ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНФОРМАТОР

rpkle.rs

ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНФОРМАТОР

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ

ИНФОРМАТОР

Београд, август 2007. године


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ

ИНФОРМАТОР

www.minpolj.sr.gov.yu


Поштовани домаћине,

Влада Србије донела је више уредби којима се обезбеђује подстицање

пољопривредне производње. Практично, ове уредбе омогућавају да читав аграрни

буџет, предвиђен за унапређење пољопривреде, дође у праве руке - тамо где је

најпотребнији - у руке пољопривредних произвођача.

Србија, као и већина земаља које стреме развоју, настоји да и на овај начин

стимулише напредак пољопривреде и побољша квалитет живота на селу. Циљ

министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је да се новац из државне

касе стави у стратешку функцију и уложи у развој примарне пољопривредне и

сточарске производње, у стварање повољног амбијента за пласирање производа

на домаће и инострано тржиште и укупан развој села, а тиме и Србије.

Желимо да овај вид државне помоћи доведе до бољих приноса, буде замајац који ће Србију претворити

у земљу здраве хране, а наше производе учинити препознатљивим у целом свету.

Пред Вама је Пољопривредни информатор који Вас обавештава на шта имате права и објашњава на

који начин да испуните неопходне обрасце и како да најједноставније дођете до средстава која су Вама

намењена.

Желим Вама и Вашој породици добро здравље и берићетну годину.

С поштовањем,

Ваш

министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде

др Слободан Милосављевић


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

1. УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА

РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАТАРСКИХ И

ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА У 2007. ГОДИНИ

( “Службени гласник РС” бр. 67/07)

Ова уредба у јавности позната као “100 евра по

хектару” је по први пут усвојена од стране Владе

Републике Србије.

Уредбом се подстиче правилно спровођење

агротехничких мера у гајењу усева, веће

ангажовање у коришћењу минералних ђубрива и

већи удео декларисаног семена у материјалу за

сетву што би требало да доведе до обезбеђивања

већег квантитета и квалитета, па самим тим и

конкурентости пољопривредних производа.

Уредба одређује услове и начин коришћења

средстава за регресирање репроматеријала за

производњу ратарских и повртарских култура у

2007.години.

Репроматеријалом се сматра:

1. дизел гориво односно евродизел

2. минерално ђубриво

3. декларисано семе

4. биообновљиво гориво

Ко има право на коришћење средстава за

регресирање репроматеријала

Право на коришћење средстава имају физичка

лица носиоци пољопривредних газдинстава која су

уписана у Регистар пољопривредних газдинстава

под следећим условима:

1. да су пријавили производњу

и површине под ратарским и

повртарским културама до 31. марта

2007. године;

2. да су измирили своје обавезе остварене

по основу краткорочних кредита

у складу са Уредбом о утврђивању

Програма мера за подстицање развоја

пољопривредне производње за 2004,

2005. и 2006. годину;

3. да су измирили обавезе по основу

прихода од пољопривреде и шумарства

закључно са 2006. годином.

Која је висина средстава за регресирање

Лица која испуњавају наведене услове и која су

пријавила производњу ратарских и повртарских

култура за површине мање од 11 хектара, имају

право на регресирање репроматеријала у износу од

8.000 динара по хектару пријављене површине.

Лица која су пријавила производњу ратарских и

повртарских култура за површине од 11 хектара

до 100 хектара, имају право на регресирање

репроматеријала по хектару пријављене површине

и то:

• 3.500 динара по хектару за дизел гориво,

односно евродизел;

• 2.500 динара по хектару за минерално

ђубриво;

• 2.000 динара по хектару за декларисано

семе.

Напомена: уколико лице користи биообновљиво

гориво уместо дизел горива, односно уместо

евродизела, има право на износ од 3.850 динара

по хектару пријављене површине уместо 3.500

динара.

Документација и рок за њено подношење

Образац захтева за исплату регреса може да се

поднесе за регресирање свих наведених врста

репроматеријала или сукцесивно за поједине врсте

репроматеријала, најкасније до 30. новембра 2007.

Образац захтева (који се налази у информатору)

се подноси Министарству финансија - Управи за

трезор према месту уписа у Регистар.

Уз образац захтева се подноси фискални исечак

издат у 2007. години за купљени репроматеријал

и потврда Пореске управе о измиреним обавезама

по основу прихода од пољопривреде и шумарства

закључно са 2006. годином.

Образац захтева за остваривање права на регресирање

који подносе лица која су пријавила

производњу ратарских и повртарских култура

за површине мање од 11 хектара ове уредбе не

садржи податак о броју фискалних исечака и износ

средстава утрошен за купљени репроматеријал

нити се уз тај образац захтева доставља фискални

исечак.

www.minpolj.sr.gov.yu

3


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

2. УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ПОДРШКУ РАЗВОЈА СЕЛА КРОЗ

ИНВЕСТИРАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДНУ

ОПРЕМУ И МЕХАНИЗАЦИЈУ У 2007.

ГОДИНИ

( “Службени гласник РС” 67/07)

Инвестиције у пољопривреди исказане по

газдинству, хектару обрадиве површине и запосленом

у претходном периоду су биле веома ниске

и недовољне за знатније убрзавање привредног

раста у овој делатности. Стога се овом уредбом

утврђују услови и начин расподеле и коришћења

подстицајних средстава за подршку развоја села

кроз инвестирање у пољопривредну опрему и

механизацију у 2007. години.

Циљна група ових мера су пољопривредна

газдинства којима пољопривредна делатност

представља основни извор прихода.

Подстицајна средства се користе за набавку

пољопривредне опреме, опреме за побољшање

организације и ефикасности сточарске производње

и припреме сточне хране као и опреме за

унапређење продаје пољопривредних производа.

Ко има право на коришћење средстава

Право на коришћење подстицајних средстава

имају:

1. физичка лица - носиоци пољопривредних

газдинстава;

2. земљорадничке задруге;

3. цркве и верске заједнице;

4. задужбине.

Физичка лица односно земљорадничке задруге

имају право на коришћење подстицајних средстава

ако су уписани у Регистар пољопривредних

газдинстава у складу са Уредбом о Регистру

пољопривредних газдинстава.

Цркве и верске заједнице имају право на

коришћење подстицајних средстава ако су уписане

у Регистар цркава и верских заједница у складу са

Законом о црквама и верским заједницама.

Задужбине имају право на коришћење

подстицајних средстава ако су уписане у

одговарајући регистар задужбина за обављање

активности односно остваривање циљева који се

односе на развој пољопривредне производње а у

складу са Законом о задужбинама, фондацијама и

фондовима.

Право на коришћење подстицајних средстава

немају лица која су остварила право на

коришћење подстицајних средстава у складу са

Уредбом о коришћењу подстицајних средстава за

унапређење села у 2004, 2005. и 2006. години, као

и лица која су остварила право на краткорочне,

односно дугорочне кредите у складу са Уредбом о

утврђивању Програма мера за подстицање развоја

пољопривредне производње за 2004, 2005. и 2006.

годину а нису испунила своје обавезе у складу са

наведеним уредбама.

Право на коришћење подстицајних средстава лица

остварују ако су обезбедила учешће сопствених

средстава за реализацију инвестиције, у складу са

овом уредбом.

Подстицајна средства се додељују у проценту од

укупне вредности инвестиције умањене за износ

средстава на име пореза на додату вредност, као

бесповратна.

Износ подстицајних средстава не може бити

већи од 700.000 динара.

Износ подстицајних средстава утврђује се у

зависности од тога да ли се подстицајна средства

користе за инвестиције на маргиналном подручју

или на осталом подручју.

Подстицајна средстава се утврђују у процентуалном

износу од процењене вредности инвестиције, и то

за:

4 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

1. Набавку пољопривредне опреме ради смањења

ризика

у пољопривредној производњи

Процентуални

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције за

остала подручја

Процентуални

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције

за маргинална

подручја

3. Набавку опреме за унапређење продаје

пољопривредних производа

Процентуални

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције за

остала подручја

Процентуали

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције

за маргинална

подручја

Опрема за

наводњавање

(нова)

50 50

Сортирке

(нове)

20 50

Противградне

мреже (нове)

30 50

Пакерице

(нове)

20 50

Прикључне

машине и

опрема

за заштиту биља

(нова)

Опрема за

производњу

вина

(нова)

www.minpolj.sr.gov.yu

40 50

20 40

2. Набавку опреме за побољшање организације и

ефикасности сточарске производње и припреме

сточне хране

Електрични

пастири (нови)

Балирке

(нове и

ремонтоване)

Процентуални

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције за

остала подручја

Процентуални

износ

подстицајних

средстава

од укупне

инвестиције

за маргинална

подручја

20 50

30 50

Документација и рок за њено подношење

Захтев за коришћење подстицајних средстава

подноси се Министарству пољопривреде,

шумарства и водопривреде.

Уз захтев се подноси и оригинални рачун за

набављену опрему и копија гарантног листа (за

опрему из увоза и јединствена царинска исправа).

ВАЖНО:Захтев за коришћење подстицајних

средстава подноси се у року од 30 дана од дана

издавања оригиналног рачуна, а најкасније до

1. октобра 2007. године.

3. УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ПОДРШКУ РАЗВОЈУ СЕЛА КРОЗ

ИНВЕСТИРАЊЕ У РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ЗА

2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС” бр. 67/07)

Пољопривреда Републике Србије не може

носити рурални развој у областима у којима

је конкурентност пољопривредне производње

немогуће постићи због ограничења расположивих

природних ресурса. У овим областима неопходно

је терет опстанка локалног становништва померити

са пољопривреде увођењем других активности.

Република Србија у маргиналним руралним

5


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

областима има највише шансе у развоју руралног

туризма.

Овом уредбом утврђују се услови и начин расподеле

и коришћења подстицајних средстава за подршку

развоју села кроз инвестирање у рурални туризам

за 2007. годину.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на коришћење подстицајних средстава

имају:

1. физичка лица - власници непокретности

на којој се инвестиција врши, која имају

пребивалиште на селу где се инвестиција

врши и евидентирана су код Националне

службе за запошљавање као незапослена

лица;

2. физичка лица - носиоци пољопривредних

газдинстава који су уписани у Регистар

пољопривредних газдинстава у складу

са Уредбом о Регистру пољопривредних

газдинстава и имају пребивалиште на селу

где се инвестиција врши;

3. предузетници који су регистровани код

Агенције за привредне регистре, који

имају седиште на подручју села у коме

се инвестиција врши и који обављају

делатност руралног туризма.

Право на коришћење подстицајних средстава

немају лица која су остварила право на коришћење

подстицајних средстава у складу са

Уредбом о коришћењу подстицајних средстава за

унапређење села у 2004, 2005. и 2006. години, као

и лица која су остварила право на краткорочне,

односно дугорочне кредите у складу са Уредбом о

утврђивању Програма мера за подстицање развоја

пољопривредне производње за 2004, 2005. и 2006.

годину, а нису испунила своје обавезе у складу са

наведеним уредбама.

Право на коришћење подстицајних

средстава корисници средстава остварују

на следеће пројекте:

1. обнову традиционалног сеоског

домаћинства у функцији туризма,

чији је крајњи циљ категоризација

капацитета;

2. доградњу и адаптацију објеката за

категорисане капацитете;

3. набавку опреме за обављење руралног

туризма за некатегорисане капацитете;

4. промотивне активности у руралном

туризму за развој категорисаних

капацитета.

Подстицајна средства се додељују само за

маргинална подручја.

Документација и рок за њено подношење

Подстицајна средства се расподељују конкурсом

који расписује Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде.

Конкурсом ће се утврдити и потребна документација

коју су заинтересована лица дужна да

поднесу како би доказала испуњеност услова

утврђених овом уредбом за остваривање права на

подстицајна средства.

У поступку разматрања захтева комисија ће нарочито

проверавати оправданост пројекта путем

анализе бизнис плана који се доставља уз пријаву

на конкурс.

Испуњеност услова за доделу подстицајних

средстава утврђује комисија.

Напомена: Конкурс обрасци који се тичу ове

уредбе могу се преузети :

- на сајту www.minpolj.sr.gov.yu

- у филијалама Министарства финансија-

Управа за трезор ( бивша Управа за јавна

плаћања) широм Србије

- у Инфо-центру Министарства пољопривреде,

шумарства и водопривреде (Немањина 22-

26, Београд)

4. УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ И

КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ

СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ НАБАВКЕ

ОСНОВНОГ СТАДА И ТОВНОГ

МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ У 2007.

ГОДИНИ

( “Службени гласник “ бр. 67/07)

Развој производње у говедарству, у последње две

деценије у Србији је у стагнацији. Са почетком

6 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

транзиције постало је јасно да сточни фонд

у говедарству неће моћи да се опорави оним

темпом, који је потребан да се одговори потражњи

на тржишту. Са добијањем нове шансе за пласман

меса на европском тржишту, појавила се

потреба за подршком произвођачима у набавци

товног материјала и основног стада, како би се

искористили постојећи производни потенцијали и

извозне шансе.

Циљ ове мере је да се подржи набавка телади

и јунади за тов и формирање, као и попуна

основног стада у говедарству.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на коришћење подстицајних средстава

имају физичка лица - носиоци пољопривредног

и земљорадничке задруге који су уписани у

Регистар пољопривредних газдинстава.

Право на коришћење подстицајних средстава

немају лица која су остварила право на коришћење

подстицајних средстава у складу са Уредбом

о коришћењу подстицајних средстава за

унапређење села у 2004, 2005. и 2006. години као

и лица која су остварила право на краткорочне,

односно дугорочне кредите у складу са Уредбом о

утврђивању Програма мера за подстицање развоја

пољопривредне производње за 2004, 2005. и 2006.

годину а нису испунила своје обавезе у складу са

наведеним уредбама.

Право на коришћење подстицајних средстава

корисници средстава остварују ако су обезбедили

учешће сопствених средстава за реализацију

пројекта, у складу са овом уредбом.

Износ подстицајних средстава утврђује се у

проценту од 30%, односно 80% за маргинална

подручја од укупног износа средстава за

реализацију пројекта, без урачунатог пореза на

додату вредност.

Подстицајна средства су бесповратна и не

могу бити већа од 1.000.000 динара за физичка

лица - кориснике средстава, односно 2.000.000

динара за земљорадничке задруге - кориснике

средстава.

Документација и рок за њено подношење

Захтев за коришћење ове уредбе, корисници

средстава подносе Министарству пољопривреде,

шумарства и водопривреде.

Уз захтев из става корисници средстава подносе

оригинални рачун за купљену стоку и пасош

за говеда, а за увежену стоку и јединствену

царинску исправу.

www.minpolj.sr.gov.yu

7


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

ВАЖНО :Захтев се подноси у року од 30 дана

од дана издавања рачуна, а најкасније до 1.

октобра 2007. године.

Маргинално подручје, у смислу ове уредбе

(и уредби под редним бројевима 2 и 3), јесте

подручје општине на чијој територији постоје

природна (велика надморска висина, лош квалитет

земљишта, велики нагиби терена, плављења и

све врсте ерозије) и законска (заштита природе

заштита изворишта вода) ограничења за развој

интензивне пољопривредне производње на великим

површинама.

Маргинална подручја јесу следеће

општине:

Нова Црња, Житиште, Сечањ, Беочин, Ириг,

Алибунар, Ковин, Кладово, Кучево, Мајданпек,

Жагубица, Бор, Бољевац, Сокобања, Књажевац,

Сврљиг, Бела Паланка, Гаџин Хан, Пирот,

Бабушница, Димитровград, Црна Трава, Сурдулица,

Босилеград, Трговиште, Прешево, Качаник,

Штрпце, Призрен, Опоље, Гора, Дечани, Пећ, Исток,

Зубин Поток, Звечан, Лепосавић, Куршумлија,

Тутин, Нови Пазар, Рашка, Сјеница, Пријепоље,

Нова Варош, Ивањица, Прибој, Чајетина, Ужице и

Бајина Башта.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају

правна и физичка лица, као и предузетници који су

уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у

складу са Уредбом о Регистру пољопривредних

газдинстава.

Корисници средстава остварују право на

коришћење подстицајних средстава ако је товно

грло произведено у сопственом запату, односно

купљено, а провело је у тову на пољопривредном

газдинству корисника средстава најмање 100

дана и исто је намењено за производњу меса.

Подстицајна средства остварују се једном за

период трајања това, и то након завршетка

това.

Подстицајна средства утврђују се по товном грлу,

и то у износу од:

1) 7.000 динара за утовљено грло домаћег

шареног говечета у типу сименталца и

сименталске расе;

2) 3.000 динара за утовљено грло осталих раса.

Укупан износ подстицајних средстава, по

кориснику не може бити већи од 3.500.000

динара.

5. УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТОВ

ЈУНАДИ У 2007. ГОДИНИ

(“Службени гласник РС” бр.67/07)

Циљ ове уредбе је повећање производње јунећег

меса, и задовољавање потреба домаћег тржишта

за јунећим месом, као и повећање извоза јунећег

меса на страна тржишта. Циљ ове мере је повећање

откупа јунади у кланицама и значајно смањење

клања стоке у условима који нису за то предвиђени

и не испуњавају одговарајуће санитарно -хигијенске

прописе.

Овом уредбом се уређују услови и начин коришћења

подстицајних средстава за тов јунади, и то шареног

говечета у типу сименталске расе и осталих раса,

телесне масе изнад 420кг .

Документација и рок за њено подношење

Захтев за остваривање права на коришћење

подстицајних средстава подноси се Министарству,

и то за:

1. тов јунади домаћег шареног говечета

у типу сименталца и сименталске расе

на Обрасцу бр. 1. Захтев за подстицајна

средства за тов јунади домаћег

шареног говечета у типу сименталца и

сименталске расе за 2007. годину;

2. тов јунади осталих раса на Обрасцу бр.

2. Захтев за подстицајна средства за тов

јунади осталих раса за 2007. годину .

Уз захтев се подноси и:

1. копија легитимације пољопривредног

газдинства, односно потврде о упису у

Регистар пољопривредног газдинства;

2. пријемница издата од стране кланице

оверена од стране ветеринарског

инспектора.

8 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

ВАЖНО: Захтев се подноси у року од 15 дана од

дана пријема грла од стране кланице, а најкасније

до 1. децембра 2007. године.

6. УРЕДБА О РЕГРЕСУ ЗА

КВАЛИТЕТНУ ПРИПЛОДНУ СТОКУ И

СЕЛЕКЦИОНИСАНЕ ПЧЕЛИЊЕ МАТИЦЕ

ЗА 2007. ГОДИНУ

( “Службени гласник РС” бр. 64/07)

Подстицањем производње квалитетног приплодног

подмлатка у говедарству, овчарству и козарству

стварају се услови за повећање економичности,

обима и квалитета производње млека и меса. У

складу са тим овом уредбом уређују се услови

и начин коришћења регреса за производњу и

набавку квалитетног приплодног подмлатка у

говедарству, овчарству, козарству свињарству и

код селекционисаних пчелињих матица.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на регрес за квалитетну приплодну стоку и

селекционисане пчелиње матице имају правна и

физичка лица и предузетници уписани у Регистар

пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом

о Регистру пољопривредних газдинстава.

Корисници регреса остварују право на регрес

ако је квалитетно приплодно грло купљено

ради даље репродукције или је произведено у

сопственом запату и служи за даљу репродукцију

на сопственом газдинству у наредне четири године

(у говедарству, овчарству и козарству), односно

три године у свињарству и ако је селекционисана

пчелиња матица купљена у селекцијском центру

(или репростаници) ради даље репродукције на

сопственом пчелињаку у наредне три године.

Регрес за квалитетно приплодно грло остварује

се једном у току репродукције, и то: после првог

телења, односно јагњења, јарења и прашења, за

квалитетне приплодне бикове, овнове, јарчеве

и нерастове после првог укључивања у припуст,

а за селекционисане пчелиње матице једном у

току године за формирање нових ројева.

Регрес се утврђује по грлу и по селекционисаној

пчелињој матици у висини од:

www.minpolj.sr.gov.yu

1) 12.000 динара за квалитетне краве првотелке;

2) 15.000 динара за квалитетне приплодне бикове

који служе за природно парење;

3) 2.000 динара за квалитетне овце и козе које су

се први пут ојагњиле, односно ојариле;

4) 2.000 динара за квалитетне приплодне овнове и

јарчеве;

5) 1.600 динара за квалитетне крмаче првопраскиње;

6) 1.600 динара за квалитетне приплодне нерастове;

7) 400 динара по селекционисаној пчелињој

матици.

Документација и рок за њено подношење

Захтев за остваривање права на регрес за квалитетну

приплодну стоку подноси се Министарству

на обрасцу број 1. Захтев за регрес за квалитетну

приплодну стоку за 2007. годину.

Уз захтев корисник регреса подноси:

1. фотокопију легитимације пољопривредног

газдинства, односно потврде о упису у

Регистар пољопривредних газдинстава;

2. извод из регистра телади за првотелке,

извод из регистра јагњади за овце које су

се први пут ојагњиле, извод из регистра

јаради за козе које су се први пут ојариле,

извод из регистра прасади за крмаче

које су се први пут опрасиле, извод

из матичног листа бика и припусног

списка бика, извод из матичног листа

овна и припусног списка овна, извод из

матичног листа јарца и припусног списка

јарца, извод из матичног листа нераста и

припусног списка нераста, које издају и

оверавају надлежне селекцијске службе;

3. акт за природно парење за мушко

приплодно грло (бика, овна, јарца,

нераста) који издаје надлежни орган.

Захтев за остваривање права на регрес за

селекционисане пчелиње матице подноси се

Министарству на обрасцу број 2. Захтев за регрес

за селекционисане пчелиње матице за 2007.

годину.

Уз захтев из корисник регреса подноси:

1) фотокопију легитимације пољопривредног

9


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

газдинства, односно потврде о упису у

Регистар пољопривредних газдинстава;

2) уверење о пореклу матице;

3) фотокопију фактуре о куповини

селекционисане пчелиње матице из

селекцијског центра или репростанице

ВАЖНО:

Захтев за остваривање права на регрес за

квалитетну приплодну стоку за период од 1.

јануара до 30. јуна 2007. године корисници

регреса подносе до 31. јула 2007. године, за

период од 1. јула до 30. септембра 2007. године

до 15. октобра 2007. године, а за период од 1.

октобра до 31. децембра 2007. године до 15.

јануара 2008. године.

7. УРЕДБА О ПРЕМИЈИ ЗА МЛЕКО ЗА 2007.

ГОДИНУ

( “Службени гласник РС”, бр.64/07)

Премирањем производње сировог млека подстиче

се укупна производња говедарске и овчарске

производње, што има непосредан утицај на развој

и стабилност целе пољопривредне производње.

Дугогодишњим премирањем млека значајно се

повећао откуп млека у млекарама и у значајној

мери смањила прерада на фарми и директна

продаја млека конзументима са фарме, које није

контролисано на хигијенску исправност.

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења

премије за млеко за 2007. годину.

ВАЖНО:

Захтев за остваривање права на регрес за

селекционисане пчелиње матице купљене у

периоду од 1. јуна до 31. августа 2007. године

корисници регреса подносе до 1. октобра 2007.

године.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Правна лица и пољопривредници који су уписани у

Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са

Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава,

остварују право на премију за кравље, овчије и

козије млеко из сопствене производње испоручено

правним лицима или предузетницима, који се баве

прерадом млека.

Премија за млеко се исплаћује корисницима

10 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

који имају седиште, односно пребивалиште на

територији Републике Србије под условом да

квалитет одговара прописима о квалитету млека

и да је млеко испоручено правним лицима или

предузетницима, који се баве прерадом млека на

територији Републике Србије.

Корисници премије остварују премију за млеко

преко правних лица или предузетника, који се баве

прерадом млека.

Премија се исплаћује за један литар испорученог

млека у висини од:

1) 3 динара за млеко произведено на брдскопланинским

подручјима;

2) 2 динара за млеко произведено на равничарском

подручју.

Брдско-планинским подручјима сматрају се

катастарске општине у којима је више од једне

половине земљишта изнад 400 метара надморске

висине.

Правна лица или предузетници, преко којих

корисници премије остварују право на премију

за млеко, дужни су да средства остварена по

том основу исплате корисницима премије на

наменски рачун, најкасније у року од три дана

од дана наплате тих средстава.

Документација и рок за њено подношење

Захтев за остваривање права на премију за млеко

за 2007. годину правна лица или предузетници,

који се баве прерадом млека, подносе најкасније

до 20. у текућем месецу за претходни месец.

8. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА

РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА ЗА

2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 64/07)

Овом уредбом утврђује се Програм развоја и

унапређења сточарства за 2007. годину.

Обим и врсте мера код великих преживара, код

ситних преживара, код копитара, у свињарству,

у живинарству и у пчеларству, обим средстава за

спровођење ових мера, као и начин расподеле

средстава утврђени су програмом ове уредбе и

спроводе се у складу са њим.

www.minpolj.sr.gov.yu

ПРОГРАМ

РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА ЗА

2007. ГОДИНУ

У 2007. години обавиће се мере селекције код

великих преживара, код ситних преживара,

код копитара, у свињарству, у живинарству и у

пчеларству.

Расподелу средстава и динамику коришћења

утврдиће Министарство пољопривреде, шумарства

и водопривреде на основу спроведеног конкурса,

а у зависности од обезбеђених средстава и времена

обављања послова.

У 2007. години код великих преживара, код

ситних преживара и код копитара, посебно ће се

финансирати одржавање локалних и регионалних

изложби које организује овлашћена организација.

9. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА

О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ

ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ

ЖИВОТИЊА ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр.64/07)

Ко има право на коришћење

подстицајних средстава

1. правна и физичка лица која су држаоци

угрожених раса домаћих животиња и која су

уписана у Регистар

2. научноистраживачке и образовне

институције;

3. друга правна лица која се баве пословима

очувања генетичких ресурса домаћих

животиња.

Правна и физичка лица која су држаоци угрожених

раса домаћих животиња из члана имају право на

коришћење подстицајних средстава за очување и

одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих

животиња ако држе одређени број грла, одређене

врсте и то:

1) најмање 10 грла за подолско говече;

2) најмање пет грла за бушу;

11


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

3) најмање пет грла за домаћег бивола;

4) најмање 10 грла за балканског магарца;

5) најмање 15 грла за мангулицу;

6) најмање 10 грла за моравку;

7) најмање 20 грла за локалне сојеве праменке

- пиротски, кривовирски, бардока, липски,

влашко витороги и чоканску цигају;

8) најмање 20 грла за балканску козу;

9) најмање 50 јединки за живину(капорка,

голошијанка, сврљишка кокош)

10) најмање једно грло за остале расе и сојеве.

Грла за која се остварују подстицајна средства

морају да буду уматичена.

Документација и рок за њено подношење

Правна и физичка лица право на средства остварују

на основу захтева, који се подноси Министарству

пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу захтева инспектор надлежан за послове

пољопривреде излази на терен и сачињава записник,

који се доставља Министарству и чини основ за

исплату. Подстицајна средства за финансирање

пројеката за очување и одрживо коришћење

генетичких ресурса домаћих животиња расподељују

се конкурсом који расписује Министарство.

Испуњеност услова за доделу подстицајних

средстава за финансирање контролише комисија.

10. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА

О РАСПОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ

БИЉНИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ЗА

ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ЗА 2007.ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 64/07)

Овом уредбом утврђују се мере за очување и

одрживо коришћење биљних генетичких ресурса

за храну и пољопривреду (чување и одржавање

националне и резервне колекције у семену, које

обухвата чување узорака националне колекције у

коморама и одржавање базе података националне

колекције, чување узорака резервне колекције у

коморама и контролу квалитета и умножавање

узорака националне колекције у семену, као и

чување и одрживо коришћење биљних генетичких

ресурса за храну и пољопривреду, које обухвата

чување и одрживо коришћење колекционих засада

воћа и винове лозе и чување и одрживо коришћење

колекција житарица, индустријског биља, крмног

биља, повртарских култура и лековитог биља),

услови и начин коришћења подстицајних средстава

за очување и одрживо коришћење биљних генетичких

ресурса за храну и пољопривреду.

Мере за очување и одрживо коришћење биљних

генетичких ресуса за храну и пољопривреду

извршиће се према Програму о расподели и

коришћењу подстицајних средстава за очување

и одрживо коришћење биљних генетичких

ресурса за храну и пољопривреду за 2007.

годину.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на коришћење подстицајних средстава за

очување и одрживо коришћење биљних генетичких

ресуса за храну и пољопривреду имају:

1) правна и физичка лица која се баве очувањем

биљних генетичких ресурса и која су уписана

у Регистар пољопривредних газдинстава у

складу са Уредбом о Регистру пољопривредних

газдинстава.

2) научноистраживачке и образовне

институције;

3) друга правна лица која се баве пословима

очувања биљних генетичких ресурса.

Документација и рок за њено подношење

Право на коришћење подстицајних средстава за

очување и одрживо коришћење биљних генетичких

ресурса за храну и пољопривреду остварује се на

основу захтева, који се подноси Министарству

пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу захтева инспектор надлежан за послове

пољопривреде излази на терен и сачињава

записник за постојеће колекције, који се доставља

Министарству и чини основ за исплату.

12 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

11.УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ

ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА

ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 64/07)

Сигурна и стабилна производња воћа, изискује

подизање засада са сертификованим садницама и

са савременом технологијом гајења.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

спроводи програм за помоћ увођења

савремене технологије гајења воћа, у циљу повећања

квалитета и квантитета, као и побољшања

конкурентности домаће производње.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Правна и физичка лица, као и предузетници, који

су подигли производне засаде воћа у пролеће

2007. године, односно производне засаде јагоде

у пролеће и лето 2007. године и уписани су

у Регистар пољопривредних газдинстава као

носиоци газдинства у складу са Уредбом о Регистру

пољопривредних газдинстава , имају право на

коришћење подстицајних средстава за подизање

производних засада јабучастог, коштичавог,

језграстог и јагодастог воћа.

- Корисници средстава подстицајна средства ове

уредбе остварују ако подижу производне засаде

јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, на

површини од 0,1 до 50 хектара по воћној врсти

појединачно, са одговарајућим бројем садница по

хектару одређене категорије (табела бр.1)

- Корисници средстава подстицајна средства ове

уредбе остварују ако подижу производне засаде

јагодастог воћа на површини од 0,1 до 10 хектара

по воћној врсти, са одговарајућим бројем садница

по хектару одређене категорије ( табела бр.2).

ВАЖНО: Корисници средстава који подижу

производни засад јагоде морају да обезбеде фолију

и систем за наводњавање овог засада

Ред.

бр.

Воћна врста

Минимални

број садница по

хектару

Подстицајна

средства по

садници стандардне

категорије (дин/

ком)

Подстицајна

средства

по садници

сертификоване

категорије (дин/

ком)

1. Јабука 1.600 50 200

2. Крушка 1.200 75 360

3. Крушка на сејанцу 1.000 70 300

4. Шљива-на генеративној подлози 500 80 300

5. Шљива-на вегетативној подлози 1.200 85 320

6. Бресква 800 50 200

7. Нектарина 800 50 200

8. Кајсија 550 75 360

9. Трешња 500 75 360

10. Вишња-калемљена 800 60 240

11. Вишња-облачинска 1.600 40 160

12. Дуња 900 55 300

13. Орах-калемљени 120 450 1.800

14. Леска-калемљена 600 250 1.000

15. Леска-изданак 500 70 300

16. Бадем 500 75 300

17. Остале воћне врсте 500 40 160

табела бр. 1 : Прописана минимална густина садње јабучастог, коштичавог и језграстог воћа

www.minpolj.sr.gov.yu

13


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Ред.

бр.

Воћна врста

Минимални број

садница по хектару

Подстицајна

средства по

садници стандардне

категорије (дин/ha)

Подстицајна

средства по садници

сертификоване

категорије (дин/ha)

1. Малина (ремонтантна) 10.000 70.000 250.000

2. Малина (једнородна) 20.000 70.000 250.000

3. Купина 2.000 70.000 250.000

4. Боровница 2.000 180.000 700.000

5. Рибизла/огрозд 1.600 70.000 250.000

6. Јагода 40.000 160.000 600.000

табела бр. 2: Прописана минимална густина садње јагодастог воћа

Корисници средстава имају право на коришћење

подстицајних средстава за подизање производних

засада ако је примљено најмање 90% засађених

садница и ако су здравствено и сортно исправне.

Корисници средстава су дужни да инспектору

надлежном за послове пољопривреде дају на

увид документацију која се односи на порекло

и категорију садница са којима се подижу нови

производни засади.

Документација и рок за њено подношење

Корисници средстава су дужни да инспектору

надлежном за послове пољопривреде дају на

увид документацију која се односи на порекло

и категорију садница са којима се подижу нови

производни засади.

Захтев за коришћење подстицајних средстава

подноси се у седишту Министарства пољопривреде,

шумарства и водопривреде Немањина бр. 22-26,

Београд, до 15. августа 2007. године.

Захтев се подноси на Обрасцу бр.1. Захтев за

коришћење подстицајних средстава за подизање

вишегодишњих производних засада воћа за

2007. годину.

дужан је да најкасније до 30. септембра 2007.

године изврши контролу поднетог захтева и

преглед производних засада и сачини записник

о извршеном прегледу производних засада и

пратећој документацији која се односи на порекло,

категорију и здравствено стање садница.

12. УРЕДБА О КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА

ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ

ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА СА НАСЛОНОМ

ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА

ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 64/07)

Изузетно лоша ситуација у виноградарству и

винарству може се поправити једино подизањем

модерних засада са сертификованим садницама и

уз примену савремене технологије гајења винове

лозе.

С обзиром да је виноградарско-винарска производња

изузетно скупа и комплексна неопходна

је финансијска помоћ произвођачима кроз подстицајна

средства за подизање винограда.

Инспектор надлежан за послове пољопривреде

Ред.

број

Врста

Минимални

број садница по

хектару

Подстицајна средства

по садници стандардне

категорије (дин/ком)

Подстицајна средства по

садници сертификоване

категорије (дин/ком)

1. Винова лоза 3.000 65 200

2. Хмељ 5.000 65 200

табела бр. 3: Прописана минимална густина садње - винова лоза, хмељ

14 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Ред.

ВИНОВА ЛОЗА

Х М Е Љ

број

Наслони Максималан број Наслони Максималан број

1. Стубови 700 ком/ха Стубови 100 ком/ха

2. Анкери 2 ком/реду Анкери 2 ком/реду

3. Коље (за појединачну

садњу)

5.000 ком/ха Вијци 160 ком/ха

4. Коље (за парну садњу) 2.500 ком/ха Плочице 160 ком/ха

5. Жица 700 кг/ха Челична сајла 1.050 кг/ха

табела бр. 4: Врсте и делови наслона

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Правна и физичка лица, као и предузетници који

су подигли производне засаде у пролеће 2007.

године и уписани су у Регистар пољопривредних

газдинстава као носиоци пољопривредног

газдинства, у складу са Уредбом о Регистру

пољопривредних газдинстава имају право на

коришћење подстицајних средстава за подизање

производних засада винове лозе и хмеља.

Корисници средстава подстицајна средства из

остварују за подигнуте засаде у пролеће 2007. године.

Корисници средстава подстицајна средства ове

уредбе остварују ако подижу производни засад на

површини од 0,1 до 200 хектара са одговарајућим

бројем садница по хектару одређене категорије

(табела бр.3).

Корисници средстава имају право на коришћење

подстицајних средстава за подизање производних

засада, ако је примљено најмање 90% засађених

садница и ако су здравствено и сортно исправне.

Корисници средстава дужни су да инспектору

надлежном за послове пољопривреде приликом

прегледа доставе на увид документацију која се

односи на порекло и категорију садница са којима

се подиже производни засад.

Документација и рок за њено подношење

Корисници средстава који су остварили право на

коришћење подстицајних средстава за постављање

наслона из ове уредбе дужни су да приликом

инспекцијског прегледа надлежном инспектору

за послове пољопривреде доставе и оригинал

рачун о куповини наслона, који мора бити из 2006,

односно 2007. године, и то до датума инспекцијског

прегледа.

www.minpolj.sr.gov.yu

Наслон мора бити постављен у производном засаду

у тренутку инспекцијског прегледа.

Оригинал рачун мора да гласи на име и презиме

корисника средстава.

Физичко лице - корисник средстава остварује

право на 50% вредности наслона са обрачунатим

ПДВ.

Правна лица и предузетници - корисници

средстава остварују право на 50% вредности

наслона без обрачунатог ПДВ.

Корисници средстава који остваре право на

коришћење подстицајних средстава за подизање

вишегодишњих засада могу остварити право и за

коришћење подстицајних средстава за постављање

наслона за тај исти производни засад (табела бр.4).

ВАЖНО:

Захтев за коришћење подстицајних средстава

подноси се Министарству пољопривреде, шумарства

и водопривреде Немањина бр. 22-26, Београд,

до 15. августа 2007. године.

Захтев се подноси на обрасцу број 1. Захтев за

коришћење подстицајних средстава за подизање

вишегодишњих производних засада са наслоном

винове лозе и хмеља за 2007. годину.

13. УРЕДБА О РАСПОРЕДУ И

15


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ

У СПРОВОЂЕЊУ ПОВЕРЕНИХ И ДРУГИХ

СТРУЧНО-САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У

ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2007.ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 67/07)

Послови на унапређењу пољопривредно - прехрамбене

производње, едукације пољопривредника из

области економије и продуктивности газдинстава,

интегралног развоја и развоја комплементарних

делатности у руралној економији, усмеравање

пољопривредне производње и пољопривредно -

прехрамбених производа ка испуњавању стандарда

Европске уније и унапређење одрживости

производње и заштите човекове околине су од

изузетног значаја за Републику Србију, а обавља их

стручна пољопривредна служба.

Послови на имплементацији мера аграрног

буџета, спровођењу програма тржишног информационог

система и саветодавни послови за

унапређење пољопривредне производње су

послови од значаја за Републику Србију, а посебно

за Министарство пољопривреде, шумарства и

водопривреде. Наведени послови и услуге које

врши пољопривредна служба су бесплатни за све

заинтересоване кориснике - пољопривреднике, а

финансирају се из буџета Републике Србије.

Овом уредбом уређују се услови и начин расподеле

и коришћења средстава за подршку у спровођењу

поверених и других стручно-саветодавних послова

у пољопривреди за 2007. годину.

Средства ове уредбе могу се користити за подршку

у спровођењу послова који се у складу са законом

обављају као поверени, а који се односе на:

1) едукативне активности у виду директног или

индиректног давања

2) увођење новог сортимента и расног састава

извођењем демонстрационих огледа у биљној и

сточарској производњи;

3) организовање и одржавање предавања,

семинара, радионица, курсева,

4) издавање стручних публикација, као и свих

других видова јавног информисања из области

нових достигнућа и законских прописа из

области пољопривреде;

5) спровођење мера аграрне политике у 2007.

години;

6) прикупљање и дисиминација података

за тржишно-информациони систем у

пољопривреди.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Корисници средстава из члана могу бити

пољопривредне службе које обављају послове

наведене од тачке 1 до тачке 5. Средства се

могу користити за подршку у спровођењу стручноедукативних

послова који се обављају кроз посебне

пројекте, и то:

1) управљање фармом: књиговодство и

рачуноводство на фарми, ПДВ;

2) унапређење продаје: удруживање, маркетинг,

стандарди и сл.;

3) подршка повезивању политике, истраживања и

саветодавног рада у пољопривреди;

4) обука за подршку развоја села руралној

диверзификацији: конкурентност и прилагођавање

променама окружења, мултифукционална

пољопривреда, партиципативне методе и социоекономска

анализа, стратешко планирање и

програмирање на локалном нивоу и сл.;

5) медијска промоција на националном и

локалном нивоу активности и мера које спроводи

Министарство пољопривреде, шумарства и

водопривреде.

Документација и рок за њено подношење

Додела средстава ове уредбе врши се на основу

конкурса који расписује Министарство.

14. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ

ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА

ЗАШТИТИ, КОРИШЋЕЊУ И УРЕЂЕЊУ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”, бр. 67/07)

Законом о пољопривредном земљишту утрђено

је да се послови од општег интереса финансирају

према годишњем програму извођења радова на

заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног

земљишта, кога доноси Влада Републике Србије на

предлог Министарства пољопривреде, шумарства

16 www.minpolj.sr.gov.yu


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

и водопривреде.

Предвиђена средства за намеравана улагања овим

програмом опредељена су и усмерена у правцу

укрупњавања уситњених земљишних поседа, потом

ка побољшању физичких и хемијских особина

пољопривредног земљишта, затим на регулисање и

побољшање водних особина и режима земљишта,

односно за реализацију неколико пројеката који су

од посебног значаја за Републику Србију у области

спровођења земљишне политике.

Овом уредбом утврђује се Програм извођења

радова на заштити, коришћењу и уређењу

пољопривредног земљишта за 2007. годину.

Врста и обим радова на заштити, коришћењу и

уређењу пољопривредног земљишта (комасација,

одводњавање, претварање необрадивог у

обрадиво пољопривредно земљиште, побољшање

квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,

наводњавање, контрола плодности обрадивог

пољопривредног земљишта у приватној својини,

студијско-истраживачки радови и др.), предрачун

радова и учешће средстава Републике Србије,

динамика извођења радова и улагања утврђени су

програмом из члана уредбе и спроводе се у складу

с тим програмом.

15. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И

www.minpolj.sr.gov.yu

ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ

ОБЈЕКАТА ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”бр.67/ 07)

У 2007. години oбавиће се радови на изградњи,

реконструкцији и одржавању следећих водопривредних

објеката: вишенаменских брана и акумулација,

система за водоснабдевање, постројења за

пречишћавање отпадних вода, објеката за одбрану

од поплава.

Такође, у 2007. години изводиће се радови

на спровођењу одбране од поплава и леда,

противерозиони радови, радови на изради студија

и пројеката, на отклањању хаваријских загађења,

као и послови који произлазе из међународне

сарадње.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње,

реконструкције и одржавања водопривредних

објеката за 2007. годину.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим

потребних финансијских средстава за изградњу,

реконструкцију и одржавање водопривредних

објеката и извођење радова утврђени су

програмом.

16. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА

17


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

ПОДЕЛЕ И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА

ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ

ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС”бр. 67/07)

Ко има право на коришћење средстава за

кредитирање

Право на коришћење средстава за кредитирање

имају предузећа која су регистрована за обављање

делатности у области прехрамбене индустрије

и која имају уговорену производњу и продају за

познатог купца.

Документација и рок за њено подношење

Захтев за остваривање права на коришћење

средстава ове уредбе подноси се Министарству

пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Испуњеност услова за коришћење средстава

утврђује министар пољопривреде, шумарства и

водопривреде.

Средстава ове уредбе усмеравају се преко

Фонда за развој Републике Србије.

17. УРЕДБА О РАСПОРЕДУ И

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА

СУБВЕНЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ

ПРОИЗВОДА ЗА 2007. ГОДИНУ

(“Службени гласник РС” бр.64/07)

Овом уредбом уређују се распоред, начин и

ближи услови за коришћење средстава субвенција

произвођачима пољопривредних и прехрамбених

производа за 2007.годину.

Ко има право на коришћење подстицајних

средстава

Право на коришћење средстава ове уредбе имају

правна лица и предузетници који у 2007. години

извезу, односно који су извезли у 2006. години

и наплатили пољопривредне и прехрамбене

производе домаћег порекла.

Право на коришћење средстава ове уредбе

се не односи на извоз остварен у оквиру

компензационих послова и послова посредовања у

спољнотрговинском промету

Робом домаћег порекла, у смислу ове уредбе,

сматра се роба чије је домаће порекло одредио

надлежни орган.

Право на коришћење средстава се не односи

на извознике који робу домаћег порекла извезу

на територије земаља потписница Споразума о

слободној трговини у Централној Европи (CEFTА

2006).

Основицу за обрачун средстава субвенције из

ове уредбе представља динарска противвредност

девиза наплаћених за извезену робу по одбитку

страних трошкова (банкарски трошкови, трошкови

провизије превоза, осигурања, износа царинских

дажбина и слично).

Документација и рок за њено подношење

Народна банка Србије прописује документацију

и образац за подношење захтева за остваривање

права на коришћење средстава на основу ове

уредбе.

Захтев за остваривање права из ове уредбе

подноси се Народној банци Србије, у року од 60

дана од дана стицања права.

За коришћење средстава субвенције из ове

уредбе, ако је извоз извршен пре дана ступања

на снагу ове уредбе, примењују се одредбе

уредбе која је важила на дан извршеног извоза.

18 www.minpolj.sr.gov.yu


( , – , )

__________________

________________________

– 1


2007.

11


2007.

(" ", 67/07),

2007. , :

.

.


2

:

:.

,

.


__________________________________

: : ( )

____________2007 .

:

: :

________________, ___________2007.


( , – , )

__________________

________________________

– 1


2007.

11 100


2007.

(" ", 67/07),

2007. , :

.

.


2

:

:

- .

- .

– .

- ..

,

.


__________________________________

: : ( )

____________2007 .

:

: :

________________, ___________2007.


1


________ 2007.

* -

, , , 22-26./ /


/


(, , )


I

.
II()(3 x 4)

1 2 3 4 5

:

III


( )

( ,

), .

..

_________________

___________________________


1

( ) ( - )

( ) ( -

(- )

,

, 22-26


2007.


.


.


.


(h)(h)

.()

,/


1.

2.

3.

4.

5.

:

____________________ ________________________

a


1.

( ) ( - )

( . ) ( -

(- )

,

, 22-262007.


:

.


.


.


(h)(h)

.()


( /)

//

/
/ha

/

/ha

kg/ha

/ha

/ha

kg/ha


1

2

3

4

5

: - -


Издавач:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Немањина 22-26, 11000 Београд,

телефон: 011-3616-285, 3616-580, 3631-878, факс: 011-3616-285

office@minpolj.sr.gov.yu

www.minpolj.sr.gov.yu

Уредник:

Душан Катић

Технички уредник:

Горица Петковић

Графичко обликовање:

Зоран Болдорац

Штампа:

Службени гласник, Београд

Тираж:

400.000

ISBN


CIP


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Немањина 22-26

11000 Б е о г р а д

www. minpolj.sr.gov.yu

Инфо- центар

011-3631-878, 011-3616-285, 011-3616-580

office@minpolj.sr.gov.yu

More magazines by this user
Similar magazines