK, spol. s r. o.,

IČ: 41191536, sídlo Praha 1, Václavské nám. 1, na základě smlouvy

o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcná břemena:

Kryt CO v suterénu budovy, spadající pod Štáb civilní obrany Prahy 4

PREdistribuce – trafostanice

Zástavní práva:

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch UniCredit Bank Czech

Republic, a. s.

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního

fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. Ocenění

nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting s. r. o. Stanovení

hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti a obchodního

podílu bylo provedeno výborem odborníků dne 19. 12. 2012. Tržní hodnota

nemovitosti je uvedena v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást

výroční zprávy.

4. Administrativní budova „Antonína Macka“

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese Antonína Macka 122, 702 00 Ostrava.

Kód a název katastrálního území: 713520 Moravská Ostrava, kód a název

obce: 554821 Ostrava, list vlastnictví: 3044. Druh nemovitosti dle

zákona 344/1992 Sb.: pozemky v podobě parcel, budovy spojené se

zemí pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Jedná se o dům městského typu. Dle dostupných podkladů a odborného

odhadu byla budova vystavěna kolem roku 1900. Celková rekonstrukce

se uskutečnila v roce 2001. Stav objektu je velmi dobrý a odpovídá původnímu

stáří budovy, provedené rekonstrukci a pravidelně prováděným

opravám a údržbě. Nemovitost se nachází v atraktivní části v centru

Ostravy. Je využívána k pronájmu nebytových prostor pro kancelářské

a maloobchodní účely. Nejvýznamnějšími nájemci jsou CK Fischer

a Těšínské jatky.

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování

dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování a nedošlo

ke změně tohoto účelu.

Správa nemovitosti

Správu nemovitosti zajišťuje společnost KNIGHT FRANK, spol. s r. o.,

IČ: 41191536, sídlo Praha 1, Václavské nám. 1, na základě smlouvy

o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Zástavní práva:

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch UniCredit Bank Czech

Republic, a. s.

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního

fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. Ocenění

nemovitosti provedl znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r. o.,

a znalec Vladimír Pauer, soudní znalec, U nových domů III-1/533,

15


140 00 Praha 4 – Krč. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku

nemovitostní společnosti a obchodního podílu bylo provedeno

výborem odborníků dne 19. 12. 2012. Tržní hodnota nemovitosti

je uvedena v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást výroční

zprávy.

Nemovitostní společnost REICO

INVESTMENT BETA

Dne 12. 5. 2008 nabyl ČS nemovitostní fond 100 % účast v nemovitostní

společnosti REICO Investment BETA, s. r. o. Sídlo společnosti

je registrováno na adrese Klariská 7/333, Bratislava, PSČ 811 03,

Slovenská republika, IČ: 36856711. V nemovitostní společnosti

by mohlo, s ohledem na situaci na trhu s kancelářskými prostorami

v Bratislavě, dojít ke změně v cash flow. Neočekáváme však takové

změny, na které bychom nebyli schopni reagovat.

V majetku nemovitostní společnosti je 1 nemovitost ve smyslu definice

nemovitosti v zákoně o kolektivním investování.

Administrativní budova Trnávka Business Centrum

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese Mokráň Záhon 2, Trnávka, Bratislava

II, Slovenská republika. Název katastrálního území: Trnávka, název

obce: BA-nm. č. RUŽINOV, okres: Bratislava II, Slovenská republika,

list vlastnictví: 3716. Druh nemovitosti dle zákona 344/1992 Sb.:

pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným

základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Business Centrum bylo dokončeno na konci roku 2007. Jedná se o standardní

kancelářskou budovu situovanou v blízkosti bratislavského letiště

Milana Rastislava Štefánika. Nemovitost je v dobrém technickém

stavu a je pravidelně udržována.

Převážně je využívána k pronájmu nebytových prostor pro kancelářské

účely. Nalézá se zde v omezené míře i maloobchodní prostory

(showroom). Nejvýznamnějšími nájemci jsou ISS Facility Services

a Alpine Slovakia.

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího provozování dle

ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování a nedošlo

ke změně tohoto účelu.

Správa nemovitosti

Od 1. 5. 2012 spravuje nemovitost společnost GRYPHON, s. r. o.,

IČ: 35815221, Podzáhradná 2, 821 07 Bratislava, Slovenská

republika.

Správu nemovitosti zajišťovala do 30. 4. 2012 společnost FARSIGHT

SK s. r. o. , IČ: 44286902, se sídlem Nové Zahrady I/13, Bratislava

821 05, na základě smlouvy o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcná břemena:

Kristián Lauko, František Žáček – inženýrské sítě

BLUE BOX – inženýrské sítě

Zástavní práva:

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Istrobanky, a. s.,

Bratislava, Slovenská republika.

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního

fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. Ocenění

nemovitosti provedl znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r. o.

a znalec Vladimír Pauer, soudní znalec, U nových domů III-1/533,

140 00 Praha 4 – Krč. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku

nemovitostní společnosti a obchodního podílu bylo provedeno výborem

odborníků dne 19. 12. 2012. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena

v „Indexu nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy.

Nemovitostní společnost REICO

INVESTMENT GAMA

Dne 11. 11. 2010 nabyl ČS nemovitostní fond 100 % účast v nemovitostní

společnosti La Salle, a. s., která byla následně přejmenována

na REICO Investment GAMA IČ: 26192896 se sídlem Praha 4,

Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00. Cash flow v nemovitostní společnosti

je velmi stabilní a neočekáváme žádné výrazné změny.

V majetku nemovitostní společnosti je 1 nemovitost ve smyslu

definice nemovitosti v zákoně o kolektivním investování. Jedná

se o multifunkční budovu Melantrich, vysoce atraktivní komerční

nemovitost umístěnou v prestižní lokalitě, která tvoří významnou

stabilní a dlouhodobě udržitelnou hodnotu v portfoliu nemovitostního

fondu.

Budova Melantrich

Identifikace nemovitosti

Nemovitost se nachází na adrese Václavské náměstí 793, Praha 1.

Kód a název katastrálního území: 727181 Nové Město, kód a název

obce: 554782 Praha, okres: CZ 0100, hlavní město Praha, list vlastnictví

582. Druh nemovitosti dle zákona 344/1992 Sb.: pozemky

v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem.

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další

údaje

Objekt Melantrich byl postaven v roce 1913 pro potřeby České strany

národně sociální. V budově sídlily po většinu 20. století nakladatelské

společnosti včetně tiskárny. V období 2003–2004 proběhla kompletní

rekonstrukce nemovitosti a dostavba zadního traktu. Budova je v dobrém

technickém stavu. Údržbě a opravám je věnována odpovídající

16


péče. Celá nemovitost tvoří významnou investiční hodnotu v portfoliu

fondu. Vzhledem k charakteru této nemovitosti, velikosti a atraktivitě

lokality, lze předpokládat nízkou volatilitu tržní hodnoty a její dlouhodobou

udržitelnost.

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího provozování dle

ust. § 53 odst. 3 písm. a) zákona o kolektivním investování a nedošlo

ke změně tohoto účelu.

Budova je využívána k pronájmu nebytových prostor pro maloobchodní

účely, stravovací účely, kancelářské a další účely včetně služeb.

Nejvýznamnějším nájemníkem je obchodní řetězec Marks & Spencer

a společnost Old Town Prague.

Správa nemovitosti

Od 1. 5. 2012 nemovitost spravuje společnost SB PROPERTY

SERVICES, a. s., IČ: 29004110, Praha 1, Krakovská 1366/25,

PSČ 110 00 na základě smlouvy o správě.

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů)

Věcné břemeno:

PREdistribuce – trafostanice

Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch LBBW Bank CZ a. s.

Zástavní právo druhé v pořadí k nemovitostem ve prospěch ČS

nemovitostního fondu.

Informace související s oceňováním nemovitosti

a stanovením hodnoty nemovitosti pro účely výroční

zprávy

Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. Ocenění

nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting s. r. o.

Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti

a obchodního podílu bylo provedeno výborem odborníků

dne 19. 12. 2012. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Indexu

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy.

Do 30. 4. 2012 spravovala nemovitost společnost Agentura

Kirke s. r. o., IČ: 27144941, sídlo: Praha 10, Moskevská 25/369,

PSČ 101 00, na základě smlouvy o správě.

Budova Melantrich, Praha

17


Další povinné náležitosti výroční zprávy

Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje

Po celou dobu existence byl fond obhospodařován pouze společností REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., Praha 4, Antala Staška

2027/79, PSČ 140 00, IČ: 27567117.

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového

fondu

Po celou dobu existence fondu vykonávala činnost obchodníka s cennými papíry pro fond pouze Česká spořitelna, a. s.

Identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro

účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

V tabulce je uveden majetek fondu držený v investičních nástrojích a majetkových účastech na nemovitostních společnostech k 31. 12. 2012.

Název

(tis. Kč)

Druh majetku Počet ks Cena

pořizovací

Hodnota

(reálná) tržní

Česká spořitelna VAR 04/09/13 dluhopis 35 70 070 70 174

DANONE FINANCE ZERO 04/22/13 dluhopis 33 48 659 49 431

Erste Bank 2.5 05/18/15 dluhopis 116 11 682 11 868

SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15 dluhopis 3 033 31 411 31 543

JRA, s. r. o. majetková účast 1 403 010 402 084

REICO Investment ALFA majetková účast 1 323 403 262 252

REICO Investment BETA, s. r. o. majetková účast 1 60 132 40 994

REICO Investment GAMA, s. r. o. majetková účast 1 439 779 617 752

Údaj o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu

sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období.

V roce 2012 nebyly vedeny žádné soudní nebo rozhodčí spory, jejichž hodnota přesahuje 5 % hodnoty majetku fondu.

Údaje o porušení úvěrových nebo investičních limitů

Dne 10. 4. 2012 došlo k porušení minimálního limitu likvidity, který klesl na 19,31 % majetku fondu. Pokles byl způsoben okolnostmi nezávislými

na vůli investiční společnosti. Limit byl opět k 11. 4. 2012 dodržen.

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

V rozhodném období nedošlo k zásadní změna ve skladbě portfolia, nebyla pořízena ani zcizena žádná nemovitostní investice. Skladba majetku je

uvedena v rozvaze fondu a v dalších částech výroční zprávy.

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu a depozitáři za výkon funkce

Za obhospodařování majetku v podílovém fondu byl v roce 2012 vyplacen investiční společnosti obhospodařovatelský poplatek ve výši 34 275 tis. Kč

Za výkon činnosti depozitáře podílového fondu byl depozitáři v roce 2012 vyplacen depozitářský poplatek ve výši 2 546 tis. Kč.

Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu

obhospodařování veřejného investičního fondu

Metody řízení rizik jsou komplexně popsány v části 4. Přílohy účetní závěrky, která je součástí této výroční zprávy.

Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období

Depozitářem po celou dobu existence podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto

osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu

18


Úschovu nebo jiné opatrování majetku zajišťuje pro fond depozitář

fondu Česká spořitelna, a. s. Custodianem, na kterého může

depozitář delegovat správu, uložení, úschovu nebo jiné opatrování

investičních nástrojů patřících do majetku fondu, může být banka

nebo obchodník s cennými papíry, musí podléhat dohledu, přičemž

jeho ratingové hodnocení dlouhodobé zadluženosti od nejméně

jedné renomované ratingové agentury musí být v investičním

stupni. Při svěření správy, uložení, úschovy nebo jiného opatrování

investičních nástrojů patřících do majetku ve fondu depozitářem

custodianovi zůstává odpovědnost depozitáře nedotčena.

Depozitář v současné době používá služeb Clearstream Banking

Luxembourg a Erste Group Bank AG Wien pro vypořádání a clearing

zahraničních cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře

cenných papírů, a. s. Praha pro vypořádání a clearing obchodů s cennými

papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s.

a dále lokální custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku,

Rusku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty

se v čase mohou měnit zejména se vstupem na nové trhy.

Seznam členů Výboru odborníků

Ing. Pavel Vorlíček

Datum narození 9. 9. 1964, trvale bytem Plačická 336, 190 14 Praha

9 – Klánovice, vznik funkce 15. 2. 2010; vystudoval Vysokou

školu ekonomickou, od roku 1991 působí ve společnosti B. I. R. T.

v současné době jako člen představenstva. Má bohatou publikační

a školící činnost v oblasti oceňování nemovitostí a 20letou praxi

s oceňováním majetku se zaměřením na stavby většího rozsahu.

Ing. Jaromír Smetana

Datum narození 11. 3. 1959, trvale bytem Na dlouhém lánu 50/306,

160 00 Praha 6, vznik funkce 15. 2. 2010; vystudoval ČVUT, od

roku 1992 se pohybuje v oblasti realitního trhu, přičemž od roku

1994 působí ve společnosti DTZ, kde získal zkušenosti s investicemi

do nemovitostí, správou nemovitostí a oceňováním nemovitostí.

Ve společnosti DTZ v současné době působí jako Business

Development Director. Od roku 2007 je členem Královské komory

odhadců/znalců (RICS).

Ing. Jan Doležal

Datum narození 12. 1. 1953, trvale bytem Jeseniova 127, 130 00

Praha 3, jako člen výboru odborníků určený depozitářem, vznik

funkce 15. 2. 2010; vystudoval ČVUT – stavební fakulta obor

pozemní stavby, od roku 1986 se zabývá znaleckou činností v oblasti

oceňování nemovitostí, od roku 1992 má vlastní znaleckou

kancelář, která poskytuje služby mimo jiné významným finančním

institucím. Je členem České komory odhadců majetku, Asociace

znalců a odhadců a Komory soudních znalců ČR.

Údaje o portfolio manažerech podílového fondu a členech

představenstva v rozhodném období

Ing. Martin Skalický, MRICS:

Předseda představenstva a generální ředitel od 1. 3. 2012.

Člen představenstva a investiční ředitel do 28. 2. 2012.

Manažer fondu pro nemovitostní složku portfolia fondu

do 14. 5. 2012.

Portfolio manažer pro likvidní složku portfolia fondu od

1. 2. 2012.

Po absolvování Stavební fakulty ČVUT v roce 1984 pracoval jako

geodet ve společnosti SUDOP PRAHA a později u dodavatele inženýrských

staveb spol. Metrostav. Po roce 1990 se začal věnovat

problematice nově se tvořícího trhu s nemovitostmi se zaměřením

na komerční nemovitosti. V první polovině 90. let nastoupil k mezinárodní

poradenské firmě Healey & Baker (dnes známá pod

názvem Cushman & Wakefield), kde se podílel na rozvoji firmy

se zaměřením na oceňování nemovitostí a poradenství v otázkách

nákupu, prodeje a správy komerčních nemovitostí. V roce 2006

získal členství v prestižní mezinárodní organizaci profesních poradců

RICS. V květnu 2007 přijal nabídku společnosti REICO investiční

společnost České spořitelny na pozici člen představenstva

a investičního ředitele.

Ing. Filip Kubricht

Místopředseda představenstva a finanční ředitel od 1. 12. 2006.

Absolvent Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci

zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině 90. let u německé

banky Aareal Bank AG ve Wiesbadenu. V roce 2002 přijal nabídku

BAWAG Bank CZ v Praze, kde během čtyř let vybudoval

a na pozici ředitele oddělení řídil oddělení financování komerčních

nemovitostí. V prosinci 2006 rozšířil vrcholný management

společnosti REICO ČS na pozici místopředseda představenstva

a finanční ředitel.

Wolfgang G. Lunardon, Dipl.-Ing. Imm.-Oek. (ebs)

Člen představenstva od 1. 5. 2012.

Investiční ředitel od 14. 5. 2012.

Portfolio manažer pro nemovitostní složku od 14. 5. 2012.

Absolvent průmyslového inženýrství a managementu (Wirtschaftsi

ngenieurwesen) na Univerzitě ve Štýrském Hradci (Graz) a realitní

ekonomie (Immobilienökonomie) na Evropské obchodní škole

v Berlíně (European Business School, Berlin).

Wolfgang Lunardon zastával po mnoho let výkonné manažerské

funkce a měl na starosti rozvoj podnikání, řídící a organizační

procesy společnosti, marketing, akvizice nemovitostí, project development,

asset management a prodeje majetku. Od druhé poloviny

80. let působil na vrcholných postech v různých investičních

společnostech věnujících se problematice kolektivního investování

na rakouském a německém trhu, jako např. Investkredit Bank. Od

počátku 90. let působil v managementu společností Europolis Real

Estate Asset Management a Meinl European Land (nyní Atrium

European Real Estate), které se řadily mezi průkopníky v oblasti

realitního investování v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Během své profesionální kariéry získal mezinárodně uznávaná

ocenění od ULI, MIPIM a dalších institucí.

19


Ing. Tomáš Trčka:

K 31. 1. 2012 skončil v pozici generálního ředitele a předsedy

představenstva.

Portfolio manažer pro likvidní složku portfolia fondu 1. 12. 2006 do

31. 1. 2012.

Předseda představenstva a generální ředitel od 1. 12. 2006 do

31. 1. 2012.

Po absolvování fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické

v Praze zastával významné manažerské funkce ve finančním

sektoru. V letech 2001–2004 působil jako ředitel prodeje fondů

nizozemské finanční skupiny ABN AMRO Bank. V roce 2005 zastával

pozici ředitele prodejní sítě v životní větvi americké pojišťovací

společnosti AIG. Od roku 1995 je držitelem makléřské licence a má

dlouholeté zkušenosti z kapitálového trhu.

V Praze dne 26. 4. 2013

Martin Skalický

Předseda představenstva

Filip Kubricht

Místopředseda představenstva

Wolfgang Lunardon

Člen představenstva

20


Finanční část

Zpráva nezávislého auditora 22

Výrok auditora 23

Rozvaha 24

Podrozvaha 25

Výkaz zisku a ztráty 26

Přehled o změnách vlastního kapitálu 27

Příloha účetní závěrky 28

21


Zpráva nezávislého auditora

Podílníkům fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO

investiční společnosti České spořitelny, a.s.:

I. Ověřili jsme účetní závěrku fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO Investiční společnosti České spořitelny, a. s.,

k 31. prosinci 2012 uvedenou na stranách 24–43, ke které jsme 22. března 2013 vydali výrok ve znění uvedeném na straně 23.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České

republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve

výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech

v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách 1–21 jsme sesouhlasili s informacemi

uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2012. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih fondu jsme neověřovali.

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou

účetní závěrkou.

Ernst & Young Audit, s.r.o.

oprávnění č. 401

zastoupený

Martin Zuba

partner

Jan Zedník

auditor, oprávnění č. 2201

26. dubna 2013

Praha, Česká republika

22

A member firm of Ernst & Young Global Limited,

Ernst & Young Audit, s. r. o., with its registred office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2,

has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal court

in Prague, Section C, entry No. 88504, under identification No. 26704153.


Zpráva nezávislého auditora

Podílníkům fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO

investiční společnosti České spořitelny, a.s.:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny,

a.s., sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách

vlastního kapitálu a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový

fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými

v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech,

Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy

jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje

významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní

závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní

pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,

nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních

odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci fondu

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s., k 31. prosinci 2012 a výsledky jeho

hospodaření za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ernst & Young Audit, s.r.o.

oprávnění č. 401

zastoupený

Martin Zuba

partner

Jan Zedník

auditor, oprávnění č. 2201

22. března 2013

Praha, Česká republika

23

A member firm of Ernst & Young Global Limited,

Ernst & Young Audit, s. r. o., with its registred office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2,

has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal court

in Prague, Section C, entry No. 88504, under identification No. 26704153.


Rozvaha

k 31. 12. 2012

(tis. Kč) Řádek Běžné

účetní

období

Minulé

účetní

období

1 Pohledávky za bankami 01 321 181 214 821

v tom: a/ běžné účty 02 261 027 64 503

b/ termínové vklady 03 60 154 150 318

2 Pohledávky za nebankovními subjekty 07 244 173 283 891

v tom: b/ půjčky/úvěry 09 244 173 283 891

3 Dluhové cenné papíry 10 163 443 150 927

a/ vydané vládními institucemi 11 31 812 80 886

b/ vydané ostatními osobami 12 131 631 70 041

5 Účasti s rozhodujícím vlivem 14 1 323 082 1 181 058

6 Ostatní aktiva 15 216 300

d/ ostatní aktiva 19 216 300

Aktiva celkem 22 2 052 095 1 830 997

3 Ostatní pasiva 29 2 540 1 772

a/ deriváty 30 41 935

c/ zúčtování se státním rozpočtem 32 4 −

d/ ostatní pasiva 33 2 495 837

4 Výnosy a výdaje příštích období 34 3 171 2 861

6 Emisní ážio 39 −15 205 −12 874

8 Kapitálové fondy 41 2 024 660 1 857 109

9 Oceňovací rozdíly 42 95 796 −7 996

c/ z přepočtu účastí 45 95 796 −7 996

11 Zisk nebo ztráta za účetní období 47 −58 867 −9 875

Pasiva celkem 48 2 052 095 1 830 997

z toho: Vlastní kapitál 49 2 046 384 1 826 364

Odesláno dne:

22. 3. 2013

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

(jméno a podpis)

Jana Potočková

Osoba odpovědná za účetní závěrku

(jméno a podpis)

Jana Potočková

24


Podrozvaha

k 31. 12. 2012

(tis. Kč) Řádek Běžné

účetní

období

Minulé

účetní

období

2 Pohledávky z pevných termínových operací 2 50 460 50 820

b/ s měnovými nástroji 4 50 460 50 820

6 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 10 163 443 150 926

v tom : cenné papíry 11 163 443 150 926

10 Závazky z pevných termínových operací 14 50 501 51 755

b/ s měnovými nástroji 16 50 501 51 755

Odesláno dne:

22. 3. 2013

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za

účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní

závěrku (jméno a podpis)

25


Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2012

(tis. Kč) Řádek Běžné

účetní

období

Minulé

účetní

období

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 25 775 28 972

v tom: a/ úroky z dluhových cenných papírů 2 2 089 3 270

4 Náklady na poplatky a provize 10 38 486 36 580

a/ provize a poplatky z obchodů s cennými papíry 11 2 −

b/ obhospodařovatelský poplatek 12 34 275 32 304

c/ depozitářský poplatek 13 2 546 2 895

d/ ostatní finanční náklady 14 1 663 1 381

5 Zisk nebo ztráta z finančních operací 15 −45 976 −2 117

a/ zisk nebo ztráta z operací s cennými papíry 16 −46 889 −638

b/ zisk nebo ztráta z kurzových rozdílů 17 −301 292

c/ zisk nebo ztráta z pevných termínových operací a opcí 18 1 214 −1 771

8 Správní náklady 21 180 150

a/ audit 22 180 150

11 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 26 −58 867 −9 875

16 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 31 −58 867 −9 875

Odesláno dne:

22. 3. 2013

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za

účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní

závěrku (jméno a podpis)

26


Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2012

(tis. Kč) Řádek Běžné

účetní

období

Minulé

účetní

období

1 Emisní ážio 1

počáteční zůstatek 2 −12 874 −11 615

vydané podílové listy 3 −6 952 −17 531

zpětné odkupy podílových listů 4 4 621 16 272

ostatní změny 5

konečný zůstatek 6 −15 205 −12 874

2 Ostatní fondy ze zisku 7

počáteční zůstatek 8

převody do fondů 9

ostatní změny 10

konečný zůstatek 11

3 Kapitálové fondy 12

počáteční zůstatek 13 1 857 109 1 874 820

vydané podílové listy 14 704 064 416 418

zpětné odkupy podílových listů 15 −526 638 −433 198

převody do fondů 16 −9 875 −931

ostatní změny 17

konečný zůstatek 18 2 024 660 1 857 109

4 Oceňovací rozdíly 19

počáteční zůstatek 20 −7 996 −83 884

kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 21 103 792 75 888

konečný zůstatek 22 95 796 −7 996

5 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 23

počáteční zůstatek 24

ostatní změny, dividendy 25

konečný zůstatek 26

6 Zisk/ztráta za úč.období po zdanění 27

počáteční zůstatek 28 −9 875 −931

zisk/ztráta 29 −58 867 −9 875

převody do fondů, dividendy 30 9 875 931

konečný zůstatek 31 −58 867 −9 875

7 Celkem 32 2 046 384 1 826 364

Odesláno dne:

22. 3. 2013

Podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná za účetnictví

(jméno a podpis)

Jana Potočková

Osoba odpovědná za účetní závěrku

(jméno a podpis)

Jana Potočková

27


Příloha účetní závěrky

k 31. 12. 2012

Obchodní firma:

ČS nemovitostní fond, otevřený

podílový fond REICO investiční

společnosti České spořitelny, a. s.

Sídlo: Praha 4, Antala Staška 2027/79

Identifikační číslo: 27567117

Rozvahový den: 31. 12. 2012

Datum sestavení účetní

závěrky: 22. 3. 2013

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční

společnosti České spořitelny, a. s. (dále jen „fond“) je účetní jednotka

bez právní subjektivity, zřízená REICO investiční společností České

spořitelny, a. s. (dále „Investiční společnost“) v souladu se zákonem

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „Zákon“).

Na základě žádosti REICO investiční společnosti České spořitelny,

a. s., Česká národní banka schválila dne 7. 2. 2007 s účinností od

9. 2. 2007 vytvoření fondu s názvem ČS nemovitostní fond, otevřený

podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Činnost fond zahájil dne 27. 2. 2007.

Depozitářem fondu je na základě uzavřené smlouvy Česká

spořitelna, a. s.

Fond je spravován REICO investiční společností České spořitelny,

a. s. Investiční společnost je dle Zákona zodpovědná za obhospodařování

majetku ve fondu. Obhospodařováním majetku se rozumí

správa majetku a nakládání s ním.

Fond je speciálním fondem nemovitostí, do kterého jsou shromažďovány

peněžní prostředky od veřejnosti.

Sídlo společnosti

Praha 4, Antala Staška 2027/79

Rozhodující předmět činnosti

Investiční společnost shromažďuje vydáváním podílových listů

peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování na

tuzemských a zahraničních finančních trzích. Počet vydávaných

podílových listů ani doba, na kterou je podílový fond vytvořen,

nejsou omezeny.

Zaměření fondu

Cílem investiční politiky fondu je konzervativní zhodnocení vložených

prostředků podílníků, přičemž těžištěm zhodnocení fondu

budou příjmy z provozu nemovitostí. Podíly fondu v nemovitostních

společnostech, které vlastní nemovitosti, jsou nabývány a drženy

právě za účelem dosažení tohoto cíle. V současné době jsou hlavním

zdrojem výnosů fondu příjmy z výnosových úroků z půjček

poskytnutých dceřiným nemovitostním společnostem na nákup nemovitostí.

Zisky z portfolia fondu budou reinvestovány v souladu

s investičními cíli tak, aby nebyl snižován jak výnosový potenciál,

tak míra bezpečnosti fondu.

Fond investuje zejména do nemovitostí a nemovitostních společností

podle Zákona. Fond může investovat do rezidenčních projektů, administrativních

budov a center, hotelových komplexů, multifunkčních

center apod. V souvislosti s povahou nemovitostních aktiv je

třeba konstatovat, že právě při jejich odborném obhospodařování

nejsou rychle likvidní.

Nabývání podílů v nemovitostních společnostech je financováno

zpravidla z vlastních zdrojů fondu.

Fond může v rámci povolených limitů financovat nákup podílů

v nemovitostních společnostech či nákup a výstavbu nemovitostí

i úvěrem, ale pouze za předpokladu, že takové financování zvýší

ekonomický efekt celé transakce.

Fond v souladu se Zákonem investuje do doplňkového likvidního

majetku (vklady, termínované vklady), pokladničních poukázek,

dluhopisů a obdobných cenných papírů. Pro efektivní obhospodařování

majetku může fond používat finanční deriváty.

Podle klasifikace, závazné pro členy Asociace pro kapitálový trh

(dále „AKAT“) ke dni schválení statutu, je možno pro fond použít

označení speciální fond nemovitostí.

Limity fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou

v souladu se Zákonem upraveny ve statutu fondu.

Pravidla nabývání nemovitostí a účastí

v nemovitostních společnostech

Nemovitostní společnost představuje akciová společnost nebo společnost

s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba podle

zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování

nemovitostí včetně jejich příslušenství, provozování nemovitostí,

úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za

účelem dosažení zisku. Za nemovitostní společnosti se přiměřeně

považují i developerské společnosti.

Nemovitosti nabývané do majetku podílového fondu nebo do majetku

nemovitostních společností, na kterých má podílový fond

účast, jsou využívané komerčním způsobem, a to primárně v souladu

s účelem, kterému nemovitost slouží. Cílem nabývání nemovitostí

do majetku je především dlouhodobá držba za účelem získání pravidelného

výnosu a následná přiměřená reinvestice těchto výnosů.

28


Podílový fond může rovněž nakupovat nemovitosti za účelem jejich

dalšího prodeje a realizovat developerské nemovitostní projekty

s vysokým výnosovým potenciálem.

Fond může nabývat nemovitosti na území České republiky, na územích

členských států OECD a na území států, kde je zastoupena

skupina Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (dále

jen Erste). Členské státy OECD a státy, kde je zastoupena skupina

Erste, jsou dále společně označeny jako „jiné státy“.

Celkový limit pro investice do nemovitostí na území jiných států

je 80 % hodnoty majetku v podílovém fondu.

Fond nabývá a prodává nemovitosti a podíly v nemovitostních

společnostech vždy na základě posudku dvou nezávislých znalců,

přičemž předmětem posouzení musí být i zatěžující práva třetích

osob. Nemovitost zatíženou právy třetích osob je možno nabýt,

pokud takováto zatížení prokazatelně představují pro nemovitost

ekonomický přínos (zpravidla půjde o úplatnost těchto břemen jako

jsou nájmy, úplaty za užívání věcných břemen apod.). Příslušnou

právní dokumentaci musí posoudit specializovaní právníci.

V případě rozdílných posudků nezávislých znalců nesmí podílový

fond pořídit do svého majetku nemovitost za cenu, která je vyšší

o více než 10 % než je nižší z cen podle posudku znalce (§ 53e

Zákona), nebo prodat nemovitost za cenu, která je nižší o více než

10 % než vyšší cena podle posudku znalce, ledaže doloží depozitáři

ekonomické zdůvodnění takového pořízení nebo takového prodeje

a depozitář s tímto vysloví souhlas.

Nemovitost v majetku podílového fondu je možno zatížit právy

třetích osob, pokud ekonomický přínos zřízení těchto práv prokáže

výhodnost takového kroku (zpravidla půjde o úplatnost těchto

břemen jako jsou nájmy, úplaty za užívání věcných břemen

apod.). O zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního

práva či užívacího práva rozhoduje představenstvo investiční

společnosti.

Fond může nabývat a držet účast pouze v nemovitostní společnosti,

která umožňuje pouze peněžité vklady akcionářů nebo společníků,

jejíž akcionáři nebo společníci plně splatili své vklady,

která investuje pouze do nemovitostí na území státu, ve kterém má

sídlo, která dodržuje podmínky Zákona a která investuje výhradně

do nemovitostí nebo kromě investic do nemovitostí investuje do

majetku stanoveného Zákonem pro účely zajištění likvidity podílového

fondu.

Fond může nabýt a držet účast v nemovitostní společnosti, pokud

tato účast představuje většinu hlasů nebo kapitálu potřebných ke

změně stanov. Nemovitosti, které nemovitostní společnost pořizuje

do svého majetku nebo prodává ze svého majetku, jsou oceňovány

způsobem stanoveným Zákonem pro stanovení hodnoty majetku

speciálního fondu nemovitostí a pořizovány a prodávány za cenu

stanovenou podle Zákona.

Výbor odborníků

Výbor odborníků je speciálním orgánem společnosti.

Výbor odborníků je povinen minimálně jednou ročně (tj. za dvanáct

měsíců) stanovit hodnotu:

– nemovitostí v majetku podílového fondu;

– nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, na které má

podílový fond účast;

– účasti podílového fondu v nemovitostní společnosti.

Pravidla pro zadlužování nemovitostního fondu

Fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do 1 roku za

standardních podmínek, a to do výše 20 % hodnoty majetku fondu.

Fond může přijmout hypoteční úvěr pouze za účelem pořízení nemovitosti

do majetku fondu nebo udržení či zlepšení jejího stavu.

Hypoteční úvěry přijaté fondem nebo nemovitostní společností, na

které má tento fond účast, nesmějí přesáhnout 70 % hodnoty této

nemovitosti. Součet všech úvěrů a půjček přijatých fondem nesmí

přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu.

Pravidla poskytování úvěrů z majetku nemovitostního

fondu

Podílový fond může ze svého majetku poskytnout úvěr pouze nemovitostní

společnosti, ve které má účast. Úvěr musí být zajištěn

a ve smlouvě o úvěru musí být uvedeno, že v případě pozbytí účasti

v nemovitostní společnosti je úvěr splatný do 6 měsíců ode dne

pozbytí účasti. Součet všech úvěrů poskytnutých z majetku podílového

fondu jedné nemovitostní společnosti nesmí překročit 50 %

hodnoty všech nemovitostí v majetku této nemovitostní společnosti.

Součet všech úvěrů poskytnutých z majetku podílového fondu nemovitostním

společnostem nesmí překročit 25 % hodnoty majetku

podílového fondu.

Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů

či půjček za podmínky, že má poskytnutí takové zástavy pozitivní

ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou

investiční strategií fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko

portfolia fondu. O poskytnutí zajištění rozhoduje představenstvo

investiční společnosti.

Pravidla nabývání derivátů do majetku fondu

Speciální fond může uzavírat obchody, jejichž předmětem je derivát,

pouze za účelem efektivního obhospodařování majetku. Tím se

rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení

nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro podílový

fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké.

Expozice z těchto operací musí být vždy plně kryta majetkem fondu

tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací.

Obchody s finančními deriváty mohou být uskutečňovány na

následujících trzích: BSE (Budapest Stock Exchange), Eurex,

Euronext, CME (Chicago Mercantile Exchange), LIFFE (London

International Financial Futures Exchange), NYMEX (New York

Mercantile Exchange), OSE (Osaka Securities Exchange), OTOB

29


(Austrian Futures and Options Exchange) a WSE (Warsaw Stock

Exchange).

Speciální fond může investovat do finančních derivátů nepřijatých

k obchodování na trzích uvedených výše za předpokladu, že:

1. podkladovým aktivem těchto derivátů jsou finanční

indexy, úrokové sazby, měnové kurzy nebo měny, které

může standardní fond podle statutu nabývat do svého

majetku;

2. druhou smluvní stranou obchodu je instituce, která podléhá

dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených

Českou národní bankou a uvedených v seznamu

České národní banky;

3. tyto deriváty jsou denně oceňovány spolehlivým

a ověřitelným způsobem a standardní fond má možnost

je kdykoliv zpeněžit nebo uzavřít za jejich tržní

hodnotu.

2. Východiska pro přípravu účetní

závěrky

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušnými

platnými nařízeními, vyhláškami a vnitřními normami

v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva

financí České republiky 501/2002 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení

položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky

a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy

pro finanční instituce, kterými se stanoví základní postupy

účtování.

Fond je povinen dodržovat regulační požadavky Zákona.

Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti

a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve

svých aktivitách. Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené,

tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Účetní závěrka obsahuje rozvahu včetně podrozvahových položek,

výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách ve vlastním

kapitálu a přílohu k účetní závěrce. Účetní závěrka je sestavena

k 31. 12. 2012.

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost prováděla

odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv

k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném

účetním období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že

použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem

lišit od skutečných hodnot v následujících účetních

obdobích. Bližší informace viz bod 3 této přílohy.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

Údaje ve výkazech a v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud

není uvedeno jinak.

Majetek a závazky z investiční činnosti fondu kolektivního investování

se oceňují reálnou hodnotou. Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

z investiční činnosti fondu kolektivního investování se postupuje

podle mezinárodních účetních standardů upravených právem EU.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního

investování v případech, které neupravuje zvláštní právní

předpis upravující účetnictví (kterým je zákon č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění, včetně jeho prováděcích předpisů,

a to zejména Vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními

institucemi), a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu

fondu kolektivního investování stanoví prováděcí právní předpis

k Zákonu, kterým je Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější

úpravě některých pravidel v kolektivním investování.

Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných

aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech

a o výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu odděleně

od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů.

Investiční společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami

podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování

o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně

pro jednotlivé podílové fondy, jejichž majetek obhospodařuje,

tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podílový

fond. Účetní závěrka podílového fondu musí být ověřena

auditorem.

Oceňování majetku v podílovém fondu pro účely stanovení aktuální

hodnoty podílového listu fondu je prováděno na denní bázi. Oceňování

je prováděno v souladu s právními předpisy.

3. Uplatněné účetní metody

Okamžik uskutečnění účetního případu

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde

ke vzniku pohledávky nebo závazku, jejich změně nebo zániku

a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které

nastaly.

Fond účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku uzavření

smlouvy (tzv. „trade date“) v případě, že doba mezi uzavřením

smlouvy a plněním závazku z této smlouvy není delší než doba obvyklá.

V opačném případě účtuje o takové smlouvě jako o derivátu,

a to do doby plnění závazku.

Za okamžik uskutečnění účetního případu se v případě smluv o derivátech

považuje:

a) okamžik, kdy byla uzavřena příslušná smlouva;

b) okamžik, kdy došlo ke změně reálné hodnoty derivátu;

c) okamžik, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy.

30


Cenné papíry

V souladu se strategií fondu jsou všechny cenné papíry klasifikovány

jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům

nákladů nebo výnosů.

Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou.

Její součástí jsou přímé transakční náklady spojené s pořízením cenných

papírů. Cenné papíry jsou následně přeceněny na reálnou hodnotu.

Přecenění na reálnou hodnotu probíhá denně dle Vyhlášky

Ministerstva financí České republiky č. 194/2011 Sb. ve znění pozdějších

předpisů, o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním

investování (dále jen „Vyhláška“).

Cenné papíry jsou dle Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném

trhu, která je případně upravena dle pravidel zakotvených ve

Vyhlášce. Není-li k dispozici tržní cena, je použita hodnota vypočtená

dle oceňovacích modelů založených na diskontování budoucích

cash flows pomocí odpovídající výnosové křivky zjištěné na základě

dostupných tržních parametrů.

Realizované kapitálové zisky a ztráty, jejichž součástí jsou i kurzové

zisky a ztráty, jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk

nebo ztráta z finančních operací“.

U dluhových cenných papírů je nakoupený alikvotní úrokový výnos

(dále jen „AÚV“) ve výši stanovené v emisních podmínkách účtován

na zvláštní analytický majetkový účet. Naběhlý AÚV za dobu

držby je pak součástí ocenění cenných papírů a je účtován na zvláštní

analytický majetkový účet souvztažně s účtem úrokových výnosů.

Naběhlý úrokový výnos zahrnuje časově rozlišené kupóny.

Naběhlý úrokový výnos je součástí reálné hodnoty cenných papírů

a je prezentován na stejném řádku výkazů.

Majetkové účasti v nemovitostních společnostech

Oceňování nemovitostí v majetku nemovitostních

společností ovládaných fondem

Pro účely sledování a stanovování hodnoty nemovitostí v majetku

nemovitostních společností vychází Výbor odborníků z pořizovací

ceny nemovitosti nebo posledního posudku znalce. Způsoby

metod pro stanovování předmětných hodnot, které použije Výbor

odborníků, musí vycházet z příslušných právních předpisů, zejména

vyhlášek ČNB.

Nemovitosti držené za účelem jejího provozování jsou oceňovány

výnosovou metodou. Reálná hodnota nemovitosti zjištěná výnosovou

metodou představuje čistou současnou hodnotu udržitelného

výnosu z nájemného po odečtení nákladů na správu nemovitosti

a uvažovaného rizika ztráty z nájemného. Diskontní faktor je tržní

požadovaná míra výnosnosti.

Nemovitosti držené za účelem jejich dalšího prodeje jsou oceňovány

porovnávací metodou.

Oceňování účastí v nemovitostních společnostech

Reálnou hodnotu účastí v nemovitostních společnostech stanoví

Výbor odborníků minimálně dvakrát ročně, nejdříve však 3 měsíce

po jejich pořízení. Fond dále přeceňuje majetkové účasti v nemovitostních

společnostech nejméně dvakrát za 12 měsíců.

Při stanovení reálné hodnoty majetkových účastí v nemovitostních

společnostech při prvním ocenění vychází Výbor odborníků

z pořizovací ceny nemovitostí. Následné ocenění majetkových

účastí v nemovitostních společnostech provádí Výbor odborníků

na základě ocenění nemovitostí posudkem znalce. Do prvního

stanovení reálné hodnoty majetkových účastí v nemovitostních

společnostech Výborem odborníků je reálnou hodnotou pořizovací

cena účastí.

Výbor odborníků postupuje tzv. metodou čisté reálné hodnoty aktiv

(NAV), tj. k reálné hodnotě nemovitostí v majetku nemovitostní

společnosti se přičítají a odečítají reálné hodnoty ostatních aktiv

a pasiv těchto společností, které jsou zaúčtovány k datu ocenění.

Použití odhadů

Odhady a předpoklady, které jsou použity při oceňování nemovitostí

v majetku nemovitostních společností ovládaných fondem a dále při

oceňování účastí fondu v těchto nemovitostních společnostech, jsou

založeny na informacích dostupných k datu ocenění. Mezi odhadované

parametry vstupující do ocenění patří odhady budoucích peněžních

toků plynoucích z nemovitostí, tj. zejména odhad udržitelného

výnosu z nájemného a souvisejících nákladů, odhad rizika ztráty

z nájemného či odhad tržní požadované míry výnosnosti, tj. diskontního

faktoru vstupujícího do výnosové metody oceňování.

V důsledku zvýšené volatility od počátku globální finanční krize

může být fond vystaven vyššímu riziku, zejména ve vztahu k nejistotě

spojené s možným snížením hodnoty aktiv a budoucímu vývoji

na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších

odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací

k datu sestavení účetní závěrky.

Účtování o účastech v nemovitostních společnostech

Při prvotním zachycení jsou účasti v nemovitostní společnosti zachyceny

v pořizovací hodnotě, která zahrnuje cenu pořízení a s pořízením

související náklady. Následně jsou účasti v nemovitostních

společnostech vykázány v reálné hodnotě.

Majetkové účasti v nemovitostních společnostech jsou vykázány

v reálné hodnotě na zvláštním řádku rozvahy „Účasti s rozhodujícím

vlivem“.

Přecenění účastí v nemovitostních společnostech včetně přepočtu

cizích měn je vykázáno v pasivech nemovitostního fondu v položce

„Oceňovací rozdíly z majetku a závazků“ ve výši snížené o příslušný

odložený daňový závazek.

V případě trvalého snížení hodnoty účastí v nemovitostních

společnostech je snížení včetně přepočtu cizích měn vykázáno

31


ve výkaze zisku a ztráty nemovitostního fondu řádku zisk nebo

ztráta z operací z cennými papíry.

Vázané účty

Část kupní ceny nemovitostních společností je obvykle deponována

na vázaném účtu do doby splnění odkládacích podmínek.

V případě, že vázaný účet je veden na jméno podílového fondu,

účtuje se o zůstatku na něm jako o penězích na účtech fondu a vykazuje

se v položce „Pohledávky za bankami“, přičemž v příloze

k finančním výkazům je zůstatek na něm vykázán odděleně.

V případě, že vázaný účet je veden na jméno třetí osoby, případně

se nachází u třetích stran (banka jiná než banka, u níž má fond

vedeny účty, notářská úschova), účtuje se o zůstatku na něm jako

o pohledávce a je vykázán v položce „Ostatní aktiva“. V příloze

k finančním výkazům je pak vykázán odděleně.

Zároveň fond účtuje o závazku uhradit celou kupní cenu nemovitostní

společnosti, tj. o závazku ve výši zůstatku na vázaném

účtu, a to až do okamžiku, kdy je buď dohodou s kupujícím původní

kupní cena nemovitostní společnosti snížena, nebo kdy

dojde ke splnění odkládacích podmínek a peníze jsou z vázaného

účtu vyplaceny, tj. je uhrazena původní kupní cena nemovitostní

společnosti.

Příplatky do nebo navýšení základního kapitálu

nemovitostních společností

Příplatek do základního kapitálu nemovitostní společnosti zvyšuje

čistou reálnou hodnotu aktiv nemovitostní společnosti v podílovém

fondu. O tomto zvýšení se účtuje přímo, pokud je příplatek proveden

do 6 měsíců od data pořízení nebo posledního přecenění nemovitostní

společnosti. V případě, že tato podmínka není splněna,

provede fond takové přecenění účasti v nemovitostní společnosti,

které schválí Výbor odborníků. Toto přecenění vezme v úvahu

provedený příplatek do základního kapitálu.

Náklady související s pořízením nemovitostních

společností

Náklady přímo související s pořízením nemovitostních společností

zahrnují náklady na právní, daňovou a technickou due diligence,

právní a daňové poradenství při strukturování akviziční transakce,

bankovní poplatky související s akvizičním dluhovým financováním,

náklady ocenění nemovitostí a audit finančních výkazů

nemovitostních společností.

Část těchto nákladů je účtována jako součást pořizovací ceny nemovitostních

společností, část je účtována přímo do nákladů nemovitostní

společnosti, případně je hrazena prodávajícím. Hlavním

kritériem rozdělení je určení příjemce služby, např. u poplatku

z úvěrů je obvykle příjemcem úvěru nemovitostní společnost stejně

jako v případě auditu.

Výši a rozdělení nákladů souvisejících s pořízením nemovitostních

společností schvaluje Výbor odborníků při počátečním zaúčtování

nemovitostní společnosti v účetnictví fondu v pořizovací

hodnotě.

Ostatní pohledávky

Fond účtuje o pohledávkách vzniklých při obchodování s cennými

papíry a o ostatních provozních pohledávkách. Pohledávky

jsou účtovány v nominálně hodnotě snížené o opravné

položky.

Úvěry a půjčky a úrokové výnosy

Úvěry a půjčky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Časové

rozlišení úroků vztahující se k poskytnutým úvěrům a půjčkám

je zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv.

Přísliby k poskytnutí nebo přijetí úvěru v české měně jsou účtovány

v nominální hodnotě v podrozvaze fondu, v cizí měně jsou

dvakrát ročně k 30. 6. a k 31. 12. přepočítány do české měny

platným kurzem ČNB.

Ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité

hodnotě. Fond účtuje o závazcích vzniklých při obchodování

s cennými papíry a o ostatních závazcích.

Daň z příjmů

Splatná daň

Daňový základ pro daň z příjmů je propočten z výsledku hospodaření

běžného období před zdaněním přičtením daňově neuznatelných

nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani

z příjmů, a dalších položek upravujících daňový základ. Výpočet

splatné daňové povinnosti je proveden na konci zdaňovacího

období podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů. Sazba daně pro rok 2012 činí 5 %.

Odložená daň

Odložený daňový závazek či pohledávka je vypočten ze všech

přechodných rozdílů mezi vykazovanou účetní hodnotou aktiv

a pasiv a jejich oceněním pro daňové účely a z daňových ztrát.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející

z rozvahového přístupu.

Odložený daňový závazek či pohledávka je vypočten ze všech

přechodných rozdílů mezi vykazovanou účetní hodnotou aktiv

a pasiv a jejich oceněním pro daňové účely a z daňových ztrát.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející

z rozvahového přístupu. Odložená daň se zjišťuje ze

všech dočasných rozdílů mezi daňovou základnou aktiva nebo

závazku a jeho účetní hodnotou v rozvaze. Odložená daňová

pohledávka nebo odložený daňový závazek se zjistí jako součin

výsledného rozdílu a sazby platné pro období, ve kterém bude

daňová pohledávka realizována nebo odložený daňový závazek

uhrazen.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisků a ztrát s výjimkou

případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního

kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta

do vlastního kapitálu.

32


Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány

a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů,

kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím

daňovým závazkům.

Přepočty cizích měn

Pro přepočet cizích měn je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný

ČNB platný ke dni účetní transakce. Aktiva a pasiva peněžité

hodnoty v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána

kurzem platným k rozvahovému dni.

Kurzové rozdíly vzniklé přeceňováním majetku a závazků účtovaných

v cizích měnách se účtují na účty nákladů nebo výnosů s výjimkou

kurzových rozdílů vzniklých z přepočtu cizoměnových účastí

v nemovitostních společnostech, které se vykazují společně s přeceněním

těchto účastí rozvahově v položce „Oceňovací rozdíly“.

Vlastní kapitál fondu

Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního

kapitálu fondu a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy

jsou prodávány investorům na základě denně stanovované prodejní

ceny.

Deriváty

Deriváty je možné z účetního hlediska členit na deriváty k obchodování

a deriváty zajišťovací.

Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota

očekávaných peněžních toků plynoucích z těchto transakcí. Pro

stanovení reálné hodnoty se používají obvyklé na trhu akceptované

modely. Do těchto oceňovacích modelů jsou pak dosazeny parametry

zjištěné na aktivním trhu jako devizové kursy, výnosové křivky,

volatility příslušných finančních nástrojů atd. Všechny finanční deriváty

jsou vykazovány v případě kladné reálné hodnoty jako aktiva

na řádku „Ostatní aktiva“ a v případě záporné reálné hodnoty jako

pasiva na řádku „Ostatní pasiva“.

Změna v reálné hodnotě derivátů k obchodování je účtována

jako náklad, příp. výnos, na řádku „Zisk nebo ztráta z finančních

operací“.

Emisní ážio

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových

listů a jejich tržní hodnotou.

33


4. Doplňující informace k účetní závěrce

4.1 Pohledávky za bankami

Pohledávky za bankami 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Běžné účty 261 027 64 503

Termínové vklady 60 154 150 318

Celkem 321 181 214 821

Běžné účty jsou splatné na požádání. Všechny pohledávky za bankami jsou vedené za Českou spořitelnou, a. s.

4.2 Pohledávky za nebankovními subjekty

Pohledávky za nebankovními subjekty představují úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem ovládaným fondem.

Pohledávky za nebankovními subjekty 31. 12. 2012

Společnost

Úroková

sazba

Částka

JRA, s. r. o. 7,7 % 40 421

REICO Investment ALFA, s. r. o. 9,9 % 91 379

REICO Investment BETA, s. r. o. 5,0 % 31 613

REICO Investment GAMA, a. s. 8,5 % 78 767

REICO Investment GAMA, a. s. – úroky* 1 711

REICO Investment BETA, s. r. o. – nespl. úroky 04/2012 282

Celkem 244 173

* úroky od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 uhrazené v lednu 2013

Pohledávky za nebankovními subjekty 31. 12. 2011

Společnost

Úroková

sazba

Částka

JRA, s. r. o. 7,7 % 40 421

REICO Investment ALFA, s. r. o. 9,9 % 91 379

REICO Investment BETA, s. r. o. 5,0 % 71 613

REICO Investment GAMA, a. s. 8,5 % 78 767

REICO Investment GAMA, a. s. – úroky * 1 711

Celkem 283 891

* úroky od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 uhrazené v lednu 2012

U společnosti REICO Investment BETA, s. r. o., byl v roce 2012 částečně kapitalizován poskytnutý úvěr v částce 40 000 tis Kč.

U společnosti JRA, s. r. o., byl v roce 2011 navýšen poskytnutý úvěr o částku 20 000 tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo i k částečnému

splacení poskytnutého úvěru JRA, s. r. o., ve výši 20 000 tis. Kč

Všechny pohledávky jsou kategorizované jako standardní.

34


4.3 Dluhové cenné papíry

Veškeré dluhové cenné papíry v majetku fondu jsou kotované na Burze cenných papírů Praha nebo zahraničních burzách.

Dluhové cenné papíry 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Pořizovací hodnota 161 821 151 140

Tržní přecenění 1 195 −638

Alikvotní úrokový výnos 427 425

Celkem 163 443 150 927

Podíl dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku na jejich celkovém objemu je 73,17 % (rok 2011: 53,60 %).

Podíl dluhových cenných papírů se splatností nad jeden rok s proměnlivým kupónem činí v celkovém objemu dluhových cenných papírů

19,46 % (rok 2011: 46,40 %).

Podíl dluhových cenných papírů se splatností nad jeden rok s pevným kupónem v roce 2012 činil 7,37 % (2011: 0 %).

Dluhové cenné papíry 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Vydané finančními institucemi a korporacemi, kotované v ČR 131 631 70 041

Vydané vládním sektorem, kotované v ČR 31 812 80 886

Celkem 163 443 150 927

U dluhových cenných papírů vydaných finančními institucemi došlo ke změně úroku dne 9. 1. 2012. U dluhových cenných papírů vydaných

vládním sektorem došlo ke změně úroku dne 11. 4. 2012.

35


4.4 Účasti s rozhodujícím vlivem

Fond vlastnil k datu účetní závěrky podíly ve čtyřech nemovitostních společnostech. Tři z nich působí v České republice, jedna nemovitostní

společnost působí na Slovensku.

Název společnosti Sídlo Vlastnický

podíl v %

Hlasovací

práva v %

Datum

akvizice

REICO Investment ALFA, s. r. o.

Antala Staška 2027/79,

140 00, Praha 4 100 % 100 % 7. 12. 2007

JRA, s. r. o. Veveří 3163/111, 611 60, Brno 100 % 100 % 31. 8. 2007

REICO Investment BETA, s. r. o. Klariská 7/333, 811 03, Bratislava 100 % 100 % 12. 5. 2008

REICO Investment GAMA, a. s. (La Salle, a. s.)

Antala Staška 2027/79,

140 00, Praha 4 100 % 100 % 11. 11. 2010

Tržní hodnota účastí k 31. 12. 2012

Název společnosti

Cena

pořízení

Poplatek

zahrnutý

do PC

Navýšení

ceny

pořízení

Pořizovací

cena

Tržní

přecenění

Příplatek

na vlastní

kapitál

Trvalé

snížení

hodnoty

Tržní

hodnota

k 31. 12. 2012

REICO Investment

ALFA, s. r. o. 183 403 − − 183 403 −61 151 140 000 − 262 252

JRA, s. r. o. 403 010 − − 403 010 −926 − − 402 084

Reico Investment

BETA, s. r. o. 473 − − 473 −19 139 107 311 −47 651 40 994

REICO Investment

GAMA, a. s.

(La Salle)* 416 420 5 220 18 138 439 778 177 974 − − 617 752

Celkem 1 003 306 5 220 18 138 1 026 664 96 758 247 311 −47 651 1 323 082

Tržní hodnota podílů ve společnostech REICO Investment ALFA, s. r. o. (19. 12. 2012), REICO Investment BETA, s. r. o. (19. 12. 2012),

JRA, s. r. o. (19. 12. 2012) a REICO Investment GAMA (19. 12. 2012) byla v roce 2012 stanovena Výborem odborníků a u účasti REICO

Investment BETA, s. r. o. je do hodnoty účasti zahrnut i kurzový rozdíl.

Tržní hodnota účastí k 31. 12. 2011

Název společnosti

Cena

pořízení

Poplatek

zahrnutý

do PC

Navýšení

ceny

pořízení

Pořizovací

cena

Tržní

přecenění

Příplatek

na

vlastní

kapitál

Tržní

hodnota

k 31. 12. 2011

REICO Investment ALFA, s. r. o. 183 403 − − 183 403 −31 481 110 000 261 922

JRA, s. r. o. 403 010 − − 403 010 −11 146 − 391 864

Reico Investment BETA, s. r. o. 473 − − 473 −30 708 52 389 22 154

REICO Investment GAMA, a. s.

(La Salle)* 416 420 5 220 18 138 439 778 65 340 − 505 118

Celkem 1 003 306 5 220 18 138 1 026 664 −7 995 162 389 1 181 058

* V roce 2011 byla stanovena finální kupní cena účasti REICO Investment GAMA na částku 434 558 tis. Kč, t. j. 416 420 (rok 2010) + 18 138 (rok 2011) = 434 558.

Tržní hodnota podílů ve společnostech REICO Investment ALFA, s. r. o. (16. 11. 2011), REICO Investment BETA, s. r. o. (16. 11. 2011),

JRA, s. r. o. (16. 11. 2011) a REICO Investment GAMA (16. 11. 2011) byla v roce 2011 stanovena Výborem odborníků a u účasti REICO

Investment BETA, s. r. o. je do hodnoty účasti zahrnut i kurzový rozdíl.

36


4.5 Ostatní aktiva

Ostatní aktiva 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Ostatní aktiva 216 300

Celkem 216 300

V roce 2012 se položka ostatní aktiva skládá z pohledávky za kupónem Česká spořitelna, a. s., CZ0003702367 ve výši 216 tis. Kč. Pohledávka

byla uhrazena 9. 1. 2013.

V roce 2011 položka ostatní aktiva se skládá z pohledávky za kupónem Česká spořitelna, a. s., CZ0003702367 ve výši 300 tis. Kč. Pohledávka

byla uhrazena 9. 1. 2012.

4.6. Vlastní kapitál

Fond nevykazuje žádný základní kapitál. Jmenovitá hodnota podílového listu je 1 Kč. Celková jmenovitá hodnota všech podílových listů je

zachycena na účtu Kapitálové fondy.

Emisní ážio z rozdílu mezi jmenovitou a prodejní hodnotou podílových listů je vykazováno samostatně. Fond účtuje o emisním ážiu jak při

prodeji podílových listů, tak i při jejich zpětném odkupu.

Prodejní cena podílového listu je stanovena jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu vydaných podílových listů.

Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2012 činila 1,0040 Kč (2011: 0,9815 Kč). Jedná se o poslední zveřejněné

hodnoty podílového listu za rok 2012 a 2011, za které byly realizovány nákupy a odkupy podílových listů fondu.

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu

podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Ztráta za rok 2012 ve výši 58 867 tis. Kč bude dle statutu fondu pokryta snížením kapitálového fondu.

Ztráta za rok 2011 ve výši 9 875 tis. Kč byla pokryta snížením kapitálového fondu.

Přehled změn kapitálového fondu

Počet podílových

listů (v ks)

Jmenovitá hodnota

podíl. listů

Použití kapitálového

fondu na krytí ztráty

Kapitálové

fondy

celkem

Zůstatek k 31. 12. 2010 1 877 516 886 1 877 517 −2 697 1 874 820

Podílové listy prodané 416 418 363 416 418 − 416 418

Podílové listy odkoupené −433 198 602 −433 198 − −433 198

Použití kapitálového fondu − − −931 −931

Zůstatek k 31. 12. 2011 1 860 736 647 1 860 737 −3 628 1 857 109

Podílové listy prodané 704 064 372 704 064 − 704 064

Podílové listy odkoupené −526 638 299 −526 638 − −526 638

Použití kapitálového fondu − − −9 875 −9 875

Zůstatek k 31. 12. 2012 2 038 162 720 2 038 163 −13 503 2 024 660

Oceňovací rozdíly

Oceňovací rozdíly 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Z přepočtu účastí 96 758 −7 996

Odložená daň −962 −

Celkem 95 796 −7 996

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí v roce 2012 představovaly rozdíl mezi pořizovací cenou účastí na nemovitostních společnostech JRA, s. r. o.,

a REICO Investment ALFA, s. r. o., a REICO Investment GAMA a poslední cenou stanovenou Výborem odborníků dne 19. 12. 2012.

37


K poslednímu přecenění účasti na nemovitostní společnosti REICO Investment BETA, s. r. o., došlo dne 19. 12. 2012. Jednalo se o rozdíl

mezi pořizovací cenou účastí a cenou stanovenou Výborem odborníků a zároveň byl do ocenění zahrnut i kurzový rozdíl.

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí v roce 2011 představují rozdíl mezi pořizovací cenou účastí na nemovitostních společnostech JRA, s. r. o.,

REICO Investment ALFA, s. r. o., a REICO Investment GAMA a poslední cenou stanovenou Výborem odborníků dne 16. 11. 2011.

K přecenění účasti na nemovitostní společnosti REICO Investment BETA, s. r. o., došlo dne 16. 11. 2011. Jedná se o rozdíl mezi pořizovací

cenou účastí a cenou stanovenou Výborem odborníků a zároveň je do ocenění zahrnut i kurzový rozdíl.

4.7 Ostatní pasiva

Ostatní pasiva 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Záporné reálné hodnoty z derivátových operací 41 935

Závazek vůči státnímu rozpočtu 4 −

Závazky z vkladů podílníků 1 001 415

Ostatní závazky 1 494 422

Celkem 2 540 1 772

K 31. 12. 2012 je nejvýznamnější položkou ostatních závazků je odložený daňový závazek ve výši 962 tis. Kč a závazek k ČS – odměna za

prodej podílových listů fondu ve výši 372 tis. Kč. Záporné reálné hodnoty z derivátových operací k 31. 12. 2012 viz bod 5.12 této přílohy.

K 31. 12. 2011 byla nejvýznamnější položkou ostatních závazků odměna ČS za prodej podílových listů fondu ve výši 251 tis. Kč. Záporné

reálné hodnoty z derivátových operací k 31. 12. 2011 viz bod 5.12 této přílohy.

4.8 Výnosy a výdaje příštích období

Výdaje příštích období představují nevyfakturovaný depozitářský poplatek za prosinec 2012 ve výši 219 tis. Kč (2011: za prosinec 2011 ve

výši 198 tis. Kč), nevyfakturovaný obhospodařovatelský poplatek za prosinec 2012 ve výši 2 952 tis. Kč (2011: za prosinec 2011 ve výši

2 663 tis. Kč).

4.9 Finanční deriváty

Nominální hodnota

Měnové nástroje 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek

Měnové forwardy 50 460 50 501 50 820 51 755

Měnové nástroje celkem 50 460 50 501 50 820 51 755

Otevřené pozice derivátů, účtované v podrozvahové evidenci, jsou od 1. 1. 2011 přepočítány denně na reálnou hodnotu, účtování je v absolutních

hodnotách.

Reálná hodnota

Měnové nástroje 31. 12. 2012 31. 12. 20111

Kladná Záporná Kladná Záporná

Měnové forwardy − 41 − 935

Měnové nástroje celkem − 41 − 935

Společnost v roce 2012 uzavřela měnový swap kontrakt s Českou spořitelnou, a. s. Swap (jeho forwardová část – prodej EUR) bude splatný

dne 13. 12. 2013.

Společnost v roce 2011 uzavřela měnový swap kontrakt s Českou spořitelnou, a. s. Swap (jeho forwardová část – prodej EUR) byl splatný

dne 14. 12. 2012.

38


4.10 Výnosy z úroků a podobné výnosy

Výnosy z úroků 2012 2011

Úroky z vkladů u bank a termínovaných vkladů 2 238 2 132

Úroky z poskytnutých úvěrů nemovitostním společnostem 21 448 23 570

Úroky z dluhových cenných papírů 2 089 3 270

Celkem 25 775 28 972

4.11 Poplatky a provize

2012 2011

Obhospodařovatelský poplatek 34 275 32 304

Depozitářský poplatek 2 546 2 895

Provize a poplatky z obchodů s cennými papíry 2 −

Ostatní poplatky a provize 1 663 1 381

Celkem 38 486 36 580

Poplatek za obhospodařování majetku fondu činí 1,75 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu. Úplata za výkon funkce depozitáře

činí 0,13 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Provize a poplatky z obchodů s cennými papíry zahrnují především poplatky

za ocenění nemovitostí a účastí znalci a bankovní poplatky.

4.12 Zisk nebo ztráta z finančních operací

2012 2011

Zisk/(ztráta) z cenných papírů oceňovaných reál. hodnotou proti nákladům a výnosům −46 889 −638

Zisk/(ztráta) z kurzových rozdílů −301 292

Zisk/(ztráta) z pevných termínových operací 1 214 −1 771

Celkem −45 976 −2 117

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů představuje především zisky z realizovaných

prodejů cenných papírů, ze splatných cenných papírů a z denního ocenění cenných papírů na reálnou hodnotu a z trvalého znehodnocení

majetkových účastí v nemovitostních společnostech.

Zisk nebo ztráta z kurzových rozdílů představuje hodnotu realizovaných kurzových rozdílů z devizových účtů, z vypořádání zahraničních

pohledávek a závazků a také kurzové rozdíly vzniklé z přecenění majetku a závazků v zahraniční měně na reálnou hodnotu s výjimkou

přecenění účasti v zahraniční nemovitostní společnosti.

Položka zisk nebo ztráta z pevných termínových operací obsahuje zisk nebo ztrátu při vypořádání pevných termínových operací s měnovými

nástroji a přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu.

4.13 Správní náklady

2012 2011

Náklady na audit 180 150

Celkem 180 150

4.14 Daň z příjmů

2012 2011

Daň splatná – běžný rok − −

Daň z příjmů celkem − −

39


Daň splatná – daňová analýza

2012 2011

Hospodářský výsledek před zdaněním −58 867 −9 875

Přičitatelné položky − −

Odečitatelné položky − −

Základ daně −58 867 −9 875

Daň (5%) ze základu daně − −

Daň celkem − −

Odložená daňová pohledávka/závazek

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Odložené daňové pohledávky

Přenesená daňová ztráta 77 618 18 751

Celkem 77 618 18 751

Odložené daňové závazky

Nerealizované zisky z přecenění účastí s rozhodujícím vlivem 96 758 −

Ostatní dočasné rozdíly 103 −

Celkem 96 861 −

Saldo dočasných rozdílů celkem −19 243 18 751

Sazba daně 5 % 5 %

Čistá odložená daňová pohledávka (+)/závazek (−) −962 938

Fond k 31. 12. 2012 zaúčtoval odložený daňový závazek ve výši 962 tis. Kč.

Z důvodu opatrnosti fond k 31. 12. 2011 nezaúčtoval odloženou daňovou pohledávku ve výši 938 tis. Kč.

4.15 Vztahy se spřízněnými osobami

Za spřízněné osoby lze považovat Českou spořitelnu, a. s., REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., a nemovitostní společnosti,

ve kterých fond drží vlastnický podíl.

Pohledávky za spřízněnými osobami 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Běžné účty – Česká spořitelna 261 027 64 503

Termínované vklady – Česká spořitelna 60 154 150 318

Dluhopisy – Česká spořitelna 131 631 70 041

Úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem 244 173 283 891

Závazky ke spřízněným osobám celkem 696 985 568 753

Závazky ke spřízněným osobám 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Nevyfakturovaný depozitářský poplatek – Česká spořitelna 219 198

Nevyfakturovaný obhospodařovatelský poplatek – Investiční společnost 2 952 2 663

Poplatky za prodej PL za prosinec – Česká spořitelna 372 251

Ostatní závazky – Česká spořitelna 10 21

Závazky ke spřízněným osobám celkem 3 553 3 133

Náklady účtované fondu Českou spořitelnou, a. s., v roce 2012 byly ve výši 3 125 tis. Kč (2011: 3 305 tis. Kč), z toho největší položku

představuje depozitářský poplatek ve výši 2 546 tis. Kč (2011: 2 895 tis. Kč). Náklady účtované fondu REICO investiční společností České

spořitelny, a. s., činily v roce 2012 celkem 34 275 tis. Kč (2011: 32 304 tis. Kč), což představuje roční obhospodařovatelský poplatek.

40


4.16 Řízení rizik

Úvěrové riziko

V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje Investiční společnost pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby

celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě

vhodnosti schvalovány útvarem risk management, včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou

ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia, především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia fondu.

Tržní riziko

Nejvýznamnější riziko, kterému je fond vystaven, je fluktuace reálné hodnoty investic do nemovitostních společností viz bod 3, Majetkové

účasti v nemovitostních společnostech. Řízení rizika je popsáno v bodě 1, Pravidla nabývání nemovitostí a účastí v nemovitostních

společnostech.

Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům.

Fond podléhá kromě zákonných omezení také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou

rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se Fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích podle

jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky fondu.

V případě nákupu instrumentů nového typu jsou tyto instrumenty předem analyzovány nejen z hlediska již zmíněného úvěrového rizika, ale

i z hlediska tržního rizika, které mohou vnést do portfolia, popř. které mohou napomoci z portfolia eliminovat, na základě čehož je posouzena

jejich vhodnost, popř. ještě přijatelný podíl na portfoliu.

Tržní rizikovost portfolia cenných papírů fondu je měřena hodnotou Value at Risk (VaR). Ukazatel VaR je počítán metodou historické simulace

v systému KVaR. VaR hodnota je počítána pro 1 denní periodu na hladině spolehlivosti 99 % na základě historie 500 dní. VaR pro

1 měsíční dobu držení se přepočítává pomocí aproximace:

VaR (1 měsíc) = √22 * VaR (1 den)

31. 12. 2012 Průměrný

VaR

Globální VaR 0,01 % 0,02 %

Cizoměnový VaR 0,00 % 0,00 %

Úrokový VaR 0,01 % 0,02 %

31. 12. 2011 Průměrný

VaR

Globální VaR 0,01 % 0,02 %

Cizoměnový VaR 0,00 % 0,00 %

Úrokový VaR 0,01 % 0,02 %

Je sledována globální riziková expozice i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a případně i akciový VaR. Na základě tohoto

rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity

stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro fond.

Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě

potřeby jsou tyto limity revidovány.

Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohlo být pro portfolio nepříznivé, je zajišťováno

v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat

kontrakty a parametry povahou přesně odpovídající potřebám zajištění.

41


Riziko likvidity

Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že fond nebude mít dostatek pohotovostních zdrojů ke splnění svých

závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena na základě očekávaných peněžních toků a v souvislosti

s tím je upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů.

Podle Zákona je fond povinen odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od data, ke kterému prostřednictvím

administrátora byla obdržena žádost o odkoupení, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.

Podílový fond může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů až na dobu 2 let, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv

nebo právem chráněných zájmů podílníků.

O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo investiční společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí

vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení a doba, na kterou se vydávání

nebo odkupování podílových listů pozastavuje. Bližší podmínky stanoví Zákon. Investiční společnost v takovém případě doručí neprodleně

zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu ČNB.

V tabulce je uvedena zbytková splatnost aktiv členěných podle nejdůležitějších druhů. Vzhledem k tomu, že všechny cenné papíry jsou

obchodované na veřejných trzích, prodeje těchto cenných papírů je možné realizovat do 3 měsíců.

Rok 2012 Do 3 měsíců 3 měs.–1 rok 1–5 let Nad 5 let Nespecifikováno Celkem

Pohledávky za bankami 321 181 − − − − 321 181

Pohl. za nebankovními subjekty 1 993 − − 242 180 − 244 173

Dluhové cenné papíry − 119 584 43 859 − − 163 443

Účasti s rozhod. vlivem − − − − 1 323 082 1 323 082

Ostatní aktiva 216 − − − − 216

Aktiva celkem 323 108 119 584 43 859 242 180 1 323 364 2 052 095

Ostatní pasiva −5 711 − − − − −5 711

Čistá výše aktiv 317 397 119 584 43 859 242 180 1 323 364 2 046 384

Kapitál – disponibilní −2 046 384 − − − − −2 046 384

Rozdíl −1 728 987 119 584 43 859 242 180 1 323 364 −

Rok 2011 Do 3 měsíců 3 měs.–1 rok 1–5 let Nad 5 let Nespecifikováno Celkem

Pohledávky za bankami 124 821 90 000 − − − 214 821

Pohl. za nebankovními subjekty 1 711 − − 282 180 − 283 891

Dluhové cenné papíry − 80 886 70 041 − − 150 927

Účasti s rozhod. vlivem − − − − 1 181 058 1 181 058

Ostatní aktiva 300 − − − − 300

Aktiva celkem 126 832 170 886 70 041 282 180 1 181 058 1 830 997

Ostatní pasiva −4 633 − − − − −4 633

Čistá výše aktiv 122 199 170 886 70 041 282 180 1 181 058 1 826 364

Kapitál – disponibilní −1 826 364 − − − − −1 826 364

Rozdíl −1 704 165 170 886 70 041 282 180 1 181 058 −

4.17 Majetek a závazky vykázané v podrozvaze

V účetnictví fondu jsou v podrozvaze vykázány pohledávky a závazky z pevných termínových operací, hodnoty předané do správy a k uložení.

Položka hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení obsahuje zahraniční a tuzemské cenné papíry spravované Českou

spořitelnou, a. s.

42


4.18 Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

nebo podrozvaze

Fond nemá majetek a závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze

nebo podrozvaze

4.19 Události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly

významný dopad na účetní závěrku

Sestaveno dne: 22. 3. 2013

Podpis statutárního

orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná

za účetnictví

(jméno, podpis):

Osoba odpovědná

za účetní závěrku

(jméno, podpis):

Ing. Martin Skalický Jana Potočková Jana Potočková

Ing. Filip Kubricht

43


ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond

REICO investiční společnosti České

spořitelny, a. s.

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4

IČ: 275 67 117

Telefon: 956 711 111

Fax: 221 516 513

E-mail: nemofond@reicofunds.cz

Internet: www.reico.cz

Výroční zpráva 2012

Produkce

Omega Design, s. r. o.

Materiál pro veřejnost

44


www.reico.cz

AR-MH-IK Czech

More magazines by this user
Similar magazines