M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83

Č.j.: SÚ/151/10/HBo Mnichovice : 25.3.2010

Vyřizuje: Ing. Helena Bočková

telefon: 323666321

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne

8.2.2010 podaly

Ing. Helena Bartáková, nar. 31.5.1957, Radhošťská č.p. 1645/15, 130 00 Praha,

Ing. Dana Musilová, nar. 9.10.1981, Na výhledech č.p. 178, 251 64 Mnichovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

kanalizační přípojka

Mnichovice, Božkov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1428/1, 1429/2, 1932/1 v katastrálním území Božkov u

Mnichovic.

Druh a účel umisťované stavby:

- Kanalizační přípojka pro objekt rodinného domu č.p.178 na pozemku p.č.st. 459 v k.ú. Božkov u

Mnichovic

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

- Kanalizační potrubí z objektu RD bude přepojeno gravitačně do čerpací šachty vybudované v tělese

stávající kanalizační sběrné jímky. Odtud povede výtlačná část kanalizační přípojky,umístěná dle

výkresu č.1 v předložené projektové dokumentaci, přes pozemky p.č.1429/2 a p.č. 1428/1 až

k hranici pozemku p.č. 1428/1 s pozemkem p.č. 1932/1 , kde bude umístěna revizní šachta.

Gravitační přípojka do veřejného řadu bude provedena vysazením odbočky 250/150 ze stoky DN

250 vedené v pozemku 1932/1 (komunikace- ul. Zámecká). Vše v k.ú. Božkov u Mnichovic.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky p.č.1429/2, p.č.1428/1 a p.č. 1932/1 k k.ú. Božkov u Mnichovic

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí žádosti rozhodnutí o

umístění stavby, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se


Spis.zn. SÚ/151/10/HBo str. 2

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na

okolí.

2. Před zahájením výkopových prací musí mít stavebník platné výkopové povolení MěÚ

Mnichovice, o které včas požádá MěÚ Mnichovice.

3. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých stávajících

podzemních sítí a vedení, které budou respektovány včetně jejich ochranných pásem a budou

dodrženy podmínky jejich správců. Při výkopech v ochranných pásmech jiných podzemních sítí a

při křížení s nimi bude použito pouze ručního výkopu. Souběh a křížení nutno provést dle platných

ČSN.

4. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou

osvětleny.

5. Před záhozem přípojky (přípojek) bude provedena tlaková zkouška a bude požádán místně příslušný

obecní úřad, resp. správce sítě o prohlídku a sepsání protokolu.

6. Po ukončení prací budou všechny terénní výkopy dány do původního stavu.

7. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové.

8. Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb § 160 zákona č.183/2006 Sb.

(stavebního zákona), nesmí být znečišťována komunikace a musí být zajištěna bezpečnost silničního

provozu. V případě používání a poškození komunikace při výstavbě je stavebník povinen uvést ji do

původního stavu na vlastní náklady.

9. Stavebník je povinen dodržovat podmínky vyplývající z § 152, § 154 a stavební dozor pak povinnost

vyplývající z § 153 stavebního zákona. Dle § 157 stavebního zákona musí být veden stavební deník

případně jednoduchý záznam o stavbě.Pokud by tyto povinnosti nebyly dodržovány, vystavuje se

stavebník i prováděcí firma možnosti postihu dle § 178 stavebního zákona.

10. Dle § 169 stavebního zákona je stavebník povinen respektovat obecné požadavky na výstavbu

(vyhláška 137/1998 Sb.) a na ně navazující ustanovení českých technických norem, především ČSN

736005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

11. S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

12. Stavebník zajistí dle § 119 Stavebního zákona , aby byly před započetím užívání stavby

provedeny vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Helena Bartáková, nar. 31.5.1957, Radhošťská č.p. 1645/15, 130 00 Praha

Ing. Dana Musilová, nar. 9.10.1981, Na výhledech č.p. 178, 251 64 Mnichovice

Odůvodnění:

Dne 8.2.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán

protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje

obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.


Spis.zn. SÚ/151/10/HBo str. 3

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Petra Melicharová, Renata Fymanová, Pavel Kulík, Mgr. Vladimír Nahodil, Iva Nahodilová,

MUDr. Prof. Vladimír Nahodil, DrSc., MUDr. Miroslav Kozdera, Kateřina Hloušková, Helena

Steinerová, Město Mnichovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Krajskému úřadu

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též

speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Helena Bočková

Oprávněná úřední osoba, referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Spis.zn. SÚ/151/10/HBo str. 4

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18písm. a) ve výši

1000Kč byl uhrazen 8.2.2010

Obdrží:

- účastníci (dodejky)

Ing. Helena Bartáková, Radhošťská č.p. 1645/15, Žižkov, 130 00 Praha 3

Ing. Dana Musilová, Na výhledech č.p. 178, Božkov, 251 64 Mnichovice

Petra Melicharová, Zámecká č.p. 118, Božkov, 251 64 Mnichovice

Město Mnichovice, Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovice

- účasnící řízení veřejnou vyhláškou

Renata Fymanová, Školní nám. č.p. 242, 252 63 Roztoky u Prahy

Pavel Kulík, Radhošťská č.p. 1645/15, Žižkov, 130 00 Praha 3

Mgr. Vladimír Nahodil, Rembrandtova č.p. 2185/4, Strašnice, 100 00 Praha 10

Iva Nahodilová, Rembrandtova č.p. 2185/4, Strašnice, 108 00 Praha 108

MUDr. Prof. Vladimír Nahodil, DrSc., Vyžlovská č.p. 3100/10, Strašnice, 100 00 Praha 10

Petra Melicharová, Zámecká č.p. 118, Božkov, 251 64 Mnichovice

MUDr. Miroslav Kozdera, Londýnská č.p. 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kateřina Hloušková, U Roháčových kasáren č.p. 479/24, 100 00 Vršovice (Praha 10)

Helena Steinerová, Zámecká č.p. 69, Božkov, 251 64 Mnichovice

More magazines by this user
Similar magazines