Πρακτικό-Θεωρητικό Σεµινάριο - Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής ...

watermicro.gr

Πρακτικό-Θεωρητικό Σεµινάριο - Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΟΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρακτικό-Θεωρητικό Σεµινάριο

«ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΩΝ»

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου 2009

09:00-09:30 Υποδοχή. Εγγραφές. Γνωριµία µε τους συµµετέχοντες. Ενηµέρωση για τις

δραστηριότητες της εταιρείας.

09:30-10:15 Εισαγωγή στο πρόγραµµα του σεµιναρίου

Α. Μέθοδοι ISO

Ολικά κολοβακτηριοειδή/E.coli (ISO 9308-01:2000), Εντερόκοκκοι (ISO

7899-02:2000), ΟΜΧ (ISO 6222:1999), Ψευδοµονάδα (ISO 16266:2006),

Clostridium perfrigens (ΚΥΑ 2600/2001)

Β. Άλλες µέθοδοι/υποστρώµατα που χρησιµοποιούνται συχνά (π.χ.

χρωµογόνα κ.α.)

Α. Βανταράκης, Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας

Υδάτων, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Πατρών

10:15-11:00 «Πόσο προφυλάσσει τη ∆ηµόσια Υγεία ο έλεγχος των

παραδοσιακών δεικτών µικροβιολογικής ρύπανσης του πόσιµου

νερού;»

Μ. Παπαπετροπούλου, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα-καφές

11:30-12:30 «Χρήση χρωµογόνων υλικών στο εργαστήριο µικροβιολογίας

νερού» Τ. Βασιλοαντωνοπούλου, ΕΥ∆ΑΠ

12:30-13:00 Παρουσίαση site εταιρείας-EQUASE-Παρουσιάσεις εταιρειών

13:00-14:00 Γεύµα

1


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΟΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

14:00-15:30 Πρακτικό µάθηµα I

I) ∆ιήθηση δειγµάτων νερού από τις οµάδες εργασίας : 1-7

II) Παρουσίαση µεθόδων-υλικών για την ανίχνευση των παρακάτω

παραµέτρων από τις οµάδες : 8-14

α) Staphylococcus spp. 15 min, Κ. Φράγκου

β) Legionella spp. 15 min, Κ. Φράγκου

γ) Cryptosporidium, Giardia 45 min, ∆ρ. Π. Κόκκινος

15:30-15:45 ∆ιάλλειµα-καφές

15:45–17:15 Πρακτικό µάθηµα II

I) ∆ιήθηση δειγµάτων νερού από τις οµάδες εργασίας : 8-14

II) Παρουσίαση µεθόδων-υλικών για την ανίχνευση των παρακάτω

παραµέτρων από τις οµάδες : 1-7

α) Staphylococcus spp. 15 min, Κ. Φράγκου

β) Legionella spp. 15 min, Κ. Φράγκου

γ) Cryptosporidium, Giardia 45 min, ∆ρ. Π. Κόκκινος

17:15-17:30 Συζήτηση: Καταγραφή προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα

εργαστήρια µικροβιολογικής ανάλυσης νερών

2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΟΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009

09:00-09:30 «Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα. Ποιος είναι ο ρόλος της στον έλεγχο

της ποιότητας πόσιµου νερού;»

Ι. ∆ετοράκης, Εργαστήριο Υγιεινής, Παν/µιο Πατρών

09:30-10:15 «Επαναχρησιµοποίηση λυµάτων - Μικροβιολογική ποιότητα

λυµάτων-Νοµοθεσία-Χρήση των βακτηριοφάγων ως δείκτες»

∆ρ. Γ. Μανδηλαρά, Ε.Σ.∆.Υ

10:15-10:45 «Παρουσίαση διεργαστηριακής µελέτης από ελληνικά εργαστήρια

ισοτιµίας µεθόδων για την ανίχνευση E.coli σε δείγµατα νερού»

Α. Μαυρίδου, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Αθήνας

10:45-11:15 ∆ιάλειµµα-καφές

11:15-12:45 «Εµπειρία σε διαπιστευµένο εργαστήριο-Σύστηµα LIMS»

Κ. Παπανώτας, ΕΣΥ∆, Εργαστήρια Appert

12.45-13.30 «Legionella spp: Νεοαναδυόµενο παθογόνο;»

∆ρ. Ε. Βελονάκης, Ιατρός Μικροβιολόγος, ∆/ντης ΚΕ∆Υ

13:30-14:30 Γεύµα

14:30-16:30 Πρακτική άσκηση

Ανάγνωση αποτελεσµάτων 1 ης ηµέρας- Ανακαλλιέργειες

16:30-17:00 ∆ιάλειµµα-καφές

17:00-17:30 Συζήτηση-προβλήµατα 2 ης ηµέρας

21.00 ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Jazi Mare»

3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΟΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 11 Νοεµβρίου 2009

09:00-10:00 «Εκτίµηση ποιότητας πόσιµου νερού. Φυσικοχηµικές παράµετροι.

Συστήµατα απολύµανσης πόσιµου νερού- Αυτόµατα συστήµατα

ελέγχου»

∆ρ. Μ. Σκληβανιώτης, Χηµ. Μηχανικός, ∆ΕΥΑΠ

10:00-10:15 «∆ράσεις της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Αχαΐας σε θέµατα

ποιότητας νερού κατά τα έτη 2008-2009»

Θ. Λάµπος, Επόπτης Υγείας, Ν. Α. Αχαΐας

10:15-11:00 «Νοµοθεσία στον µικροβιολογικό έλεγχο του υδάτινου

Περιβάλλοντος» ∆ρ. Β. Καραούλη, Χηµ. Μηχανικός, Υπ. Υγείας

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα-καφές

11:30-12:00 Ανοικτή Συζήτηση για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιµου νερού

12:00-12:30 «Ιοί και πόσιµο νερό - Αποτελούν πραγµατικό κίνδυνο;»

Α. Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Παν/µιο Πατρών

12:30-13:00 «Η χρήση της µεθόδου FISH (Φθορίζων in situ υβριδισµός) στην

ανίχνευση αναδυοµένων βακτηρίων»

Η. Τυροδήµος, Λέκτορας Υγιεινής, ΑΠΘ

13:00-14:00 Γεύµα

14:00-15:00 Πρακτικό µάθηµα

Ανάγνωση αποτελεσµάτων 2 ης ηµέρας, Επιβεβαίωση εντερόκοκκων,

Επιβεβαίωση θετικών Ps. aeruginosa, Ανάγνωση αποτελεσµάτων

15:00-16:00 «Στατιστική Επεξεργασία αποτελεσµάτων EQUASE - Αβεβαιότητα

ποσοτικών προσδιορισµών στον µικροβιολογικό έλεγχο των

υδάτων-Πρακτικό παράδειγµα»

∆. Ξουρή, Στατιστικός EQUASE

4


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΟΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

16:00-17:00 Ανοικτή συζήτηση-Αξιολόγηση σεµιναρίου-Λήξη

5

More magazines by this user
Similar magazines